Remonty | Interpretacje podatkowe

Remonty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remonty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku 0% do czynności oznaczenia, skatalogowania nowo zakupionych i/lub zdemontowanych czy wyremontowanych materiałów, elementów wyposażenia okrętu celem ich zdeponowania w magazynie Stoczni.
Fragment:
Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że mamy do czynienia z dwiema niezależnymi usługami, tj. z usługą remontu okrętu oraz usługą polegającą na oznaczeniu i skatalogowaniu nowo zakupionych i/lub zdemontowanych czy wyremontowanych materiałów, elementów wyposażenia okrętu, która – jak wskazuje treść wniosku – świadczona będzie w celu ustalenia towarów pozostałych (niewykorzystanych – kupionych, zdemontowanych, wyremontowanych), które Stocznia ma przechować. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze Stocznią, że usługa ta będzie świadczeniem pomocniczym do usługi remontu okrętu. W ocenie tut. organu, usługa ta nie będzie niezbędna, aby przeprowadzić ww. remont. W konsekwencji - wbrew stanowisku Stoczni - nie będzie ona korzystała - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy - z preferencyjnej, 0% stawki podatku. Z uwagi na fakt, że usługa ta nie będzie objęta obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlegać będzie opodatkowaniu - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - stawką podatku 23%. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
16
maj

Istota:
Otrzymane dofinansowanie na częściowe finansowanie inwestycji dotyczącej remontu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dofinansowania inwestycji dotyczącej remontu instalacji elektrycznej zasilania polegającego na montażu wyłącznika pożarowego i drzwi przeciwpożarowych oraz remontu instalacji elektrycznej zasilania - montaż wyłącznika pożarowego w nieruchomościach budynkowych. Celem dofinansowania jest częściowe pokrycie kosztów remontu instalacji elektrycznej zasilania polegającej na montażu wyłącznika pożarowego i drzwi przeciwpożarowych oraz remontu instalacji elektrycznej zasilania - montaż wyłącznika pożarowego w nieruchomościach budynkowych, które mają na celu zapobiegać powstawaniu lub zmniejszać skutki wypadków ubezpieczeniowych. Wartość inwestycji wynosi 51.266,82 zł. Źródłem finansowania zadania są: Środki własne Spółdzielni – 36.266,82 zł. Fundusz prewencyjny U.- 15.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową po realizacji prac oraz po przedstawieniu przez Wnioskodawcę faktur i protokołu odbioru inwestycji U. przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Spółdzielni, które zaksięguje na poczet funduszu remontowego nieruchomości budynkowych, których remonty dotyczą. Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane do sfinansowania kosztów ww. remontów środki te nie są zatem bezpośrednio związane z żadną dokonaną przez spółdzielnię mieszkaniowa dostawą ani też świadczeniem usług w rozumieniu u.p.tu.
2017
22
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia i remontu lokalu mieszkalnego, ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości podatnik faktycznie winien w nabytym i remontowanym lokalu takie cele realizować. W związku z powyższymi wyjaśnieniami oraz informacją wskazaną we wniosku, że aktualnie Wnioskodawczyni mieszka w lokalu mieszkalnym córki oraz nabędzie go na własne cele mieszkaniowe należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni może odkupić lokal mieszkalny od córki, przeznaczając na jego zakup i remont środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku. Przy czym, aby uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód podlegał w całości zwolnieniu, na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni winna wydatkować cały przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku. Podsumowując, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni w terminie od dnia sprzedaży (tj. od 20 października 2016 r.) do końca 2018 r. wydatkuje na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, tj. na zakup i remont lokalu mieszkalnego, to uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
Wydatki poniesione na zakup glazury, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz z monta?em, zakup wkretów, stela?y, p3yt gipsowo-kartonowych, zapraw tynkarskich, klejów, pod3óg szwedzkich Wnioskodawca mo?e zaliczya do wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy. Wydatki na sp3ate kredytu z uwagi na uwzglednienie kosztów nabycia jako kosztów uzyskania przychodu z tytu3u odp3atnego zbycia nie mog1 bya w tej czeoci uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a).
Fragment:
(...) remont lokalu mieszkalnego. Wyjaonia przy tym nale?y, i? przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiuj1 pojecia „ remont ”, nie okreolaj1 równie? jakiego rodzaju wydatki wchodz1 w zakres zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienione pojecie rozumiea nale?y zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) przez remont nale?y rozumiea wykonywanie w istniej1cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj1cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi1cych bie?1cej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobów budowlanych innych ni? u?yto w stanie pierwotnym. Za „ remont ” uwa?a sie w szczególnooci wykonanie robót budowlanych w istniej1cym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymian1 dotychczas u?ytkowanych, zu?ytych sk3adników wyposa?enia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciep3ej wody, gazu przewodowego lub tylko okreolonych elementów tych instalacji). Pojecie remontu wyczerpuj1co wyjaoni3 równie? Naczelny S1d Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn.
2017
19
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest opisane w stanie faktycznym postępowanie Spółki, zgodnie z którym całkowity koszt remontu i prac odtworzeniowych, prowadzących do umożliwienia Spółce działalności w zakładanym zakresie należy zakwalifikować jako remont oraz ująć w bieżących kosztach podatkowych w dacie ich poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
Fragment:
Remont sufitów, w tym: odnowienie sufitów gipsowo-kartonowych wraz z gładzią i malowaniem. Remontowe prace stolarsko-ślusarskie. Konstrukcja z poliwęglanu komorowego w celu odtworzenia dotychczasowego stanu pomieszczeń. Prace remontowe instalacji elektrycznej, w tym: tablice elektryczne i przeniesienie WLZ dla rozdzielni Schrack, remont okablowania z dostosowaniem lokalizacji termostatów, zmiana lokalizacji opraw oświetleniowych, osprzęt elektryczny, instalacja oświetleniowa LED i instalacje niskoprądowe. Modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji w celu umożliwienia korzystania z pomieszczenia docelowej liczby 40 specjalistów IT. Całkowity koszt powyższych prac wynosi 313.924,61 PLN (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 61/100) netto i rozkłada się w następujący sposób: Remont posadzki: 23.350,00 PLN. Remont i odnowienie ścian: 66.896,14 PLN. Remont sufitów: 11.365,00 PLN. Remontowe prace stolarsko-ślusarskie: 8.550,00 PLN. Konstrukcja z poliwęglanu komorowego: 32.360,00 PLN. Prace remontowe instalacji elektrycznej: 79.553,47 PLN. Remont instalacji klimatyzacji i wentylacji: 75.000,00 PLN. Inne prace, w tym demontaże, sprzątanie, dokumentacja powykonawcza, wynajem kontenera: 16.850,00 PLN.
2016
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie podatku VAT na materiały budowlane, które Wnioskodawczyni zakupiła na remont mieszkania, które kupiła w styczniu 2015 r.?
Fragment:
Wnioskodawczyni przypadkowo dowiedziała się, że nie będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej odnośnie remontu. Rozliczono Wnioskodawczynię z podatku dochodowego i musi zapłacić około 4.000 zł od uzyskanego dochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie podatku VAT na materiały budowlane, które Wnioskodawczyni zakupiła na remont mieszkania, które kupiła w R. w styczniu 2015 r.? Zdaniem Wnioskodawczyni. W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie w S. o metrażu 52.5 m., a kupiła mniejsze w R. 35 m. Mieszkanie to było do remontu takiego jak: wymiana podłóg, drzwi, futryn, remont kuchni, łazienki (wymiana sanitarki, wanna, sedes), glazura, terakota itp. Na remont ten Wnioskodawczyni wydatkowała pieniądze z różnicy wynikającej z kupna-sprzedaży. Wnioskodawczyni posiada faktury VAT na około 10.000 zł. Zdaniem Wnioskodawczyni należy jej się prawo do odliczenia podatku VAT, ale z przyczyn, które Wnioskodawczyni dostarczyła w aktach dowodowych, nie jest zorientowana, co do decyzji odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania - wydatkowanie na remont budynku mieszkalnego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa szczegółowo jakie wydatki mogą zostać uznane za poniesione w związku z remontem, jak również nie definiuje samego pojęcia remontu. W związku z tym, przy definiowaniu tych pojęć odwołać się należy do ich znaczenia powszechnie stosowanego w zakresie inwestycji. Zgodnie z wykładnią językową pojęcia „ remont ” jego istotą są działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujących w toku eksploatacji i będących wynikiem tej eksploatacji. Zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym prace remontowe mogą polegać na przywróceniu pierwotnej zdolności użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego, wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak instalacja wodnokanalizacyjna, elektryczna itp. W konsekwencji należy przyjąć, że za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania mogą zostać uznane tylko takie wydatki poniesione na remont budynku mieszkalnego mające na celu doprowadzenie go do stanu pozwalającego na zamieszkanie. Tylko bowiem takie wydatki będą mieściły się w szeroko rozumianym pojęciu remontu. W świetle powyższych wyjaśnień uznać należy, że za wydatki na własne (...)
2016
27
lis

Istota:
Czy poniesienie wydatków pochodzących ze środków z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia po ojcu, na remont domu stanowiącego majątek osobisty męża Wnioskodawczyni, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi podatkowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 3 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że przez sformułowanie „ roboty budowlane ” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś w myśl art. 3 pkt 8 poprzez „ remont ” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przy czym, podkreślić należy, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób nie budzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Zatem Wnioskodawczyni, będzie mogła skorzystać z przedmiotowego zwolnienia w przypadku ponoszenia wydatków związanych z remontem budynku, do którego będzie Jej przysługiwało prawo własności lub współwłasności. Ponoszenie nakładów na remont domu stanowiącego własność męża, pomimo że miało to miejsce w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie dało Jej prawa własności ani współwłasności do budynku, a zatem nie można mówić o realizacji własnego celu mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
23
cze

Istota:
Czy w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit d) wskazującego "remont własnego lokalu mieszkalnego" Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki na zabudowę kuchni? Oczywiście bez uwzględnienia zakupu zmywarki, kuchenki i lodówki. Chodzi o wymianę istniejących blatów, zabudowanej przestrzeni kuchennej.
Fragment:
Wyjaśnić przy tym należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „ remont ”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. Wymienione pojęcie rozumieć należy zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. W świetle przepisu art. 3 pkt 8 ww. ustawy Prawo budowlane poprzez „ remont ” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Za „ remont ” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji). Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na zakup i wymianę mebli na trwałe wbudowanych w mieszkanie nie stanowią wydatków na remont budynku lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy - jest to bowiem wydatek na wyposażenie (umeblowanie) tego lokalu, zatem nie uprawnia do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
Fragment:
(...) remont miał miejsce kilkadziesiąt lat temu) i nie są w stanie wypełniać swej funkcji. Przeprowadzenie ich remontu jest niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności istniejącego akwenu portowego i toru podejściowego zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi. W odpowiedzi na pytanie Organu czy wszystkie czynności w ramach usług świadczonych przez Spółkę, włącznie z remontem dalby dewiacyjnej, związane są z przywróceniem funkcjonalności akwenom portowym i torom podejściowym, czy też można wydzielić prace, które nie mają związku z ww. celem poprawy funkcjonalności i mają na celu przebudowę akwenu portowego lub toru podejściowego, Wnioskodawca wskazał, że wszystkie planowane czynności dotyczą jedynie przywrócenia pierwotnej funkcjonalności akwenów portowych i torów podejściowych nie są natomiast związane z ich przebudową. W odpowiedzi na pytanie czy każda opisana czynność świadczona przez Wnioskodawcę jest ze sobą tak ściśle związana, że tworzy jedną całość, tj, czy bez wykonania określonej usługi opisanej we wniosku cel główny nie zostanie zrealizowany Wnioskodawca wskazał, że celem działania jest remont nabrzeża i dalby dewiacyjnej mający na celu przywrócenie ich pierwotnej funkcjonalności.
2016
15
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Remonty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.