Renciści | Interpretacje podatkowe

Renciści | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renciści. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o (...)
2012
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.
Fragment:
(...) emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Ważne jest, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych” oraz „(...) do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z (...)
2012
28
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.
Fragment:
(...) z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do czasu więc, kiedy przyznana należność (pożyczka) ma charakter zwrotny, obojętna jest podatkowo. Natomiast przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie, gdy staje się ono świadczeniem bezzwrotnym (zobowiązania wygasają). Jeżeli zatem dokonanie przez Wnioskodawcę odpisu niespłaconej części pożyczki emerytowi lub renciście w związku z przedawnieniem długu skutkuje wygaśnięciem przedmiotowych zobowiązań po stronie pożyczkobiorców, stwierdzić należy, iż po stronie wskazanych dłużników powstaje z tegoż tytułu podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Zainteresowanym ciążą obowiązki płatnika z przedmiotowego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)
2012
28
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu
Fragment:
(...) z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do czasu więc, kiedy przyznana należność (pożyczka) ma charakter zwrotny, obojętna jest podatkowo. Natomiast przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie, gdy staje się ono świadczeniem bezzwrotnym (zobowiązania wygasają). Jeżeli zatem dokonanie przez Wnioskodawcę odpisu niespłaconej części pożyczki emerytowi lub renciście w związku z przedawnieniem długu skutkuje wygaśnięciem przedmiotowych zobowiązań po stronie pożyczkobiorców, stwierdzić należy, iż po stronie wskazanych dłużników powstaje z tegoż tytułu podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Zainteresowanym ciążą obowiązki płatnika z przedmiotowego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)
2012
28
sty

Istota:
Jakie są skutki podatkowe przyznania świadczeń socjalnych i pomocy pieniężnej emerytom i rencistom wojskowym, członkom rodzin byłych żołnierzy zawodowych oraz osobom pobierającym wojskowe renty rodzinne?
Fragment:
(...) pieniężne, koszty opieki paliatywnej i koszt sanatorium oraz pomoc pieniężna na naukę (§ 6). Byłym żołnierzom zawodowym świadczenia emerytalne wypłacają Y. Z uzupełnienia wniosku z dnia 28 marca 2011r. wynika, iż oprócz świadczeń socjalnych zawartych we wniosku, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, oraz pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 27 ust. 6 ww. ustawy, emeryci i renciści oraz członkowie rodzin zmarłych emerytów i rencistów nie otrzymują innych świadczeń (socjalnych) z Wojskowego Biura Emerytalnego. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011r. wolne od podatku dochodowego są wyłącznie świadczenia otrzymywane przez osoby, o których mowa w tym przepisie, tj. przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich (...)
2011
3
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku dotyczące emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy.
Fragment:
(...) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W Zespole Szkół jest utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytowanych Nauczycieli i Rencistów, którzy odeszli na emeryturę lub rentę z placówek oświatowych, dla których Urząd Miasta był organem prowadzącym. Objęci opieką socjalną emeryci i renciści to: emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy Wnioskodawcy, emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy innych szkół, emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy ze zlikwidowanych placówek (przedszkoli). W 2010 r. świadczenia pieniężne (pomoc finansowa) wypłacane emerytom i rencistom były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Natomiast w 2011 r. szkoła zamierza wypłacić emerytom i rencistom świadczenia pieniężne w formie pomocy finansowej, od których nie pobierze podatku dochodowego, korzystając ze zwolnienia z podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i (...)
2011
30
lis

Istota:
Czy można zastosować zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym w stosunku do świadczenia rzeczowego jakim będzie posiłek podany rencistom i emerytom w restauracji, podczas spotkania kulturalno-oświatowego?
Fragment:
(...) zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca planuje zorganizowanie spotkania kulturalno-oświatowego dla byłych pracowników, emerytów i rencistów, celem podniesienia walorów kulturalnych. Spotkanie odbędzie się w restauracji, gdzie zostanie podany poczęstunek, posiłek (z wyłączeniem produktów alkoholowych). Restauracja wystawi fakturę tylko za zakupiony w lokalu posiłek, który zostanie pokryty w całości ze środków ZFŚS. W spotkaniu będą uczestniczyć tylko emeryci i renciści, byli pracownicy, którzy w swoim gronie zorganizują sobie czas w postaci własnych występów, kabaretów. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż wartość świadczenia w postaci dofinansowania emerytom i rencistom wyłącznie poczęstunku (posiłku) podanego w zorganizowanej w restauracji przez byłego pracodawcę imprezie kulturalno-oświatowej, w 2011r. objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego do kwoty 2.280 zł. Jak wynika bowiem ze zmienionej od 01 stycznia (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z ZFŚS świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
Fragment:
(...) organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Reasumując, do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy przychody emerytów i rencistów z tyt. bezpłatnego użytkowania gruntów rolnych są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania do kwoty 2.280 zł, czy też w myśl art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % przychodu?
Fragment:
(...) dochodowym od osób fizycznych, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na basen, paczki świąteczne itp.), nie można natomiast uznać, iż oddanie w bezpłatne użytkowanie gruntów rolnych, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem beneficjenci świadczenia nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest bowiem w takim przypadku nieodpłatne udostępnienie gruntu – nieruchomości do używania. Emeryci i renciści użytkujący nieodpłatnie nieruchomości udostępnione im przez zakład pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, uzyskują przychód podatkowy w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jako takie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się (...)
2011
1
wrz

Istota:
Bezpłatne użytkowanie.
Fragment:
(...) dochodowym od osób fizycznych, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na basen, paczki świąteczne itp.), nie można natomiast uznać, iż oddanie w bezpłatne użytkowanie gruntów rolnych, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem beneficjenci świadczenia nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest bowiem w takim przypadku nieodpłatne udostępnienie gruntu – nieruchomości do używania. Emeryci i renciści użytkujący nieodpłatnie nieruchomości udostępnione im przez zakład pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, uzyskują przychód podatkowy w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy, które jako takie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych. Mając na uwadze powyższe zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od (...)
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Renciści
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.