ITPP2/443-193/13/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Możliwość zastosowania 0% stawki podatku do usług związanych z remontem umocnień brzegowych wyspy falochronowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 5 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku do usług związanych z remontem umocnień brzegowych wyspy falochronowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku do usług związanych z remontem umocnień brzegowych wyspy falochronowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu wodnego oraz innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przy wykorzystaniu środków transportu wodnego.

Na podstawie zlecenia otrzymanego od spółki „S”, świadczy usługi związane z remontem umocnień brzegowych wyspy falochronowej w porcie w mieście „T”, w następującym zakresie:

  • na pontonie należącym do Spółki została umieszczona koparka wyrównująca i oczyszczająca dno akwenu portowego (koparka nie należy do Spółki, a jej obsługa i samo wydobywanie urobku z dna nie jest przedmiotem usługi świadczonej przez Spółkę); ponton przemieszczany jest przy użyciu pchacza należącego do Spółki;
  • urobek wydobyty z dna przez koparkę jest ładowany na barkę podstawianą przez Spółkę i transportowany na miejsce rozładunku, barka przemieszczana jest przy pomocy pchacza należącego do Spółki;
  • koparka umieszczona na pontonie przemieszczanym przez Spółkę wykonuje rozładunek z barek materiałów wykorzystywanych przy remoncie wyspy falochronowej oraz prace remontowe o charakterze budowlanym, związane z remontem wyspy;
  • przy wykorzystaniu barki i pchacza Spółki transportowane są również materiały budowlane niezbędne do wykonania prac remontowych wyspy falochronowej.

Za ww. usługi polegające na udostępnieniu pontonu i barki oraz ich przemieszczanie przy użyciu pchacza, zgodnie ze wskazaniami zleceniodawcy usługi, Spółka wystawia faktury VAT.

Powyższe usługi są częścią szerszego zadania zleconego do wykonania spółce „S” przez spółkę „E”. Spółka „E” wykonuje swoje prace za zlecenie Urzędu Morskiego w ramach projektu „P” Innymi słowy spółka „S” jest podwykonawcą spółki „E”, natomiast Spółka jest podwykonawca spółki „S” przy realizacji wskazanego wyżej projektu.

Projekt jest realizowany przez Urząd Morski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałanie 2.1.5 „W”. Przedsięwzięcie, jako całość, obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadań związanych z poprawą stanu infrastruktury na torach wodnych i w portach.

W ramach projektu przebudowywane są baseny portowe oraz wejścia do portów i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego (BON). Zmodernizowane zostanie pływające oznakowanie nawigacyjne przy wykorzystaniu nowych rozwiązań technicznych i materiałów przyjaznych środowisku oraz wykonane zostaną prace pogłębiarskie na podejściowych torach wodnych do portów lokalnych. W efekcie realizacji projektu zostanie zainstalowanych 91 sztuk pływającego oznakowania nawigacyjnego (pławy świetlne i pławy dzienne). Zostaną również zmodernizowane nabrzeża BON, które stanowią zaplecze techniczne funkcjonowania administracji morskiej, a także budynki kapitanatu portu oraz bosmanatów portów, które wchodzą w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów.

Jak wynika z treści kontraktu zwartego między spółkami „E” i „S”, zakres działań jaki został powierzony do wykonania spółce obejmuje „całkowite i kompleksowe wykonanie niżej wymienionych robót na Zadaniu Inwestycyjnym na odcinku III - remont umocnień brzegowych Wyspy Falochronowej w miejscowości „T”:

  1. kompleksowe wykonanie robót ziemnych - wykopy, profilacja i wyrównywanie dna oraz skarp pod narzut kamienny;
  2. przygotowanie worków z refulatem oraz ich wbudowanie;
  3. rozładunek materiałów z barek;
  4. wykonanie narzutu kamiennego;
  5. roboty czerpalne podczyszczeniowe przy dalbach"

Spółka „S” podzleciła Spółce wykonanie części przyjętego zadania w ramach wszystkich rodzajów robót wymienionych w pkt 1-5.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz spółki „S” podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 0% na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi związane z „utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych”...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wniosku usługi podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.

Spółka wskazała, iż zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych".

Ustawodawca nie precyzuje przy tym bliżej, jakiego rodzaju związek ma łączyć określone usługi z „utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych”, aby mogły one korzystać ze stawki VAT 0% na podstawie cytowanego przepisu. Stąd uznać należy, iż wszelkie usługi bezpośrednio związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, w tym wykonywane przez podwykonawców usługi będące częścią usług polegających na utrzymaniu akwenów portowych i torów podejściowych lub umożliwiające wykonanie takich usług, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%.

Usługi wykonywane przez Spółkę, polegające na udostępnieniu pontonu i przemieszaniu znajdującej się na nim koparki oraz polegające na transportowaniu urobku wydobytego przez koparkę z dna akwenu portowego oraz transportowaniu innych materiałów niezbędnych przy remoncie wyspy falochronowej, służą bezpośrednio wykonaniu zadania w ramach projektu głównego. Są to więc niewątpliwie usługi związane bezpośrednio z utrzymaniem akwenu portu w stanie umożliwiającym jego właściwą i bezpieczną eksploatację.

W ramach większego projektu Spółka realizuje, jako drugi w łańcuchu podwykonawca, wycinek prac związanych z remontem wyspy falochronowej. Z uwagi na remontowy charakter tych prac, należy uznać, iż mają one właśnie na celu utrzymanie akwenu portowego w odpowiednim stanie i w konsekwencji, że spełniają wymagania art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

Spółka wskazała, iż w interpretacji ogólnej nr PT2/033/1/442/TXW/2011/763 z dnia 22 czerwca 2011 r. Minister Finansów stwierdził, iż „użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie "usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych" obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności. W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych zapewnienie funkcjonalności, w tym w szczególności bezpieczeństwa tych obiektów, osiąga się m.in. przez takie budowle hydrotechniczne jak falochron. Zatem usługi budowlane dotyczące falochronu, takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0%, jeżeli dotyczą utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie.

Stanowisko wnioskodawcy w kwestii będącej przedmiotem pytania jest więc zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów w cytowanej wyżej interpretacji ogólnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

W myśl ust. 2 tegoż artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „utrzymanie”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni tego pojęcia należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „utrzymanie” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności.

W świetle powyższego, użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności.

W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych, zapewnienie funkcjonalności, w tym w szczególności bezpieczeństwa tych obiektów, osiąga się m.in. przez odpowiedni stan falochronów. Zatem usługi budowlane dotyczące falochronów, takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0%, jeżeli dotyczą utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie. Z preferencyjnej stawki nie będą mogły korzystać usługi dotyczące falochronów, jeżeli roboty te wynikają z konieczności ich dostosowania do przeprowadzonej przebudowy akwenu portowego lub toru podejściowego, zmieniającej w konsekwencji ich parametry techniczne.

Remont czy przebudowa, które nie są związane z ww. przebudową akwenu portowego lub toru podejściowego, a które służą utrzymaniu istniejącego akwenu portowego lub toru podejściowego będą więc objęte, co do zasady, hipotezą normy zawartej w art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy. W ten ostatni przypadek będzie wpisywać się również remont lub przebudowa, których zasadniczym celem jest konieczność odnowienia obecnej infrastruktury (z uwagi na np. jej stan techniczny, który powoduje, że nie jest już w stanie wypełniać swojej funkcji do istniejącego akwenu portowego lub toru podejściowego), nawet jeśli część inwestycji związana będzie z przebudową akwenu portowego lub toru podejściowego, zmieniającą ich parametry techniczne. Zastosowanie jednakże w takiej sytuacji stawki preferencyjnej do części prac dotyczących infrastruktury związanej z utrzymaniem akwenu portowego lub toru podejściowego, uzależnione będzie od możliwości ich wyodrębnienia od prac związanych z przebudową tych obiektów.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka, jako drugi w łańcuchu podwykonawca, realizuje, wycinek prac związanych z remontem wyspy falochronowej. Wykonywane usługi polegają na udostępnieniu pontonu i przemieszaniu znajdującej się na nim koparki, transportowaniu urobku wydobytego przez koparkę z dna akwenu portowego oraz innych materiałów niezbędnych przy remoncie wyspy falochronowej.

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że usługi wykonywane przez Spółkę są usługami związanymi z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wykonywane prace nie spowodują zmiany dotychczasowych warunków lub parametrów eksploatacyjnych, i tylko w takiej sytuacji, gdy Spółka przy ich wykonywaniu będzie miała możliwość ich wyodrębnienia od prac związanych z przebudową tych obiektów.

Tym samym na mocy ww. przepisu będą podlegały, co do zasady, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania przez Spółkę wymaganej w art. 83 ust. 2 dokumentacji.

Zaznaczyć jednak należy, iż w sytuacji, gdy wykonywane prace przekroczą granicę powodującą, że przestaną być one „utrzymaniowymi” a Spółka nie będzie miała możliwości ich wyodrębnienia od prac związanych z przebudową tego obiektu, będą podlegały opodatkowaniu - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - 23% stawką podatku od towarów i usług.

Końcowo należy wskazać, iż mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Spółka, niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla głównego wykonawcy projektu, jak również pierwszego podwykonawcy. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.