Restrukturyzacja | Interpretacje podatkowe

Restrukturyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to restrukturyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych przy transakcji przejęcia spółki niemieckiej przez spółkę europejską
Fragment:
(...) Grupy XY, Spółka została zarejestrowana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na mocy decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dn. 23 października 2009 r. i uzyskała następujący numer identyfikacji podatkowej (dalej: „NIP”): XXX-XXX-XX-XX. Mając na uwadze powyższe, Spółka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2 updop. Planowana przez Grupę XY międzynarodowa restrukturyzacja zakłada, że do spółki europejskiej zostaną włączone m.in. polskie spółki z Grupy XY. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie transgranicznych transakcji łączenia spółek oraz innych czynności prawnych, zgodnie z prawem polskim i niemieckim. Następujące polskie spółki z Grupy XY zostaną ostatecznie przejęte przez spółkę europejską w którą przekształci się Spółka: XY Polska S.A. (dawniej XY Polska Sp. z o.o.); XY Express Sp. z o. o. (dawniej XY Polska S.A. i (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202 można skorzystać z umorzenia zobowiązań podatkowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (uzupełnionego w dniu 19.02.2007 r.) oraz wniosku złożonego w Urzędzie Skarbowym Kraków Nowa Huta przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza a następnie do tut. organu w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202). w zakresie umorzenia zaległości podatkowych stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: „...” spółka z (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy umorzenia, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684) naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń.
Fragment:
(...) - powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.Ponadto art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że restrukturyzacja finansowa zakładów polega na: 1) umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych wymienionych w art. 6 ust. 1; 2) rozłożeniu na raty spłaty zobowiązań z tytułu składek wymienionych w art. 7; 3) zawarciu przez zakład ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych. Jednocześnie z ust. 2 tego artykułu wynika, że restrukturyzacja finansowa zakładów może obejmować także zawarcie przez zakład ugód z pracownikami w zakresie roszczeń wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy restrukturyzacyjnej stanowi, że umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne zakładu wraz z odsetkami z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy otrzymana dotacja w ramach programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, uzupełniony pismem z dnia 30.11.2005 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 01.12.2005 r. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan podatnikiem podatku VAT od 01.06.2005 r. prowadzącym działalność rolnicza polegająca na produkcji trzody chlewnej. W związku z prowadzoną działalnością rolniczą otrzymał Pan dotację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ". W ramach tego projektu zakupił Pan używany kombajn zbożowy, wybudował płytę obornikową wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i zmodernizował Pan magazyn zbożowy, na co otrzymał Pan w listopadzie 2005r. refundację w wysokości 63.552 zł. Jak zaznaczył Pan w przedmiotowym piśmie Pana działalność rolnicza ogranicza się jedynie do produkcji trzody chlewnej i nie świadczy Pan żadnych usług oraz nie (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy podatek należny za 2002r. w wysokości 14.541,20 zł mieści się w kwocie objętej restrukturyzacją, a wobec czego nie podlega uiszczeniu?2. Czy zaliczki na podatek dochodowy za listopad i grudzień 2002r. w wysokości 26.631,60 zł otrzymane przez Urząd za pośrednictwem właściwego organu egzekucji były nienależne i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Podatnika?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Urząd Skarbowy decyzją z dnia 30.12.2002r. o warunkach restrukturyzacji należności podatkowych, objął restrukturyzacją należności podatkowe Podatnika m.in. z tytułu zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych za okres od stycznia do kwietnia 2002r. w wysokości 84.073,00 zł i ustalił opłatę restrukturyzacyjną w kwocie 13.651,55 zł, tj. w wysokości 15% należności objętych restrukturyzacją. Jak wynika z deklaracji PIT-5 składanych przez Podatnika w roku 2002 należne zaliczki na podatek dochodowy wynosiły (szereg odkumulowany): Miesiąc Należna zaliczka na podatek dochodowy wpłata Styczeń 19.467,60 Objęte decyzją o warunkach restrukturyzacji Luty 1.631.20 Marzec 22.381,60 Kwiecień 40.592,60 Maj 0 Czerwiec 0 Lipiec 0 Sierpień 0 Wrzesień 0 Październik 0 Listopad 13.315,80 Uiszczone za pośrednictwem organu egzekucyjnego Grudzień 13.315,80 W dniu 28.03.2003r. Podatnik złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.