0115-KDIT2-2.4011.397.2017.3.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie renty rodzinnej po zmarłym mężu z Niemiec i Austrii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu 21 listopada 2017 r.), uzupełnionym w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz 21 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej po zmarłym mężu w części dotyczącej renty otrzymywanej z Austrii - jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz 21 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej po zmarłym mężu otrzymywanej z Niemiec i Austrii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest wdową. Otrzymuje rentę rodzinną po mężu, który pracował w Niemczech i Austrii. Wnioskodawczyni otrzymała informację o dochodach PIT-11 za 2015 r. i 2016 r. z Banku, który pobrał zaliczki na podatek. Kwoty wypłacane przez austriackie i niemieckie organy są zwolnione z podatku z uwagi na fakt, że są to najniższe świadczenia.

W okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawczyni cały czas zamieszkiwała w Polsce i nie posiadała żadnego innego miejsca zamieszkania również dla celów podatkowych. Centrum Jej interesów życiowych pozostawało na terytorium Polski.

Renta rodzinna po zmarłym mężu wypłacana jest z niemieckiego i austriackiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Bank słusznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy i wystawił informacje PIT-11 za lata 2015-2016?

Zdaniem Wnioskodawczyni, renta rodzinna po zmarłym mężu jest już opodatkowana w Austrii i Niemczech a Bank nie powinien pobierać zaliczki na podatek. Z tytułu otrzymywania renty rodzinnej z Niemiec nie powinna być wystawiana informacja PIT-11 ani nie powinno być składane zeznanie podatkowe. Przychody te nie podlegają w ogóle opodatkowaniu w Polsce – nie są to ani przychody zwolnione ani opodatkowane.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Z kolei, w informacji PIT-11 wersja 23 w poz. 44 wykazywane są przychody z emerytur i rent zagranicznych zwolnionych od PIT. Zgodnie z przypisem nr 7 odnoszącym się m.in. do tych przychodów „W kwocie przychodów, w części E nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, jednakże w kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych”.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni, renta rodzinna wypłacana z Niemiec podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Natomiast nie podlega opodatkowaniu w Polsce, co oznacza, że nie jest w Polsce ani przychodem zwolnionym ani przychodem opodatkowanym PIT. W związku z tym, że renta rodzinna nie stanowi przychodu zwolnionego w oparciu o przepisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nie wykazuje się jej w ogóle w informacji PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej renty otrzymywanej z Austrii jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni jest wdową. Otrzymuje rentę rodzinną po mężu, który pracował w Niemczech i Austrii. Wnioskodawczyni otrzymała informację o dochodach PIT-11 za 2015 r. i 2016 r. z Banku, który pobrał zaliczki na podatek. Kwoty wypłacane przez austriackie i niemieckie organy są zwolnione z podatku z uwagi na fakt, że są to najniższe świadczenia.

W okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawczyni cały czas zamieszkiwała w Polsce i nie posiadała żadnego innego miejsca zamieszkania również dla celów podatkowych. Centrum Jej interesów życiowych pozostawało na terytorium Polski.

Renta rodzinna po zmarłym mężu wypłacana jest z niemieckiego i austriackiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

W konsekwencji, w odniesieniu do świadczeń uzyskiwanych z Niemiec i Austrii zastosowanie znajdą odpowiednio:

  • umowa z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90);
  • umowa z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 ze zm.).

W myśl art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Powyższe oznacza, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia są wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, bowiem wówczas, stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy świadczenia takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Natomiast stosownie do art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Określenie "renty" oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez określony albo dający się ustalić okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania wypłat w zamian za w pełni dokonane zobowiązanie pieniężne lub w równoważniku danej kwoty pieniężnej (art. 18 ust. 2 umowy).

W świetle powyższego, stosownie do przywołanych wyżej zapisów art. 18 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – renta rodzinna otrzymywana z Austrii jest opodatkowana wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej. Tym samym, nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem przedmiotowe świadczenie, zgodnie z umową polsko-austriacką podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, ww. płatnicy (...) są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku okoliczności oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż renta rodzinna, którą Wnioskodawczyni otrzymuje z Niemiec i która stanowi płatność z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Tym samym Wnioskodawczyni od tej renty nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku w Polsce, jak też nie jest zobowiązana do wykazywania jej w zeznaniu podatkowym. Zatem Bank nie powinien pobierać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanej przez Wnioskodawczynię, renty rodzinnej z Niemiec.

Natomiast w przypadku renty otrzymywanej z Austrii, bez względu na to czy pochodzi z austriackiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega ona opodatkowaniu wyłącznie w Polsce a Bank jako płatnik zasadnie potrącił zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczenia i wystawił informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za lata 2015 - 2016.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać w części za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.