Renta | Interpretacje podatkowe

Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawczynię środków zgromadzonych na kontach rentowych powstałych w oparciu o umowy świadczenia renty dożywotniej („Annuities”).
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm., dalej „ Updof ”) w odniesieniu do wypłat otrzymanych od instytucji J. i A.? (stan faktyczny) Czy środki otrzymane przez Wnioskodawczynię, wskazaną przez rezydenta USA jako osoba uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na koncie rentowym powstałym w oparciu o umowę świadczenia renty dożywotniej (Annuity) na podstawie dyspozycji tymi środkami na wypadek śmierci, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 Updof w odniesieniu do wypłaty otrzymanej od instytucji G.? (zdarzenie przyszłe) Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni, Ad. 3) Środki otrzymane przez Wnioskodawczynię, wskazaną przez rezydenta USA jako osoba uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na kontach rentowych powstałych w oparciu o umowy świadczenia renty dożywotniej na podstawie dyspozycji tymi środkami na wypadek śmierci, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 Updof w odniesieniu do wypłat otrzymanych od instytucji J. i A. Ad. 4) Środki otrzymane przez Wnioskodawczynię, wskazaną przez rezydenta USA jako osoba uprawniona do otrzymania środków zgromadzonych na koncie rentowym powstałym w oparciu o umowę świadczenia renty dożywotniej na podstawie dyspozycji tymi środkami na wypadek śmierci, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 Updof w odniesieniu do wypłaty otrzymanej z G.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania renty wdowiej i sierocej otrzymywanej z Niemiec
Fragment:
Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że skoro otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta po zmarłym mężu oraz renta sieroca dla dzieci są wypłacane z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, to w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 18 ust. 2 ww. umowy, a tym samym płatności otrzymywane z tytułu renty dla wdowy i renty dla osieroconych dzieci podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Tym samym należności z tytułu ww. świadczeń rentowych zgodnie z postanowieniami umowy, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzenia od ww. renty podatku w Polsce i wykazywania jej w zeznaniu podatkowym, co oznacza, że w przypadku uzyskiwania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Wnioskodawczyni nie ciążył obowiązek doliczenia do tych dochodów renty otrzymywanej z Niemiec. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2017
6
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczeń z niemieckiego systemu ubezpieczeń.
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczym pobiera tzw. rentę wdowią (po zmarłym mężu) oraz rentę z powodu bezrobocia („ Altersrente wagen Arbeitslosigkeit ”). Oba świadczenia wypłacane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Mając na uwadze przestawiony stan faktyczny oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że skoro otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia (po zmarłym mężu) oraz renta z powodu bezrobocia są wypłacane z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, to w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 18 ust. 2 ww. umowy, a tym samym płatności otrzymywane z tytułu renty dla wdowy i renty z powodu bezrobocia podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Tym samym należności z tytułu ww. świadczeń emerytalnych zgodnie z postanowieniami umowy, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Świadczenia te nie podlegają także wykazaniu w zeznaniu podatkowym, ani uwzględnieniu dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, Wnioskodawczym nie była zobowiązana do wykazania w zeznaniu podatkowym zarówno za 2014 r. i 2015 r. dochodów jakie uzyskuje z Niemiec z tzw. renty dla wdowy i renty z powodu bezrobocia, ponieważ dochody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu w Polsce lecz podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech.
2017
27
maj

Istota:
Opodatkowanie renty z Hiszpanii.
Fragment:
Szukając informacji dotyczących rozliczania się z dochodów zagranicznych, Wnioskodawca natknął się na przypadek podobny do własnego, z różnicą pracy w Niemczech i przelewania renty na konto bankowe w Polsce. Przez dwa lata Bank pobierał z renty zagranicznej zaliczkę na podatek. Po czym okazało się w indywidualnej interpretacji izby skarbowej, iż w przypadku wypłaty renty z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych renta nie podlega obowiązkowi odprowadzania podatku w Polsce. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował, że oczekuje wyjaśnienia w zakresie obowiązku zapłaty polskiego podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego podatnika, jako rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej, wykazującego dochody z renty krajowej i renty hiszpańskiej w załączniku ZG, co do której państwo Hiszpania zwalnia tę rentę z opodatkowania, jako zwolnienie podmiotowe przysługujące inwalidom o znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zainteresowany musi odprowadzać podatek od renty, którą otrzymuje od państwa hiszpańskiego, a ta z tytułu ciężkiego inwalidztwa nie podlega opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, jako członek Unii Europejskiej ma prawo oczekiwać, iż będzie traktowany na równych prawach jaki inne osoby. W odczuciu Zainteresowanego powrót do rodzinnego kraju wiąże się z obowiązkiem płacenia haraczu, bo jak inaczej nazwać powyższy fakt.
2017
24
maj

Istota:
Czy w świetle przedstawionych dokumentów, przepisów prawnych i interpretacji organów podatkowych Bank ... zasadnie potrąca z otrzymanych przez Wnioskodawczynię świadczeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, traktując je jako zwykłe renty i emerytury otrzymywane z zagranicy?
Fragment:
W związku z tym, Wnioskodawczyni otrzymała prawo do tzw. renty wdowiej wypłacanej od dnia 15 kwietnia 2011 r. Renta wdowia przyznana jest dla Wnioskodawczyni i Jej niepełnoletnich dzieci. Przedmiotowa renta wypłacana jest z Zakładu Opieki Społecznej – Wydział Ochrony Socjalnej. Na decyzji widnieje kwota do wypłaty (netto), ponieważ w Irlandii renta wdowia jest zwolniona z podatku. W sierpniu 2016 r. Wnioskodawczyni wróciła wraz z dziećmi do Polski. Dlatego też renta wdowia została przekierowana do Banku .... W październiku 2016 r. Bank ... pobrał zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc wrzesień i październik. Wnioskodawczyni wskazała, że w listopadzie tego roku pobrano kolejne zaliczki za miesiące: październik, listopad. W dniu 6 października 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła pismo do Banku ... z zapytaniem na jakiej podstawie zostaje pobierany podatek od renty wdowiej, która jest zwolniona z podatku. W dniu 4 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała odpowiedź z Banku z informacją, że Bank nadal będzie pobierał zaliczki i równocześnie poinformował Wnioskodawczynię o możliwości wystąpienia o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Izby Skarbowej w Katowicach. Następnie w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że do wniosku o wydanie interpretacji dołączyła przetłumaczoną na język polski wraz z oryginałem decyzję przyznającą Jej rodzinie przedmiotowe świadczenie, więc jaki jest rodzaj tego dokumentu wynika wprost z załączonego dokumentu.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe z tytułu renty uzupełniającej orzeczonej na rzecz małoletniego syna
Fragment:
Również trafnie Organ spostrzegł, że w sprawie nie znajdzie także zastosowania przepis w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) u.p.d.o.f., gdyż otrzymane świadczenie (renta) nie ma charakteru alimentów. Kwestią sporną pozostaje ustalenie czy zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego rentę w wysokości 500 zł miesięcznie (do dnia 31 maja 2032 r.), na podstawie art. 446 § 2 K.c., można zaliczyć do katalogu zwolnień podatkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f., w tym do kategorii „ innych odszkodowań ” wymienionych w tym przepisie. Organ interpretacyjny wskazuje wprost, że zasądzone świadczenie jest rentą a nie odszkodowaniem, odwołując się do wykładni językowej tego przepisu. Z drugiej zaś strony nie neguje, że renta ta ma charakter odszkodowawczy. Przepis art. 446 § 2 K.c. jest podstawą do domagania się przez osobę, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CSK 132/14 (Lex nr 1652694), rozstrzygnął, że roszczenie przewidziane w art. 446 § 2 K.c. ma charakter odszkodowawczy, a nie alimentacyjny, niemniej jednak jego przesłanki wyraźnie nawiązują, do przesłanek obowiązku alimentacyjnego, gdyż roszczenie to powstaje w jego miejsce i w celu skompensowania uprawnionemu do alimentów tego, że utracił osobę, na której ten obowiązek wobec niego spoczywał i która go spełniała albo mogła być przymuszona do spełniania.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wypłaty na rzecz byłego pacjenta, zasądzonego wyrokiem sądowym zadośćuczynienia oraz skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami od zasądzonych kwot, jak również comiesięcznie wypłacanej renty, a także kosztów procesowych i sądowych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że w związku z zaistniałym błędem medycznym, który popełniono w związku z leczeniem w Szpitalu, Wnioskodawca (Szpital) został wyrokiem Sądu Okręgowego zobowiązany do wypłaty na rzecz pacjenta zadośćuczynienia, odszkodowania, skapitalizowanej renty oraz renty wypłacanej comiesięcznie na pokrycie zwiększonych potrzeb, związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz odsetek od zasądzonych kwot, a także kosztów procesowych i sądowych na rzecz Skarbu Państwa. Szpital posiadał obowiązkową umowę odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczycielem. Jednakże zasądzone wyrokiem Sądu kwoty przekroczyły ustalony limit sumy gwarancyjnej z polisy ubezpieczeniowej. W związku z tym ubezpieczenie nie pokryło w całości kwoty wypłaty na rzecz pacjenta i Szpital ze środków własnych wypłacił część (przekraczającą sumę gwarancyjną z polisy) zasądzonego zadośćuczynienia, odszkodowania, skapitalizowanej renty, odsetek i wypłaca rentę na rzecz pacjenta. Dodatkowo Szpital został obciążony kosztami sądowymi oraz kosztami procesowymi, związanymi z prowadzoną sprawą. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, a także biorąc pod uwagę specyfikę działalności Wnioskodawcy, jako szpitala, stwierdzić należy, że z powyższych uregulowań wynika, że obowiązek wypłaty zadośćuczynienia skapitalizowanej renty, renty wypłacanej comiesięcznie, a także zapłaty odsetek od zasądzonych kwot (będących świadczeniem ubocznym związanym ze zwłoką w wypłacie tychże kwot), wynika wprost z przepisów prawa i wydatki z tego tytułu mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki związane z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta, co w konsekwencji stanowi, że są to wydatki związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie renty otrzymywanej z Niemiec.
Fragment:
(...) renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Mąż Wnioskodawczyni, G. L., obywatel Niemiec, zmarł 9 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni otrzymuje po zmarłym mężu rentę wdowią w wysokości 25,20 euro miesięcznie. W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że złożony wniosek dotyczy 2015 i 2016 r. W okresie tym posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie w Polsce. Renta wdowia jest świadczeniem otrzymywanym z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od wypłacanej niemieckiej renty wdowiej powinien być potrącany podatek? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymywanego od ubezpieczyciela w ramach wykupionej polisy na ubezpieczenie renty odroczonej
Fragment:
Istota dobrowolnego ubezpieczenia renty odroczonej według taryfy XII została określona w § 4 ust. 2 OWU, zgodnie z którym „ Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie rent oszczędnościowych na starość ze zwrotem składek (tar. XII), na podstawie którego TU wypłaca: a) ubezpieczonemu dożywotnią rentę począwszy od umówionego terminu oraz b) uposażonemu (§ 16) w razie śmierci ubezpieczonego jednorazowe świadczenie w wysokości wpłaconych składek bez względu na to czy śmierć nastąpiła przed, czy po terminie płatności renty ”. Zgodnie z § 7 OWU, renta płatna jest z góry począwszy od dnia, w którym ubezpieczony osiągnął umówiony wiek, zaś prawo do renty wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym ubezpieczony zmarł. Zgodnie z § 6 ust. 1 OWU, wysokość dożywotniej renty miesięcznej płatnej od terminu podanego w książeczce rentowej zależna jest od wysokości opłaconych składek. Za każdą wpłaconą składkę ubezpieczony nabywa prawo do odpowiedniej renty, a suma tych rent stanowi dożywotnią rentę miesięczną. Wpłacone składki i zakupione renty podlegały wpisowi do książeczki rentowej, przy czym strony postanowiły, że składki mogą być wpłacane w dowolnych terminach i w dowolnej wysokości, w sposób podany w książeczce rentowej (polisa str. 3, § 12.1.
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania dożywotniej renty w zamian za przeniesienie udziału w nieruchomości.
Fragment:
W przypadku renty za wynagrodzeniem wartość świadczenia tytułem wynagrodzenia za ustanowienie renty nie musi odpowiadać wartości świadczeń z renty (brak elementu ekwiwalentności renty). Zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego – umowę wzajemną cechuje ekwiwalentność świadczeń stron, natomiast w umowie renty nie każde wynagrodzenie będzie jej nadawało cechy umowy wzajemnej; umowa renty może być umową odpłatną, lecz nie wzajemną. Każda ze stron odpłatnej umowy renty musi liczyć się z tym, że ogólna wartość świadczeń drugiej strony nie będzie obiektywnie odpowiadała wartości jej świadczenia. Nawet w razie uzgodnienia, że renta będzie zobowiązaniem w zamian za ustanowienie albo przeniesienie innego prawa, umowa renty nie może być traktowana jako wzajemna. Sam termin „ wynagrodzenie ” nie przesądza o ekwiwalentności świadczeń stron, stąd też jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Przepisy o sprzedaży należy stosować do renty odpowiednio, co oznacza, że konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie szczególnego charakteru tej ostatniej.
2017
3
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.