Reprezentacja spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reprezentacja spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wobec stwierdzonych uchybień, Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, nie mógł ocenić postanowienia i decyzji pod kątem przepisów na podstawie których zostały wydane, a mianowicie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a/ i pkt 11 updop oraz art. 12 ust. 4 updop oraz odnieść się do zarzutów podniesionych w skardze, dotyczących ich naruszenia, ponieważ rozstrzygnięcia organów obu instancji zostały wydane w wyniku złożenia przez Spółkę wadliwego wniosku, który w ten sposób jest nieskuteczny prawnie.

Fragment:

(...) (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako "K.c.", osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie oraz w opartym na niej statucie. Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej "K.s.h." zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pojęcie reprezentacji obejmuje dokonywanie wszelkich czynności na zewnątrz. Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z działaniem organów, przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, które dokonywane są "za" bądź "w imieniu spółki" i dotyczy wszelkich spraw związanych z przedmiotem jej działania ze skutkiem na zewnątrz (patrz: Komentarz do art. 201 kodeksu spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., LEX, 2007, wyd. V). Złożony do Naczelnika Pierwszego (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy nieodpłatne przekazanie na własność ww. towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z ww. nieodpłatnym przekazaniem?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatku od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy i odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami, jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 15 lipca 2005 r. ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 15 lipca 2005 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy skuteczności wniesienia żądania udzielenia interpretacji w sprawie interpretacji prawa podatkowego (reprezentacja spółki)

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 6.04.2005 r., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/5/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, uchyla wymienione postanowienie organu I instancji. Pismem z dnia 9.01.2005 r. "K." spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedstawiając stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie. Przedmiotowe pismo złożone w Urzędzie w dniu 11.01.2005 r. podpisane zostało (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką cenę można zastosować przekazując wyroby na reklamę w krajach UE ?

Fragment:

(...) W nowej regulacji prawnej ustawodawca w ogóle nie odwołuje się do pojęć „ reprezentacji „ i „ reklamy „ , co oznacza , że od 1 maja 2004 r. zakres opodatkowania czynności , które dotąd mieściły się w tych pojęciach uległ istotnej zmianie .Czynności te mają teraz charakter czynności nieodpłatnych. Te co do zasady nie podlegają opodatkowaniu VAT , za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji wskazanych w art. 7 ust 2 i 3 oraz w art. 8 ust .2. Zatem czynności przekazania i zużycia towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy , od 1 maja 2004 r muszą być rozpatrywane z uwzględnieniem tych przepisów..W art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535 / postanowiono , że nie jest odpłatną dostawą towarów przekazywanie przez podatnika prezentów o małej wartości i próbek , jeżeli ich przekazanie / wręczenie / wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W (...)