Rezerwy bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej rezerwy bankowej, która nie uległa przedawnieniu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 14a § 4 oraz art. 14a §1 ustawy z dn.29.08.1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku BANKU z dnia 11.02.2005r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych P o s t a n a w i a uznać stanowisko Spółki przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank posiada wierzytelność z tytułu umowy kredytowej, na którą zgodnie z odrębnymi przepisami utworzono w 2003 roku rezerwę celową w pełnej wysokości. W tym tez roku wystąpiły przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, określone w art. 16 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które trwają do chwili obecnej. Bank nie zaliczył powyższej rezerwy (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy Bank może 25% rezerwy na kredyty stracone, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona, uznać za koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy podstawą do ustalenia kwoty rezerw celowych stanowiących koszt uzyskania przychodu winny być tylko rezerwy na kredyty utworzone w 2003r. czy stan rezerw figurujących w ewidencji księgowej (saldo)?

Fragment:

(...) Stan faktyczny sprawy: Bank Spółdzielczy ma utworzone rezerwy celowe na kredyty stracone wymagalne i niewymagalne nieuprawdopodobnione na koniec roku 2003. Rezerwy te były tworzone na przestrzeni kilku lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza obowiązek rzetelnego i jasnego przestawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - w szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń (art. 7). Ze względu na odmienność funkcjonowania banków na mocy postanowień art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości minister właściwy do spraw finansów publicznych upoważniony został do określenia - po zaciągnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego - zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z ich działalnością. Delegacje ustawy (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Bank nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wartości rezerwy utworzonej na wymagalny, a nieściągalny kredyt w roku uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności kredytowej, może - do czasu przedawnienia - zaliczyć rezerwę do kosztów uzyskania przychodów. w następnych latach podatkowych.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stoi na stanowisku, iż odpowiedź Urzędu z dnia 20.04.2004 r. Nr US 72/ROP3/423-77/04/EN dotycząca zapytania Spółki z dnia 15.03.2004 r. jest w części nieprawidłowa. Z wniosku wynika, iż Bank omyłkowo nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego, w którym rezerwy utworzone na wymagalne a nieściągalne kredyty spełniły warunki wynikające z zapisu art. 16 ust. 2a pkt. 2 ustawy z dn.15.02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - czyli w roku uprawdopodobnienia ich nieściągalności. Zdaniem podatnika powyższa rezerwa może być kosztem podatkowym w latach następnych nie później jednak niż do czasu przedawnienia. W myśl zapisu art. 16 ust. 1 pkt. 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bank ma (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy rezerwa celowa, utworzona przez Bank na saldo debetowe, powstałe na rachunku bankowym klienta i zakwalifikowana do należności wątpliwych Banku, stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 28.01.2004 r.) Ldz. 42/04/Z w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawia następujące stanowisko. Przedmiotem zapytania jest zasadność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) utworzonej przez bank rezerwy celowej na niespłaconą należność klienta, z którym bank zawarł umowę rachunku bankowego. Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została (...)

2011
1
sty

Istota:

Bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska, że wartość odpisu z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne, dokonanego w grudniu 2003 r. w wysokości określonej zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach Prawa bankowego, w całości stanowi koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. nr DRP-2-216-222/04/UL Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z art. 15 ust 1 h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) w bankach kosztem uzyskania przychodów jest także rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 nr 72, poz. 1208 i nr 153 poz. 1271). Rezerwa na ryzyko ogólne jest instytucją prawa bankowego. Jej utworzenie, sposób i terminy dokonywania odpisów oraz rozwiązanie w całości regulują przepisy powołanej ustawy. W myśl art. 130 banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Banki tworzą i (...)