0115-KDIT2-3.4011.157.2018.2.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 8 maja 2018 r. nr 0115 KDIT2-3.4011.157.2018.1.JG wezwano Wnioskodawczynię do ich usunięcia. Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 22 maja 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozostaje z mężem w związku małżeńskim opartym na współwłasności małżeńskiej. Małżonkowie posiadają gospodarstwo rolne z zabudowaniami w tym również budynek mieszkalny.

Po śmierci matki Wnioskodawczyni w dniu 20 lutego 2013 roku, Wnioskodawczyni nabyła prawo do spadku w wysokości 1/4 udziału. Spadek stanowił dom. Dom ten za zgodą wszystkich czworga spadkobierców, czyli Wnioskodawczyni i jej rodzeństwa, został sprzedany w dniu 3 stycznia 2018 r. (akt notarialny).

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem okresu pełnych pięciu lat od nabycia jej przez spadkobierców.

Zatem Wnioskodawczyni jak i pozostali spadkobiercy muszą rozliczyć się z podatku dochodowego ze sprzedaży tej nieruchomości. Rozliczenie to powinno zostać dokonane do dnia 30 kwietnia 2019 r., w którym każdy ze spadkobierców w tym Wnioskodawczyni mają obowiązek rozliczyć podatek od 1/4 kwoty uzyskanej ze sprzedaży, czyli odpowiednio do 1/4 udziału w spadku.

Wnioskodawczyni wie, że jeżeli kwotę uzyskaną przez nią ze sprzedaży wydatkuje na ewentualne remonty w nieruchomości, w której mieszka, i uzyska potwierdzenie tego w fakturach VAT, to podatek ten będzie mogła o kwotę tę pomniejszyć.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni udzieliła następujących odpowiedzi na pytania zawarte w ww. wezwaniu.

 1. Jakie prace remontowe, ma Pani zamiar wykonać?
  Prace remontowe, które Wnioskodawczyni chce wykonać za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, będącej w 1/4 jej własnością nabytą w drodze spadku, to:
  1. wymiana okien w całym budynku mieszkalnym,
  2. ocieplenie budynku na zewnątrz i wykonanie tzw. struktury elewacyjnej,
  3. drobniejsze remonty i naprawy wewnątrz budynku w obrębie ścian, podłóg i instalacji.
 2. Czy nieruchomość, w której Pani mieszka i w której ma zamiar wykonać prace remontowe, jest budynkiem mieszkalnym stanowiącym Pani własność czy też współwłasność majątkową małżeńską Pani i jej męża?
  Tak, jak Wnioskodawczyni zaznaczyła we wniosku, w poz. 75, nieruchomość w której mieszka i w której mają być wykonane ww. remonty jest współwłasnością majątkową małżeńską Wnioskodawczyni i jej męża: jest to ich jedyny „dach nad głową”.
 3. W jakim okresie (proszę o wskazanie daty; od dnia – do dnia) ma Pani zamiar dokonywać wydatków ze środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonego przez Panią udziału w wysokości 1/4 domu jednorodzinnym, na prace remontowe, czyli ponosić wydatki na własne cele mieszkaniowe, wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Wydatki na prace remontowe jak wyżej, czyli wydatki na własne cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą dokonywane ze środków ze sprzedaży oddziedziczonego udziału, w okresie pomiędzy dniem 1 lutego 2018 r. a 31 grudnia 2019 r.
 4. Czy będzie Pani dysponowała stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt wydatkowania uzyskanej ze sprzedaży odziedziczonego udziału w ww. domu jednorodzinnym kwoty będącej przedmiotem zapytania na prace remontowe, czyli na własne cele mieszkaniowe?
  Dokumentami potwierdzającymi fakt wydatkowania środków jak wyżej będą faktury VAT na materiały i usługi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy interpretacja przepisów dopuszcza wykonanie opisanych w poz. 74 wniosku i jego uzupełnieniu prac, w sytuacji, gdy budynek mieszkalny stanowi współwłasność małżeńską Wnioskodawczyni i jej męża, a środki na remont tego budynku pochodzą ze sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, a więc stanowiących majątek odrębny Wnioskodawczyni?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona prawo pomniejszyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, wydatkując uzyskaną kwotę na poczet kosztów remontu, który Wnioskodawczyni ma zamiar wykonać w nieruchomości, w której mieszka i rozliczyć ten fakt w zeznaniu PIT-39 jako własne cele mieszkaniowe, pomimo że dom nie jest odrębną własnością Wnioskodawczyni, ale stanowi wspólność majątkową małżeńską Wnioskodawczyni i jej męża. Wnioskodawczyni wskazuje również, że wspólność majątkowa między małżonkami trwa od 27 lat, a dom jest ich jedynym dachem nad głową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.; dalej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy wskazuje, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż ta ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy.

Dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy że do nabycia udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię doszło w dacie śmierci jej matki (20 lutego 2013 r.).

Zatem sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłej matce – z uwagi na fakt, że doszło do niej 3 stycznia 2018 r., tj. przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie – jest źródłem przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

W myśl natomiast ust. 2 art. 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 30e ust. 4 o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego (tj. roku w którym podatnik dokonał sprzedaży nieruchomości) podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Zgodnie z art. 30e ust. 7 ww. ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Biorąc pod uwagę charakter nabycia nieruchomości, z której sprzedaży przychód podlega opodatkowaniu, w tym przypadku udziału w nieruchomości nabytej w tej drodze spadku, ustalić należy w oparciu o treść art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uważa się m. in.

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Z treści art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie natomiast z ust. 28 ww. przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
 • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Zaś stosownie do brzmienia art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie podlegającego opodatkowaniu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości wyłącznie na cele i w terminach określonych w tym przepisie. Przy tym, enumeratywne wyliczenie wydatków mieszkaniowych uprawniających do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy.

Do przedmiotowego zwolnienia uprawnia zatem wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości m.in. na remont własnego budynku mieszkalnego.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że wydatki na remont budynku mieszkalnego, który pozostaje we wspólności majątkowej, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe, mogą być uznane za wydatki na własny cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jak wynika z postanowień art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na remont własnego budynku mieszkalnego. Zatem jedynie wydatki, które będą dokumentowały prace o charakterze remontowym dokonane w budynku mieszkalnym mogą być przedmiotem zwolnienia.

Pojęcie budynku zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332, z późn. zm.) przez pojęcie budynku - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przy czym należy zauważyć, że elementem budynku może być taras, schody i balkon. Jednak, aby stanowiły one cześć budynku muszą być konstrukcyjnie związane z budynkiem.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego analizy wynika, że Wnioskodawczyni uzyskała podlegające opodatkowaniu przychody ze sprzedaży przypadającego na nią w spadku udziału w domu jednorodzinnym i środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tego udziału przeznaczone na remont własnego budynku mieszkalnego, mogą być rozpatrywane w kwestii ich zwolnienia w sytuacji wydatkowania ich przez Wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe.

Biorąc pod uwagę zakres prac wskazany we wniosku, które Wnioskodawczyni zamierza wykonać: tj.:

 • wymiana okien w całym budynku mieszkalnym,
 • ocieplenie budynku na zewnątrz i wykonanie tzw. struktury elewacyjnej,
 • drobniejsze remonty i naprawy wewnątrz budynku w obrębie ścian, podłóg i instalacji.

To wskazany zakres prac można uznać za remont budynku mieszkalnego, czyli za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe.

W tym miejscu należy wskazać, że okoliczność, że środki ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania stanowiące majątek odrębny Wnioskodawczyni, zostaną przeznaczone na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność w ramach ustawowej wspólności majątkowej, nie jest przeszkodą ani ograniczeniem dla możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682) - z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 ww. ustawy).

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością.

W świetle powyższych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka zostanie wydatkowany na remont objętego współwłasnością ustawową budynku mieszkalnego, na cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód ten w całości może korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że dokonana w 2018 r. sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego przez Wnioskodawczynię w drodze spadkobrania w 2013 r., została dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód z tej sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy.

Natomiast wydatkowanie przedmiotowego przychodu na własne cele mieszkaniowe, tj. remont stanowiącego współwłasność ustawową Wnioskodawczyni i jej małżonka budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wypełnia ustawowo określone przesłanki do jego zwolnienia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydatki na remont, będą udokumentowane fakturami VAT na materiały i usługi i są (będą) poniesione od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., czyli mieszczą się w ustawowo określonym czasookresie na wydatkowanie przychodu na cele korzystające ze zwolnienia przypadającym od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na remont stanowiącego współwłasność ustawową małżeńską budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawczyni realizuje własne cele mieszkaniowe, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek wyżej opisanych, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym korzystają ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z tytułu wydatkowania całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r, poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.