IBPB-2-1/4511-53/15/MD | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec
IBPB-2-1/4511-53/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. opodatkowanie
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. renta
 5. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 20 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 28 maja 1999 r., w czasie pracy w Niemczech, Wnioskodawca uległ wypadkowi na gospodarstwie rolnym. Wnioskodawca doznał poważnych obrażeń, na skutek których trafił do szpitala w Niemczech, gdzie poddany został operacji, a w konsekwencji doznał uszczerbku na zdrowiu, który odczuwa do dziś.

Pismem z 21 maja 2003 r. z Niemiec Wnioskodawca otrzymał decyzję o przyznaniu mu renty inwalidzkiej od 1 lutego 2000 r. Płatnikiem renty jest S. Dotychczas renta ta wypłacana była Wnioskodawcy za pośrednictwem oddziału banku. Po upływie każdego roku podatkowego, bank ten wystawiał Wnioskodawcy PIT-11 wykazując dochód z Niemiec jako rentę zagraniczną i pobierając zaliczki na podatek dochodowy od tej renty. W związku z powyższym, Wnioskodawca kwotę tę (dochód jak i zaliczki na podatek) uwzględniał w swoim zeznaniu rocznym PIT-36 rozliczając się wspólnie z małżonką, gdzie ujmowali wszystkie swoje dochody.

Od 2012 r. nagle bank zaprzestał pobierać zaliczkę na podatek od otrzymywanej przez Wnioskodawcę renty z Niemiec, a dochód roczny wykazuje w PIT-11 jako „dochód zwolniony z podatku”. Na pytanie Wnioskodawcy dlaczego teraz „nie pobiera się zaliczek”, Wnioskodawca uzyskał odpowiedź, że renta ta jest zwolniona z podatku, a o zwrot pobieranych w poprzednich latach zaliczek Wnioskodawca może wystąpić do Urzędu Skarbowego.

Z Niemiec Wnioskodawca uzyskał informację, że przyznana mu renta inwalidzka jest zwolniona z podatku w Niemczech i wypłacana jest z Ubezpieczenia Społecznego dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa. Co roku z Niemiec od płatnika renty Wnioskodawca otrzymuje do wypełnienia oświadczenie (służy ono zaświadczeniu, że Wnioskodawca żyje), które potwierdza Urząd Miasta właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (renta przyznana jest bez prawa do dziedziczenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma wykazywać dochód z renty niemieckiej w zeznaniu rocznym... Jeśli tak, to w której pozycji zeznania rocznego ją ujmować i czy należy od renty odprowadzać podatek...

Wnioskodawca uważa, że skoro w Niemczech przyznana mu renta jest zwolniona z podatku, to Wnioskodawca nie widzi podstaw do płacenia od niej podatku w Polsce, skoro państwo to nie jest źródłem finansowania jej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a cytowanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem Polski. Źródłem dochodu Wnioskodawcy jest renta wypadkowa wypłacana przez S., tj. z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych. Renta Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w Niemczech.

Skoro renta wypłacana jest z Niemiec, to w sprawie znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w umowie z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Zatem mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny oraz stan faktyczny, należy stwierdzić, że renta wypłacona Wnioskodawcy z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko-niemieckiej będzie podlegała opodatkowaniu tylko w Niemczech, wobec czego nie będzie podlega opodatkowaniu w Polsce. Nadmienić przy tym należy, że świadczenie to nie podlega także wykazaniu w zeznaniu podatkowym, ani uwzględnieniu dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.