IPPP1/443-949/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania oraz prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych, nagród przeznaczonych na loterię i towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Bank jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Podstawową działalnością Banku są czynności wymienione jako zwolnione w art. 43 ust.1 pkt 38-40 Ustawy o VAT, według PKD 649Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne.

Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną IPPP1/443-583/14-2/MP z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącą odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu osobowego stanowiącego nagrodę w loterii organizacyjnej przez Bank. W interpretacji zostało stwierdzone, że Bank nie ma prawa do odliczenia podatku przy zakupie samochodu, ponieważ zakup jest ściśle związany z podstawową działalnością Banku, która jest zwolniona od podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca chce wyjaśnić prawidłowość postępowania w czynnościach, w których dokonuje naliczenia i odliczenia podatku VAT.

Bank w ramach reklamy swoich produktów oraz Banku nabywa różnego rodzaju gadżety reklamowe, m.in. maskotki, długopisy, koszulki, breloki, itp. - na gadżetach jest umieszczone logo Banku. Poza tym Bank organizuje loterie promocyjne związane z konkretną lokatą, do których są wydane zezwolenia Dyrektora Izby Celnej na ich prowadzenie. Nagrodami w loterii są m.in. tablety, rowery, samochody. Nagrody Bank zalicza do reklamy. Poza tym nabywane są też rzeczy, które stanowią reprezentację Banku, np. kwiaty, wieńce pogrzebowe, prezenty wręczane innym osobom przy różnego rodzaju jubileuszach, itp.

Przy zakupie Bank odlicza podatek VAT a przy przekazaniu nalicza podatek VAT. Takie podejście polegające na analizie celu zakupu sugerowano na szkoleniach nt. Podatku VAT w bankach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przy zakupie gadżetów reklamowych Bank może odliczyć podatek VAT, a przy ich przekazaniu powinien naliczyć podatek VAT...
 2. Czy od zakupionych nagród (tablety, rowery itp.) do loterii organizowanej przez Bank promującej dany produkt Bank powinien odliczyć podatek VAT, a przy ich przekazaniu powinien naliczyć podatek VAT...
 3. Czy przy zakupie towarów zaliczanych do reprezentacji Bank może odliczyć podatek VAT, a przy ich przekazaniu powinien naliczyć podatek VAT...

Ad. pytania 1 i 2

Zdaniem Banku przy zakupie gadżetów reklamowych oraz nagród do loterii nie powinien odliczać podatku VAT. Czynności te związane są z podstawową działalnością Banku, jej celem jest pozyskanie przez Bank dodatkowych środków, które pozwolą na zwiększenie akcji kredytowej i zwiększenie przychodów Banku z tego tytułu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podstawowa działalność Banku jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38-40. w związku z tym, że Bankowi od ww. czynności nie przysługuje prawo do odliczenia podatku przy zakupie towarów nie powinien naliczać podatku przy ich przekazaniu – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w otrzymanej interpretacji indywidualnej IPPP1/443-583/14-2/MP z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej odliczenia podatku. W interpretacji zostało stwierdzone, że Bank nie ma prawa do odliczenia podatku przy zakupie samochodu, ponieważ zakup jest ściśle związany z podstawową działalnością Banku, która jest zwolniona od podatku VAT.

Ad. pytania 3

Zdaniem Banku przy zakupie towarów stanowiących reprezentację ma prawo do odliczenia podatku VAT. Wręczenie towarów stanowiących reprezentację związane jest z kreowaniem wizerunku Banku, towary te przeznaczone są niedużej grupy osób i nie można tych czynności bezpośrednio powiązać z czynnościami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 38-40.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2).

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3).

Z powyższych przepisów wynika więc, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wyjątek stanowi przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi, jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Podstawową działalnością Banku są czynności zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca wskazał, że w ramach reklamy swoich produktów oraz Banku nabywa różnego rodzaju gadżety reklamowe, m.in. maskotki, długopisy, koszulki, breloczki, itp. - na gadżetach jest umieszczone logo Banku. Poza tym Bank organizuje loterie promocyjne związane z konkretną lokatą. Nagrodami w loterii są m.in. tablety, rowery, skutery, samochody. Nagrody Bank zalicza do reklamy. Poza tym nabywane są też rzeczy, które stanowią reprezentację Banku, np. kwiaty, wieńce pogrzebowe, prezenty wręczane innym osobom przy różnego rodzaju jubileuszach itp.

Przy zakupie towarów Bank bierze pod uwagę cel zakupu, czyli bezpłatne ich przekazanie klientów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT oraz naliczenia podatku VAT przy bezpłatnym przekazaniu: gadżetów reklamowych, nagród do loterii organizowanej przez Bank oraz rzeczy , które jak wskazał Wnioskodawca stanowią reprezentację Banku, np. kwiaty, wieńce pogrzebowe, prezenty wręczane innym osobom przy różnego rodzaju jubileuszach.

Aby odpowiedzieć na wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy ustalić, czy Wnioskodawcy przy nabyciu przekazywanych następnie nieodpłatnie towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, zakupione gadżety reklamowe oraz nagrody przeznaczone do loterii związane są z podstawową działalnością Banku, tj. działalnością zwolnioną, tym samym w odniesieniu do tych towarów nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, tj. wykorzystywanie zakupionych towarów do czynności opodatkowanym. Zatem, Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu gadżetów reklamowych oraz nagród przeznaczonych do loterii. W konsekwencji, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczania podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania tych towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca zakupuje również towary, które zalicza do reprezentacji Banku, jako przykład Wnioskodawca wskazał kwiaty, wieńce pogrzebowe, prezenty wręczane innym osobom przy różnego rodzaju jubileuszach. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku zakupów towarów sklasyfikowanych do reprezentacji Banku, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż zakup tych towarów związany jest z kreowaniem wizerunku Banku, towary te przeznaczone są niedużej grupie osób i nie można tych czynności bezpośrednio powiązać z czynnościami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 38-40 ustawy.

Należy jeszcze raz podkreślić, że uprawnienie podmiotu do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonania zakupów wynika w szczególności z cyt. wcześniej art. 86 ust. 1 ustawy. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, tzn. następstwem jest określenie podatku należnego. Należy podkreślić, że każdy wydatek poza wyraźnie wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i racjonalnością działania podmiotu.

W ocenie Organu, zakup towarów sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do reprezentacji Banku, nie jest powiązany ani bezpośrednio, ani pośrednio z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, o których mowa w ust. 5 ust. 1 ustawy. Zakup kwiatów czy też upominków i wręczenia ich z okazji różnego rodzaju jubileuszu, jak wskazał Wnioskodawca ma związek z kreowaniem wizerunku Banku, w ocenie Organu, nie jest to związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Kreowanie wizerunku Banku związane jest wprawdzie z prowadzoną polityką Banku, jednakże nie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, tj. pozostałym pośrednictwem pieniężnym. Należy podkreślić również, że w szerokim ujęciu każdy wydatek może mieć wpływ na działalność Banku. Każdy mógłby więc pośrednio podlegać odliczeniu. Jednakże przypisanie związku określonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi musi następować w oparciu o racjonalne kryteria i obiektywną analizę okoliczności towarzyszących określonym czynnościom.

W ocenie Organu, wydatki związane z towarami przeznaczonymi na reprezentację mają bezpośredni i jednoznaczny związek z czynnościami niepodlegającymi VAT, zatem w takim przypadku brak jest możliwości doszukiwania się ich pośredniego wpływu na prowadzoną działalność opodatkowaną, którą Bank jako czynny podatnik VAT prowadzi. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ww. wydatków, z uwagi na brak związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczania podatku VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania tych towarów.

Ponadto, w odniesieniu do prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu wiązanek pogrzebowych, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków, gdyż czynność nieodpłatnego przekazania wiązanek pogrzebowych nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy. W przypadku złożenia wieńców pogrzebowych, nie występuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a zatem czynności tych nie można uznać za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. Powyższe czynności nie stanowią również świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W przypadku złożenia wieńców pogrzebowych, nie można powiedzieć, że czynności te wykonywane są w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Tym samym wydatki poniesione na zakup wieńców pogrzebowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.