Renciści | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to renciści. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
11
lut

Istota:

Opodatkowanie zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego emerytom i rencistom wojskowym oraz osobom pobierającym wojskową rentę rodzinną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o (...)

2012
28
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki pożyczkobiorcy.

Fragment:

(...) emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Ważne jest, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych” oraz „(...) do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z (...)

2012
28
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu.

Fragment:

(...) z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do czasu więc, kiedy przyznana należność (pożyczka) ma charakter zwrotny, obojętna jest podatkowo. Natomiast przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie, gdy staje się ono świadczeniem bezzwrotnym (zobowiązania wygasają). Jeżeli zatem dokonanie przez Wnioskodawcę odpisu niespłaconej części pożyczki emerytowi lub renciście w związku z przedawnieniem długu skutkuje wygaśnięciem przedmiotowych zobowiązań po stronie pożyczkobiorców, stwierdzić należy, iż po stronie wskazanych dłużników powstaje z tegoż tytułu podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Zainteresowanym ciążą obowiązki płatnika z przedmiotowego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)

2012
28
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia długu

Fragment:

(...) z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do czasu więc, kiedy przyznana należność (pożyczka) ma charakter zwrotny, obojętna jest podatkowo. Natomiast przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w momencie, gdy staje się ono świadczeniem bezzwrotnym (zobowiązania wygasają). Jeżeli zatem dokonanie przez Wnioskodawcę odpisu niespłaconej części pożyczki emerytowi lub renciście w związku z przedawnieniem długu skutkuje wygaśnięciem przedmiotowych zobowiązań po stronie pożyczkobiorców, stwierdzić należy, iż po stronie wskazanych dłużników powstaje z tegoż tytułu podlegający opodatkowaniu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Zainteresowanym ciążą obowiązki płatnika z przedmiotowego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)

2011
3
gru

Istota:

Jakie są skutki podatkowe przyznania świadczeń socjalnych i pomocy pieniężnej emerytom i rencistom wojskowym, członkom rodzin byłych żołnierzy zawodowych oraz osobom pobierającym wojskowe renty rodzinne?

Fragment:

(...) pieniężne, koszty opieki paliatywnej i koszt sanatorium oraz pomoc pieniężna na naukę (§ 6). Byłym żołnierzom zawodowym świadczenia emerytalne wypłacają Y. Z uzupełnienia wniosku z dnia 28 marca 2011r. wynika, iż oprócz świadczeń socjalnych zawartych we wniosku, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, oraz pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 27 ust. 6 ww. ustawy, emeryci i renciści oraz członkowie rodzin zmarłych emerytów i rencistów nie otrzymują innych świadczeń (socjalnych) z Wojskowego Biura Emerytalnego. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011r. wolne od podatku dochodowego są wyłącznie świadczenia otrzymywane przez osoby, o których mowa w tym przepisie, tj. przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich (...)

2011
30
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dotyczące emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy.

Fragment:

(...) przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W Zespole Szkół jest utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytowanych Nauczycieli i Rencistów, którzy odeszli na emeryturę lub rentę z placówek oświatowych, dla których Urząd Miasta był organem prowadzącym. Objęci opieką socjalną emeryci i renciści to: emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy Wnioskodawcy, emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy innych szkół, emerytowani nauczyciele i renciści – byli pracownicy ze zlikwidowanych placówek (przedszkoli). W 2010 r. świadczenia pieniężne (pomoc finansowa) wypłacane emerytom i rencistom były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Natomiast w 2011 r. szkoła zamierza wypłacić emerytom i rencistom świadczenia pieniężne w formie pomocy finansowej, od których nie pobierze podatku dochodowego, korzystając ze zwolnienia z podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy można zastosować zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym w stosunku do świadczenia rzeczowego jakim będzie posiłek podany rencistom i emerytom w restauracji, podczas spotkania kulturalno-oświatowego?

Fragment:

(...) zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca planuje zorganizowanie spotkania kulturalno-oświatowego dla byłych pracowników, emerytów i rencistów, celem podniesienia walorów kulturalnych. Spotkanie odbędzie się w restauracji, gdzie zostanie podany poczęstunek, posiłek (z wyłączeniem produktów alkoholowych). Restauracja wystawi fakturę tylko za zakupiony w lokalu posiłek, który zostanie pokryty w całości ze środków ZFŚS. W spotkaniu będą uczestniczyć tylko emeryci i renciści, byli pracownicy, którzy w swoim gronie zorganizują sobie czas w postaci własnych występów, kabaretów. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż wartość świadczenia w postaci dofinansowania emerytom i rencistom wyłącznie poczęstunku (posiłku) podanego w zorganizowanej w restauracji przez byłego pracodawcę imprezie kulturalno-oświatowej, w 2011r. objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego do kwoty 2.280 zł. Jak wynika bowiem ze zmienionej od 01 stycznia (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z ZFŚS świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?

Fragment:

(...) organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Reasumując, do umorzenia zobowiązania z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczącemu pracę renciście znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy przychody emerytów i rencistów z tyt. bezpłatnego użytkowania gruntów rolnych są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania do kwoty 2.280 zł, czy też w myśl art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % przychodu?

Fragment:

(...) dochodowym od osób fizycznych, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na basen, paczki świąteczne itp.), nie można natomiast uznać, iż oddanie w bezpłatne użytkowanie gruntów rolnych, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem beneficjenci świadczenia nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest bowiem w takim przypadku nieodpłatne udostępnienie gruntu – nieruchomości do używania. Emeryci i renciści użytkujący nieodpłatnie nieruchomości udostępnione im przez zakład pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, uzyskują przychód podatkowy w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jako takie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się (...)

2011
1
lip

Istota:

Bezpłatne użytkowanie.

Fragment:

(...) dochodowym od osób fizycznych, korzystają jedynie świadczenia o charakterze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na basen, paczki świąteczne itp.), nie można natomiast uznać, iż oddanie w bezpłatne użytkowanie gruntów rolnych, jest świadczeniem rzeczowym, bowiem beneficjenci świadczenia nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym. Przedmiotem świadczenia jest bowiem w takim przypadku nieodpłatne udostępnienie gruntu – nieruchomości do używania. Emeryci i renciści użytkujący nieodpłatnie nieruchomości udostępnione im przez zakład pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, uzyskują przychód podatkowy w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy, które jako takie nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych. Mając na uwadze powyższe zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od (...)