0113-KDIPT2-2.4011.39.2017.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty zakładowej z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z renty otrzymywanej z Niemiec – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z renty otrzymywanej z Niemiec.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 25 maja 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.39.2017.1.KK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 26 maja 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 maja 2017 r.). W dniu 6 czerwca 2017 r. (nadano w dniu 2 czerwca 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy wypłacana jest renta z zagranicy przez .... Środki pieniężne, z których wypłacana jest renta, pochodzą z dobrowolnie wpłaconych przez pracodawcę do ... składek w czasie zatrudnienia Wnioskodawcy w Niemczech. Renta uzyskana przez Wnioskodawcę w Niemczech nie jest wypłacana w związku z niezdolnością do pracy wskutek wypadku w pracy. Renta otrzymywana przez Wnioskodawcę nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Renta przyznana Wnioskodawcy nie jest wypłacana na podstawie niemieckich przepisów prawa, przewidujących przyznanie takiego świadczenia.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy całego 2016 r. i w tym okresie Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy znajdował się w Polsce i Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie.

Od uzyskanej renty nie jest pobierany w Niemczech podatek dochodowy i dochody te nie są zwolnione od podatku w tym kraju. W wypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, należy zapłacić podatek od tej renty. Wnioskodawca uzyskuje rentę w wysokości 70,55 euro miesięcznie, ale wypłacana jest ona w okresie kwartalnym.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę w Polsce za lata przepracowane w Polsce oraz emeryturę z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec z ... za lata przepracowane w Niemczech.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy renta otrzymana z Niemiec od ... winna być opodatkowana w Polsce, zgodnie z umową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90, z późn. zm.) oraz art. 35, art. 44, art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z póżn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, renta otrzymywana z Niemiec od ... jest dodatkiem do Jego emerytury przyznanej przez ..., czyli z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec za lata przepracowane w Niemczech i nie powinna być opodatkowana w Polsce. Renta ta jest przekazywana przez Deutsche Post, jak emerytura z Niemiec. Z chwilą kwartalnego wpływu renty na konto Wnioskodawcy w banku, bank ten nie zapytał Go czego dotyczy ta kwota, aby mógł wiedzieć, czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Bank prawdopodobnie przypuszczał lub uważał, że jest to dodatek do emerytur otrzymywanej z ..., a przekazywanej przez ..., czyli przez tę samą instytucję. W związku z tym, Bank nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2016 r. otrzymywał rentę z Niemiec. Środki pieniężne, z których otrzymywał rentę, pochodzą z dobrowolnie wpłaconych przez pracodawcę do ... składek w czasie zatrudnienia Wnioskodawcy w Niemczech. Renta uzyskana przez Wnioskodawcę w Niemczech nie jest wypłacana w związku z niezdolnością do pracy wskutek wypadku w pracy. Renta otrzymywana przez Wnioskodawcę nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Renta przyznana Wnioskodawcy nie jest wypłacana na podstawie niemieckich przepisów prawa, przewidujących przyznanie takiego świadczenia.

W 2016 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy znajdował się w Polsce i Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie. Od uzyskanej renty nie jest pobierany w Niemczech podatek dochodowy i dochody te nie są zwolnione od podatku w tym kraju. W wypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, należy zapłacić podatek od tej renty. Wnioskodawca uzyskuje rentę w wysokości 70,55 euro miesięcznie, ale wypłacana jest ona w okresie kwartalnym.

Wnioskodawca otrzymuje emeryturę w Polsce za lata przepracowane w Polsce oraz emeryturę z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec z ... za lata przepracowane w Niemczech.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie uregulowania zawarte w Umowie z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. Umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Innymi słowy, renty z Niemiec, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Określenie „renta” oznacza kwotę wypłacaną regularnie w ustalonych terminach, dożywotnio lub przez ściśle określony albo możliwy do określenia czas, w wyniku zobowiązania, które przewiduje takie płatności w zamian za spełnione świadczenie dające się wymierzyć w pieniądzu lub w równoważniku pieniężnym (art. 18 ust. 6 ww. Umowy).

Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. Umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Oznacza to, że na zasadzie wyjątku od zasady wynikającej z art. 18 ust. 1 ww. Umowy, jedynie renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech.

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego, przedmiotowa renta nie jest wypłacana Wnioskodawcy z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że otrzymywana przez Wnioskodawcę renta z Niemiec – stosownie do art. 18 ust. 1 ww. Umowy polsko-niemieckiej – podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, ponieważ nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. renta. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Jak stanowi art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Podkreślić należy, że niepobranie przez płatnika (np. bank) zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z ww. renty nie zwalnia z opodatkowania ww. dochodów w Polsce. Stosownie do treści powołanego art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem podlegających zwolnieniu od opodatkowania oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, co w analizowanej sprawie nie miało miejsca.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że renta otrzymana przez Wnioskodawcę w 2016 r. z Niemiec, niepochodząca z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia dochodu z renty w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesione straty) w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.