DD3/033/299/CRS/13/RD-1559/14 | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę okien?
DD3/033/299/CRS/13/RD-1559/14interpretacja indywidualna
 1. fundusz
 2. remonty
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. stolarka okienna
 5. ulga remontowa
 6. wydatki mieszkaniowe
 7. zwrot nakładów
 8. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-233/11/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 9 marca 2011 r., uzupełnionym w dniu 24 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej, jest:

 • prawidłowe – w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów wymiany okna dokonanej w 2008 r.,
 • nieprawidłowe – w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów wymiany okien dokonanych w 2000 r. oraz 2002 r.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 11 maja 2011 r. Nr IBPB II/1/415-233/11/MK, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 2010 r. otrzymała zwrot kwoty 4 182,03 zł za wstawione, za zgodą spółdzielni, okna. Na tę okoliczność w 2011 r. otrzymała PIT-8C za 2010 r., od którego musi w tym roku zapłacić podatek.

W Spółdzielni wyjaśniono Wnioskodawczyni, że PIT-8C nie otrzymują członkowie Spółdzielni, którzy posiadają lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, tylko ci, którzy posiadają wyodrębnioną własność lokalu, a taką wyodrębnioną własność Wnioskodawczyni posiada.

Okna wstawiono częściowo:

 • w 2000 r. – koszt wstawionego okna wg faktury 2 300 zł,
 • w 2002 r. – koszt wstawionego okna wg faktury 1 660 zł,
 • w 2008 r. – koszt wstawionego okna wg faktury 755 zł.

W lutym 2008 r. Wnioskodawczyni otrzymała prawo wyodrębnionej własności, a w maju 2008 r. wstawiła trzecie okno, którego koszt wynosił 755 zł.

Wnioskodawczyni podkreśla, iż Spółdzielnia w 2009 r. PIT-8C nie wystawiała; wg niej uregulowania w tym zakresie weszły dopiero w 2010 r.

Wnioskodawczyni ma 80 lat, sama prowadzi swoje gospodarstwo, jej dochody to emerytura w kwocie 1 246 zł, a wydatki 762 zł miesięcznie.

Wnioskodawczyni w zeznaniach podatkowych za 2000 r. i 2002 r. odliczyła od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu wydatki za wymianę okien:

 • 2000 r. - faktura Nr 15 – 2 149,54 zł + VAT 150,46 zł = 2 300 zł x 19% = 437 zł ,
 • 2002 r. - faktura Nr 53 – 1 551,40 zł + VAT 108,60 zł = 1 660 zł x 19% = 315,40 zł.

Spółdzielnia mieszkaniowa pismem z dnia 3 stycznia 2000 r. zakwalifikowała wymianę stolarki okiennej, a ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpiło 18 lutego 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymując zwrot kosztów za wstawione okna, gdy nie posiadała jeszcze prawa wyodrębnionej własności (kwota 2 300 zł + 1 600 zł) = 3 900 zł musi od tej kwoty zapłacić podatek, czy ten podatek będzie się należał od kwoty 755 zł x 18% i czy w tej wysokości może go zapłacić, a może nie musi go płacić wcale...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku, ponieważ zgodę spółdzielni na wymianę stolarki otrzymała w dniu 3 stycznia 2000 r., okna wymieniła w 2000 r., 2002 r., 2008 r. a prawo wyodrębnionej własności otrzymała w 2008 r.

Dla Wnioskodawczyni niezrozumiałe jest to, że spółdzielnia członkom, którzy mają lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu bez odrębnej własności PIT-8C nie wystawia, chociaż dokonali wymiany okien.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

Jednakże z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni w zeznaniach podatkowych za 2000 r. i 2002 r. w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu odliczyła od podatku kwotę 437 zł (2000 r.) i 315,40 zł (2002 r.) odpowiadającą 19% wydatków poniesionych na wymianę okien to jest obowiązana doliczyć te kwoty do podatku obliczonego za 2010 r., chyba że wydatki poniesione na wymianę okien doliczy do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Powyższe wynika z regulacji dotyczących odliczeń od podatku wydatków ponoszonych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Zgodnie bowiem z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2000 r.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów.

W myśl art. 27a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy odliczenia stosuje się, jeżeli wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 1 dotyczą gruntu, budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Natomiast przepis art. 27a ust. 13 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że jeżeli w roku podatkowym podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

W przypadkach określonych w art. 27a ust. 13 ww. ustawy podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności (art. 45 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2002 r.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 14 ww. ustawy jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

W myśl art. 45 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy w przypadkach określonych w art. 27a ust. 14 – podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.

Ponadto w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm.) przepis art. 27a ust. 13 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku, gdy podatnik po dniu 1 stycznia 2002 r. otrzyma zwrot całości lub części poniesionych i odliczonych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, ma obowiązek doliczenia do podatku uprzednio odliczone kwoty, chyba że zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi zatem na okoliczność otrzymania w 2010 r. zwrotu od spółdzielni mieszkaniowej wydatków, poniesionych w roku 2000 oraz 2002 na wymianę okien, z tytułu których skorzystano z ulgi podatkowej na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni w rozliczeniu podatkowym za rok 2010 ma obowiązek doliczyć:

 • do podatku kwoty poprzednio odliczone w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego

albo

 • do przychodów podlegających opodatkowaniu zwrócone kwoty odpowiadające wydatkom, które stanowiły podstawę skorzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu wydatków poniesionych na wymianę trzeciego okna w 2008 r., gdyż z tytułu tych wydatków Wnioskodawczyni nie korzystała z ulgi podatkowej na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów wymiany okien dokonanych w 2000 r. i 2002 r. W pozostałej części stanowisko jest prawidłowe.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 czerwca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-233/11/MK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż otrzymanie refundacji za wymianę stolarki okiennej jest przychodem, jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpiło przed poniesieniem wydatku na wymianę okien.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.