Renta inwalidzka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta inwalidzka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy renta wypłacana przez D.jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 11 lutego 2009r.), uzupełnionym w dniu 25 marca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty zagranicznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 20089r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osoba niepełnosprawną wydatku poniesionego na zakup poduszki rehabilitacyjnej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2008 r. (data wpływu 09 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną wydatku poniesionego na zakup poduszki rehabilitacyjnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania renty inwalidzkiej otrzymywanej przez Podatnika z Australii.

Fragment:

(...) w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tak więc podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Ponadto osiągane przez niego dochody, tj. renta z tytułu niepełnosprawności otrzymywana z Australii oraz renta inwalidzka wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zostały zwolnione od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz nie należą do dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 4a w/w ustawy przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przedmiotowej sprawie będzie to (...)

2011
1
kwi

Istota:

Gdzie jest opodatkowana renta inwalidzka otrzymywana z Bułgarii przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce?

Fragment:

(...) obywatelstwa polskiego. W Bułgarii był pracownikiem państwowej firmy "Balkanturist". Od 7 lat jest inwalidą. Z Bułgarskiego Narodowego Funduszu Ubezpieczeń otrzymuje rentę inwalidzką. Renta ta bezpośrednio wpływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i jest przekazywana do Banku Śląskiego, w którym Podatnik posiada osobiste konto. Przy każdej wpłacie renty na konto Podatnika, Bank Śląski potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych. Zdaniem Podatnika, jego renta inwalidzka powinna być wypłacana w całości bez pomniejszenia o podatek dochodowy od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, jeżeli mają miejsce zamieszkania (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez Podatniczkę z Niemiec świadczenie po zmarłym mężu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) Podatniczka otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym, mężu, który był inwalidą wojennym otrzymującym rentę w związku z utratą na skutek działań wojennych wzroku. Jak wynika zaś z zaświadczenia Urzędu ds. zaopatrzenia w Ravensburgu renta którą po mężu otrzymuje Podatniczka jest zaopatrzeniem dla pozostałych przy życiu najbliższych osób poległych (rentą dla wdów) wypłacaną zgodnie z Ustawą o Zaopatrzeniu Ofiar Wojny. Stan prawny: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,poz.176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów. Pojęcie dochodu zostało skonkretyzowane poprzez zawartą w art. 9 ust. 2 tej ustawy ogólną klauzulę pojęcia dochodu - rozumianą jako nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu zaległej renty inwalidzkiej.

Fragment:

(...) Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu, ZUS wypłacił Pani w 2004 r. należności z tytułu zaległej renty inwalidzkiej przysługującej za okres od listopada 2000 r. do stycznia 2004 r. Od powyższych należności płatnik tj. w tym przypadku ZUS potrącił zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej w wysokości obowiązującej w 2004 r. tj. w wysokości 8,25 % podstawy wymiaru tej składki. W piśmie podnosi Pani, że skumulowana jednorazowa wypłata ww. należności w 2004 r. spowoduje wzrost przychodu i tym samym przekroczenie progu podatkowego, co z kolei spowoduje niekorzystne dla Pani skutki finansowe w postaci obowiązku zapłaty podwyższonego podatku dochodowego należnego za 2004 r. oraz części (0,5%) składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegającej odliczeniu. Równocześnie w ww. podaniu zwraca się Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o podanie rozwiązań, (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) rentę inwalidzką wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem podatnika dochód uzyskany z ww. tytułu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Postanowieniem z dnia...2005 roku Nr US .... Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe, bowiem renta związana z wypadkiem przy pracy otrzymywana z Francji, jak również renta inwalidzka wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na postanowienie to podatnik wniósł zażalenie, w którym podnosi, iż jego zdaniem otrzymywane kwoty rent winny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c, gdyż przyznanie rent nastąpiło w związku z uszkodzeniem ciała. Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje: W myśl postanowień art. 3 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta wojskowa z tytułu inwalidztwa definitywnnego poza wojną, która wypłacana jest przez Ministerstwo Obrony Republiki Francuskiej?

Fragment:

(...) Zgodnie z generalną zasadą zawartą w większości umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu emerytury i renty otrzymywane w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie będącym miejscem zamieszkania emeryta lub rencisty. Niezależnie od postanowień tych umów przy opodatkowaniu emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy mają zastosowanie zwolnienia zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) tj.: renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, renty wypadkowe osób, osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia. Z przedstawionych dokumentów wynika, że renta (...)