Rezerwy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rezerwy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Bank przechodząc z dniem 1 stycznia 2006 r. na stosowanie MSR dokonał „zamiany” rezerwy RRO na rezerwę IBNR. Jeżeli zatem zaliczona do kosztów uzyskania przychodów rezerwa RRO została „zamieniona” (przekwalifikowana) należy ją traktować jak rezerwę IBNR. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując jej rozwiązania w dniu 1 stycznia 2018 r. winien zaliczyć ją do przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej.

Fragment:

Art. 38c ust. 1 updp przewidywał, iż od 2005 r. banki „ przechodzące ” na MSR mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP), na zasadach określonych w art. 15 ust. 1h pkt 1 updop, rezerwy IBNR do wysokości rezerwy RRO, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy – Prawo bankowe. W ust. 2 tego artykułu znalazł się przepis regulujący moment „ przejścia ” z rezerwy RRO na rezerwę IBNR stanowiący, iż nie zalicza się do przychodów nadwyżki kwoty rozwiązanej lub zmniejszonej rezerwy RRO ponad kwotę utworzonej rezerwy IBNR (w ten sposób banki utrzymały „ status quo ” w związku z przejściem na MSR– tu „ zamiany ” rezerwy RRO na rezerwę IBNR). Ust. 3 w art. 38c updop przewidywał z kolei, że przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) updop stosuje się odpowiednio do rezerwy IBNR, tj. rozwiązania lub wykorzystania w inny sposób rezerwy IBNR miały stanowić przychody podlegające opodatkowaniu. W przypadku Banku rezerwa IBNR utworzona na dzień 1 stycznia 2006 r. była niższa kwotowo niż rezerwa RRO na dzień 31 grudnia 2005 r. Rezerwa RRO na bilans zamknięcia 2005 r. (31 grudnia 2005 r.) w całości była rozpoznana w KUP Banku zgodnie z art. 15 ust.1h pkt 1 updop. Następnie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2017 r. saldo rezerwy IBNR zawsze utrzymywało się jako wyższe od bilansu otwarcia 2005 r. (salda równego rezerwie RRO zaliczonej do KUP przed 1 stycznia 2006 r.) a dotworzeń rezerwy IBNR ani razu nie rozpoznał w tym okresie (01.01.2006 – 31.12.2017) w KUP.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie braku obowiązku uwzględnienia Pasywów w podstawie opodatkowania tym podatkiem

Fragment:

Zapisy dotyczące udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych na kontach księgi głównej Spółki wyglądają następująco. Po stronie Wn Spółka księguje udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych na koniec okresu sprawozdawczego. Po stronie Ma kont Spółka księguje udział reasekuratorów w rozwiązywanych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych z okresu ubiegłego. Powyższe oznacza, że wraz ze wzrostem rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Wn następuje jednoczesny wzrost, w odpowiedniej wysokości wynikającej z zapisów umów reasekuracji, udziału reasekuratorów w rezerwie techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Ma, natomiast rozwiązanie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Wn oznacza zmniejszenie udziału reasekuratorów w rezerwie techniczno-ubezpieczeniowej poprzez księgowanie po stronie Ma. Aktualnie w grupie D pasywów Spółka rozpoznaje następujące pozycje: udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego, udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych. Na podstawie kont księgi głównej, Spółka na koniec każdego miesiąca sporządza zestawienie obrotów i sald.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie braku obowiązku uwzględnienia Pasywów w podstawie opodatkowania tym podatkiem

Fragment:

Po stronie Wn Spółka księguje udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych na koniec okresu sprawozdawczego. Po stronie Ma kont Spółka księguje udział reasekuratorów w rozwiązywanych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych z okresu ubiegłego. Powyższe oznacza, że wraz ze wzrostem rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Wn następuje jednoczesny wzrost, w odpowiedniej wysokości wynikającej z zapisów umów reasekuracji, udziału reasekuratorów w rezerwie techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Ma, natomiast rozwiązanie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej po stronie Wn oznacza zmniejszenie udziału reasekuratorów w rezerwie techniczno-ubezpieczeniowej poprzez księgowanie po stronie Ma. Aktualnie w grupie D pasywów Spółka rozpoznaje następujące pozycje: udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego, udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych, udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie, udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający.

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania oraz nieodpłatnego udostępniania rezerw strategicznych;

Fragment:

Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), a także produkty biobójcze - niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3 (art. 4 ustawy o rezerwach strategicznych). W myśl art. 5 ustawy o rezerwach strategicznych, rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa z zastrzeżeniem art. 6 Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy , minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, tworzy rezerwy strategiczne zgodnie z ustaleniami Programu, z zastrzeżeniem art. 14. Decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Wnioskodawca ( art. 13 ust. 3 ustawy). W myśl art. 13 ust. 4 ustawy o rezerwach strategicznych, wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, Wnioskodawca dokonuje zakupu określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony asortyment lub zawiera umowy, o których mowa w art. 17. Wnioskodawca przechowuje rezerwy strategiczne w magazynach rezerw strategicznych będących własnością Wnioskodawcy ( art. 15 ustawy). Udostępnienie rezerw strategicznych - to przeznaczenie rezerw strategicznych na rzecz określonego organu, w określonym asortymencie i ilości oraz ich wydanie w celu użycia lub wykorzystania (art. 2 pkt 8 ustawy o rezerwach strategicznych). Zasady udostępnienia rezerw strategicznych określają przepisy art. 18- 21 ustawy o rezerwach strategicznych.

2016
27
lis

Istota:

Nieuwzględnienie w kalkulacji wartości firmy nabytej ZCP wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przejętego ryzyka związanego z nabytym Portfelem Ubezpieczeń, jako wartości przejętego długu funkcjonalnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą Zbywcy ZCP;zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości utworzonych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przejętego ryzyka związanego z nabytym Portfelem Ubezpieczeń

Fragment:

Natomiast w myśl art. 15 ust. 1b pkt 1 Ustawy o PDOP, u ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami – do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku podatkowego. Kosztem uzyskania przychodu jest zatem przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresów określonych w w/w przepisie. W związku z tym wartość utworzonych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przejętego ryzyka związanego z nabytym Portfelem Ubezpieczeń Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do wysokości stanowiącej przyrost stanu tych rezerw na koniec okresów, o których mowa w art. 15 ust. 1b Ustawy o PDOP. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2015 r. (sygn. IPPB6/4510-216/15-2/TO ), w której stwierdzono na podstawie analogicznego stanu faktycznego, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, a dokładniej wysokość przyrostu stanu tych rezerw stanowi koszt podatkowy u nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016
5
lip

Istota:

Zaliczenie do k.u.p. rezerw.

Fragment:

Zdaniem Spółki, prawidłowo zachowała się w 2013 r., kiedy to nie zaksięgowała do kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu updop) przeksięgowanej rezerwy na fundusz rekultywacji - w kwocie 815.264,50 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów rezerw innych niż wymienione w punkcie 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw - nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości inne niż określone w niniejszej ustawie jako koszt. Rezerwa, która jest przedmiotem niniejszego pytania wypełniała przesłanki zacytowanego wyżej przepisu wobec czego, jeżeli utworzenie wspomnianej rezerwy nie stanowiło kosztu podatkowego to również jej przeksięgowanie na inne konto księgowe nie nadaje tej wartości waloru kosztu podatkowego. 8. Abstrahując od tego, że w ocenie Spółki przeksięgowanie rezerwy na konto „ Fundusz rekultywacyjny ” nie stanowi kosztu podatkowego, w sytuacji gdyby zdanie organu podatkowego było odmienne, należałoby skorygować koszty 2013 r. Zdaniem Spółki w takim przypadku, całą przeksięgowaną kwotę należałoby ująć w zeznaniu rocznym CIT-8 złożonym za 2013 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe w zakresie pytania nr 2 wniosku, bezprzedmiotowe w zakresie pytania nr 8 wniosku.

2016
16
cze

Istota:

1) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem ze zbycia Przedmiotu Transakcji będzie cena ustalona między stronami transakcji na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy?2) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem będzie wartość rezerw techniczno - ubezpieczeniowych rozwiązanych w związku ze zbyciem Przedmiotu Transakcji, w tym Portfela Ubezpieczeń, na pokrycie którego w/w rezerwy zostały utworzone?3) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem będzie wartość zobowiązań funkcjonalnie związanych z Oddziałem, przeniesionych na Nabywcę?4) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem ze zbycia Przedmiotu Transakcji będzie wartość rezerw bilansowych na przyszłe zobowiązania (innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe)?5) Czy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji będą wydatki na ich nabycie (lub wytworzenie we własnym zakresie) pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych?6) Czy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 i 8b) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia papierów wartościowych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, w tym obligacji i akcji, jak również udziałów i pochodnych instrumentów finansowych będą koszty ich nabycia (lub objęcia)?7) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia wierzytelności wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, w tym wierzytelności zarachowanych jako przychody należne, będzie ich wartość nominalna?8) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów w przypadku innych przenoszonych aktywów Oddziału będą co do zasady koszty ich nabycia?9) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeniesienie w ramach sprzedaży Przedmiotu Transakcji środków pieniężnych uwzględnionych w kalkulacji ceny (jeżeli do niego dojdzie) nie będzie miało wpływu na rozpoznanie całej ceny jako przychodu podatkowego?10) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota przenoszonych w ramach sprzedaży Przedmiotu Transakcji środków pieniężnych uwzględnionych w kalkulacji ceny (jeżeli do niego dojdzie) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Inaczej jednak należy oceniać kwestię rezerw bilansowych innych niż rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe, w tym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazywanych, jako rezerwy i skutków podatkowych objęcia ich transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające ze stosunku prawnego powodującego obowiązek utworzenia rezerwy bilansowej należy uznać, iż rezerwa ta może co najwyżej pomniejszyć cenę sprzedaży przedsiębiorstwa. W ocenie Spółki mimo faktu, iż rezerwy bilansowe są uwidocznione w bilansie, miały wpływ na wycenę przedsiębiorstwa i zostały wkalkulowane w cenę sprzedaży przedsiębiorstwa, przychód podatkowy nie powstanie. Za taką tezą przemawiają następujące argumenty: rezerwy są zobowiązaniem przyszłym, jeszcze nieistniejącym, którego termin wymagalności lub kwota nie są pewne i stanowią jedynie szacunek kwot przyszłych zobowiązań; wartość rezerwy na przyszłe zobowiązania jest jedynie oszacowana, zatem nie jest określona co do kwoty, co stałoby w sprzeczności z zasadą określoności zobowiązania podatkowego, utworzenie rezerwy nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu w momencie utworzenia rezerwy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 27 Ustawy o PDOP; w związku z tym wyksięgowanie rezerwy na skutek przejęcia przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powinno być traktowane jako przychód podatkowy.

2016
14
cze

Istota:

1) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem ze zbycia Przedmiotu Transakcji będzie cena ustalona między stronami transakcji na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy?2) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem będzie wartość rezerw techniczno - ubezpieczeniowych rozwiązanych w związku ze zbyciem Przedmiotu Transakcji, w tym Portfela Ubezpieczeń, na pokrycie którego w/w rezerwy zostały utworzone?3) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem będzie wartość zobowiązań funkcjonalnie związanych z Oddziałem, przeniesionych na Nabywcę?4) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem ze zbycia Przedmiotu Transakcji będzie wartość rezerw bilansowych na przyszłe zobowiązania (innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe)?5) Czy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji będą wydatki na ich nabycie (lub wytworzenie we własnym zakresie) pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych?6) Czy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 i 8b) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia papierów wartościowych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, w tym obligacji i akcji, jak również udziałów i pochodnych instrumentów finansowych będą koszty ich nabycia (lub objęcia)?7) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia wierzytelności wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, w tym wierzytelności zarachowanych jako przychody należne, będzie ich wartość nominalna?8) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów w przypadku innych przenoszonych aktywów Oddziału będą co do zasady koszty ich nabycia?9) Czy stosownie do art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeniesienie w ramach sprzedaży Przedmiotu Transakcji środków pieniężnych uwzględnionych w kalkulacji ceny (jeżeli do niego dojdzie) nie będzie miało wpływu na rozpoznanie całej ceny jako przychodu podatkowego?10) Czy stosownie do art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota przenoszonych w ramach sprzedaży Przedmiotu Transakcji środków pieniężnych uwzględnionych w kalkulacji ceny (jeżeli do niego dojdzie) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Inaczej jednak należy oceniać kwestię rezerw bilansowych innych niż rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe, w tym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazywanych, jako rezerwy i skutków podatkowych objęcia ich transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające ze stosunku prawnego powodującego obowiązek utworzenia rezerwy bilansowej należy uznać, iż rezerwa ta może co najwyżej pomniejszyć cenę sprzedaży przedsiębiorstwa. W ocenie Spółki mimo faktu, iż rezerwy bilansowe są uwidocznione w bilansie, miały wpływ na wycenę przedsiębiorstwa i zostały wkalkulowane w cenę sprzedaży przedsiębiorstwa, przychód podatkowy nie powstanie. Za taką tezą przemawiają następujące argumenty: rezerwy są zobowiązaniem przyszłym, jeszcze nieistniejącym, którego termin wymagalności lub kwota nie są pewne i stanowią jedynie szacunek kwot przyszłych zobowiązań; wartość rezerwy na przyszłe zobowiązania jest jedynie oszacowana, zatem nie jest określona co do kwoty, co stałoby w sprzeczności z zasadą określoności zobowiązania podatkowego, utworzenie rezerwy nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu w momencie utworzenia rezerwy stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 27 Ustawy o PDOP; w związku z tym wyksięgowanie rezerwy na skutek przejęcia przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powinno być traktowane jako przychód podatkowy.

2016
16
lut

Istota:

Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do emisji CO2 przeznaczonych do wykorzystania na własne potrzeby, których nabycie nastąpiło w roku, w którym dochodzi do rozliczenia rezerwy lub w latach poprzedzających rok rozliczenia rezerwy

Fragment:

Na skutek zmiany Polityki rachunkowości w wartości rezerwy uwzględnione zostały również uprawnienia nabyte w poprzednich latach podatkowych (wydatki na nabycie tych uprawnień nie zostały dotychczas ujęte w rachunku podatkowym). W momencie umorzenia lub sprzedaży uprawnień, dokonywane jest ich rozliczenie w korespondencji z kontem rezerw na uprawnienia do emisji (ma miejsce wykorzystanie rezerwy). W dacie wykorzystania rezerwy umorzenie nie jest bilansowo odnoszone już w korespondencji z kontem kosztowym. Rezerwa na szacowaną emisję CO2 (rezerwa na koszt emisji CO2) została utworzona na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, updop nie wskazuje jednak wyraźnie na możliwość zaliczenia do kosztów wartości przedmiotowej rezerwy. W związku z tym, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 updop nie stanowi ona kosztu podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) w dacie utworzenia. Spółka będzie natomiast uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie uprawnień przeznaczonych do wykorzystania na własne potrzeby (nabyte w latach poprzedzających rok rozliczenia rezerwy) bilansowo odnoszone w koszty rachunkowe poprzez rezerwę na szacowaną emisję CO2 w dacie rozliczenia rezerwy (wyksięgowania EUA/CER z konta rezerw), o ile wcześniej nie zostały one ujęte w rachunku podatkowym.

2015
12
mar

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania rezerw strategicznych.

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1, w przypadku gdy nie złożono ofert zakupu asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych Wnioskodawca, na podstawie umowy, nieodpłatnie przekazuje ten asortyment jednostkom, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, biorąc pod uwagę potrzeby tych jednostek oraz przydatność przekazywanego asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, określa szczegółowe warunki nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o rezerwach, w przypadku nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych jednostkom, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, od Agencji nie pobiera się danin publicznych z tego tytułu z wyjątkiem podatku akcyzowego. Realizując działania nałożone ustawą o rezerwach strategicznych Wnioskodawca udostępnia rezerwy strategiczne oraz dokonuje likwidacji rezerw strategicznych na podstawie decyzji właściwego ministra ds. gospodarki. Likwidacja rezerw będzie dokonywana w drodze sprzedaży. W przypadku braku ofert zakupu Wnioskodawca będzie nieopłatnie przekazywać asortyment rezerw strategicznych jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego lub utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym, biorąc pod uwagę potrzeby tych jednostek oraz przydatność przekazywanego asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych do realizacji ich zadań. Sprzedając lub nieopłatnie przekazując zapasy likwidowanych rezerw strategicznych Wnioskodawca działa tak, jak inne konkurencyjne podmioty na rynku, realizując transakcje na podstawie ogólnie obowiązujących norm prawa cywilnego.