Renta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania dożywotniej renty w zamian za przeniesienie udziału w nieruchomości.

Fragment:

W przypadku renty za wynagrodzeniem wartość świadczenia tytułem wynagrodzenia za ustanowienie renty nie musi odpowiadać wartości świadczeń z renty (brak elementu ekwiwalentności renty). Ponadto należy mieć na uwadze, że umowę wzajemną cechuje ekwiwalentność świadczeń stron, natomiast w umowie renty nie każde wynagrodzenie będzie jej nadawało cechy umowy wzajemnej; umowa renty może być umową odpłatną, lecz nie wzajemną. Każda ze stron odpłatnej umowy renty musi liczyć się z tym, że ogólna wartość świadczeń drugiej strony nie będzie obiektywnie odpowiadała wartości jej świadczenia. Nawet w razie uzgodnienia, że renta będzie zobowiązaniem w zamian za ustanowienie albo przeniesienie innego prawa, umowa renty nie może być traktowana jako wzajemna. Sam termin „ wynagrodzenie ” nie przesądza o ekwiwalentności świadczeń stron, stąd też jeżeli umowa renty ma charakter odpłatny, bez względu na to, czy świadczenia stron są ekwiwalentne, należy do niej odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Przepisy o sprzedaży należy stosować do renty odpowiednio, co oznacza, że konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie szczególnego charakteru tej ostatniej.

2018
27
kwi

Istota:

W jaki sposób należy rozliczyć i opodatkować uzyskiwany w latach 2004-2008 dochód z renty rodzinnej po zmarłym mężu, otrzymywany z Włoch i tam opodatkowany, w sytuacji, gdy mieszka Pani w Polsce, prowadzi tu działalność gospodarczą, a w latach 2004-2007 rozliczała się wraz z córką

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż w przypadku otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym ojcu i mężu z włoskiej instytucji ubezpieczenia społecznego, dochód ten nie jest związany z wcześniejszym zatrudnieniem osób otrzymujących rentę, zatem nie jest objęty postanowieniami art. 18 umowy. W takim przypadku dochód ten należy opodatkować zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy, w myśl którego otrzymywaną rentę należy zakwalifikować jako „ inny dochód ” i opodatkować wyłącznie w Polsce. Po ponownym przeanalizowaniu akt sprawy. Minister Finansów stwierdza, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydając interpretację oparł się na polskiej wersji językowej polsko-włoskiej umowy. Polsko-włoska umowa została sporządzona w trzech językach: polskim, włoskim i angielskim, jednakże w przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie interpretacji jej postanowień, zgodnie ze zdaniem końcowym umowy, rozstrzygające znaczenie posiada tekst angielski. Art. 18 umowy, w wersji angielskiej, brzmi: „ (...) pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient of the pension is a resident ”. Przepis ten nie zawiera wymogu, iż renta czy emerytura musi być związana z uprzednim zatrudnieniem osoby uprawnionej, a wyłącznie stwierdza, iż powinna wynikać z uprzedniego zatrudnienia, bez wskazania konkretnej osoby.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymywanej renty.

Fragment:

Jako osoby uprawnione są Wnioskodawczyni, M. i A., przy czym przyznano następującą rentę: Wnioskodawczyni – renta roczna 27 245,42 euro × 30% = 8 173,63 euro. Co miesiąc wypłacana będzie jedna dwunasta, tj. 681,14 euro przez ubezpieczyciela, coroczna wysokość renty będzie indeksowana o wskaźnik cen konsumpcyjnych, renta będzie wypłacona z zastrzeżeniem art. 42 bis o wypadkach przy pracy w sprawie kumulacji emerytury oraz z zastrzeżeniem art. 45 ustawy o wypłacie kapitału częściowej wartości renty. M. - renta roczna (tymczasowa) od dnia 26 września 2011 r. w wysokości 27 245,42 euro × 15% = 4 086,81 euro. Co miesiąc wypłacana będzie jedna dwunasta, tj. 340,57 euro przez ubezpieczyciela, coroczna wysokość renty będzie indeksowana o wskaźnik cen konsumpcyjnych. Uprawniony będzie otrzymywać rentę na okres przyznania zasiłku rodzinnego, a w każdym razie do 18 roku życia, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. A. – jak wyżej. Sąd oświadczył, że roszczenie jest zasadne i przekazał stronom akt ugody, o którym mowa powyżej (wyrok). Renta dla rodziny z tytułu wypadku przy pracy nie jest odszkodowaniem dotyczącym korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przedmiotowe świadczenie ma charakter renty odszkodowawczej z tytułu wypadku przy pracy wypłacanej przez ubezpieczyciela pracodawcy rodzinie zmarłego pracownika.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty zakładowej z Niemiec.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2016 r. otrzymywał rentę z Niemiec. Środki pieniężne, z których otrzymywał rentę, pochodzą z dobrowolnie wpłaconych przez pracodawcę do ... składek w czasie zatrudnienia Wnioskodawcy w Niemczech. Renta uzyskana przez Wnioskodawcę w Niemczech nie jest wypłacana w związku z niezdolnością do pracy wskutek wypadku w pracy. Renta otrzymywana przez Wnioskodawcę nie jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Renta przyznana Wnioskodawcy nie jest wypłacana na podstawie niemieckich przepisów prawa, przewidujących przyznanie takiego świadczenia. W 2016 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawcy znajdował się w Polsce i Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie. Od uzyskanej renty nie jest pobierany w Niemczech podatek dochodowy i dochody te nie są zwolnione od podatku w tym kraju. W wypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, należy zapłacić podatek od tej renty. Wnioskodawca uzyskuje rentę w wysokości 70,55 euro miesięcznie, ale wypłacana jest ona w okresie kwartalnym. Wnioskodawca otrzymuje emeryturę w Polsce za lata przepracowane w Polsce oraz emeryturę z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec z ... za lata przepracowane w Niemczech.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek pobrania przez płatnika podatku od wypłacanej renty bieżącej

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Należy podkreślić, że przytoczona definicja renty, określona w art. 12 ust. 7 ustawy, nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego. W myśl natomiast przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że wyrokiem Sądu od Wnioskodawcy na rzecz powoda od 1 maja 2000 r. została zasądzona renta bieżąca w wysokości 315 zł. Renta bieżąca została przyznana na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca na rzecz powoda wypłaca regularnie rentę potrącając podatek dochodowy. Zgodnie z treścią art. 444 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
14
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni, jako beneficjent renty wdowiej oraz podmiot będący przedstawicielem ustawowym niepełnoletniego syna, zobowiązana jest do opodatkowania dochodu z tytułu otrzymywanej renty oraz świadczenia pieniężnego przelewanego na Jej konto w ramach renty sierocej podatkiem od osób fizycznych w sytuacji, gdy wedle przepisów prawa europejskiego są one na podstawie wskazanego uprzednio rozporządzenia objęte jedynie podatkiem wspólnotowym, a co za tym idzie powinny być zwolnione od podatku krajowego?

Fragment:

Renta ta przysługuje do śmierci Wnioskodawczyni lub ponownego zamążpójścia. Renta ta przysługuje na podstawie art. 79 Regulaminu Pracowniczego Urzędników Unii Europejskiej. Wnioskodawczyni to również przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego syna, który jest dzieckiem zmarłego męża. Synowi przysługuje renta sieroca. Analogicznie jak w przypadku Wnioskodawczyni bank nie pobiera zaliczki (już po dokonaniu stosownych rozliczeń fiskalnych) na potrzeby podatku dochodowego. Renta sieroca przysługuje na podstawie art. 80 Regulaminu Pracowniczego Urzędników Unii Europejskiej. Dochody te są obłożone podatkiem wspólnotowym, do którego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich ‒ art. 2 rozporządzenia informuje o tym, że podatkiem wspólnotowym objęte są renty rodzinne, takie jak te przysługujące Wnioskodawczyni oraz Jej dziecku, co prowadzić powinno do zwolnienia z podatku krajowego od przychodu z renty wdowiej i sierocej. Wnioskodawczyni jako osoba pobierająca rentę wdowią oraz uzyskująca świadczenie pieniężne z tytułu renty sierocej, jako podmiot będący przedstawicielem ustawowym małoletniego syna, jest zainteresowana wydaniem indywidualnej interpretacji w tej kwestii.

2018
24
mar

Istota:

Czy przychód z renty zasądzonej wyrokiem sądu powszechnego na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego?

Fragment:

Zdaniem Sądu, skoro organ interpretacyjny przyjął, że renta ma charakter odszkodowawczy, to nie można w oparciu o powyższe twierdzić, że do analizowanego przypadku nie może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. Zdaniem Składu orzekającego w realiach faktycznych analizowanej sprawy tak właśnie jest. W ślad za wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CSK 132/14, w: LEX nr 1652694) przyjdzie bowiem wskazać, że roszczenie przewidziane w art. 446 § 2 K.c. ma charakter odszkodowawczy. Poglądu Sądu nie zmienia argumentacja organu interpretacyjnego, który wyraźnie oddziela rentę od odszkodowania. Wskazać bowiem przyjdzie, że w analizowanym również przez organ interpretacyjny przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3c u.p.d.o.f., Ustawodawca wyraźnie stanowi o tym, że odszkodowanie może przybrać postać renty, a zatem brak przeszkód do uznania, że przedmiotowa renta otrzymana na podstawie art. 446 § 2 Kc nie mieści się w zakresie zwolnienia, o który mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. Nie można przy tym twierdzić, że sporna renta nie jest odszkodowaniem. Sąd podkreślił, że zasądzona na rzecz Wnioskodawczyni renta stanowi „ inne odszkodowanie ” zasądzone wyrokiem sądu i dlatego skarżąca winna korzystać ze zwolnienia podatkowego o jaki mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f.

2018
3
mar

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu renty socjalnej.

Fragment:

Z treści art. 43 ust. 10a i 10b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. Natomiast w przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne – organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

2018
26
lut

Istota:

Opodatkowanie renty rodzinnej po zmarłym mężu z Niemiec i Austrii.

Fragment:

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta. W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, ww. płatnicy (...) są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.

2018
17
lut

Istota:

Opodatkowanie renty wdowiej z Węgier.

Fragment:

S. otrzymuje rentę sierocą, jest osobą niepełnosprawną. Świadczenia z Węgier zarówno Wnioskodawczyni jak i syna wpływały na Jej konto również po uzyskaniu pełnoletności przez syna w 1995 r. z uwagi na fakt pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym. Cały czas były to jednak odrębne świadczenia: renta wdowia i renta sieroca syna. W 2014 r. syn Wnioskodawczyni założył własne konto i świadczenia wpływały na osobne konta. Wysokość renty wdowiej Wnioskodawczyni to 18.695 forintów co po przewalutowaniu na dolary i z dolarów na złotówki daje miesięcznie kwotę wahającą się w granicach od 210 zł netto do 230 zł netto w zależności od wysokości kursu dolara. Świadczenie to było większe przed 2014 r., po 2014 r. Węgry uwzględniły emeryturę Wnioskodawczyni w Polsce i renta wdowia z Węgier uległa obniżeniu do tej wysokości. W 1993 r. zostały pobrane zaliczki na podatek od świadczenia z Węgier wpływającego na konto Wnioskodawczyni czyli od renty wdowiej i renty sierocej. Wnioskodawczyni skierowała wówczas pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie dlaczego mimo porozumienia między Polską a Węgrami o unikaniu podwójnego opodatkowania takie zaliczki zostały pobrane.