0112-KDIL3-3.4011.172.2018.1.DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania renty sierocej wypłacanej z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty sierocej wypłacanej z Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty sierocej wypłacanej z Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W listopadzie 2016 r. po śmierci ojca Wnioskodawcy, obywatela Niemiec, Wnioskodawca uzyskał prawo do renty sierocej (Hinterbliebenenrente, Halbwaisenrente) wypłacanej przez niemiecki zakład ubezpieczeń rentowych – Deutsche Rentenversicherung – czyli niemiecki obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie wpływa co miesiąc na rachunek bankowy w kraju w walucie Euro. Przy każdym przelewie Bank potrąca zaliczkę na podatek wg stawki 18% (również w Euro), a na zakończenie roku 2017 wystawił PIT-11 (rozliczenie w złotówkach).

Wnioskodawca ma przyznany niemiecki numer identyfikacji podatkowej – co sugeruje, że renta Wnioskodawcy jest już opodatkowana w Niemczech.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że renta sieroca jest jego jedynym źródłem dochodów.

W październiku 2017 r. Wnioskodawca uzyskał pełnoletność, mieszka na stałe w Polsce i jeszcze pobiera nauki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przyznana i wypłacana przez Deutsche Rentenversicherung renta sieroca powinna być opodatkowana w Polsce – zgodnie z umową zawartą przez Polskę i Niemcy – o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy renta sieroca otrzymywana przez Deutsche Rentenversicherung nie podlega opodatkowaniu w Polsce, gdyż płatności takie podlegają opodatkowaniu w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego (tj. ojca Wnioskodawcy) są świadczeniami pochodzącymi z ustawowego ubezpieczenia socjalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.): osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a tej ustawy: za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w listopadzie 2016 r., tj. po śmierci ojca (obywatela Niemiec) uzyskał prawo do renty sierocej wypłacanej przez niemiecki zakład ubezpieczeń rentowych będący niemieckim obowiązkowym system ubezpieczeń społecznych. Świadczenie wpływa co miesiąc na rachunek bankowy w kraju. Przy każdym przelewie bank w Polsce potrąca zaliczkę na podatek wg stawki 18%, a na zakończenie roku 2017 bank wystawił PIT-11 (rozliczenie w złotówkach). Wnioskodawca ma przyznany niemiecki numer identyfikacji podatkowej – co sugeruje, że renta Wnioskodawcy jest już opodatkowana w Niemczech. Renta sieroca jest jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy. W październiku 2017 r. Wnioskodawca uzyskał pełnoletność, mieszka na stałe w Polsce i jeszcze pobiera nauki.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywana przez niego renta sieroca jest wypłacana z Niemiec, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie umowa z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90; dalej: umowa polsko-niemiecka).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej: emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (w Polsce).

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 tej umowy: bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (z Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Zatem należy stwierdzić, że emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (społecznych) Republiki Federalnej Niemiec, gdyż wówczas stosownie do art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

  1. ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
  2. ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
  3. ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
  4. ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
  5. ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce – zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej – podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Wszelkie inne świadczenia emerytalno-rentowe przekazywane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Wobec tego skoro otrzymywana przez Wnioskodawcę renta sieroca po zmarłym ojcu jest wypłacana z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, to w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, a tym samym płatności otrzymywane z tytułu renty sierocej podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Tym samym należności z tytułu ww. świadczenia rentowego zgodnie z postanowieniami umowy polsko-niemieckiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Reasumując – przyznana i wypłacana przez Deutsche Rentenversicherung renta sieroca nie podlega opodatkowaniu w Polsce – zgodnie z umową zawartą przez Polskę i Niemcy o unikaniu podwójnego opodatkowania – gdyż płatności takie podlegają opodatkowaniu w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.