Reprezentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reprezentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na cele reprezentacji.

Fragment:

III SA/Wa 731/10 - stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia z dnia 01.08.2008r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na cele reprezentacji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na cele reprezentacji. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady kwalifikacji podatkowej w rozumieniu podatku dochodowego wydatków na reprezentację. Wydatków tych na mocy art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2007 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. W tej sytuacji z prostego zestawienia normy art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i zmienionego od 1 stycznia 2007 r. przepisu art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynikałoby, że podatek naliczony do tych wydatków nie podlega odliczeniu stanowiąc jednakże koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 tieret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże analiza dorobku acquis communautaire obejmującego wiążące prawo pozytywne, wypracowane zasady prawa oraz dorobek orzeczniczy ETS, a także analiza orzecznictwa krajowego, doprowadziły Wnioskodawcę do wniosku, że przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w obowiązującym kształcie nie stanowi prawidłowej transpozycji art. 17 VI Dyrektywy, a więc bezpośrednie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy VI Dyrektywy (Dyrektywy 2006/112).

2016
1
kwi

Istota:

Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty, które następnie stanowią podstawę ustalenia wynagrodzenia dla kontrahenta zagranicznego (metoda koszt plus) takie jak koszty związane ze spotkaniami z odbiorcami, udziałem w imieniu kontrahenta zagranicznego w targach i konferencjach oraz koszty poniesione na zakup usług gastronomicznych, zakup żywności i napojów, w tym sporadycznie alkoholowych, upominków dla odbiorców, a także koszty organizacji imprez i spotkań mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki będące przedmiotem zapytania nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, że nie są kosztem uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia reprezentacja. Różne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe definiują reprezentację zazwyczaj w dwojaki sposób: jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną - jest to definicja oparta na słownikowym znaczeniu słowa „ reprezentacja ” - np. interpretacja IBPBI/2/423-353/10/MS Izby Skarbowej w Katowicach z 21 maja 2010 r. jako „ działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia ” - wyrok II FSK 2102/11 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2013 r.

2016
20
mar

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami oraz spotkań wewnętrznych

Fragment:

Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyrażały pogląd, że skoro ustawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy posiłkować się definicją słownikową, iż reprezentacja to „ okazałość ”, „ wystawność ”, „ wytworność ” (por. wyroki z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10 i z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK392/11). W innych orzeczeniach sądy administracyjne uznawały, że termin „ reprezentacja ” oznacza „ przedstawicielstwo ”, a nie „ wystawność ”, „ okazałość ”, „ wytworność ” (por. wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1445/10 i z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10). Powołane rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. W wyroku tym Sąd podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji, wskazując, że wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, w tym alkoholowych nie przesądza o ich wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

2015
17
lip

Istota:

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?

Fragment:

Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyrażały pogląd, że skoro ustawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy posiłkować się definicją słownikową, iż reprezentacja to „ okazałość ”, „ wystawność ”, „ wytworność ” (por. wyroki z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10 i z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK392/11). W innych orzeczeniach sądy administracyjne uznawały, że termin „ reprezentacja ” oznacza „ przedstawicielstwo ”, a nie „ wystawność ”, „ okazałość ”, „ wytworność ” (por. wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1445/10 i z dnia 29 czerwca 2012 r. , sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10). Powołane rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. W wyroku tym Sąd podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji, wskazując, że wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, w tym alkoholowych nie przesądza ich o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

2015
8
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania oraz prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania.

Fragment:

Ad. pytania 3 Zdaniem Banku przy zakupie towarów stanowiących reprezentację ma prawo do odliczenia podatku VAT. Wręczenie towarów stanowiących reprezentację związane jest z kreowaniem wizerunku Banku, towary te przeznaczone są niedużej grupy osób i nie można tych czynności bezpośrednio powiązać z czynnościami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 38-40. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania, nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) dalej zwanej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2015
17
lut

Istota:

Czy Spółka prawidłowo ujmuje w księgach wydatki na zakup wymienionych artykułów spożywczych, uznając je jako koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, będące poza kosztami reprezentacji?

Fragment:

Oznacza to, że „ reprezentacja ”, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „ reprezentacji ” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy kierować się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To, co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje.

2014
21
gru

Istota:

Czy kostiumy nabyte przez Wnioskodawczynię za kwotę poniżej 3.500 zł brutto, będą mogły stanowić jednorazowy koszt podatkowy w miesiącu oddania ich do używania? Czy w przypadku, gdy wykorzystany raz kostium będzie mógł zostać wykorzystany ponownie (nie będzie jeszcze przeznaczony do odsprzedaży) Wnioskodawczyni musi ująć jego wartość w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego?

Fragment:

Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „ reprezentacja ”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „ reprezentacja ”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności). Gdyby zatem nawet przyjąć, że ww. wydatki spełniałyby przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to zważywszy, że zakup wskazanych we wniosku kostiumów w głównej mierze ma na celu budowanie odpowiedniego, w pewien sposób niepowtarzalnego wizerunku i prezencji Wnioskodawczyni, zasadne jest wskazanie na ich reprezentacyjny charakter, który tym samym przesądza, że nie mogą one stanowić kosztów podatkowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe. Wobec powyższego bezprzedmiotowa jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie sposobu zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych oraz konieczności ujęcia wartości zakupionych kostiumów w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego.

2014
10
kwi

Istota:

Czy wydatki ponoszone na ww. posiłki w restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

W związku z tym, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacja ”. W ujęciu słownikowym reprezentacja oznacza okazałość, wystawność, wytworność w czyimś sposobie bycia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Jednakże zdaniem Spółki reprezentacja to nie okazałość i wystawność, o czym powiedział NSA w orzeczeniu z 25 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2200/10 lecz „ przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu ”. Okazałość i wystawność to cechy, które mają przyczynić się do sposobu bycia kreującego pozytywny wizerunek firmy. Koszty posiłków spożywanych w restauracji, zdaniem Spółki, nie posiadają cech przesądzających o okazałości, gdyż miejsce nie może być zasadniczym kryterium uznania wydatku za zakup o charakterze reprezentacyjnym. Trzeba pamiętać o zmianach gospodarczych i społecznych zachodzących w kraju. W obecnych czasie zaproszenie na lunch czy kawę do restauracji nie świadczy o ekskluzywności owego wydatku. Ponadto Spółka pragnie podkreślić, że organy podatkowe uznają wydatki na kawę, ciastka, catering spożywany w siedzibie firmy przeznaczony na spotkanie np. z kontrahentem za nieposiadający znamion „ reprezentacji ”, dlatego też zdaniem Spółki miejsce spożycia nie kreuje ponadstandardowego zwyczajowo przyjętego zachowania podczas opisanych w stanie faktycznym spotkań.

2014
9
mar

Istota:

Czy stanowić będą koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w restauracjach nabywane podczas spotkań biznesowych z kontrahentami? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)

Fragment:

W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „ reprezentacji ” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Ponownie podkreślić należy, że dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Takie też stanowisko prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku siedmioosobowego składu z dnia 16 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, który odwołując się do etymologicznego znaczenia „ reprezentacji ” stwierdził, że reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu.

2013
30
paź

Istota:

Czy opisane zwyczajowe wydatki ponoszone na spotkania z obecnymi i przyszłymi kontrahentami w lokalu prowadzonym przez podmiot trzeci (opisane szczegółowo w stanie faktycznym) stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?

Fragment:

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepis ten w obecnym brzmieniu funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. Jednocześnie ustawodawca wprowadzając z tym dniem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację nie sformułował definicji pojęcia „ reprezentacja ”. Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacji ” należy – zgodnie z zasadami wykładni językowej przepisów prawa – odnieść się do definicji słownikowej tego pojęcia. W internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN (...) pojęcie to zostało zdefiniowane następująco: reprezentacja to „ okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną ”. Przenosząc definicję słownikową na grunt ustaw podatkowych, zgodnie z przyjętym poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznaje się „ występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych.