Renta | Interpretacje podatkowe

Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wypłaty na rzecz byłego pacjenta, zasądzonego wyrokiem sądowym zadośćuczynienia oraz skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami od zasądzonych kwot, jak również comiesięcznie wypłacanej renty, a także kosztów procesowych i sądowych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że w związku z zaistniałym błędem medycznym, który popełniono w związku z leczeniem w Szpitalu, Wnioskodawca (Szpital) został wyrokiem Sądu Okręgowego zobowiązany do wypłaty na rzecz pacjenta zadośćuczynienia, odszkodowania, skapitalizowanej renty oraz renty wypłacanej comiesięcznie na pokrycie zwiększonych potrzeb, związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz odsetek od zasądzonych kwot, a także kosztów procesowych i sądowych na rzecz Skarbu Państwa. Szpital posiadał obowiązkową umowę odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczycielem. Jednakże zasądzone wyrokiem Sądu kwoty przekroczyły ustalony limit sumy gwarancyjnej z polisy ubezpieczeniowej. W związku z tym ubezpieczenie nie pokryło w całości kwoty wypłaty na rzecz pacjenta i Szpital ze środków własnych wypłacił część (przekraczającą sumę gwarancyjną z polisy) zasądzonego zadośćuczynienia, odszkodowania, skapitalizowanej renty, odsetek i wypłaca rentę na rzecz pacjenta. Dodatkowo Szpital został obciążony kosztami sądowymi oraz kosztami procesowymi, związanymi z prowadzoną sprawą. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, a także biorąc pod uwagę specyfikę działalności Wnioskodawcy, jako szpitala, stwierdzić należy, że z powyższych uregulowań wynika, że obowiązek wypłaty zadośćuczynienia skapitalizowanej renty, renty wypłacanej comiesięcznie, a także zapłaty odsetek od zasądzonych kwot (będących świadczeniem ubocznym związanym ze zwłoką w wypłacie tychże kwot), wynika wprost z przepisów prawa i wydatki z tego tytułu mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki związane z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta, co w konsekwencji stanowi, że są to wydatki związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie renty otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
(...) renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Mąż Wnioskodawczyni, G. L., obywatel Niemiec, zmarł 9 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni otrzymuje po zmarłym mężu rentę wdowią w wysokości 25,20 euro miesięcznie. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że złożony wniosek dotyczy 2015 i 2016 r. W okresie tym posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie w Polsce. Renta wdowia jest świadczeniem otrzymywanym z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od wypłacanej niemieckiej renty wdowiej powinien być potrącany podatek? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymywanego od ubezpieczyciela w ramach wykupionej polisy na ubezpieczenie renty odroczonej
Fragment:
Istota dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej według taryfy XII została określona w § 4 ust. 2 OWU, zgodnie z którym „ Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie rent oszczędnościowych na starość ze zwrotem składek (tar. XII), na podstawie którego TU wypłaca: a) ubezpieczonemu dożywotnią rentę począwszy od umówionego terminu oraz b) uposażonemu (§ 16) w razie śmierci ubezpieczonego jednorazowe świadczenie w wysokości wpłaconych składek bez względu na to czy śmierć nastąpiła przed, czy po terminie płatności renty ”. Zgodnie z § 7 OWU, renta płatna jest z góry począwszy od dnia, w którym ubezpieczony osiągnął umówiony wiek, zaś prawo do renty wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym ubezpieczony zmarł. Zgodnie z § 6 ust. 1 OWU, wysokość dożywotniej renty miesięcznej płatnej od terminu podanego w książeczce rentowej zależna jest od wysokości opłaconych składek. Za każdą wpłaconą składkę ubezpieczony nabywa prawo do odpowiedniej renty, a suma tych rent stanowi dożywotnią rentę miesięczną. Wpłacone składki i zakupione renty podlegały wpisowi do książeczki rentowej, przy czym strony postanowiły, że składki mogą być wpłacane w dowolnych terminach i w dowolnej wysokości, w sposób podany w książeczce rentowej (polisa str. 3, § 12.1.
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania dożywotniej renty w zamian za przeniesienie udziału w nieruchomości.
Fragment:
W przypadku renty za wynagrodzeniem wartość świadczenia tytułem wynagrodzenia za ustanowienie renty nie musi odpowiadać wartości świadczeń z renty (brak elementu ekwiwalentności renty). Zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego – umowę wzajemną cechuje ekwiwalentność świadczeń stron, natomiast w umowie renty nie każde wynagrodzenie będzie jej nadawało cechy umowy wzajemnej; umowa renty może być umową odpłatną, lecz nie wzajemną. Każda ze stron odpłatnej umowy renty musi liczyć się z tym, że ogólna wartość świadczeń drugiej strony nie będzie obiektywnie odpowiadała wartości jej świadczenia. Nawet w razie uzgodnienia, że renta będzie zobowiązaniem w zamian za ustanowienie albo przeniesienie innego prawa, umowa renty nie może być traktowana jako wzajemna. Sam termin „ wynagrodzenie ” nie przesądza o ekwiwalentności świadczeń stron, stąd też jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Przepisy o sprzedaży należy stosować do renty odpowiednio, co oznacza, że konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie szczególnego charakteru tej ostatniej.
2017
3
sty

Istota:
Czy renta rodzinna otrzymywana przez dzieci z Hiszpanii podlega opodatkowaniu i powinna być doliczona do dochodu Wnioskodawczyni?
Fragment:
Po śmierci męża Wnioskodawczyni otrzymała rentę rodzinną, zaś po ojcu rentę otrzymały dzieci. Obecnie Wnioskodawczyni mieszka w Polsce. W 2016 r. córka Wnioskodawczyni skończy 13 lat, zaś Jej syn 15 lat. Dzieci uczą się w szkole podstawowej i gimnazjum. Jedynym dochodem Wnioskodawczyni i Jej dzieci jest przyznana im renta rodzinna. Wnioskodawczyni oraz Jej dzieci posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, podobnie Jej nieżyjący mąż. W Hiszpanii mąż Wnioskodawczyni posiadał legalne zatrudnienie, tj. na „ rezydencji ” pracował 16 lat. Po śmierci męża z tytułu przepracowanych przez niego lat Wnioskodawczyni oraz Jej dzieciom przyznana została renta rodzinna. Wnioskodawczyni otrzymała rentę dożywotnią, zaś Jej dzieci do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia. Wnioskodawczyni i Jej dzieci z tytułu renty mają ubezpieczenie zdrowotne. Od 2008 r. mieszkają w Polsce, gdzie znajduje się ich centrum życiowe. Wnioskodawczyni posiada mieszkanie, odprowadza podatki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego renta rodzinna otrzymywana przez dzieci podlega opodatkowaniu i powinna być doliczona do dochodu Wnioskodawczyni? Zdaniem Wnioskodawczyni renta rodzinna jaką otrzymują obecnie dzieci nie podlega opodatkowaniu.
2016
17
gru

Istota:
Przekazanie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków na podstawie Umowy Dożywotniej Renty - w zamian za dożywotnią rentę – nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zatem nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.
Fragment:
Jednakże osoba zobowiązująca się do świadczenia renty może się zobowiązać w sposób wskazany powyżej w zamian za nabycie prawa niemogącego być przedmiotem świadczenia renty, np. w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Renta może być ustanowiona w umowie zarówno na czas określony, jak i nieokreślony, w tym na czas życia osoby uprawnionej. Jak wskazuje się, umowę o rentę zalicza się do kategorii umów nazwanych, stanowiących samoistne źródło zobowiązania (tytuł prawny do spełniania świadczeń). Ponadto omawiana umowa jest umową konsensualną, o charakterze losowym, która może być ukształtowana jako umowa terminowa lub bezterminowa, odpłatna lub pod tytułem darmym, z kolei ustanowienie renty za wynagrodzeniem zwykle łączy się z przeniesieniem własności rzeczy albo zapłatą określonej sumy. W przypadku umowy renty, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa renty są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy renty, to jednak czas trwania świadczeń w tej umowie może być różny.
2016
6
gru

Istota:
- Czy podlega podatkowi na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa odpłatnej renty dożywotniej scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym?
- Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy podstawą jej opodatkowania będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość przedsiębiorstwa, którego własność jest przenoszona na Wnioskodawcę czy wartość płaconej przez Wnioskodawcę renty dożywotniej stanowiącej ekwiwalent wartości przedsiębiorstwa (obliczoną analogicznie jak wskazano w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. jako suma świadczeń rentowych przez 10 lat)?
- Czy jeśli umowa scharakteryzowana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie podlegała podatkowi to czy wysokość tego podatku będzie wynosić 2% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czy też 1% od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b)?
Fragment:
Ustawodawca zawierając w Kodeksie cywilnym charakterystykę umowy renty jako oddzielnej od umowy sprzedaży i umowy dożywocia umowy nazwanej, miał na celu wyodrębnienie jej spośród innych stosunków prawnych. W związku z faktem, iż art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymienia umowy renty wśród umów podlegających podatkowi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że od umowy renty, w szczególności renty odpłatnej, podatek od czynności cywilnoprawnych nie należy się. Dla poparcia tego stanowiska Wnioskodawca zaznaczył, że przed 2007 r. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e) wymieniała odpłatną rentę jako czynność cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Zmiana treści pkt „ e ” cytowanego przepisu przesądza o wyłączeniu spod opodatkowania tym podatkiem czynności cywilnoprawnych stanowiących umowę odpłatnej renty. Na wypadek gdyby interpretacja Wnioskodawcy wyrażona w odpowiedzi na pytanie 1 była nieprawidłowa i podatek od umowy renty na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednak się należy (co prowadziłoby jednocześnie do wniosku, iż umowa renty za zbycie nieruchomości potraktowana ma być jako umowa sprzedaży), (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z otrzymywaniem renty z Wielkiej Brytanii powinien płacić podatek dochodowy w Polsce?
Fragment:
Z tego powodu otrzymuje rentę z Wielkiej Brytanii, gdzie poprzednio przez wiele lat pracował. Wysokość renty za 2015 rok wynosi 32 557 zł 35 gr, przekazywana miesięcznie około 2 700 zł na konto osobiste w banku. Od renty bank nie odprowadza podatku, dopiero podatek dochodowy od osób fizycznych został naliczony i odprowadzony na konto Urzędu Skarbowego przy rozliczeniu PIT-36 za rok 2015. Wnioskodawca nadmienia, że cały czas trwa wyjaśnianie opodatkowania w Wielkiej Brytanii przez wynajętą tłumaczkę, mające na celu wyjaśnienie, czy renta podlega opodatkowaniu w Polsce, czy też jest opodatkowana lub zwolniona od podatku w Wielkiej Brytanii. Z dokumentów otrzymanych z Wielkiej Brytanii nic nie wynika i nie może otrzymać konkretnej informacji opartej na przepisach prawa podatkowego. W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że wniosek dotyczy renty zagranicznej w 2015 r. Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca jest obywatelem polskim i renta, którą otrzymuje pochodzi z funduszy Wielkiej Brytanii. Po analizie treści wniosku z dnia 20 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) i jego uzupełnienia z dnia 15 września 2016 r. (data wpływu (...)
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
(...) renty wdowiej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 2007 r. Wnioskodawczyni otrzymuje rentę wdowią z Niemiec po zmarłym mężu, który mieszkał i pracował w Niemczech. Renta ta wypłacana jest z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, z tym że część przyznanej renty Niemcy przekazują do ZUS (część ta wypłacana jest w złotówkach), zaś pozostałą część przekazują na konto walutowe banku. Bank zawsze potrącał zaliczkę na podatek dochodowy z konta walutowego. Z końcem każdego roku Zainteresowana otrzymywała z banku PIT-11, zaś z ZUS PIT-40A i rozliczała się z Urzędem Skarbowym PIT-36. W marcu 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy przysłał do wypełnienia i poświadczenia przez Urząd Skarbowy zaświadczenia. Zaświadczenia zostały wypełnione i poświadczone przez Urząd Skarbowy i odesłane do niemieckiego Urzędu Skarbowego. W odpowiedzi na wysłane zaświadczenia 29 lipca 2015 r. niemiecki Urząd Skarbowy zażądał zwrotu podatku dochodowego wraz z odsetkami za lata 2008-2015.
2016
14
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie wymieniono: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ww. ustawy nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta skapitalizowana i renta bieżąca, zasądzona na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), mieści się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2016
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.