Rezerwy celowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy celowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy przy kalkulowaniu hipotetycznej rezerwy celowej na ryzyko związane z działalnością Banku wyznaczającej maksymalny poziom podatkowego odpisu aktualizującego, należy uwzględniać wartości zabezpieczeń, o których mowa w art. 16 ust. 2b updop?

Fragment:

(...) do wniosku, że zabezpieczenie te nie muszą być również przez Bank uwzględnianie przy kalkulacji hipotetycznej rezerwy celowej. Reasumując, skoro przy kalkulacji wysokości rezerw celowych przepisy podatkowe ( art. 16 ust. 2c oraz 3 updop.) odwołują się wprost do przepisów o rachunkowości, te ostatnie z kolei pozostawiają bankom swobodę, co do zakresu uwzględniania w podstawie tworzenia rezerw celowych wartości zabezpieczeń, w opinii Banku, przy wyliczaniu hipotetycznej rezerwy celowej na ryzyko związane z działalnością Bonku, która wyznacza maksymalny poziom podatkowego odpisu aktualizującego, Bank nie będzie miał obowiązku uwzględnienia wartości zabezpieczeń, o których mowa w art. 16 ust. 2b updop. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 38b ust. 1 ustawy dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: updop) banki, (...)

2011
1
sie

Istota:

Uwzględniając brzmienie art. 16 ust. 2a pkt 2 lit a UPOOP, jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rezerwy celowej utworzonej na pokrycie danej ekspozycji kredytowej w sytuacji, w której wobec podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały spełnione przesłanki nieściągalności wierzytelności poprzez: wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, postawienie w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, w rozumieniu zaistnienia instytucji prawa miejsca siedziby dłużnika odpowiadającej instytucji prawa polskiego wymienionej w art. 16 ust. 2a pkt 2 lit a UPDOP jako przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności.

Fragment:

(...) postawienie dłużnika w stan likwidacji, ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację majątku, albo wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Zaistnienie powyższych przesłanek w odniesieniu do wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek) oraz gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek uprawnia Bank do zaliczenia utworzonej na pokrycie tych ekspozycji rezerwy celowej do kosztów uzyskania przychodu. Literalna wykładnia przepisu art. 16 ust. 2a pkt 2 lit a UPDOP wskazuje, iż ustawodawca powołując instytucje prawa upadłościowego i likwidacyjnego nie wprowadził expressis verbis referencji do regulacji polskiego prawa upadłościowego jak również procedury likwidacji oraz wykreślenia podmiotu z ewidencji działalności gospodarczej. Niemniej jednak nomenklatura, którą posługuje się ustawodawca w analizowanym przepisie wskazuje, iż (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Bank na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych i prawidłowo zinterpretował artykuły ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na które się powołuje i w związku z tym czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwy celowe utworzone w 2005r. na wymagalne, a nieściągalne kredyty ( pożyczki)?

Fragment:

(...) 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zasady tworzenia rezerw przez banki reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dn.10.12.2003r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. Nr 218, poz.2147). Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia rezerwy celowe tworzy się w ciężar kosztów. Czyli rezerwy te obciążają koszty banku w momencie utworzenia. Nie wszystkie jednak rezerwy celowe utworzone na podstawie przepisów ww. rozporządzenia mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Aby zaliczyć rezerwę do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, należy dodatkowo spełnić warunki określone w ustawie dotyczące uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (art.16 ust.2a ustawy). W odniesieniu do banków, obowiązujący jest art. 16 ust.2a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nieściągalność wierzytelność uznaje się za (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy użyte w art. 38a ust. 2 sformułowanie „rozwiązanie części lub całości rezerw” dotyczy również sytuacji wyksięgowania rezerwy w związku z odpisaniem (jako nieściągalnej, przedawnionej, umorzonej), czy sprzedażą należności (wykorzystanie rezerwy do pokrycia na sprzedaż)?

Fragment:

(...) do zaakceptowania. Ponieważ jego przyjęcie oznaczałoby możliwość skorzystania przez banki z preferencji wynikających z art. 38a ust. I także wówczas, gdy np. doszło do spłaty kredytu (pożyczki), nastąpiła zamiana wierzytelności z tytułu kredytu (pożyczki) na akcje, wierzytelność została pokryta gwarancją albo poręczeniem ustanowionym w umowie kredytowej. Stwarzałoby możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego w wysokości 8% uprzednio utworzonej na ten kredyt rezerwy celowej dotyczącej także kredytów (pożyczek) wygasłych w banku. Zdaniem Ministra Finansów tego rodzaju interpretacja podważa zasadę racjonalności ustawodawcy i należy ją odrzucić jako stojącą w sprzeczności z wyrażanym także w doktrynie prawa zakazem stosowania tego typu argumentacji i uznać za sprzeczną ze wspomnianą już wyżej zasada racjonalności ustawodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Rezerwy celowe tworzone przez banki a przychód podlegający opodatkowaniu

Fragment:

(...) do zaakceptowania, ponieważ jego przyjęcie oznaczałoby możliwość skorzystania przez bank z preferencji wynikających z art. 38a ust. 1 także wówczas, gdy doszło do spłaty kredytu (pożyczki), nastąpiła zamiana wierzytelności z tytułu kredytu (pożyczki) na akcje, wierzytelność została pokryta gwarancją albo poręczeniem ustanowionym w umowie kredytowej. Stwarzałoby tym samym możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego w Wysokości 8% uprzednio utworzonej na ten kredyt rezerwy celowej dotyczącej także kredytów (pożyczek) wygasłych w banku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł (...)

2011
1
cze

Istota:

Jeżeli odpis aktualizujący jest równy lub niższy od obliczonej rezerwy – do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę tego odpisu, natomiast w sytuacji, w której odpis aktualizujący jest wyższy od kwoty rezerwy obliczonej według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków – do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć kwotę odpisu w wysokości odpowiadającej równowartości obliczonej rezerwy. Na powyższą zasadę pozostaje bez wpływu przyjęta przez podatnika metoda tworzenia odpisów aktualizacyjnych.

Fragment:

(...) zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z jego działalnością kredytową, tj. rezerwy celowe lub odpisy aktualizujące, jaki przewiduje przyjęty przez nie system rachunkowości. Granicą ustaloną przez ustawodawcę są tu kwoty rezerw celowych tworzonych w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie rezerw, w wysokości i na zasadach określonych w art. 38b ust. 1 poprzez odesłanie do wskazanych przepisów tej ustawy. Zauważyć bowiem należy, że odpisy aktualizujące - tak jak rezerwy celowe - podlegają unormowaniom art. 16 u.p.d.o.p. dotyczącym uprawdopodobnienia nieściągalności kredytów (pożyczek), pomniejszania o różnego rodzaju wartości (np. gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa), ograniczeń związanych z programami restrukturyzacji, możliwości zaliczenia do kosztów kredytów uznanych za stracone, itd. Oznacza to, że wobec odpisów aktualizujących stosowane są te same zasady uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów, co obowiązujące dla (...)

2011
1
cze

Istota:

1) Czy Bank ma obowiązek podwyższenia wartości zobowiązania podatkowego w sytuacji, w której nie wygasają przyczyny utworzenia rezerwy celowej, o których mowa w § 9 ust. 1 RRC, lecz: w wyniku zmiany wartości zabezpieczenia w dowolnym okresie pomiędzy naliczeniem ulgi a datą jej ostatecznego wykorzystania, następują zmiany wartości rezerwy celowej będącej równocześnie podstawą do naliczenia ulgi, utworzonej na pokrycie wierzytelności objętej tym zabezpieczeniem, polegające na jej zmniejszeniu, a następnie w kolejnym okresie nawet kilkukrotnemu powiększeniu (dotworzeniu)? w wyniku spłat dokonanych na poczet wierzytelności w dowolnym okresie pomiędzy naliczeniem ulgi a datą jej ostatecznego wykorzystania, następują zmiany wartości rezerwy celowej będącej równocześnie podstawą do naliczenia ulgi, polegające na jej sukcesywnym zmniejszaniu? w wyniku zmiany kategorii ryzyka wierzytelności, wynikającej z RRC, w dowolnym okresie pomiędzy naliczeniem ulgi a datą jej ostatecznego wykorzystania, wartość uprzednio utworzonej rezerwy celowej ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a następnie w kolejnym okresie nawet kilkukrotnemu powiększeniu (dotworzeniu) w efekcie ponownego obniżenia kategorii ryzyka? w wyniku zmiany przesłanek utraty wartości w dowolnym okresie pomiędzy naliczeniem ulgi a datą jej ostatecznego wykorzystania, wartość utworzonego zgodnie z normami M odpisu z tytułu utraty wartości początkowo jest niższa niż odrębnie skalkulowana rezerwa celowa odnosząca się do tej samej wierzytelności, a następnie w kolejnym okresie ulega nawet kilku krotnemu dotworzeniu? 2) Czy dokonując czynności wymienionych w pkt 1, Bank postępuje zgodnie z intencją ustawodawcy, który zachęcając do późniejszego odpisania wierzytelności jako nieściągalnych dążył do przesunięcia momentu pomniejszenia zobowiązania podatkowego z rozliczenia roku 2003 na lata 2007-2009, nie zaś do definitywnego pozbawienia podatnika prawa do takiego pomniejszenia w efekcie dokonania technicznych operacji zmniejszania wartości rezerw celowych, nie zaś ich rozwiązania, u którego podstaw leżałoby wygaśniecie przyczyn utworzenia ? 3) Czy z uwagi na charakter czynności wymienionych w pkt 1, oraz cel ustawodawcy, Bank nie powinien skutków tych czynności interpretować jako neutralnych dla wartości ulgi, w przeciwieństwie do operacji o charakterze definitywnym, mających podłoże w fundamentalnych podstawach tworzenia rezerw celowych, polegających na rozwiązaniu rezerw celowych po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia ?

Fragment:

(...) podatkowym jest wartość dokonanych odpisów a nie wartość skalkulowanych rezerw celowych. Odpisy aktualizujące uznane za koszty podatkowe nie mogą natomiast przekroczyć wartości rezerwy celowej dotyczącej tej wierzytelności. Reasumując, jeżeli w następstwie wymienionych przez Bank czynności, mających na celu bieżącą aktualizację rezerwy celowej, która stanowiła podstawę ustalenia ulgi podatkowej, o której mowa w art.38 ust.1 ustawy, nastąpi zmniejszenie wartości rezerwy celowej, to konieczne będzie podwyższenie zobowiązania podatkowego o 8% kwoty, która zmniejszyła przedmiotową rezerwę celową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na (...)

2011
1
maj

Istota:

Bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w świetle dyspozycji art. 38b ustawy o PDOP wartość odpisu utworzonego zgodnie z MSR - 39 nie ma wpływu na wysokość kosztu podatkowego wykazywanego przez Bank na podstawie 38b w związku z art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f ustawy o PDOP, niezależnie od faktu czy jest ona wyższa, równa czy też niższa od wysokości określonej w opisany wcześniej sposób rezerwy celowej.”

Fragment:

(...) potwierdzającej stanowiska podatnika nie może stanowić przesłanki do uznania, że organ podatkowy naruszył normę art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Reasumując, organ odwoławczy nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika, że wartość odpisu utworzonego zgodnie z MSR -39 nie ma wpływu na wysokość kosztu podatkowego, wykazywanego na podstawie art. 38b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od faktu czy jest ona wyższa, równa czy też niższa od wysokości rezerwy celowej ustalonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003r. W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione z otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wydatkowania, rotacji lub utylizacji poczynionych przez Agencję.

Fragment:

(...) w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonywania zakupów w celu zgromadzenia rezerw, do czego swoimi założeniami statutowymi Agencja została zobligowana. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela stanowiska Agencji w sprawie, iż wydatki poniesione z tytułu otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wykorzystania, rotacji lub utylizacji rezerw związanych z pandemią grypy, tj. w okresie nawet do 3 lat.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. P o u c z e n i e Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione z otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, ujmowane w kosztach bilansowych w momencie wydatkowania, rotacji lub utylizacji poczynionych przez Agencję rezerw dopiero wtedy winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Agencja będzie zobowiązana wydatki te wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów, bowiem jak wskazano powyżej, wydatki takie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Agencji w sprawie, iż wydatki poniesione z tytułu otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wykorzystania, rotacji lub utylizacji rezerw związanych z pandemią grypy, tj. w okresie nawet do 3 lat.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż interpretacja ta nie stoi w sprzeczności z interpretacją wydaną (...)