Renta uzupełniająca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta uzupełniająca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
11
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty uzupełniającej.

Fragment:

(...) we wniosku stanu faktycznego wynika, że na skutek doznanego trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym Wnioskodawca otrzymuje od ubezpieczyciela - na podstawie zawartej w dniu 3 maja 1989 r. ugody – rentę uzupełniającą z tytułu odpowiedzialności cywilnej ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego sprawcy wypadku drogowego (tj. majątkowego). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż wypłacana Zainteresowanemu renta uzupełniająca, płatna z tytułu odpowiedzialności cywilnej ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego sprawcy wypadku drogowego (tj. majątkowego) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenie nie podlega potrąceniom podatkowym. Jednocześnie wskazać należy, iż dokument dołączony do wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji w ramach wydanej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy renta uzupełniająca oraz odsetki ustawowe należne od spóźnionej wypłaty renty podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Celem przyznania renty uzupełniającej przewidzianej w art. 444 § 2 k.c., jest doprowadzenie do zrównania sytuacji finansowej poszkodowanego z sytuacją hipotetyczną, w jakiej znajdowałby się, gdyby nie uszczerbek na zdrowiu. Renta uzupełniająca jest jednym ze sposobów naprawienia szkody. Renta uzupełniająca jest odszkodowaniem i korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3c cytowanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku. Natomiast wypłacone odsetki nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym renta uzupełniająca przyznana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego osobie poszkodowanej w wypadku?

Fragment:

(...) W dniu 12. 05. 2006r. złożono wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wniosek dotyczy ustalenia czy podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta uzupełniająca wypłacana osobie poszkodowanej w wypadku. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca został zobligowany do wypłacania osobie poszkodowanej w wypadku renty uzupełniającej. Renta ta została przyznana osobie poszkodowanej na podstawie ugody pozasądowej zawartej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego pomiędzy Skarbem Państwa a osobą poszkodowaną jako roszczenie odszkodowawcze z tytułu obrażeń ciała powstałych w następstwie wypadku spowodowanego postrzałem przez żołnierza. Wnioskujący został zobowiązany do wypłaty (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota otrzymana od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarantowanego z tytułu renty uzupełniającej jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, b) dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej. A zatem przyznana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i otrzymana przez podatnika renta uzupełniająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z wypadkiem jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego przepisu. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie stwierdził, że stanowisko Pana C. w tym zakresie jest prawidłowe. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy renta wyrównawcza i renta uzupełniająca podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) renty wyrównawczej i uzupełniającej. Renty wyrównawcze wypłacane na podstawie art. 444 Kodeksu cywilnego i stanowią wyrównanie za szkody, jakie poszkodowany poniósł w następstwie utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej. Również celem przyznania renty uzupełniającej przewidzianej w art. 444 § 2 k.c., jest doprowadzenie do zrównania sytuacji finansowej poszkodowanego z sytuacją hipotetyczną, w jakiej znajdowałby się , gdyby nie uszczerbek na zdrowiu. Renta uzupełniająca jest jednym ze sposobów naprawienia szkody. W związku z tym renty wyrównawcze i uzupełniające są odszkodowaniami. W stanie prawnym obowiązującym w 2002 roku renty wyrównawcze i uzupełniające jako odszkodowania, których zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. , zgodnie z którym wolne od podatku były odszkodowania otrzymane na (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania renty uzupełniającej otrzymywanej z Francji

Fragment:

(...) Umowa zawarta między Polską a Francją w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia 20.06.1975 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5.) w art. 18 stanowi, iż emerytury, renty i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia wypłacane osobie zamieszkałej w jednym umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Zgodnie z pani stanowiskiem zawartym w piśmie z dnia 25.11.2004 r. renta uzupełniająca wypłacana pani winna być zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyżej wymieniony zapis wszedł w życie z dniem 1.09.2004 r. i został wprowadzony ustawą z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a cyt. ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu (...)