Renta wyrównawcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta wyrównawcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota 23 981 zł 74 gr tytułem renty wyrównawczej przyznanej z tytułu roszczenia z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona z opodatkowania, czy suma ta mieści się w normie zawartej w ww. przepisie?

Fragment:

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Wnioskodawcy solidarnie od pozwanych kwotę 9 743 zł 66 gr tytułem skapitalizowanej renty za utracone dochody w okresie od 1 września 2009 r. do 20 października 2011 r. oraz określone kwoty tytułem renty wyrównawczej za utracone dochody. Podstawą ustaleń Sądu był fakt, że w dniu 15 lutego 2007 r., Wnioskodawca uległ wypadkowi na terenie budowy. Podczas pracy zawalił się strop, z którego spadł Wnioskodawca, w związku z czym został przygnieciony materiałem. Na skutek upadku doznał urazu wielonarządowego – procentowy uszczerbek na zdrowiu biegli określili na: 156%, (20%, 30%, 5%, 35%, 38%) tj. ortopedycznego, neurologicznego, twarzoczaszki, okulistycznego oraz psychicznego. W wyniku wypadku, Wnioskodawca w młodym wieku stał się z dnia na dzień niezdolnym do pracy. Całkowitą niezdolność do pracy orzeczono wobec Niego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę prawną roszczenia stanowi art. 444 § 2 Kodeks cywilny. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12 kwietnia 2016 r. Po uprawomocnieniu się wyroku Wnioskodawca otrzymał zasądzone wyrokiem świadczenie. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne uznać należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę w 2016 r. kwota skapitalizowanej renty wyrównawczej – uzupełniającej stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ww. ustawy.

2016
7
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania skapitalizowanej renty wyrównawczej.

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 25 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłym pracodawcą została zawarta ugoda w trybie Kodeksu cywilnego, w której to były pracodawca zobowiązał się do wypłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego wraz z odsetkami i zwrotem poniesionych kosztów sądowych oraz skapitalizowanej renty wyrównawczej uzupełniającej w wysokości 70.665 zł 21 gr. Przedmiotem procesu sądowego było roszczenie odszkodowawcze Wnioskodawcy wobec byłego pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy w wyniku którego utracił zdolność do pracy i możliwość samodzielnej egzystencji. Zdarzenie to miało miejsce na placu budowy, gdzie w trakcie prowadzonych prac płyty szalunkowe zmiażdżyły Wnioskodawcy obie nogi. Doznał wielonarządowych obrażeń wymagających kilku operacji oraz długiego pobytu na oddziałach szpitalnych. Roszczenie Wnioskodawcy zostało uznane za zasadne. Pomimo wieloletniego leczenia oraz rehabilitacji Wnioskodawca przebywa obecnie na rencie inwalidzkiej, grupie I z całkowitym zakazem pracy. Wnioskodawca jest pod opieką specjalistów, Jego leczenie i rehabilitacja trwa nadal, co wiąże się z dodatkowymi wysokimi kosztami. Jednocześnie w wyniku tego wypadku nie ma możliwości zarobkowania. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne uznać należy, że kwota skapitalizowanej renty wyrównawczej - uzupełniającej ustalonej na podstawie ugody zawartej z byłym pracodawcą w związku z odniesionymi w wypadku obrażeniami ciała, przez Wnioskodawcę, który utracił zdolność do pracy zarobkowej, korzysta ze zwolnienia stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lut

Istota:

Obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C.

Fragment:

Czy w związku z wypłatą na rzecz pracownika zadośćuczynienia, renty wyrównawczej, odsetek od zadośćuczynienia oraz od renty wyrównawczej, zwrotu części opłaty od pozwu Wnioskodawcza ma obowiązek wystawić informację PIT-8C... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do kwoty zadośćuczynienia, odsetek od zadośćuczynienia oraz od renty wyrównawczej, zwrotu części opłaty od pozwu. Natomiast w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do kwoty renty wyrównawczej i skapitalizowanej renty wyrównawczej zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do kwot: 7.572,60 zł odsetek od zadośćuczynienia; 2.914,50 zł zwrotu części opłaty od pozwu; 41,42 zł odsetek z tytułu skapitalizowanej renty wyrównawczej oraz 0,77 zł odsetek od renty wyrównawczej za maj 2015 r. należy wystawić informację PIT-8C. Natomiast nie należy wystawiać informacji PIT-8C w odniesieniu do kwoty 200.000 zł zadośćuczynienia, które korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy kwota zadośćuczynienia korzysta z ww. zwolnienia, natomiast odsetki i opłatę od pozwu (w kwocie 10.529,29 zł) należy opodatkować.

2014
18
gru

Istota:

Czy otrzymane w ramach renty wyrównawczej odszkodowanie z tytułu nieotrzymania akcji jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, stosując literalną wykładnię wyroku sądu, jeżeli sąd zasądza wypłatę kwoty „ tytułem wypłacanego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania ” to wypłacone świadczenie jest rentą wyrównawczą, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego. Szkoda polegała na pozbawieniu Wnioskodawcy prawa do bezpłatnych akcji; zasądzona kwota dotyczy odszkodowania za nieuzyskanie prawa do akcji. Zasądzone odsetki są odsetkami z tytułu nieterminowego przekazania świadczenia. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy otrzymane w ramach renty wyrównawczej odszkodowanie z tytułu nieotrzymania akcji jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Wnioskodawca uważa, że zasądzone na jego rzecz odszkodowanie wypłacone w ramach renty wyrównawczej jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania. W zakresie zwolnienia z opodatkowania zasądzonych odsetek od wypłaconego w ramach renty wyrównawczej odszkodowania wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-793/14/BJ.

2014
21
lis

Istota:

Czy świadczenia wypłacane byłemu pracownikowi na podstawie postanowień zakładowego układu zbiorowego, stanowiące wyrównanie różnicy pomiędzy rentą uzyskiwaną przez pracownika z tytułu niezdolności do pracy wywołanej chorobą zawodową, a dotychczas otrzymywanym wynagrodzeniem, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako mające charakter odszkodowania otrzymywanego na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, tj. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W konsekwencji, nazwanie przez Wnioskodawcę przedmiotowego świadczenia rentą wyrównawczą w istocie nie przesądza, że tak rozumiane świadczenie ma charakter renty. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wypłacane Wnioskodawcy świadczenie wyrównawcze przyznane na podstawie postanowień zakładowego układu zbiorowego, stanowiące wyrównanie różnicy pomiędzy rentą uzyskiwaną z tytułu niezdolności do pracy wywołanej chorobą zawodową a dotychczas otrzymywanym wynagrodzeniem nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem były pracodawca zasadnie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczenia. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S.

2013
11
wrz

Istota:

Czy w przypadku Wnioskodawcy zasądzona renta wyrównawcza podlega opodatkowaniu i czy musi być wykazywana w rozliczeniu rocznym?

Fragment:

Wnioskodawca wystąpił do Sądu o zasądzenie renty wyrównawczej od byłego zakładu pracy czyli Kopalni Węgla Kamiennego (...) i wyrokiem z dnia 30 czerwca 1997 r. otrzymuje rentę wyrównawczą w wysokości 740,38 zł. Przepisy podatkowe ulegają różnym zmianom a Wnioskodawca chciałby być w zgodzie z prawem, dlatego prosi o pełną i zrozumiałą odpowiedź czy zasądzona renta wyrównawcza podlega podatkowi, czy jest wolna od podatku oraz czy wymagane jest wykazywanie jej w rocznych zeznaniach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku Wnioskodawcy zasądzona renta wyrównawcza podlega opodatkowaniu i czy musi być wykazywana w rozliczeniu rocznym jeżeli jest zwolniona z podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, renta wyrównawcza w wypadku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i z ograniczonym przez ten wypadek normalnym funkcjonowaniem nie powinna być opodatkowana a wykazywanie jej w rozliczeniu rocznym powinno być zbędne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2013
16
lip

Istota:

Czy wypłaty ww. rent wyrównawczych stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rent wyrównawczych wypłaconych byłym pracownikom. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka zawarła ugody z dwiema byłymi pracownicami, które w latach 80 - tych ubiegłego wieku będąc pracownicami poprzednika prawnego Spółki zachorowały na choroby zawodowe. Panie te pobierają renty inwalidzkie z ZUS. Ponadto (z przerwami) pracowały w niepełnym wymiarze godzin na stanowiskach administracyjnych do końca 2012 r. Z uwagi na likwidację stanowisk pracy zostały zwolnione za wypowiedzeniem z dniem 31 grudnia 2012 r. W br. panie zwróciły się do Spółki z wnioskami o wypłatę renty wyrównawczej przedkładając odpowiednie dokumenty. W wyniku zawarcia ugody jednostka zobowiązała się do wypłaty rent wyrównawczych (co miesiąc w wysokości 800 zł dla każdej z pań). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wypłaty ww. rent wyrównawczych stanowią koszty uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wydatki zawarte są w pojęciu kosztów pracowniczych i można je zakwalifikować do kosztów pośrednich, wynikających ze zdarzeń mających miejsce przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ryzyku z tym związanym.

2013
12
lip

Istota:

Czy w świetle prawa odsetki od nieterminowej zapłaty renty wyrównawczej są opodatkowane przez poszkodowanego?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 06 maja 2013 r., wskazano m.in., iż: renta wyrównawcza została przyznana Wnioskodawcy na mocy wyroku sądowego, art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie odróżnia odsetek dotyczących okresu sprzed wydania wyroku od odsetek po jego wydaniu. Zwłaszcza, iż są to odsetki przyznane Wnioskodawcy na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. O prawidłowości rozumowania Wnioskodawcy świadczy też, jego zdaniem, interpretacja indywidualna wydana przez tut. Biuro Znak: IBPBII/1/415-313/10/MZ , również w sprawie dotyczącej renty wyrównawczej, która takiego rozróżnienia nie zawiera. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle prawa odsetki od nieterminowej zapłaty renty wyrównawczej są opodatkowane przez poszkodowanego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od renty wyrównawczej są zdecydowanie nieopodatkowane, gdyż renta wyrównawcza stanowi substytut wynagrodzenia. Wnioskodawca zaznacza, iż renta wyrównawcza została ustalona wyrokiem sądowym w oparciu o wynagrodzenie netto. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2013
11
lip

Istota:

Czy odsetki od zasądzonego podwyższenia renty wyrównawczej powinny zostać wykazane w informacji PIT-8C w celu uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od zasądzonego podwyższenia renty wyrównawczej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W czasie wykonywania pracy w kopalni Wnioskodawca uległ wypadkowi, w wyniku którego decyzją ZUS jest uznany za częściowo niezdolnego do pracy. W związku z utraconymi dochodami, na skutek wniesienia pozwu do sądu o rentę wyrównawczą, na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego Sąd Rejonowy zasądził od kopalni na rzecz Wnioskodawcy rentę wyrównawczą płatną do 10 dnia każdego miesiąca, mającą na celu pokrycie szkody stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami, jakie mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała a świadczeniami, jakie faktycznie otrzymuje z ZUS. W dniu 18 stycznia 2010 r. Wnioskodawca złożył pozew o podwyższenie ww. renty wyrównawczej. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego - płatnika poszczególne raty renty za okres wstecz nieprzedawniony oraz dalszą, wraz z odsetkami ustawowymi rozpoczynając ich naliczanie od dnia 06 lutego 2010 r. Wyrok w niniejszej sprawie zapadł w dniu 24 października 2011 r., jednakże pozwany - płatnik renty wyrównawczej złożył apelację od wyroku, którą to Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 08 marca 2012 r. oddalił, nadając mu z urzędu klauzulę wykonalności.

2013
28
maj

Istota:

Czy odsetki od zasądzonego podwyższenia renty wyrównawczej powinny zostać wykazane w informacji PIT-8C w celu uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez byłego pracownika?

Fragment:

Były pracownik ubiegał się o podwyższenie zasądzonej w 2005 r. renty wyrównawczej z powodu utraconej, w wyniku wypadku jakiemu uległ w 2000 r. w trakcie pracy, zdolności do zarobkowania oraz zwiększonych potrzeb wynikających z konieczności stałej rehabilitacji i leczenia. Zasądzone należności w postaci renty wyrównawczej wraz z należnymi odsetkami zostały wnioskodawcy wypłacone w całości po uprawomocnieniu się wyroku bez jakiejkolwiek zwłoki przez X Spółkę Jawną w 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odsetki od zasądzonego podwyższenia renty wyrównawczej powinny zostać wykazane w informacji PIT-8C w celu uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez byłego pracownika... Zdaniem Wnioskodawcy, renta wyrównawcza jak również podwyższenie renty wyrównawczej jest przyznawana na żądanie poszkodowanego, natomiast odsetki przyznane za okres od dnia wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem do dnia ich zapłaty zgodnie z wyrokiem sądu nie spełniają warunku określonego w art. 21 ust. l pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten ma wyłącznie zastosowanie w sytuacji gdy od momentu ogłoszenia wyroku sądu przyznającego rentę wyrównawczą zobowiązany spóźni się z wypłatą świadczenia na rzecz poszkodowanego.