ITPB2/4511-271/15/IL | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na remont mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.?
ITPB2/4511-271/15/ILinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. remonty
 3. zwrot wydatków
 4. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych
 2. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Warunki przyznania prawa do zwrotu podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni wraz mężem zakupiła mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Ze względu na zły stan techniczno-sanitarny, Wnioskodawczyni przeprowadziła remont mieszkania: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont łazienki, ocieplenie ścian i sufitów, założenie i renowacja desek podłogowych, montaż podwieszanych sufitów. Remont trwał do kwietnia 2013 r. i od tego czasu w mieszkaniu zamieszkała córka. Mieszkanie zostało zakupione w tym celu, aby mogła tam zamieszkać dorosła córka. W sierpniu 2014 r. córka wyprowadziła się i opuściła mieszkanie. Ze względu na wysokie koszty utrzymania tak dużego 104 m2 mieszkania Wnioskodawczyni zdecydowała się na jego wynajem od września 2014 r. Z tytułu wynajmu Wnioskodawczyni opłaca podatek zryczałtowany. Wnioskodawczyni posiada faktury, potwierdzające poniesienie wydatków, które są wystawione na nią i jej męża.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na remont mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni należy się jej zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z remontem mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ponieważ mieszkanie zostało zakupione w celu zamieszkiwania go przez córkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j. Dz. U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2013 r. osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (ust. 2).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (ust. 3).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (ust. 4).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006r. Nr 1, poz. 1).

Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35).

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym funkcjonowała w obrocie prawnym od dnia 1 stycznia 2006 r. Jednakże, na mocy art. 38 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) została ona uchylona. Zgodnie bowiem z treścią powołanego przepisu traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Jednakże na mocy art. 32 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie prawo do ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków ograniczone zostało w czasie. Jak wynika bowiem z art. 32 ust. 2 wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Treść zacytowanych przepisów wskazuje, że osobie fizycznej spełniającej warunki określone w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje przez określony w ustawie czas prawo do ubiegania się o zwrot ww. wydatków pomimo uchylenia ustawy ten zwrot regulującej.

Powyższe oznacza, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tj. na dotychczasowych zasadach o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych według harmonogramu określonego w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. mają prawo ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, przed 1 stycznia 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni wraz mężem zakupiła mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej. Ze względu na zły stan techniczno-sanitarny, Wnioskodawczyni przeprowadziła remont mieszkania: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont łazienki, ocieplenie ścian i sufitów, założenie i renowacja desek podłogowych, montaż podwieszanych sufitów. Remont trwał do kwietnia 2013 r. i od tego czasu w mieszkaniu zamieszkała córka. Mieszkanie zostało zakupione w tym celu, aby mogła tam zamieszkać dorosła córka. W sierpniu 2014 r. córka wyprowadziła się i opuściła mieszkanie. Ze względu na wysokie koszty utrzymania tak dużego 104 m2 mieszkania Wnioskodawczyni zdecydowała się na jego wynajem od września 2014 r. Z tytułu wynajmu Wnioskodawczyni opłaca podatek zryczałtowany. Wnioskodawczyni posiada faktury, potwierdzające poniesienie wydatków, które są wystawione na nią i jej męża.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że bez znaczenia dla prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w związku z remontem lokalu mieszkalnego pozostaje fakt, iż mieszkanie zostało zakupione, aby mogła tam mieszkać córka. Ważne jest natomiast, iż w czasie realizacji inwestycji mieszkaniowej Wnioskodawczyni posiadała prawo do dysponowania tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, oraz posiada faktury potwierdzające poniesienie wydatków. Ponadto skoro w momencie realizacji ww. inwestycji Wnioskodawczyni nie świadczyła usług najmu i nie była podatnikiem podatku od towarów i usług nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym negatywna przesłanka zawarta w art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Reasumując w związku z podjęciem inwestycji polegającej na remoncie lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni, z tytułu poniesienia w 2013 r. wydatków na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturami może skorzystać ze zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przy spełnieniu wszystkich warunków i zasad określonych w art. 3 i art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.