Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie renty wdowiej otrzymanej z Niemiec

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej otrzymanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Mąż Wnioskodawczyni, obywatel Niemiec, zmarł 10 maja 2001 r. Po zmarłym mężu Wnioskodawczyni otrzymała dużą rentę wdowią z niemieckiego obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Po śmierci męża Wnioskodawczyni nadal przebywała w Niemczech. Do Polski wróciła w czerwcu 2013 r. i od tego czasu do celów podatkowych posiada miejsce zamieszkania wyłącznie w Polsce. Zgodnie z zaleceniem instytucji niemieckiego ubezpieczenia Wnioskodawczyni wskazała w Polsce bank, który miał wypłacać Jej niemiecką rentę. Bank wypłacający w Polsce niemiecką rentę potrąca z owej renty zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządza na taką okoliczność deklarację PIT-11 , którą Wnioskodawczyni otrzymuje każdego roku. W oparciu o otrzymaną z banku deklarację PIT-11 Wnioskodawczyni sporządza roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu na formularzu PIT-37 i składa do urzędu skarbowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od wypłacanej w Polsce niemieckiej renty wdowiej powinien być potrącany podatek od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów.

2018
22
gru

Istota:

Czy renta będzie traktowana jako koszt? Czy z kwoty 580.000 zł będzie pomniejszona tylko o koszt zakupu mieszkania?

Fragment:

Zasada swobody umów wynikająca z tej regulacji pozwala podmiotom kształtować stosunki cywilnoprawne według własnych decyzji, do których należy także zaliczyć prawo stron do rozwiązania zawartej umowy lub jej zamiany na rentę. Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają bezpośrednio rzeczowych skutków rozwiązania umowy o dożywocie, nawet w sytuacji, o której mowa w art. 913 Kodeksu cywilnego pozwalającego stronom umowy dożywocia na zmianę lub rozwiązanie umowy w szczególnych okolicznościach, gdy charakter stosunków, jakie wytwarzają się między stronami po ustanowieniu prawa, wskazuje na trudne lub wręcz niemożliwe utrzymywanie stosunku dożywocia. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku zawarcia umowy o dożywocie nabyła od swoich rodziców nieruchomość. Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że przewiduje zamianę uprawnień rodziców wynikających z tytułu umowy dożywocia na rentę. Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi, czy wypłacona renta oraz cena zakupu mieszkania stanowić będą koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży domu. Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że wskazany we wniosku wydatek czyli renta wypłacona rodzicom w zamian za dożywocie oraz wartość zakupionego dla siebie mieszkania, nie mieszczą się w dyspozycji art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą więc stanowić kosztu uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy o dożywocie.

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Charakterystyczną cechą umowy renty jest więc to, że nie można z góry określić sumy wypłacanych świadczeń, które winien otrzymać uprawniony, nawet wtedy, gdy umowa renty została zawarta na czas określony. Wynika to z istoty stosunku renty. Ustanawiający rentę zobowiązuje się bowiem do spełniania określonych co do wysokości świadczeń w określonych odstępach czasu, a nie do spełnienia świadczenia w z góry określonej kwocie podzielonego na raty. Umowa renty rodzi po stronie ustanawiającego ją zobowiązanie, istotą którego jest stałe spełnianie umówionego świadczenia w czasie trwania stosunku prawnego w regularnych odstępach czasu. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, na podstawie umów dożywotniej nieodpłatnej renty, dzieci Wnioskodawczyni (córka i syn) zobowiążą się do okresowego świadczenia w postaci nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawczyni. Umowy zostaną zawarte w formie aktu notarialnego. Renta będzie mieć charakter pieniężny. Wysokość renty będzie uzależniona od zmiennych, które w poszczególnych okresach mogą przyjmować różne wartości, niemniej wysokość renty nie będzie mogła być niższa niż określona w ww. umowach kwota.

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Charakterystyczną cechą umowy renty jest więc to, że nie można z góry określić sumy wypłacanych świadczeń, które winien otrzymać uprawniony, nawet wtedy, gdy umowa renty została zawarta na czas określony. Wynika to z istoty stosunku renty. Ustanawiający rentę zobowiązuje się bowiem do spełniania określonych co do wysokości świadczeń w określonych odstępach czasu, a nie do spełnienia świadczenia w z góry określonej kwocie podzielonego na raty. Umowa renty rodzi po stronie ustanawiającego ją zobowiązanie, istotą którego jest stałe spełnianie umówionego świadczenia w czasie trwania stosunku prawnego w regularnych odstępach czasu. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, na podstawie umów dożywotniej nieodpłatnej renty, dzieci Wnioskodawcy (córka i syn) zobowiążą się do okresowego świadczenia w postaci nieodpłatnej renty na rzecz Wnioskodawcy. Umowy zostaną zawarte w formie aktu notarialnego. Renta będzie mieć charakter pieniężny. Wysokość renty będzie uzależniona od zmiennych, które w poszczególnych okresach mogą przyjmować różne wartości, niemniej wysokość renty nie będzie mogła być niższa niż określona w ww. umowach kwota.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie renty wdowiej z Niemiec.

Fragment:

Przychody Wnioskodawczyni otrzymywane z ZVK des KVBW w formie renty wdowiej są podwójnie opodatkowane, przez instytucje finansowe niemieckie i polskie przez cały okres, tj. od 1 maja 2013 r. Bank, do którego jest przekazywana renta Wnioskodawczyni, pobiera w okresach miesięcznych zaliczkę na podatek dochodowy. Urząd Skarbowy do renty wdowiej stosuje art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania. Urząd Skarbowy stoi na stanowisku, że renta wdowia wypłacana z ZVK des KVBW jest wypłacana z dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego i podlega też rozliczeniu w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W uzupełnieniu dnia 31 lipca 2018 r. Wnioskodawczyni wskazała, że duża renta wdowia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia (PV) została przyznana dla Wnioskodawczyni z tytułu ubezpieczenia męża. Renta została przyznana od 1 maja 2013 r. Renta zakładowa z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia wynosi 185,86 EURO. Numer ubezpieczenia. Od czasu przyznania renty wdowiej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia renta jest wykazywana w rozliczeniach w Niemczech, a podatek jest regulowany również do instytucji niemieckich. Z polecenia Urzędu Skarbowego świadczenie to zostało za pomocą korekty zeznania uwzględnione i zsumowane łącznie z dochodami uzyskiwanymi w Polsce.

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W przypadku renty za wynagrodzeniem wartość świadczenia tytułem wynagrodzenia za ustanowienie renty nie musi odpowiadać wartości świadczeń z renty (brak elementu ekwiwalentności renty). Zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego – umowę wzajemną cechuje ekwiwalentność świadczeń stron, natomiast w umowie renty nie każde wynagrodzenie będzie jej nadawało cechy umowy wzajemnej; umowa renty może być umową odpłatną, lecz nie wzajemną. Każda ze stron odpłatnej umowy renty musi liczyć się z tym, że ogólna wartość świadczeń drugiej strony nie będzie obiektywnie odpowiadała wartości jej świadczenia. Nawet w razie uzgodnienia, że renta będzie zobowiązaniem w zamian za ustanowienie albo przeniesienie innego prawa, umowa renty nie może być traktowana jako wzajemna. Sam termin „ wynagrodzenie ” nie przesądza o ekwiwalentności świadczeń stron, stąd też jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Przepisy o sprzedaży należy stosować do renty odpowiednio, co oznacza, że konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie szczególnego charakteru tej ostatniej.

2018
10
sie

Istota:

1) Czy od kwoty odsetek dotyczących zsumowanej renty, renty bieżącej, zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu utraconych dochodów wykazanych w informacji PIT-8C – zgodnie z art. 42a w związku art. 20 ust. 1 – Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dotyczący przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Jeżeli zasądzone odsetki stanowią przychód z innych źródeł to czy Wnioskodawczyni może od nich odliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów w tym m.in. koszty sądowe, koszty postępowania, koszty wynikające z zawartej umowy zlecenia dotyczącej dochodzenia roszczeń w związku z wypadkiem z dnia 20 września 2004 r., w tym także pobieraną prowizję z tytułu wypłacanych rent?
3) Czy Wnioskodawczyni może odliczyć koszty, które zostały poniesione w bieżącym roku, a dotyczą środków otrzymanych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 maja 2017 r., w oparciu o który zostało wydane postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 4 stycznia 2018 r – na którego podstawie otrzymała wezwanie do zapłaty zasądzonych kosztów sądowych w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi – oraz pobrane prowizje na podstawie zawartej umowy dotyczącej dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionej szkody?

Fragment:

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego wynika, że zgodnie z art. 904 Kodeksu cywilnego jeżeli nie oznaczono inaczej terminów płatności renty, rentę pieniężną należy płacić miesięcznie z góry, a rentę polegającą na świadczeniach w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości świadczenia i celu renty. Natomiast art. 907 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż przepisy działu niniejszego stosuje się w braku przepisów szczególnych także w wypadku, gdy renta wynika ze źródeł pozaumownych. Renta z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego ma charakter kompensacyjny, stanowi formę naprawienia szkody. Nie jest to renta o charakterze socjalnym, a jej dochodzenie związane jest z ustaleniem szkody pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem sprawczym. Celem renty jest naprawienie szkody, co nie oznacza, że może pokrywać tylko te wydatki, które poszkodowany rzeczywiście poniósł. Dla jej zasądzenia wystarcza bowiem samo istnienie zwiększonych potrzeb, bez względu na to, czy pokrzywdzony poniósł koszt ich pokrycia. Nie jest prawidłowe zastosowanie zasady rocznej kumulacji zaległych świadczeń rentowych przy ustalaniu daty początkowej opóźnienia płatności renty. Renta uzupełniająca jest świadczeniem okresowym, płatnym wg wyliczenia sądu drugiej instancji, a zatem początek opóźnienia powinien być liczony od dat uchybienia terminowi płatności poszczególnych rat renty.

2018
8
sie

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Na mocy art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ww. ustawy nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dlatego też należy przyjąć, że renta pierwsza zasądzona na pokrycie zwiększonych potrzeb poszkodowanego oraz renta druga z tytułu utraconych dochodów, w tym renta skapitalizowana, zasądzone na podstawie art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), mieszczą się w definicji renty, określonej w art. 12 ust. 7 ustawy, a tym samym stanowią przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 8 stycznia 1997 r. Sąd zasądził od Wnioskodawcy na rzecz osoby fizycznej rentę miesięczną w wysokości 403 zł 49 gr. w związku z wypadkiem komunikacyjnym jaki miał miejsce w dniu 14 stycznia 1980 r. w związku ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami komunikacji publicznej (renta pierwsza). Sąd uznał, że zasądzona od Wnioskodawcy na rzecz Poszkodowanego renta znajduje podstawę prawną w przepisach art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
27
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego zadośćuczynienia, renty skapitalizowanej i renty miesięcznej

Fragment:

Art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje rentę jako łączną kwotę świadczeń rentowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Ta definicja nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych z FUS lecz obejmuje także renty o charakterze odszkodowawczym otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy, który stanowi, że odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, a więc także renty, ma zastosowanie także w przypadku odsetek zasądzonych Wnioskodawcy z tytułu uchybienia terminu płatności skapitalizowanej i miesięcznej renty z tytułu utraconych zarobków. Ponadto, tak jak w przypadku odsetek od zadośćuczynienia, Wnioskodawca opiera się na wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 289/12), który przypisuje odsetki do tego samego źródła co należność główną. Stosując się do tej zasady, odsetki od zasądzonych Mu rent powinny być zwolnione od podatku, ponieważ same renty na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c są wolne od podatku dochodowego.

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 6 listopada 2017 r. Wnioskodawczyni została przyznana przez niemiecką instytucję duża renta wdowia po zmarłym w dniu 15 lutego 2015 r. mężu. Renta wdowia jest świadczeniem otrzymywanym z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń. W listopadzie 2017 r. została wypłacona Wnioskodawczyni ww. renta za okres od dnia 15 lutego 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. oraz bieżące miesięczne wypłaty renty za listopad i grudzień 2017 r. Stałe miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni pozostawało i nadal pozostaje w Polsce. W 2017 r. Wnioskodawczyni otrzymywała również polską emeryturę. Rozliczenia rocznego polskiej emerytury za 2017 r. dokonał ZUS. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do niemieckiej instytucji podatkowej o traktowanie Jej jako „ nieograniczonego podatnika ”. Było to możliwe ze względu na niski dochód Wnioskodawczyni w kraju zamieszkania (Polsce).