Renta | Interpretacje podatkowe

Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu renty socjalnej.
Fragment:
Z treści art. 43 ust. 10a i 10b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. Natomiast w przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.
2018
3
mar

Istota:
Opodatkowanie renty rodzinnej po zmarłym mężu z Niemiec i Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, ww. płatnicy (...) są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.
2018
26
lut

Istota:
Opodatkowanie renty wdowiej z Węgier.
Fragment:
S. otrzymuje rentę sierocą, jest osobą niepełnosprawną. Świadczenia z Węgier zarówno Wnioskodawczyni jak i syna wpływały na Jej konto również po uzyskaniu pełnoletności przez syna w 1995 r. z uwagi na fakt pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym. Cały czas były to jednak odrębne świadczenia: renta wdowia i renta sieroca syna. W 2014 r. syn Wnioskodawczyni założył własne konto i świadczenia wpływały na osobne konta. Wysokość renty wdowiej Wnioskodawczyni to 18.695 forintów co po przewalutowaniu na dolary i z dolarów na złotówki daje miesięcznie kwotę wahającą się w granicach od 210 zł netto do 230 zł netto w zależności od wysokości kursu dolara. Świadczenie to było większe przed 2014 r., po 2014 r. Węgry uwzględniły emeryturę Wnioskodawczyni w Polsce i renta wdowia z Węgier uległa obniżeniu do tej wysokości. W 1993 r. zostały pobrane zaliczki na podatek od świadczenia z Węgier wpływającego na konto Wnioskodawczyni czyli od renty wdowiej i renty sierocej. Wnioskodawczyni skierowała wówczas pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie dlaczego mimo porozumienia między Polską a Węgrami o unikaniu podwójnego opodatkowania takie zaliczki zostały pobrane.
2018
17
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego zadośćuczynienia i skapitalizowanej renty
Fragment:
Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ww. ustawy nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca był od dnia 4 lipca 1986 r. do dnia 9 października 2009 r. zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku ekspedytora. Stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) Kodeksu pracy.
2018
10
lut

Istota:
Opodatkowanie renty wypadkowej i zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanych z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.
Fragment:
Wnioskodawcy przyznano na podstawie § 56 i 62 ust. 1 Księgi siódmej kodeksu socjalnego (SGB VII) rentę wypadkową od 4 kwietnia 2016 r. do odwołania oraz na podstawie § 44 Księgi siódmej kodeksu socjalnego (SGB VII) zasiłek pielęgnacyjny od dnia 4 listopada 2015 r. do odwołania. Świadczenia te wypłacane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Komisja ds. Rent BG ustaliła kwotę przyznanych świadczeń w wysokości 80% jej maksymalnej wysokości. Renta wypadkowa oraz zasiłek pielęgnacyjny wypłacane są Wnioskodawcy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w R., w którym posiada rachunek bankowy, a który to bank również działa jako płatnik zaliczek na poczet podatku dochodowego. Przy każdym przelewie na rachunek bankowy środków pieniężnych z tytułu dochodu z renty oraz zasiłku pielęgnacyjnego bank pobiera, jako płatnik zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18% uzyskanego dochodu. Po upływie roku podatkowego 2016, bank ten wystawił Wnioskodawcy PIT-11 wykazując dochód z Niemiec jako rentę zagraniczną oraz kwotę pobranych zaliczek na podatek dochodowy zarówno od tej renty jak i od zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 12.672 zł. Wnioskodawca kwotę tę (dochód jak i zaliczki na podatek) uwzględniał w swoim zeznaniu rocznym PIT-36 rozliczając się wspólnie z małżonką, gdzie ujmowali wszystkie swoje dochody.
2018
9
sty

Istota:
Opodatkowanie renty rodzinnej z Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl zaś art. 12 ust. 7 cyt. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. Natomiast podatnicy, którzy osiągają dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a (art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy). W myśl art. 44 ust. 3a ww. ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2018
6
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymywanej renty.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni powinna płacić podatek dochodowy w Polsce od renty wdowiej wypłacanej przez instytucję ubezpieczeń rentowych z obowiązkowego systemu ubezpieczeń rentowych w Niemczech? Czy w przyszłych latach Wnioskodawczyni jest zobowiązana do składania zeznania podatkowego PIT-36 z tytułu pobierania renty wdowiej z Niemiec? Czy indywidualna interpretacja podatkowa Zainteresowanej będzie prawnym dokumentem zobowiązującym bank do zaprzestania poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu renty wdowiej z Niemiec? Niniejsza indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczy rozstrzygnięcia wyłącznie w zakresie pytania 1 i 2 - zgodnie z pouczeniem zawartym w wezwaniu i dotyczy tylko stanu faktycznego, co Zainteresowana wskazała w uzupełnieniu wniosku z 28 listopada 2017 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna ona płacić podatku dochodowego od renty wdowiej z Niemiec po zmarłym mężu wypłacanej przez instytucję rentową w Niemczech w związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie powinna mieć w przyszłości obowiązku składania zeznania podatkowego PIT-36, z tytułu pobierania renty wdowiej wypłacanej wyłącznie z niemieckich obowiązkowych składek ustawowego ubezpieczenia socjalnego. Według wykładni prawnej renta po zmarłym mężu Niemcu, nie powinna być opodatkowana, ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 z umowy polsko-niemieckiej, renty pochodzące wyłącznie z niemieckich obowiązkowych składek ustawowego ubezpieczenia socjalnego są w Polsce zwolnione z podatku.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń emerytalnych i rentowych pochodzących z USA
Fragment:
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, są - jako płatnicy - obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek na podatek od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Powyższy przepis, jak również przepisy niżej cytowane będą miały zastosowanie do otrzymanych przez klientów Wnioskodawcy emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik wypłacający emerytury i renty z zagranicy (bank) jest obowiązany stosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Jeżeli zatem z umowy wynika, że dana emerytura (renta) powinna być w Polsce opodatkowana, płatnik pobierze zaliczki na podatek dochodowy. Stosownie do art. 35 ust. 3a ustawy, podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez płatnika. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika (art. 35 ust. 9 ww. ustawy).
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe nabycia udziałów w spółce komandytowej
Fragment:
W zamian za zbywany ogół praw i obowiązków Wnioskodawczyni miałaby wypłacać zbywającemu dożywotnią rentę. Nie określono jeszcze wysokości renty, jednak Wnioskodawczyni rozważa określenie wysokości renty jako procent od zysku netto spółki komandytowej na koniec każdego miesiąca, ewentualnie określony z góry ryczałt. Możliwe jest również przyjęcie jakiejś metody mieszanej. Uzyskiwana renta ma pozwolić zbywającemu wspólnikowi na dostatnie życie. W umowie zbycia nie będzie możliwe określenie wysokości wynagrodzenia, ponieważ nie jest możliwe określenie okresu, w jakim renta ma być wypłacana. Umowa będzie zawierała jedynie postanowienia pozwalające określić sposób obliczenia wysokości renty za poszczególne miesiące. Zbywającemu Wspólnikowi ma być zagwarantowane również prawo wglądu do ksiąg Spółki, aby miał kontrolę nad prawidłowością obliczenia wysokości jego renty. Ze względu na sposób określenia wynagrodzenia i brak możliwości przewidzenia okresu wypłaty renty należy wziąć pod uwagę, że wypłacone za ogół praw i obowiązków wynagrodzenie może być zarówno niższe niż rynkowa wartość tych praw w dniu zbycia, jak i wyższe od tej wartości. Jak wskazano wyżej, planowane zbycie ma na celu przeprowadzenie sukcesji dorobku ojca Wnioskodawczyni oraz zagwarantowanie mu dostatniego życia na starość.
2017
14
lis

Istota:
Skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
Fragment:
W przypadku renty za wynagrodzeniem wartość świadczenia tytułem wynagrodzenia za ustanowienie renty nie musi odpowiadać wartości świadczeń z renty (brak elementu ekwiwalentności renty). Zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego – umowę wzajemną cechuje ekwiwalentność świadczeń stron, natomiast w umowie renty nie każde wynagrodzenie będzie jej nadawało cechy umowy wzajemnej; umowa renty może być umową odpłatną, lecz nie wzajemną. Każda ze stron odpłatnej umowy renty musi liczyć się z tym, że ogólna wartość świadczeń drugiej strony nie będzie obiektywnie odpowiadała wartości jej świadczenia. Nawet w razie uzgodnienia, że renta będzie zobowiązaniem w zamian za ustanowienie albo przeniesienie innego prawa, umowa renty nie może być traktowana jako wzajemna. Sam termin „ wynagrodzenie ” nie przesądza o ekwiwalentności świadczeń stron, stąd też jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Przepisy o sprzedaży należy stosować do renty odpowiednio, co oznacza, że konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie szczególnego charakteru tej ostatniej.
2017
14
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.