IBPBI/2/423-700/11/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
„Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, odpis na fundusz remontowy w części przeznaczonej na wymianę płyt acekolowych i ligno-cementowych, z którego będą ponoszone nakłady, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi koszt uzyskania przychodu podlegający zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 14 czerwca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy w części przeznaczonej na wymianę płyt acekolowych i ligno-cementowych, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/ - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy w części przeznaczonej na wymianę płyt acekolowych i ligno-cementowych, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: „uosm”) tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpis na fundusz remontowy obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi - art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”).

1.Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie wnoszenia dodatkowej opłaty na fundusz remontowy z przeznaczeniem na realizację wymiany płyt acekolowych, ligno - cementowych umieszczonych na elewacjach budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza wystąpić do Banku Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na wymianę płyt acekolowych, co zasili fundusz remontowy. Istnieje możliwość częściowego umorzenia otrzymanej pożyczki, podstawą umorzenia jest wniosek Spółdzielni o umorzenie i warunek, że umorzona kwota zostanie przeznaczona na kolejne prace ekologiczne, w tym wypadku na kolejną wymianę płyt acekolowych.

Wymiana ma polegać na zdjęciu starych płyt, ich utylizacji i ponownym ociepleniu budynków w nowej technologii (odpowiadającej aktualnym standardom technicznym). Realizację zadania Spółdzielnia ma rozpocząć w 2011 roku i w miarę uzyskanych środków kontynuować sukcesywnie w kolejnych latach aż do usunięcia wszystkich płyt elewacyjnych z domieszką azbestu.

Fundusz remontowy jest funduszem celowym (art. 16 ust. 1 pkt 9 updop) przeznaczonym na remonty budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale o statusie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu, jak również lokale z wyodrębnioną własnością. Spółdzielnia przeprowadza na bieżąco remonty zasobów mieszkaniowych polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego i usuwaniu istniejących wad technologicznych, przy czym dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym a odpowiadających aktualnym standardom.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadzi remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z dołożeniem warstwy dociepleniowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, odpis na fundusz remontowy w części przeznaczonej na wymianę płyt acekolowych i ligno-cementowych, z którego będą ponoszone nakłady, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi koszt uzyskania przychodu podlegający zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44... /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Zdaniem Spółdzielni, fundusz remontowy jest funduszem celowym, tworzonym w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z zapisem art. 6 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy odpis na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

Remonty zasobów mieszkaniowych, polegające na przywróceniu stanu pierwotnego budynku i usuwaniu wad technologicznych są finansowane z funduszu remontowego, tworzonego obligatoryjnie przez każdą, spółdzielnię zgodnie z art. 6 ust. 3 uosm.

Wobec uchylenia art. 61 ust. 5 uosm, koszty termomodernizacji (ocieplenia) począwszy od wejścia w życie nowelizacji uosm (31 lipca 2007 r.) powinny być traktowane jako koszty remontów i obciążać fundusz remontowy. Wykonanie zmiany elewacji poprzez dołożenie warstwy ociepleniowej w budynku mieszkalnym ma na celu poprawę izolacyjności cieplnej budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania. Takie prace budowlane mają charakter remontu (wyrok NSA z 3 grudnia 1999 r. sygn. akt SA/Wr 477/98).

Zgodnie z art. 17 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Zdaniem Spółdzielni, odpis na fundusz remontowy, z którego będą ponoszone nakłady obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3 uosm) i stanowi koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 9 uopdp). Koszty ocieplenia zostaną rozliczone z członkami spółdzielni, jak również z nieczłonkami posiadającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w sposób określony w art. 6 ust. 1 tzn. z funduszu remontowego (bezwynikowo).

Zdaniem Spółdzielni, wobec uchylenia art. 61 ust. 5 uosm, koszty termoizolacji (ocieplenia) począwszy od wejścia w życie nowelizacji uosm (31 lipca 2007 r.) powinny być traktowane jako koszty remontu i obciążać fundusz remontowy. Wykonanie zmiany elewacji poprzez dołożenie warstwy ociepleniowej w budynku mieszkalnym ma na celu poprawę izolacyjności cieplnej budynku, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania. Takie prace budowlane mają charakter remontu (wyrok NSA z 3 grudnia 1999r. Sygn. akt SA/Wr 477/98). Remont będzie finansowany z funduszu remontowego. Spółdzielnia złożyła wniosek o przyznanie kredytu na ten cel z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po spełnieniu warunków część kredytu zostanie umorzona (premia termomodernizacyjna).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod tym jednak warunkiem, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów lub służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami zatem będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów.

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), zgodnie z którym Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędacych członkami spółdzielni oraz osób niebędacych członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Z treści powołanych przepisów wynika, iż odpisy na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej są kosztem uzyskania przychodów. Powołując się na powyższe uzasadnienie, zdaniem Spółdzielni ewentualne umorzenie kredytu jest przychodem objętym zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na przeznaczenie środków na remont istniejących zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod tym jednak warunkiem, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów lub służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami zatem będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm. – dalej określana skrótem „usm”), zgodnie z którym spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Z treści powołanych przepisów wynika, iż odpisy na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej będą kosztem uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy. Odpis na ten fundusz obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie wnoszenia dodatkowej opłaty na fundusz remontowy z przeznaczeniem na realizację wymiany płyt umieszczonych na elewacjach budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni. Remont będzie finansowany z funduszu remontowego, który zostanie zasilony pożyczką uzyskaną na ten cel z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Spółdzielni, że odpis na fundusz remontowy, z którego będą ponoszone nakłady, obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3 usm) i stanowi koszty uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 9 updop) i jednocześnie wpływa na ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.