Renta zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
wrz

Istota:

1. Czy dochody z renty, które Wnioskodawca otrzymuje na rachunek bankowy w Polsce od 2010 r. do nadal, z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu w Polsce ?
2. Czy Bank, w którym Wnioskodawca ma rachunek bankowy należnie pobiera zaliczkę od dochodów z tej renty ?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z renty zagranicznej otrzymanej z Branżowej Organizacji Przedsiębiorstw Budowlanych, która wchodzi w skład obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, od 2010 r. do nadal, podlegają opodatkowaniu w Niemczech i w związku tym w Polsce nie powinno się pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Niemieckie ustawowe ubezpieczenie socjalne składa się z pięciu działów: ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków, ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne. Renta jest wypłacana w związku z wypadkiem przy pracy, z działu ubezpieczeń od następstw wypadków, wobec tego zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisanej w Berlinie w dniu 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Wobec powyższego Bank, w którym Wnioskodawca ma rachunek bankowy, nie miał obowiązku obliczania i pobierania oraz odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. źródła przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej pytania nr 1 uznaje się za prawidłowe.

2012
21
sie

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek dochodowy w Polsce od renty wdowiej wypłacanej przez niemiecką instytucję rentową Deutsche Rentenversicherung i czy bank powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni otrzymuje m.in. rentę wdowią z niemieckiej instytucji rentowej Deutsche Rentenversicherung Berlin – Brandenburg, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Polsce). Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (Niemczech). Wobec powyższego stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

2012
31
lip

Istota:

Czy bank słusznie pobiera podatek od renty?

Fragment:

Od dwóch miesięcy od renty zagranicznej bank potrąca podatek. Z uwagi na to, że otrzymywana przez Wnioskodawcę renta zagraniczna jest wypłacana z Niemiec, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie umowa z dnia 14 maja 2003r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003r. (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90) Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. Stosownie do art. 4 ust. 2 tej umowy jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma (...)

2012
22
cze

Istota:

Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę renta niemiecka podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech i czy w Jego sytuacji na miejsce podwójne opodatkowanie i w związku z tym, czy może dokonać korekty deklaracji podatkowych i złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Fragment:

W związku z powyższym, uważa, iż świadczenia otrzymywane przez Niego jako renta zagraniczna zostały opodatkowane podwójnie, tj. zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wnioskodawca stwierdza, iż sporządził korekty polskich zeznań podatkowych za lata 2006-2010 wraz z wnioskami o zwrot nadpłaty, lecz polski urząd skarbowy ma wątpliwości, czy rzeczywiście zachodzi podwójne opodatkowanie i czy Wnioskodawcy należy się zwrot nadpłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę renta niemiecka podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech i czy w Jego sytuacji na miejsce podwójne opodatkowanie i w związku z tym, czy może dokonać korekty deklaracji podatkowych i złożyć wniosek o zwrot nadpłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana przez Niego renta niemiecka nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych od momentu wejścia w życie art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uważa, iż od tego momentu bank niesłusznie potrąca podatek i należy się jego zwrot. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (tu: z Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie (tu: w Niemczech).

2012
19
maj

Istota:

Czy świadczenie rentowe otrzymywane z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Na podstawie art. 4a powyższej ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2012
28
mar

Istota:

Opodatkowanie renty otrzymanej z Niemiec.

Fragment:

Od dnia 1 sierpnia 2008 r. przyznano Mu rentę zagraniczną za pracę w Niemczech. Renta zagraniczna wypłacana jest z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, z Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowego Berlin-Brandenburg. Wypłaty renty zagranicznej dokonano w roku 2010 r. z wyrównaniem od dnia 1 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca posiada konto walutowe w Banku K. S.A., na które wpływa powyższa renta zagraniczna. W związku z tym Bank przesłał informację PIT-11 za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazując przychód 14.051,04 zł, dochód 14.051,04 zł, zaliczka pobrana przez płatnika 2.529,00 zł, składka zdrowotna 0,00 zł, dochód zwolniony z podatku 0,00 zł celem rozliczenia przedmiotowej renty we właściwym urzędzie skarbowym. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2010 r. należy wykazać rentę zagraniczną tylko do wyliczenia stopy procentowej... Zdaniem Wnioskodawcy świadczenia wypłacone (otrzymana renta) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, o których mowa w art. 18 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.

2012
5
sty

Istota:

Czy od jednej renty rodzinnej po mężu z Włoch należy pobierać podwójny podatek?

Fragment:

Oznacza to, że w polskiej wersji językowej znajduje się błąd wynikający z niewłaściwego przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski przepisu art. 18 polsko - włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie do zapisów rozstrzygającej wersji umowy, prawidłowo przepis ten powinien brzmieć: emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania. Biorąc pod uwagę ww. przepisy, należy stwierdzić, iż renta z Włoch po zmarłym mężu otrzymywana przez Wnioskodawczynię jako osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega regulacjom prawa polskiego i podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli jej odbiorca ma w Polsce miejsce zamieszkania. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

2011
1
paź

Istota:

W którym kraju Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy od renty z Niemiec?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 6 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych: w zakresie opodatkowania renty zagranicznej - jest prawidłowe, w zakresie wykazywania tych dochodów w zeznaniu podatkowym - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty zagranicznej oraz wykazywania tych dochodów w zeznaniu podatkowym. Wezwaniem z dnia 15 lutego 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o uzupełnienie wniosku poprzez wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego. Pismem z dnia 22 lutego 2011 r. (data wpływu 28 lutego 2011 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie. W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 1998 r. jest rencistą w Polsce, a od grudnia 2002 r. do czerwca 2008 r. otrzymywał również rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy z Niemiec, ponieważ pracował tam od września 1991 r. do marca 1993 r. Od początku wypłacania renty bank pobierał zaliczkę na podatek dochodowy i od renty z Niemiec płacił podatek w Polsce. Zgodnie z art. 18 umowy między Polską i Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Skoro Wnioskodawczyni zamieszkuje w Polsce oraz centrum interesów osobistych Wnioskodawczyni jest w Polsce, to otrzymywane przez nią z Włoch dochody z tytułu renty po zmarłym mężu podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Oznacza to, iż nie powstaje podwójne opodatkowanie tego dochodu. Zatem w tej sytuacji płatnik (bank) w Polsce powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Przepis art. 19 ust. 2 lit. a) tej umowy stanowi, iż każda emerytura wypłacana bezpośrednio bądź z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki politycznej, administracyjnej bądź władzy lokalnej każdej osobie fizycznej z tytułu usług, świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki, lub władzy, będzie opodatkowana wyłącznie w tym Państwie. Jednakże taka emerytura będzie opodatkowana tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba fizyczna jest obywatelem oraz ma stałe miejsce zamieszkania w tym Państwie (art. 19 ust. 2 lit. b). Należy podkreślić, iż ww. umowa została sporządzona w trzech językach: polskim, włoskim i angielskim. Z wersji angielskiej tego przepisu wynika, iż renta czy emerytura nie musi być związana z uprzednim zatrudnieniem osoby uprawnionej do dochodu. Przepis ten wyłącznie stwierdza, iż otrzymywany dochód powinien wynikać z uprzedniego zatrudnienia, bez wskazania konkretnej umowy. Zgodnie z art. 30 – zdaniem końcowym powołanej umowy, w razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający. Oznacza to, że w polskiej wersji językowej znajduje się błąd wynikający z niewłaściwego przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski przepisu art. 18 polsko - włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2011
1
lip

Istota:

Czy od renty wdowiej i sierocej, jaką wnioskodawczyni otrzymuje z Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowego płatnik powinien potrącać podatek dochodowy?

Fragment:

Nr 12, poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Z kolei zgodnie art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła t. j. w Niemczech. Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów: ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ustawowe ubezpieczenie emerytalne, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.