IPPB4/4511-350/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód z PUP wykazany przez Wnioskodawcę w PIT-37 za 2014 r. jest dochodem zerowym. Nie sposób także uznać za słuszne twierdzenie Wnioskodawcy, że suma kwot z PIT-40 z ZUS i PIT-11 z PUP jest kwotą należnej Wnioskodawcy renty rodzinnej. Wskazać bowiem należy, że w informacji PIT- 11 wykazane zostały kwoty faktycznie wypłaconych Wnioskodawcy zasiłków, natomiast PIT-40 wykazuje kwotę dochodu z tytułu renty rodzinnej, która to słusznie została pomniejszona o kwotę nienależnie pobranych świadczeń. W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał przychody z dwóch różnych źródeł, tj. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych i z tytułu renty rodzinnej.
IPPB4/4511-350/15-4/MS1interpretacja indywidualna
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  2. renta
  3. zasiłek dla bezrobotnych
  4. zwrot
  5. świadczenie nienależne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez organy rentowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu do tut. organu 18 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r., data wpływu 1 czerwca 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 maja 2015 r. Nr IPPB4/4511-350/15-2/MS1 (data nadania 25 maja 2015 r., data doręczenia 27 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zasiłku dla bezrobotnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zasiłku dla bezrobotnych oraz możliwości skorzystania przez matkę Wnioskodawcy z odliczeń w ramach „ulgi prorodzinnej”.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-350/15-2/MS1 z dnia 25 maja 2015 r. (data nadania 25 maja 2015 r., data doręczenia 27 maja 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego pisma.

Pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r., data wpływu 1 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał dochód w wysokości 1.833, 10 zł wypłacony przez PUP z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Następnie kwota powyższa została spłacona przez ZUS, poprzez potrącenie z renty rodzinnej Wnioskodawcy. W związku z tym Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. tylko dochód z renty rodzinnej. Kwota brutto renty rodzinnej wykazana w PIT-40 za 2014 r. została pomniejszona o kwotę spłaty do PUP i PIT-11, który Wnioskodawca otrzymał z PUP stanowi dokładnie różnicę pomiędzy kwotą wykazaną w PIT-40 za 2014 r. przez ZUS a należną Wnioskodawcy kwotą renty rodzinnej. W związku z tym poza należną rentą rodzinną Wnioskodawca uzyskał tylko przychód z pracy (w wysokości 2.969,50 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy dochód z PUP wykazany w PIT-37 za 2014 r. i zwrócony w całości przez ZUS z renty rodzinnej w 2014 r. jest dochodem zerowym...
  2. Czy matka Wnioskodawcy może rozliczyć się za 2014 r. z ulgą na dziecko kontynuujące naukę do 25 roku życia...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania Nr 1 przedmiotowego wniosku. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Kwota wykazana w PIT-11 z PUP w wysokości 1833,10 zł zasiłku dla bezrobotnych spłacona w całości przez ZUS w 2014 r., potrącona z renty rodzinnej (pomniejszona renta o tą kwotę) powinna stanowić dochód zerowy z tego tytułu. W związku z tym Wnioskodawca otrzymał w 2014 roku tylko dochód z renty rodzinnej. Kwota brutto renty rodzinnej wykazana w PIT-40 za 2014 r. została pomniejszona o kwotę spłaty do PUP i PIT-11, który Wnioskodawca otrzymał z PUP stanowi dokładnie różnicę pomiędzy kwotą wykazaną w PIT-40 za 2014 r. przez ZUS a należną Wnioskodawcy kwotą renty za 2014 r. Tak więc suma z PIT-40 z ZUS i PIT-11 z PUP jest kwota należnej Wnioskodawcy renty rodzinnej. W związku z tym z pracy Wnioskodawca uzyskał tylko przychód w wysokości 2969,50 zł i z renty rodzinnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

W myśl art. 139 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748) ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty.

Zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się m.in. zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 w przypadku przyznania bezrobotnemu lub osobie, o której mowa w art. 43, prawa do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres, za który pobierali zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia. Kwoty te traktuje się jak świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Następnie w myśl art. 78 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, który wypłacił zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy.

Wskazane powyżej unormowania prawne Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje m.in. w sytuacji, w której jako organ rentowy ustala prawo do świadczeń emerytalno-rentowych z mocą wsteczną, za okres, w którym podatnik pobierał świadczenia dla bezrobotnych, jak to miało miejsce w przypadku Wnioskodawcy. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca ze świadczeń emerytalno-rentowych podatnika i zwraca Urzędowi Pracy zasiłek w kwocie brutto, a więc łącznie z potrąconą poprzednio składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z treścią art. 34 ust. 10b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał z PUP PIT-11 z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Kwota ta została spłacona przez ZUS poprzez potrącenie z renty rodzinnej. Kwota brutto renty rodzinnej wykazana w PIT-40 za 2014 r. została pomniejszona o kwotę spłaty do PUP.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wykazując w rocznym rozliczeniu kwot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Urzędu Pracy zastosował się do ww. uregulowań.

Zatem skoro kwoty zasiłków zostały Wnioskodawcy faktycznie wypłacone to słusznie znalazły odzwierciedlenie w wystawionej przez Urząd Pracy informacji PIT-11. Dochody z tego tytułu, w roku w którym zostały otrzymane Wnioskodawca miał obowiązek uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2014 wraz z innymi dochodami opodatkowanymi według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku powyższego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dochód z PUP wykazany przez Wnioskodawcę w PIT-37 za 2014 r. jest dochodem zerowym. Nie sposób także uznać za słuszne twierdzenie Wnioskodawcy, że suma kwot z PIT-40 z ZUS i PIT-11 z PUP jest kwotą należnej Wnioskodawcy renty rodzinnej. Wskazać bowiem należy, że w informacji PIT- 11 wykazane zostały kwoty faktycznie wypłaconych Wnioskodawcy zasiłków, natomiast PIT-40 wykazuje kwotę dochodu z tytułu renty rodzinnej, która to słusznie została pomniejszona o kwotę nienależnie pobranych świadczeń. W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał przychody z dwóch różnych źródeł, tj. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych i z tytułu renty rodzinnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.