1462-IPPB6.4510.483.2016.2.SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółdzielnia może zaliczyć zwrot wydatków za remont bramy do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2016 r., z której dochód pomniejsza podstawę opodatkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2016 r. (data nadania 5 października 2016 r., data wpływu 10 października 2016 r.) na wezwanie nr 1462-IPPB6.4510.483.2016.1.SO z dnia 27 września 2016 r. (data nadania 28 września 2016 r., data odbioru 30 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów remontu przez wspólnoty mieszkaniowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów remontu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia mieszkaniowa zrobiła remont bramy przejazdowej wspólnej dla kilku budynków. W wyniku porozumienia pozostałe budynki zwróciły Spółdzielni część kosztów za wyżej wymieniony remont. Koszt powstał w 2015 roku, a zwrot nastąpił w 2016 roku.

Wnioskodawca pismem z dnia 5 października 2016 r. (data wpływu 10 października) doprecyzował stan faktyczny o następujące informacje:

Spółdzielnia mieszkaniowa rozpoznała koszt z tytułu remontu w 2015 roku, ale zaliczyła go w koszt GZM (Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi), z których dochód jest zwolniony od podatku. Wysokość kosztów zwróconych Spółdzielni odpowiada wysokości kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na remont bramy.

Sformułowanie „pozostałe budynki” oznacza wspólnoty mieszkaniowe. Podmiotem, który dokonał zwrotu kosztów remontu bramy, są dwie wspólnoty mieszkaniowe, które korzystają z bramy wyremontowanej przez Spółdzielnię mieszkaniową.

Spółka pismem z dnia 5 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) przeformułowała pytanie oraz przedstawiła stanowisko własne w odniesieniu do przeformułowanego pytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia mieszkaniowa może zaliczyć do przychodów z GZM (Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi) zwrot kosztów dokonany w 2016 roku za remont bramy, którego koszt Spółdzielnia zaliczyła do kosztów GZM w 2015 roku i w związku z tym może nie zaliczyć tego przychodu do elementów podstawy opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia może zaliczyć zwrot kosztów za remont bramy do przychodów z GZM, gdyż koszty remontu zaliczyła do kosztów GZM w roku 2015. Zaliczając koszty remontu do GZM, nie pomniejszyła podstawy opodatkowania za 2015 rok. Zwrot kosztów za remont bramy odpowiada wysokości nakładów poniesionych na ten remont, w związku z czym dochód wynosi „0”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Spółdzielnie mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem zaś, stosownie do art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a). Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Jak wynika z powyższego, na wysokość podstawy opodatkowania mają wpływ przychody oraz koszty ich uzyskania.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychodem są więc wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym. Spółdzielnia osiągnęła więc przychód w związku z pieniędzmi zapłaconymi przez należące do niej wspólnoty mieszkaniowe z tytułu zwrotu kosztów remontu.

Ustawodawca w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidział szereg zwolnień przedmiotowych z podatku. I tak, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z powyższego wynika, że warunkiem zwolnienia dochodu z opodatkowania jest spełnienie przez spółdzielnię dwóch przesłanek:

  • uzyskanie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • przeznaczenie uzyskanego dochodu na cele związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, jakie dochody należy uznać za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Odwołując się do języka potocznego, pojęcie to należy rozumieć poprzez całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

W skład tak rozumianych zasobów mieszkaniowych wchodzą także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. piwnice, strychy, garaże, określane w wyżej wymienionej ustawie o własności lokali jako tzw. pomieszczenia przynależne. Zasobami tymi objęta jest również tzw. nieruchomość wspólna, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdują się te budynki. Pojęcie „zasobów mieszkaniowych” obejmuje również pomieszczenia związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomieszczeń administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych.

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy więc rozumieć:

  • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże;
  • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe;
  • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak np.: zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

W związku z powyższym wydatki ponoszone na remont bramy oraz kwoty zwracane przez wspólnoty mieszkaniowe stanowią koszty oraz przychody z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu podlega zwolnieniu z opodatkowania stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Podsumowując, Spółdzielnia może zaliczyć zwrot wydatków za remont bramy do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2016 r., z której dochód pomniejsza podstawę opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy należy więc uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.