ITPB2/4511-256/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie uległ zmianie, i w związku z tym czy właściwe jest rozliczanie uzyskiwanej w 2014 r. renty zgodnie z uzyskaną wcześniej interpretacją indywidualną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 13 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Od 2002 r. otrzymuje rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Renta ta jest przyznana do 2033 r. W 2009 r. w Niemczech Wnioskodawcy został nadany numer identyfikacji podatkowej. W 2010 r. Wnioskodawca został wezwany przez niemiecki urząd skarbowy do złożenia deklaracji podatkowej za okres od 1 stycznia 2005 r. do czerwca 2008 r.

Wnioskodawca wcześniej wystąpił już o wydanie interpretacji indywidualnej, zgodnie z którą renty wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tj. tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Bank od takiej renty nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy, a renta nie podlega uwzględnieniu przy obliczaniu podatku od pozostałych dochodów.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:
  1. Czy art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie uległ zmianie, i w związku z tym czy właściwe jest rozliczanie uzyskiwanej w 2014 r. renty zgodnie z uzyskaną wcześniej interpretacją indywidualną...
  2. Czy istnieje możliwość rozliczania uzyskiwanej renty w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec nie uległ zmianie, w związku z czym właściwe jest dalsze rozliczanie renty zgodnie z wcześniej uzyskaną interpretacją.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości rozliczania niemieckiej renty w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Od 2002 r. otrzymuje rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Renta ta jest przyznana do 2033 r.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę w 2014 r. renta z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym od tego świadczenia bank w Polsce nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Renta ta nie podlega również uwzględnieniu dla celów progresji przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle powyższego, dochodów z tytułu renty otrzymywanej przez Wnioskodawcę z Niemiec w 2014 r. nie należy również wykazywać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.