Renta wypadkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta wypadkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca od renty wypadkowej i od kwoty, którą otrzymał z wyrównaniem, musi zapłacić podatek dochodowy w Polsce?

Fragment:

Stan Wnioskodawcy był bardzo ciężki i z tego tytułu został Mu przyznany zasiłek pielęgnacyjny i renta wypadkowa na czas nieokreślony z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. do kwietnia 2017 r. wraz z odsetkami, którą otrzymał w maju 2017 r. Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych, jak również stałym miejscem zamieszkania, jest tylko Polska. Centrum interesów osobistych i gospodarczych, tzn. rodzina, znajomi (żadnych nieruchomości Wnioskodawca nie posiada) znajdują się na terenie Polski. Przez cały okres choroby i leczenia Wnioskodawca przebywał i przebywa w Polsce. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie. Renta wypadkowa wypłacana jest Wnioskodawcy z Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, działającego w obszarze ubezpieczenia społecznego rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa. Renta ta jest wypłacana w ramach niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych na podstawie art. 56 i 62 Kodeksu socjalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca od renty wypadkowej i od kwoty, którą otrzymał z wyrównaniem, musi zapłacić podatek dochodowy w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, przyznana renta wypadkowa powinna być opodatkowana w Niemczech, a w Polsce nie powinien drugi raz płacić podatku. Pracując w ww. firmie Wnioskodawca był ubezpieczony.

2016
26
cze

Istota:

Opodatkowanie renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1999 r. przyznano Zainteresowanej rentę wypadkową, która wypłacana jest z obowiązkowego niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych. W tym miejscu należy wskazać, że umowa z dnia 18 grudnia 1972 r. zawarta między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163), obowiązująca do 18 grudnia 2004 r., nie zawierała szczególnych regulacji które należałoby stosować w przypadku opodatkowania rent i emerytur. Zgodnie z art. 19 tej umowy dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie. Zgodnie z powyższym emerytury i renty wypłacane przez Republikę Federalną Niemiec, a otrzymywane przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce w okresie obowiązywania umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podlegały opodatkowaniu w Polsce. Wobec powyższego, od renty wypadkowej otrzymywanej przez Wnioskodawczynię w okresie od przyznania ww. świadczenia do końca 2004 r., słusznie pobierany był podatek dochodowy.

2015
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przyznana Wnioskodawcy renta wypadkowa z tytułu wypadku na podstawie przepisów prawa niemieckiego nie mieści się w zwolnieniu przedmiotowym określonym w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie została bowiem wymieniona w tym przepisie. Na podstawie wskazanego artykułu zwolnione są bowiem wyłącznie odszkodowania i zadośćuczynienia, nie natomiast świadczenia w postaci renty. Z kolei na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15. Ponieważ z wniosku wynika, że przedmiotowe odszkodowanie w postaci renty wypadkowej zostało wypłacone z niemieckiego ubezpieczenia społecznego, a nie jako odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego lub majątkowego w niniejszej sprawie do dochodu otrzymanego do końca 2004 r. nie znajdowało zastosowanie ww. zwolnienia.

2014
8
lip

Istota:

Opodatkowanie renty wypadkowej, starczej, z Niemiec.

Fragment:

Wnioskodawca nabył prawo do renty wypadkowej pracując i mieszkając w Niemczech. Na terenie zakładu pracy uległ poważnemu wypadkowi. Renta wypadkowa wypłacana jest przez Berufgenosenschaft i przekazywana do Polski. Renta wypadkowa nie podlega opodatkowaniu w Niemczech, ponieważ rodzaj świadczenia na podstawie niemieckiej decyzji to 5 000, tj. to rodzaj świadczenia dla osób poszkodowanych. Zainteresowany wskazał, że renta wypadkowa wypłacana jest z obowiązkowego niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych i podlega tam ustawowemu zwolnieniu z opodatkowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Na jakiej podstawie urząd skarbowy w Polsce pobiera podatek od niemieckiej renty wypadkowej... Zdaniem Wnioskodawcy, według prawa cywilnego świadczenia otrzymywane na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia całkowicie lub częściowo powodujące utratę zdolności zarobkowej są zwolnione z podatku. Zainteresowany sprzeciwia się opodatkowaniu w Polsce renty wypadkowej i domaga zwrotu potrąconego do tej pory podatku. Opodatkowanie tej renty w Polsce powoduje, że Zainteresowany płaci wyższy podatek od renty starczej w Niemczech, gdyż dochód z renty wypadkowej doliczany jest w Niemczech do ustalenia stopy progresywnej podatku na podstawie zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego dołączonego każdorazowo do rocznego zeznania podatkowego w Niemczech.

2011
1
paź

Istota:

Świadczenie w postaci renty wypłacane Wnioskodawcy zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku nie podlega opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem, iż pochodzi z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. W takiej sytuacji bank (płatnik) w Polsce nie powinien od tej należności pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy bank powinien pobierać podatek dochodowy od renty otrzymywanej z Niemiec bezpośrednio na konto Wnioskodawcy od instytucji Niemieckiej jeśli jest to renta wypadkowa wypłacana przez ubezpieczyciela wypadkowego branży przemysłu i handlu... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy bank nie powinien pobierać podatku dochodowego od renty wypadkowej płaconej przez instytucję Niemiecką bezpośrednio na konto, ponieważ w Niemczech ustawowymi instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są branżowe organizacje przedsiębiorstw działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy a V. jest taką organizacją branżową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 3 ust. 1a ww.ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy słusznie jest pobierany podatek w Polsce z renty wypadkowej, wypłacanej z zagranicy, konkretnie z Niemiec?

Fragment:

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa renta wypadkowa przyznana została przez Berufsgenossenschaft (BG BAU) i wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy słusznie jest pobierany podatek w Polsce z renty wypadkowej, wypłacanej z zagranicy, konkretnie z Niemiec... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od renty wypadkowej pobierany jest niesłusznie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2011
1
sie

Istota:

1.Czy niemiecka renta wypadkowa podlega opodatkowaniu w Polsce?Do kogo wnioskodawca może się zwrócić o zwrot nadpłaconego podatku
2.Czy w przypadku zwolnienia ww. świadczenia z opodatkowania wnioskodawca jest zobowiązany dochody z renty wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym?

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że wypłacana niemiecka renta wypadkowa jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych i winna być zwolniona z opodatkowania w Polsce. Zwrotu podatku dochodowego powinien dokonać urząd skarbowy w kwotach jakie zostały przekazane. Natomiast bank jako płatnik podatku dochodowego ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i winien zwrócić pobrane opłaty wraz z odsetkami. Zdaniem wnioskodawcy w przypadku zwolnienia renty wypadkowej z opodatkowania w Polsce nie powinien na nim ciążyć obowiązek wykazywania jej w rocznym zeznaniu podatkowym. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejszą interpretacją dokonano wyłącznie oceny stanowiska wnioskodawcy dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania niemieckiej renty wypadkowej wypłacanej osobie fizycznej mieszkającej w Polsce i stanowi ona odpowiedź na pytanie 1,3 i część pytania nr 2 wniosku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym. do dnia 31 grudnia 2006r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
lip

Istota:

Czy dochód z otrzymywanej renty zwolniony jest od podatku dochodowego w Polsce?

Fragment:

Zgodnie z art. 19 tej umowy dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie. Zgodnie z powyższym emerytury i renty wypłacane przez Republikę Federalną Niemiec a otrzymywane przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Polsce w okresie obowiązywania umowy z dnia 18 grudnia 1972r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podlegały opodatkowaniu w Polsce. Natomiast z dniem 19 grudnia 2004r. weszła w życie nowa, zawarta w dniu 14 maja 2003r. umowa międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90), mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01 stycznia 2005r., której art. 18 ust. 1 stanowi, iż emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy - bez względu na postanowienia ustępu 1 - płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

2011
1
cze

Istota:

Czy wnioskodawca musi płacić w Polsce podatek dochodowy od słowackiej renty wypadkowej jeżeli płaci juz podatek dochodowy od renty wypłacanej przez ZUS ?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania słowackiej renty wypadkowej wypłacanej osobie fizycznej mieszkającej w Polsce. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca pracował w polskiej firmie, która go delegowała do firmy słowackiej. Dnia 09 lipca 2006r. uległ wypadkowi w pracy na Słowacji. Wnioskodawca był leczony w Polsce i na Słowacji. W Polsce dostał rentę zwykłą z tytułu wypadku przy pracy. W Polsce toczy się rozprawa w Sądzie Pracy odnośnie renty wypadkowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce odprowadza podatek od tej renty do Urzędu Skarbowego. Na Słowacji wnioskodawca dostał rentę wypadkową w kwocie 12407 koron słowackich (ok. 1300 zł). Słowacki organ rentowy od marca 2008r. wysyła wnioskodawcy rentę wypadkową na konto w polskim Banku. Słowacja nie pobiera żadnych podatków od przyznanej wnioskodawcy na Słowacji renty wypadkowej. Ze słowackiego Urzędu Skarbowego wnioskodawca dostał pismo informujące o zwolnieniu z podatku dochodowego przyznanej renty wypadkowej. Wnioskodawca zlecił polskiemu Bankowi odprowadzanie 19% podatku od słowackiej renty wypadkowej. Obecnie wnioskodawca dostaje ponad 1.000 zł „ na rękę ”. Jest to mała rent wypadkowa.

2011
1
cze

Istota:

Czy renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania niemieckiej renty wypadkowej wypłacanej osobie fizycznej zamieszkałej w Polsce.W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku pismem z dnia 28 marca 2008r. Znak: IBPB2/415-397/08/MCZ wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 04 kwietnia 2008r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w styczniu 2007r. po 16 latach powrócił do Polski z Niemiec. W Niemczech był zatrudniony w branży budowlanej. W 1994r. uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymuje rentę wypadkową wypłacaną przez B. Renta ta jest płacona dożywotnio z puli obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego jakie muszą płacić zakłady prywatne i państwowe w danej branży. Świadczenie rentowe jest stałe, a o ile jest jakaś zmiana wysokości świadczenia wnioskodawca dostaje osobne zawiadomienie ( w załączeniu). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce... Zdaniem wnioskodawcy renta wypadkowa opodatkowana w Niemczech nie podlega opodatkowaniu w Polsce i nie musi jej doliczać do polskiej emerytury wypłacanej przez ZUS w O.