DD4/033/039/GDJ/08/PK-1244 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
W jaki sposób należy rozliczyć i opodatkować uzyskiwany w latach 2004-2008 dochód z renty rodzinnej po zmarłym mężu, otrzymywany z Włoch i tam opodatkowany, w sytuacji, gdy mieszka Pani w Polsce, prowadzi tu działalność gospodarczą, a w latach 2004-2007 rozliczała się wraz z córką

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną wydaną w dniu 28 października 2008 r., Nr ITPB1/415-447/08/HD przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania renty rodzinnej po zmarłym mężu wypłacanej z Włoch osobie fizycznej zamieszkałej wraz z dzieckiem w Polsce, stwierdzając jej nieprawidłowość, w części dotyczącej uzasadnienia. W pozostałej części, dotyczącej sposobu opodatkowania renty rodzinnej w Polsce. Minister Finansów uznaje interpretację indywidualną z dnia 28 października 2008 r.. Nr ITPB1/415- 447/08/HD, za prawidłową.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. Pani B. W. zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie zasad opodatkowania renty rodzinnej po zmarłym mężu wypłacanej z Wioch osobie fizycznej zamieszkałej w Polsce w świetle postanowień umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374).

Pismem z dnia 6 października 2008 r., Nr ITPB1/415-447/08-2/HD, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zwrócił się o uzupełnienie braków formalnych wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. Podatniczka dokonała uzupełnienia wniosku pismem z dnia 13 października 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pani B. W. mieszka na terytorium Polski. W Polsce Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, natomiast zdarzenia gospodarcze dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Od czerwca 2001 r. Podatniczka otrzymuje z Włoch rentę rodzinną po zmarłym mężu. Rentę otrzymuje również córka, która do dnia 4 stycznia 2007 r. była niepełnoletnia. Za lata 2004- 2007 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Podatniczka rozliczała się łącznie z córką.

Decyzje o wysokości przyznanej renty wydane przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Włoch (INPS) zawierają poszczególne jej składniki, w tym również kwoty pobieranego podatku dochodowego i podatku regionalnego. Składając zeznania podatkowe za poszczególne lata. Podatniczka sumowała dochody krajowe i ze źródeł zagranicznych i obliczała podatek według skali obowiązującej w kraju a następnie po dokonaniu innych odliczeń, odliczała kwotę podatku pobranego we Włoszech.

Po powtórnej analizie przepisów, składając zeznanie za 2007 r.. Podatniczka zastosowała metodę wyłączenia z progresją. Jednocześnie Podatniczka złożyła korekty zeznań za lata 2002-2006 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za lata 2002 i 2003. Jednakże, urząd skarbowy odmówił stwierdzenia nadpłaty za te lata. Podatniczka złożyła również korektę zeznania za 2007 r. stosując metodę odliczenia podatku zapłaconego we Włoszech.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Podatniczka zadała pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć i opodatkować uzyskiwany w latach 2004 - 2008 dochód z renty rodzinnej po zmarłym mężu, otrzymywany z Włoch i tam opodatkowany, w sytuacji, gdy Podatniczka mieszka w Polsce, prowadzi w tym kraju działalność gospodarczą a w latach 2004-2007 rozliczała się wraz z córką.

Zdaniem Wnioskodawczym, jej dochód z tytułu renty po zmarłym mężu nie jest objęty dyspozycją przepisów art. 18 („Emerytury i renty”) i art. 22 („Inny dochód”) polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to. iż dochód Podatniczki podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym. dochód ten należy zsumować z dochodami osiągniętymi na terytorium Polski a następnie od podatku obliczonego od tych dochodów należy proporcjonalnie odliczyć podatek zapłacony we Włoszech.

W dniu 28 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną (Nr ITPB1/415-447/08/HD), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej, w części dotyczącej kwalifikacji dochodu otrzymywanego przez Podatniczkę na gruncie postanowień umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał na treść art. 18 i art. 22 polsko-włoskiej umowy. W rozstrzygnięciu organ podatkowy uznał, iż art. 18 umowy nie znajduje zastosowania w przedstawionej sprawie, gdyż dotyczy wyłącznie dochodu z tytułu emerytur i rent otrzymywanych w związku z wykonywaną przez Podatnika w przeszłości pracą najemną. W przedmiotowej sprawie. Podatniczka i jej córka otrzymują od włoskiej instytucji ubezpieczeniowej rentę rodzinną po zmarłym mężu i ojcu, a zatem, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ich dochód powinien zostać opodatkowany zgodnie z art. 22 ust. 1 polsko-włoskiej umowy, czyli wyłącznie w Polsce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów. Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2008 r.. Nr 1TPB1/415-447/08/HD. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy słusznie uznał, iż stanowisko Podatniczki jest nieprawidłowe, przy czym nieprawidłowo zostało sporządzone uzasadnienie sentencji tej interpretacji, w części dotyczącej zastosowania polsko-włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 18 umowy, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania.

W interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż w przypadku otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym ojcu i mężu z włoskiej instytucji ubezpieczenia społecznego, dochód ten nie jest związany z wcześniejszym zatrudnieniem osób otrzymujących rentę, zatem nie jest objęty postanowieniami art. 18 umowy. W takim przypadku dochód ten należy opodatkować zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, w myśl którego otrzymywaną rentę należy zakwalifikować jako „inny dochód” i opodatkować wyłącznie w Polsce.

Po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy. Minister Finansów stwierdza, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając interpretację oparł się na polskiej wersji językowej polsko-włoskiej umowy. Polsko-włoska umowa została sporządzona w trzech językach: polskim, włoskim i angielskim, jednakże w przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie interpretacji jej postanowień, zgodnie ze zdaniem końcowym umowy, rozstrzygające znaczenie posiada tekst angielski.

Art. 18 umowy, w wersji angielskiej, brzmi: „(...) pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient of the pension is a resident”. Przepis ten nie zawiera wymogu, iż renta czy emerytura musi być związana z uprzednim zatrudnieniem osoby uprawnionej, a wyłącznie stwierdza, iż powinna wynikać z uprzedniego zatrudnienia, bez wskazania konkretnej osoby.

Nie jest zatem zasadne zawężenie stosowania art. 18 umowy wyłącznie do dochodów uzyskanych w związku z pracą najemną wykonywaną w przeszłości przez osobę, która ten dochód otrzymuje. W zakresie przedmiotowym ww. przepisu mieścić się będą wszystkie dochody w postaci emerytur, rent i podobnych świadczeń otrzymywane przez Podatnika w związku z wykonywaną przez niego w przeszłości pracą najemną jak również w związku z pracą innej osoby objętej ubezpieczeniem (w tym np. dochody wypłacane po śmierci małżonka).

W tej sytuacji dochód Podatniczki podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 18 polsko-włoskiej umowy, tj. w państwie rezydencji Podatniczki. czyli wyłącznie w Polsce.

W pozostałej części uzasadnienia Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy prawidłowo poinformował o sposobie opodatkowania dochodu Podatniczki zgodnie z art. 9 ust. 1. art. 11 ust. 1, 3 i 4, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27b ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 44 ust. 1a i 3a, art. 45 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Minister Finansów informuje, iż zgodnie z przepisami art. 1 pkt 19 lii. a) tiret drugie i art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2008 r. nastąpiła zmiana zasad odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłaconych w krajach UE lub EOG. Zmiana ta ma zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawki, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, u terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).