Renta strukturalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta strukturalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
22
lis

Istota:

Wspólne rozliczenie małżonków

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy rozliczając się wspólnie z małżonką Wnioskodawca ma obowiązek wykazywać w zeznaniu rocznym dochody z tytułu pobierania renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) spełnia On warunki do łącznego opodatkowania z małżonką. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a, 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych i budżetu państwa wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieopodatkowana. Wnioskodawca uważa, że: przysługuje Mu prawo do wspólnego rozliczenia dochodów wraz z małżonką, dokonując wspólnego rozliczenia z małżonkiem zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., nie ma On obowiązku w zeznaniu rocznym wykazywać dochodów z tytułu pobieranej renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.

2012
6
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach?

Fragment:

Wnioskodawczyni natomiast pobiera rentę strukturalną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie dostaje rocznego obliczenia podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może wspólnie rozliczać się z mężem nie wykazując swojej renty strukturalnej w dochodach... Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazanym w uzupełnieniu wniosku, renta strukturalna finansowana z funduszy unijnych i z budżetu państwa, wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieopodatkowana. Dlatego Wnioskodawczyni przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z mężem. Ww. renta nie powinna być wykazywana w zeznaniu podatkowym jako Jej dochód. Jako podstawę prawną Wnioskodawczyni wskazuje art. 6 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 46, 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje obowiązek opodatkowania renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Fragment:

Szczegółowe warunki i tryb udzielania rent strukturalnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 144, poz. 1191), wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Z przedłożonej decyzji o przyznaniu Pani renty strukturalnej wynika, że finansowana jest ona w: - 80 % z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 20 % z budżetu państwa. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż środki otrzymane przez Panią w postaci renty strukturalnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w części finansowanej z budżetu państwa na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c tej samej ustawy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek złożenia zeznania w przypadku osiągania dochodów z tytułu renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?

Fragment:

Szczegółowe warunki i tryb udzielania rent strukturalnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 144, poz. 1191), wydane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Przyznawane renty strukturalne maja na celu m.in. zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw. Ważnym celem, do którego zmierzają państwa unijne przy pomocy rent strukturalnych jest powiększanie powierzchni gospodarstw rolnych i w efekcie poprawa struktury agrarnej. Środki na te cele pochodzą z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Z przedłożonej decyzji o przyznaniu Panu renty strukturalnej wynika, że finansowana jest ona w: - 80 % z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 20 % z Budżetu Państwa. Należy zatem stwierdzić, iż środki otrzymane przez Pana w postaci renty strukturalnej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w części zaś finansowanej z budżetu państwa na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy od renty strukturalnej finansowanej z Funduszy Unijnych i z Budżetu Państwa, wypłacanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinien być uiszczany podatek oraz, czy przysługuje podatniczce prawo do wspólnego opodatkowania wraz z mężem?

Fragment:

Renty strukturalne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. nr 229, poz. 2273 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. nr 114, poz. 1191 ze zm.). Ponieważ renty strukturalne wypłacane przez ARiMR finansowane są w 80% ze Środków Sekcji Gwarancji EFOiGR i w 20% z budżetu państwa stąd przyjąć należy, iż są świadczeniami pomocowymi korzystającymi ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie cyt. w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia, iż otrzymywanie przez Panią renty strukturalnej nie wyklucza wspólnego opodatkowania się małżonków, jeżeli tylko spełniacie Pani i mąż warunki o których mowa, w przytoczonym na wstępie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 14b § 1 i 2 w/w Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (...).