Reprezentacja | Interpretacje podatkowe

Reprezentacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reprezentacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
Fragment:
Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyrażały pogląd, że skoro ustawodawca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy posiłkować się definicją słownikową, iż reprezentacja to „ okazałość ”, „ wystawność ”, „ wytworność ” (por. wyroki z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10 i z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK392/11). W innych orzeczeniach sądy administracyjne uznawały, że termin „ reprezentacja ” oznacza „ przedstawicielstwo ”, a nie „ wystawność ”, „ okazałość ”, „ wytworność ” (por. wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1445/10 i z dnia 29 czerwca 2012 r. , sygn. akt II FSK 2571/10 i II FSK 2572/10). Powołane rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. W wyroku tym Sąd podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji, wskazując, że wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, w tym alkoholowych nie przesądza ich o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
2015
17
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania oraz prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowanie nieodpłatnego ich przekazania.
Fragment:
Ad. pytania 3 Zdaniem Banku przy zakupie towarów stanowiących reprezentację ma prawo do odliczenia podatku VAT. Wręczenie towarów stanowiących reprezentację związane jest z kreowaniem wizerunku Banku, towary te przeznaczone są niedużej grupy osób i nie można tych czynności bezpośrednio powiązać z czynnościami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 38-40. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu gadżetów reklamowych i nagród przeznaczonych na loterię oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania, nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów przeznaczonych na reprezentację Banku oraz opodatkowania nieodpłatnego ich przekazania. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) dalej zwanej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2015
8
mar

Istota:
Czy Spółka prawidłowo ujmuje w księgach wydatki na zakup wymienionych artykułów spożywczych, uznając je jako koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, będące poza kosztami reprezentacji?
Fragment:
Oznacza to, że „ reprezentacja ”, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „ reprezentacji ” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy kierować się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To, co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje.
2015
17
lut

Istota:
Czy kostiumy nabyte przez Wnioskodawczynię za kwotę poniżej 3.500 zł brutto, będą mogły stanowić jednorazowy koszt podatkowy w miesiącu oddania ich do używania? Czy w przypadku, gdy wykorzystany raz kostium będzie mógł zostać wykorzystany ponownie (nie będzie jeszcze przeznaczony do odsprzedaży) Wnioskodawczyni musi ująć jego wartość w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego?
Fragment:
Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „ reprezentacja ”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „ reprezentacja ”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności). Gdyby zatem nawet przyjąć, że ww. wydatki spełniałyby przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to zważywszy, że zakup wskazanych we wniosku kostiumów w głównej mierze ma na celu budowanie odpowiedniego, w pewien sposób niepowtarzalnego wizerunku i prezencji Wnioskodawczyni, zasadne jest wskazanie na ich reprezentacyjny charakter, który tym samym przesądza, że nie mogą one stanowić kosztów podatkowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe. Wobec powyższego bezprzedmiotowa jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie sposobu zaliczenia ww. wydatków do kosztów podatkowych oraz konieczności ujęcia wartości zakupionych kostiumów w remanencie sporządzanym na koniec roku podatkowego.
2014
21
gru

Istota:
Czy wydatki ponoszone na ww. posiłki w restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
W związku z tym, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacja ”. W ujęciu słownikowym reprezentacja oznacza okazałość, wystawność, wytworność w czyimś sposobie bycia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Jednakże zdaniem Spółki reprezentacja to nie okazałość i wystawność, o czym powiedział NSA w orzeczeniu z 25 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2200/10 lecz „ przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu ”. Okazałość i wystawność to cechy, które mają przyczynić się do sposobu bycia kreującego pozytywny wizerunek firmy. Koszty posiłków spożywanych w restauracji, zdaniem Spółki, nie posiadają cech przesądzających o okazałości, gdyż miejsce nie może być zasadniczym kryterium uznania wydatku za zakup o charakterze reprezentacyjnym. Trzeba pamiętać o zmianach gospodarczych i społecznych zachodzących w kraju. W obecnych czasie zaproszenie na lunch czy kawę do restauracji nie świadczy o ekskluzywności owego wydatku. Ponadto Spółka pragnie podkreślić, że organy podatkowe uznają wydatki na kawę, ciastka, catering spożywany w siedzibie firmy przeznaczony na spotkanie np. z kontrahentem za nieposiadający znamion „ reprezentacji ”, dlatego też zdaniem Spółki miejsce spożycia nie kreuje ponadstandardowego zwyczajowo przyjętego zachowania podczas opisanych w stanie faktycznym spotkań.
2014
10
kwi

Istota:
Czy stanowić będą koszty uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne w restauracjach nabywane podczas spotkań biznesowych z kontrahentami? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4, zdarzenie przyszłe)
Fragment:
W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „ reprezentacji ” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia. Ponownie podkreślić należy, że dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Takie też stanowisko prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku siedmioosobowego składu z dnia 16 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, który odwołując się do etymologicznego znaczenia „ reprezentacji ” stwierdził, że reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu.
2014
9
mar

Istota:
Czy opisane zwyczajowe wydatki ponoszone na spotkania z obecnymi i przyszłymi kontrahentami w lokalu prowadzonym przez podmiot trzeci (opisane szczegółowo w stanie faktycznym) stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?
Fragment:
Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepis ten w obecnym brzmieniu funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. Jednocześnie ustawodawca wprowadzając z tym dniem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację nie sformułował definicji pojęcia „ reprezentacja ”. Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacji ” należy – zgodnie z zasadami wykładni językowej przepisów prawa – odnieść się do definicji słownikowej tego pojęcia. W internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN (...) pojęcie to zostało zdefiniowane następująco: reprezentacja to „ okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną ”. Przenosząc definicję słownikową na grunt ustaw podatkowych, zgodnie z przyjętym poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznaje się „ występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych.
2013
30
paź

Istota:
Czy opisane zwyczajowe wydatki ponoszone na spotkania z obecnymi i przyszłymi kontrahentami w lokalu prowadzonym przez podmiot trzeci (opisane szczegółowo w zdarzeniu przyszłym) stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?
Fragment:
Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepis ten w obecnym brzmieniu funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r. Jednocześnie ustawodawca wprowadzając z tym dniem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację nie sformułował definicji pojęcia „ reprezentacja ”. Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacji ” należy – zgodnie z zasadami wykładni językowej przepisów prawa – odnieść się do definicji słownikowej tego pojęcia. W internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN (...) pojęcie to zostało zdefiniowane następująco: reprezentacja to „ okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną ”. Przenosząc definicję słownikową na grunt ustaw podatkowych, zgodnie z przyjętym poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznaje się „ występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych.
2013
30
paź

Istota:
Czy wydatki noszące znamiona reprezentacji, dotyczące kosztów pobytu (noclegu), poczęstunku (kawa, herbata, ciastka), wyżywienia (catering) oraz noszących znamiona reklamy i wydatków na materiały budowlane niezbędne do zamontowania okien w połaci dachu, materiały szkoleniowe, broszury i foldery prezentujące informację dotyczące montażu okien, jak również prezentacje produktów stanowią koszty reprezentacji i reklamy?
Fragment:
Stosownie do regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „ reprezentacja ”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „ reprezentacja ”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów” (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 159). Z powyższego wynika, iż o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacji z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami. Obejmuje ona zarówno działania zmierzające do: stworzenia oczekiwanego wizerunku, pozycji podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak i stworzenia korzystnych warunków w celu nawiązania nowych lub też podtrzymania (rozszerzenia) dotychczasowych kontaktów.
2013
25
maj

Istota:
Czy, w świetle obowiązujących przepisów, można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z fundowaniem posiłków dla klientów, drobnych upominków oraz wydatków związanych z integracją z partnerem biznesowym?
Fragment:
Podniesiona w uzasadnieniu wniosku Zainteresowanego kwestia dotycząca zwyczajowej powszechności zapraszania kontrahentów handlowych na obiady czy kolacje, a także wystawności oferowanego kontrahentowi poczęstunku w ogóle nie stanowi kryterium kwalifikowania wydatków jako reprezentacji, gdyż o takim charakterze decyduje związek z pełnieniem funkcji przedstawicielskich, rozumianych jako występowanie w imieniu swojej firmy, a nie okazałość lub wystawność sprawowania takiego przedstawicielstwa. Rozróżnienie wydatków związanych z reprezentacją na przeciętne, typowe i wystawne, okazałe nie ma żadnego uzasadnienia normatywnego. Należy też uznać, iż wydatki poniesione na prezenty wręczane klientom, czy też inne wydatki ponoszone na integrację z kontrahentem, klientem – w tym wycieczki, również mają charakter reprezentacji. Prezenty są bowiem wręczane wybranym klientom, tak jak i wycieczki, w celu wywołania u nich jak najlepszego wrażenia. Taki działania są związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami – tj. z reprezentacją. Reasumując, wydatki ponoszone w związku z fundowaniem posiłków dla klientów, tj. zapraszanie klienta na obiad lub kolację do restauracji, wydatki na nabycie drobnych upominków oraz wydatki związane z integracją z partnerem biznesowym – w tym wycieczki integracyjne, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
2013
18
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.