Restrukturyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to restrukturyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Brak skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych przy transakcji przejęcia spółki niemieckiej przez spółkę europejską

Fragment:

(...) Grupy XY, Spółka została zarejestrowana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na mocy decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dn. 23 października 2009 r. i uzyskała następujący numer identyfikacji podatkowej (dalej: „NIP”): XXX-XXX-XX-XX. Mając na uwadze powyższe, Spółka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2 updop. Planowana przez Grupę XY międzynarodowa restrukturyzacja zakłada, że do spółki europejskiej zostaną włączone m.in. polskie spółki z Grupy XY. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie transgranicznych transakcji łączenia spółek oraz innych czynności prawnych, zgodnie z prawem polskim i niemieckim. Następujące polskie spółki z Grupy XY zostaną ostatecznie przejęte przez spółkę europejską w którą przekształci się Spółka: XY Polska S.A. (dawniej XY Polska Sp. z o.o.); XY Express Sp. z o. o. (dawniej XY Polska S.A. i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202 można skorzystać z umorzenia zobowiązań podatkowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (uzupełnionego w dniu 19.02.2007 r.) oraz wniosku złożonego w Urzędzie Skarbowym Kraków Nowa Huta przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza a następnie do tut. organu w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202). w zakresie umorzenia zaległości podatkowych stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: „...” spółka z (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy umorzenia, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684) naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń.

Fragment:

(...) - powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.Ponadto art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że restrukturyzacja finansowa zakładów polega na: 1) umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych wymienionych w art. 6 ust. 1; 2) rozłożeniu na raty spłaty zobowiązań z tytułu składek wymienionych w art. 7; 3) zawarciu przez zakład ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że restrukturyzacja finansowa zakładów może obejmować także zawarcie przez zakład ugód z pracownikami w zakresie roszczeń wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy restrukturyzacyjnej stanowi, że umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne zakładu wraz z odsetkami z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymana dotacja w ramach programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, uzupełniony pismem z dnia 30.11.2005 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 01.12.2005 r. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan podatnikiem podatku VAT od 01.06.2005 r. prowadzącym działalność rolnicza polegająca na produkcji trzody chlewnej. W związku z prowadzoną działalnością rolniczą otrzymał Pan dotację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ". W ramach tego projektu zakupił Pan używany kombajn zbożowy, wybudował płytę obornikową wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i zmodernizował Pan magazyn zbożowy, na co otrzymał Pan w listopadzie 2005r. refundację w wysokości 63.552 zł. Jak zaznaczył Pan w przedmiotowym piśmie Pana działalność rolnicza ogranicza się jedynie do produkcji trzody chlewnej i nie świadczy Pan żadnych usług oraz nie (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy podatek należny za 2002r. w wysokości 14.541,20 zł mieści się w kwocie objętej restrukturyzacją, a wobec czego nie podlega uiszczeniu?2. Czy zaliczki na podatek dochodowy za listopad i grudzień 2002r. w wysokości 26.631,60 zł otrzymane przez Urząd za pośrednictwem właściwego organu egzekucji były nienależne i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Podatnika?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Urząd Skarbowy decyzją z dnia 30.12.2002r. o warunkach restrukturyzacji należności podatkowych, objął restrukturyzacją należności podatkowe Podatnika m.in. z tytułu zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych za okres od stycznia do kwietnia 2002r. w wysokości 84.073,00 zł i ustalił opłatę restrukturyzacyjną w kwocie 13.651,55 zł, tj. w wysokości 15% należności objętych restrukturyzacją. Jak wynika z deklaracji PIT-5 składanych przez Podatnika w roku 2002 należne zaliczki na podatek dochodowy wynosiły (szereg odkumulowany): Miesiąc Należna zaliczka na podatek dochodowy wpłata Styczeń 19.467,60 Objęte decyzją o warunkach restrukturyzacji Luty 1.631.20 Marzec 22.381,60 Kwiecień 40.592,60 Maj 0 Czerwiec 0 Lipiec 0 Sierpień 0 Wrzesień 0 Październik 0 Listopad 13.315,80 Uiszczone za pośrednictwem organu egzekucyjnego Grudzień 13.315,80 W dniu 28.03.2003r. Podatnik złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (...)