Rezerwy bankowe | Interpretacje podatkowe

Rezerwy bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie Spółki dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej rezerwy bankowej, która nie uległa przedawnieniu.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku BANKU z dnia 11.02.2005r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych P o s t a n a w i a uznać stanowisko Spółki przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank posiada wierzytelność z tytułu umowy kredytowej, na którą zgodnie z odrębnymi przepisami utworzono w 2003 roku rezerwę celową w pełnej wysokości. W tym tez roku wystąpiły przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, określone w art. 16 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które trwają do chwili obecnej. Bank nie zaliczył powyższej rezerwy (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy Bank może 25% rezerwy na kredyty stracone, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona, uznać za koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy podstawą do ustalenia kwoty rezerw celowych stanowiących koszt uzyskania przychodu winny być tylko rezerwy na kredyty utworzone w 2003r. czy stan rezerw figurujących w ewidencji księgowej (saldo)?
Fragment:
(...) Stan faktyczny sprawy: Bank Spółdzielczy ma utworzone rezerwy celowe na kredyty stracone wymagalne i niewymagalne nieuprawdopodobnione na koniec roku 2003. Rezerwy te były tworzone na przestrzeni kilku lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza obowiązek rzetelnego i jasnego przestawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - w szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń (art. 7). Ze względu na odmienność funkcjonowania banków na mocy postanowień art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważniony został do określenia - po zaciągnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego - zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z ich działalnością. Delegacje ustawy (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Bank nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wartości rezerwy utworzonej na wymagalny, a nieściągalny kredyt w roku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności kredytowej, może - do czasu przedawnienia - zaliczyć rezerwę do kosztów uzyskania przychodów. w następnych latach podatkowych.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stoi na stanowisku, iż odpowiedź Urzędu z dnia 20.04.2004 r. Nr US 72/ROP3/423-77/04/EN dotycząca zapytania Spółki z dnia 15.03.2004 r. jest w części nieprawidłowa. Z wniosku wynika, iż Bank omyłkowo nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego, w którym rezerwy utworzone na wymagalne a nieściągalne kredyty spełniły warunki wynikające z zapisu art. 16 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dn.15.02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - czyli w roku uprawdopodobnienia ich nieściągalności. Zdaniem podatnika powyższa rezerwa może być kosztem podatkowym w latach następnych nie później jednak niż do czasu przedawnienia. W myśl zapisu art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bank ma (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy rezerwa celowa, utworzona przez Bank na saldo debetowe, powstałe na rachunku bankowym klienta i zakwalifikowana do należności wątpliwych Banku, stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 28.01.2004 r.) Ldz. 42/04/Z w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawia następujące stanowisko. Przedmiotem zapytania jest zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) utworzonej przez bank rezerwy celowej na niespłaconą należność klienta, z którym bank zawarł umowę rachunku bankowego. Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została (...)
2011
1
sty

Istota:
Bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska, że wartość odpisu z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne, dokonanego w grudniu 2003 r. w wysokości określonej zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach Prawa bankowego, w całości stanowi koszt uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. nr DRP-2-216-222/04/UL Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 15 ust 1 h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) w bankach kosztem uzyskania przychodów jest także rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 nr 72, poz. 1208 i nr 153 poz. 1271). Rezerwa na ryzyko ogólne jest instytucją prawa bankowego. Jej utworzenie, sposób i terminy dokonywania odpisów oraz rozwiązanie w całości regulują przepisy powołanej ustawy. W myśl art. 130 banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Banki tworzą i (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.