Renta | Interpretacje podatkowe

Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przekazanie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków na podstawie Umowy Dożywotniej Renty - w zamian za dożywotnią rentę – nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zatem nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.
Fragment:
Jednakże osoba zobowiązująca się do świadczenia renty może się zobowiązać w sposób wskazany powyżej w zamian za nabycie prawa niemogącego być przedmiotem świadczenia renty, np. w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Renta może być ustanowiona w umowie zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, w tym na czas życia osoby uprawnionej. Jak wskazuje się, umowę o rentę zalicza się do kategorii umów nazwanych, stanowiących samoistne źródło zobowiązania (tytuł prawny do spełniania świadczeń). Ponadto omawiana umowa jest umową konsensualną, o charakterze losowym, która może być ukształtowana jako umowa terminowa lub bezterminowa, odpłatna lub pod tytułem darmym, z kolei ustanowienie renty za wynagrodzeniem zwykle łączy się z przeniesieniem własności rzeczy albo zapłatą określonej sumy. W przypadku umowy renty, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa renty są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy renty, to jednak czas trwania świadczeń w tej umowie może być różny.
2016
6
gru

Istota:
- Czy podlega podatkowi na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa odpłatnej renty dożywotniej scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym?
- Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy podstawą jej opodatkowania będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość przedsiębiorstwa, którego własność jest przenoszona na Wnioskodawcę czy wartość płaconej przez Wnioskodawcę renty dożywotniej stanowiącej ekwiwalent wartości przedsiębiorstwa (obliczoną analogicznie jak wskazano w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. jako suma świadczeń rentowych przez 10 lat)?
- Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy wysokość tego podatku będzie wynosić 2% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czy też 1% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b)?
Fragment:
Ustawodawca zawierając w Kodeksie cywilnym charakterystykę umowy renty jako oddzielnej od umowy sprzedaży i umowy dożywocia umowy nazwanej, miał na celu wyodrębnienie jej spośród innych stosunków prawnych. W związku z faktem, iż art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymienia umowy renty wśród umów podlegających podatkowi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od umowy renty, w szczególności renty odpłatnej, podatek od czynności cywilnoprawnych nie należy się. Dla poparcia tego stanowiska Wnioskodawca zaznaczył, że przed 2007 r. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) wymieniała odpłatną rentę jako czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Zmiana treści pkt „ e ” cytowanego przepisu przesądza o wyłączeniu spod opodatkowania tym podatkiem czynności cywilnoprawnych stanowiących umowę odpłatnej renty. Na wypadek gdyby interpretacja Wnioskodawcy wyrażona w odpowiedzi na pytanie 1 była nieprawidłowa i podatek od umowy renty na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednak się należy (co prowadziłoby jednocześnie do wniosku, iż umowa renty za zbycie nieruchomości potraktowana ma być jako umowa sprzedaży), (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z otrzymywaniem renty z Wielkiej Brytanii powinien płacić podatek dochodowy w Polsce?
Fragment:
Z tego powodu otrzymuje rentę z Wielkiej Brytanii, gdzie poprzednio przez wiele lat pracował. Wysokość renty za 2015 rok wynosi 32 557 zł 35 gr, przekazywana miesięcznie około 2 700 zł na konto osobiste w banku. Od renty bank nie odprowadza podatku, dopiero podatek dochodowy od osób fizycznych został naliczony i odprowadzony na konto Urzędu Skarbowego przy rozliczeniu PIT-36 za rok 2015. Wnioskodawca nadmienia, że cały czas trwa wyjaśnianie opodatkowania w Wielkiej Brytanii przez wynajętą tłumaczkę, mające na celu wyjaśnienie, czy renta podlega opodatkowaniu w Polsce, czy też jest opodatkowana lub zwolniona od podatku w Wielkiej Brytanii. Z dokumentów otrzymanych z Wielkiej Brytanii nic nie wynika i nie może otrzymać konkretnej informacji opartej na przepisach prawa podatkowego. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że wniosek dotyczy renty zagranicznej w 2015 r. Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca jest obywatelem polskim i renta, którą otrzymuje pochodzi z funduszy Wielkiej Brytanii. Po analizie treści wniosku z dnia 20 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) i jego uzupełnienia z dnia 15 września 2016 r. (data wpływu (...)
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
(...) renty wdowiej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 2007 r. Wnioskodawczyni otrzymuje rentę wdowią z Niemiec po zmarłym mężu, który mieszkał i pracował w Niemczech. Renta ta wypłacana jest z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, z tym że część przyznanej renty Niemcy przekazują do ZUS (część ta wypłacana jest w złotówkach), zaś pozostałą część przekazują na konto walutowe banku. Bank zawsze potrącał zaliczkę na podatek dochodowy z konta walutowego. Z końcem każdego roku Zainteresowana otrzymywała z banku PIT-11, zaś z ZUS PIT-40A i rozliczała się z Urzędem Skarbowym PIT-36. W marcu 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy przysłał do wypełnienia i poświadczenia przez Urząd Skarbowy zaświadczenia. Zaświadczenia zostały wypełnione i poświadczone przez Urząd Skarbowy i odesłane do niemieckiego Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi na wysłane zaświadczenia 29 lipca 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy zażądał zwrotu podatku dochodowego wraz z odsetkami za lata 2008-2015.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie wymieniono: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ww. ustawy nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana i renta bieżąca, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2016
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wypadkowej otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
W związku z powyższym 6 listopada 2008 r. decyzją – Wnioskodawczyni została przyznana renta wypadkowa na czas nieokreślony, miesięcznie w wysokości 352,23 euro, natomiast po corocznych rewaloryzacjach renta wynosi 387,36 euro. Przedmiotową rentę wypłaca stowarzyszenie branżowe działające jako zakład ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy. „ A ” – stowarzyszenie branży handlu i dystrybucji towarów jest ustawowym ubezpieczycielem wypadkowym. Wypłata renty wypadkowej w wysokości 387,36 euro przekazywana jest za pośrednictwem „ B ” bezpośrednio na konto bankowe w Polsce. Ponadto Zainteresowana nadmieniła, że od dnia 1 marca 2016 r. mieszka na stałe w Polsce. W dniu 31 marca 2016 r. od renty wypadkowej bank pobrał 18% zaliczkę w wysokości 69,74 euro, tj. zaliczkę na poczet podatku dochodowego z tytułu wypłaty w obrocie dewizowym. Opisana renta jest rentą chorobową przyznaną po wypadku (wypadkową) i ma do niej zastosowanie niemieckie prawo ubezpieczenia socjalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy bank powinien pobierać podatek dochodowy od renty otrzymywanej z Niemiec bezpośrednio na konto bankowe w Polsce od instytucji niemieckiej, jeśli jest to renta wypadkowa wypłacana przez ubezpieczyciela wypadkowego branży handlu i dystrybucji towaru... Czy renta wypadkowa pochodząca z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce...
2016
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej z Włoch.
Fragment:
Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych (art. 12 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Na mocy, art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Jak podano we wniosku, Zainteresowana mieszka w Polsce. Za pośrednictwem banku otrzymuje świadczenie z Włoch, które jest renta rodzinną po zmarłym mężu, wypłacana przez INPS.
2016
16
cze

Istota:
Opodatkowanie renty wypadkowej otrzymywanej z niemieckiego systemu ubezpieczeń
Fragment:
Na podstawie orzeczenia ubezpieczyciel przyznał Wnioskodawcy rentę wypadkową, jako tymczasowe odszkodowanie. Rentę przyznano od dnia 5 września 2014 r. i wynosiła 663,60 euro, a od dnia 1 lipca 2015 r., zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o naliczeniu rent, została podwyższona do kwoty 677,54 euro i wypłacana jest przez branżowy zakład ubezpieczeń dla rolników, dla którego ma zastosowanie niemieckie prawo ubezpieczenia socjalnego. Świadczenie za 2014 r. wypłacono w 2015 r. Renta jest zwolniona w Niemczech z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym prawo niemieckie § 3 pkt la. Renta ta jest jedynym dochodem Wnioskodawcy, w Polsce nie pobiera żadnych świadczeń finansowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy renta wypadkowa, przesyłana na konto bankowe do Polski przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18 ust. 1 obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.
2016
26
maj

Istota:
Czy wypłacone na podstawie wyroku sądu okręgowego z dnia 20 marca 2015 r. zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę, renta skapitalizowana, renta bieżąca oraz odsetki od tych świadczeń zwolnione są w całości z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawcy nie ciąży obwiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1), inne źródła (pkt 9). Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ustawy, nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana i renta bieżąca, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego, mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się (...)
2016
28
kwi

Istota:
Czy wypłacenie przez islandzki fundusz na rzecz Wnioskodawczyni oraz dzieci (w tym małoletnich) jednorazowego świadczenia w związku ze śmiercią pracownika oraz wypłacenie przez ten fundusz renty rodzinnej obliguje Wnioskodawczynię do dokonania uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Z dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy m.in. emerytur i rent. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2016
28
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.