Renta | Interpretacje podatkowe

Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
(...) renty wdowiej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 2007 r. Wnioskodawczyni otrzymuje rentę wdowią z Niemiec po zmarłym mężu, który mieszkał i pracował w Niemczech. Renta ta wypłacana jest z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, z tym że część przyznanej renty Niemcy przekazują do ZUS (część ta wypłacana jest w złotówkach), zaś pozostałą część przekazują na konto walutowe banku. Bank zawsze potrącał zaliczkę na podatek dochodowy z konta walutowego. Z końcem każdego roku Zainteresowana otrzymywała z banku PIT-11, zaś z ZUS PIT-40A i rozliczała się z Urzędem Skarbowym PIT-36. W marcu 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy przysłał do wypełnienia i poświadczenia przez Urząd Skarbowy zaświadczenia. Zaświadczenia zostały wypełnione i poświadczone przez Urząd Skarbowy i odesłane do niemieckiego Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi na wysłane zaświadczenia 29 lipca 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy zażądał zwrotu podatku dochodowego wraz z odsetkami za lata 2008-2015.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie wymieniono: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ww. ustawy nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana i renta bieżąca, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2016
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
W związku z powyższym 6 listopada 2008 r. decyzją – Wnioskodawczyni została przyznana renta wypadkowa na czas nieokreślony, miesięcznie w wysokości 352,23 euro, natomiast po corocznych rewaloryzacjach renta wynosi 387,36 euro. Przedmiotową rentę wypłaca stowarzyszenie branżowe działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. „ A ” – stowarzyszenie branży handlu i dystrybucji towarów jest ustawowym ubezpieczycielem wypadkowym. Wypłata renty wypadkowej w wysokości 387,36 euro przekazywana jest za pośrednictwem „ B ” bezpośrednio na konto bankowe w Polsce. Ponadto Zainteresowana nadmieniła, że od dnia 1 marca 2016 r. mieszka na stałe w Polsce. W dniu 31 marca 2016 r. od renty wypadkowej bank pobrał 18% zaliczkę w wysokości 69,74 euro, tj. zaliczkę na poczet podatku dochodowego z tytułu wypłaty w obrocie dewizowym. Opisana renta jest rentą chorobową przyznaną po wypadku (wypadkową) i ma do niej zastosowanie niemieckie prawo ubezpieczenia socjalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy bank powinien pobierać podatek dochodowy od renty otrzymywanej z Niemiec bezpośrednio na konto bankowe w Polsce od instytucji niemieckiej, jeśli jest to renta wypadkowa wypłacana przez ubezpieczyciela wypadkowego branży handlu i dystrybucji towaru... Czy renta wypadkowa pochodząca z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce...
2016
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej z Włoch.
Fragment:
Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Na mocy, art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Jak podano we wniosku, Zainteresowana mieszka w Polsce. Za pośrednictwem banku otrzymuje świadczenie z Włoch, które jest renta rodzinną po zmarłym mężu, wypłacana przez INPS.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie renty wypadkowej otrzymywanej z niemieckiego systemu ubezpieczeń
Fragment:
Na podstawie orzeczenia ubezpieczyciel przyznał Wnioskodawcy rentę wypadkową, jako tymczasowe odszkodowanie. Rentę przyznano od dnia 5 września 2014 r. i wynosiła 663,60 euro, a od dnia 1 lipca 2015 r., zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o naliczeniu rent, została podwyższona do kwoty 677,54 euro i wypłacana jest przez branżowy zakład ubezpieczeń dla rolników, dla którego ma zastosowanie niemieckie prawo ubezpieczenia socjalnego. Świadczenie za 2014 r. wypłacono w 2015 r. Renta jest zwolniona w Niemczech z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym prawo niemieckie § 3 pkt la. Renta ta jest jedynym dochodem Wnioskodawcy, w Polsce nie pobiera żadnych świadczeń finansowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy renta wypadkowa, przesyłana na konto bankowe do Polski przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18 ust. 1 obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.
2016
26
maj

Istota:
Czy wypłacone na podstawie wyroku sądu okręgowego z dnia 20 marca 2015 r. zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę, renta skapitalizowana, renta bieżąca oraz odsetki od tych świadczeń zwolnione są w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawcy nie ciąży obwiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1), inne źródła (pkt 9). Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ustawy, nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana i renta bieżąca, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego, mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się (...)
2016
28
kwi

Istota:
Czy wypłacenie przez islandzki fundusz na rzecz Wnioskodawczyni oraz dzieci (w tym małoletnich) jednorazowego świadczenia w związku ze śmiercią pracownika oraz wypłacenie przez ten fundusz renty rodzinnej obliguje Wnioskodawczynię do dokonania uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Z dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy m.in. emerytur i rent. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2016
28
kwi

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym renty rodzinnej wypłacanej przez zakład ubezpieczeń społecznych w Holandii
Fragment:
W związku z powyższym w Holandii naliczona i pobrana została zaliczka na podatek dochodowy od kwoty 45 623,00 Euro to jest kwota 2 224,48 Euro, a zatem Państwo Holenderskie pobrało należny podatek od renty rodzinnej Anw dla małoletniego syna Wnioskodawczyni. Ponadto w rencie rodzinnej Anw uwzględnione są także dodatki do renty rodzinnej. Jest to dodatek Anw – kwota wypłacana co miesiąc uzupełniająca rentę rodzinną Anw, dodatek z tytułu półsieroctwa oraz dodatek urlopowy – są to dodatki do renty rodzinnej Anw wypłacane każdego roku w maju. W związku z powyższym od lutego 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymuje miesięcznie, jako przedstawiciel ustawowy małoletniego syna rentę w wysokości 805,52 Euro, po potrąceniu składki na podatek dochodowy tj. 29,00 Euro oraz otrzymuje dodatek Anw w wysokości 16,65 Euro. Dodatek Anw, dodatek z tytułu półsieroctwa, dodatek urlopowy nie są świadczeniami rodzinnymi lecz są one dodatkiem do renty rodzinnej wypłacanym według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Holandii. Niniejsza renta będzie wypłacana na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, tak długo, jak długo dziecko nie ukończy 18 roku życia. W dokumencie wyjaśniającym wysokość podatku opłaconego w Holandii SVB informuje, iż gdy mieszka się w Polsce, od wartości renty nie jest pobierana składka na ubezpieczenie społeczne, tylko płacony podatek.
2016
27
kwi

Istota:
Opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
Wnioskodawczyni po śmierci męża, obywatela Niemiec, zamieszkałego na stałe w H., zatrudnionego w XXX (obecnie jest to firma XXX) otrzymuje rentę rodzinną (wdowią) z funduszu socjalnego firmy w wysokości 70,83 euro miesięcznie. XXX jako firma nie ma uprawnień aby przekazywać rentę do Polski. Do końca 2014 r. renta była przekazywana na konto kuzyna, który mieszka w Niemczech, a następnie kuzyn przesyłał raz w roku w grudniu na konto walutowe Wnioskodawczyni do XXX. Po otrzymaniu renty Wnioskodawczyni odprowadzała podatek do urzędu skarbowego w XXX, ponieważ bank nie mógł potrącić podatku od renty, która była przekazywana z prywatnego konta. Przyznana ww. renta nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Od 1 stycznia 2015 r. kuzyn nie wyraził zgody na dalsze pośredniczenie w przekazywaniu renty. W tej sytuacji Wnioskodawczyni miała dwie możliwości: zrezygnować z renty lub otworzyć konto w Niemczech zgodnie z wymogiem firmy XXX. Wnioskodawczyni wybrała drugą możliwość i otworzyła konto w Niemczech w niemieckim banku, gdzie przekazywana jest renta. Podczas zakładania konta poinformowano Wnioskodawczynię, że renta zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Poinformowano Wnioskodawczynię również, że jeżeli zainwestowałaby w kupno akcji lub papierów wartościowych, wówczas odsetki musiałaby rozliczać w Polsce.
2016
12
kwi

Istota:
Czy renta rodzinna otrzymywana z Hiszpanii przez dzieci podlega opodatkowaniu i powinna być doliczona do dochodu Wnioskodawczyni?
Fragment:
Po jego śmierci otrzymała rentę; po ojcu rentę otrzymały też dzieci. Teraz wróciła do Polski. Obecnie w 2016 r. dzieci skończą: córka 13 lat, a syn 15 lat. Jedno jest w szóstej klasie szkoły podstawowej, a drugie w gimnazjum. Renta jest jedynym dochodem Wnioskodawczyni i Jej dzieci. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni i Jej dwoje dzieci posiadają tylko obywatelstwo polskie, Jej mąż i ojciec dzieci również posiadał tylko obywatelstwo polskie. W Hiszpanii mąż legalnie, „ tj. na rezydencji ” przepracował szesnaście lat. Tam urodziły się ich dzieci. Po śmierci męża z tytułu przepracowanych przez niego lat Wnioskodawczyni wraz z dziećmi otrzymała rentę rodzinną (Wnioskodawczyni – dożywotnią, a dzieci do czasu ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 roku życia). Z tytułu tej renty mają też ubezpieczenie zdrowotne. Od 2008 r. mieszkają w Polsce i tu jest ich centrum życiowe, dzieci chodzą do szkoły, Wnioskodawczyni ma mieszkanie i płaci podatki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy renta rodzinna otrzymywana przez dzieci podlega opodatkowaniu i powinna być doliczona do dochodu Wnioskodawczyni... Zdaniem Wnioskodawczyni ta renta jest nieopodatkowana.
2016
20
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.