Remonty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remonty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Zaliczenia wydatków do ulgi mieszkaniowej

Fragment:

W okresie posiadania lokalu Wnioskodawca ponosił wszelkie koszty z nim związane, tj. opłaty czynszowe, bieżące remonty, konserwację, rachunki za wodę, prąd i gaz itp. Obecnie Wnioskodawca nie posiada żadnych nieruchomości i mieszkań. Wnioskodawca zamieszkuje u swej konkubiny, gdzie niebawem będzie zameldowany. Obecnie meldunku stałego ani tymczasowego nie posiada. Wnioskodawca był właścicielem środków pieniężnych ze sprzedaży mieszkania w 2018 r. przeznaczonych na spłatę kredytów. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca przeznaczył środki pieniężne ze sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od byłej żony na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 21 marca 2011 r. i pożyczki zaciągniętej w dniu 1 sierpnia 2011 r. na remont lokalu mieszkalnego należącego do majątku osobistego żony. Jednocześnie faktury VAT dokumentujące remont mieszkania są wystawione na byłą żonę Wnioskodawcy. Jak wynika z cytowanego wcześniej art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) w związku z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

2018
23
cze

Istota:

Możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżeńską.

Fragment:

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego analizy wynika, że Wnioskodawczyni uzyskała podlegające opodatkowaniu przychody ze sprzedaży przypadającego na nią w spadku udziału w domu jednorodzinnym i środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tego udziału przeznaczone na remont własnego budynku mieszkalnego, mogą być rozpatrywane w kwestii ich zwolnienia w sytuacji wydatkowania ich przez Wnioskodawczynię na własne cele mieszkaniowe. Biorąc pod uwagę zakres prac wskazany we wniosku, które Wnioskodawczyni zamierza wykonać: tj.: wymiana okien w całym budynku mieszkalnym, ocieplenie budynku na zewnątrz i wykonanie tzw. struktury elewacyjnej, drobniejsze remonty i naprawy wewnątrz budynku w obrębie ścian, podłóg i instalacji. To wskazany zakres prac można uznać za remont budynku mieszkalnego, czyli za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. W tym miejscu należy wskazać, że okoliczność, że środki ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania stanowiące majątek odrębny Wnioskodawczyni, zostaną przeznaczone na remont budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność w ramach ustawowej wspólności majątkowej, nie jest przeszkodą ani ograniczeniem dla możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682) - z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

2018
16
kwi

Istota:

Spółdzielnia może zaliczyć zwrot wydatków za remont bramy do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2016 r., z której dochód pomniejsza podstawę opodatkowania.

Fragment:

Wysokość kosztów zwróconych Spółdzielni odpowiada wysokości kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na remont bramy. Sformułowanie „ pozostałe budynki ” oznacza wspólnoty mieszkaniowe. Podmiotem, który dokonał zwrotu kosztów remontu bramy, są dwie wspólnoty mieszkaniowe, które korzystają z bramy wyremontowanej przez Spółdzielnię mieszkaniową. Spółka pismem z dnia 5 października 2016 r. (data wpływu 10 października 2016 r.) przeformułowała pytanie oraz przedstawiła stanowisko własne w odniesieniu do przeformułowanego pytania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółdzielnia mieszkaniowa może zaliczyć do przychodów z GZM (Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi) zwrot kosztów dokonany w 2016 roku za remont bramy, którego koszt Spółdzielnia zaliczyła do kosztów GZM w 2015 roku i w związku z tym może nie zaliczyć tego przychodu do elementów podstawy opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia może zaliczyć zwrot kosztów za remont bramy do przychodów z GZM, gdyż koszty remontu zaliczyła do kosztów GZM w roku 2015. Zaliczając koszty remontu do GZM, nie pomniejszyła podstawy opodatkowania za 2015 rok. Zwrot kosztów za remont bramy odpowiada wysokości nakładów poniesionych na ten remont, w związku z czym dochód wynosi „ 0 ”.

2018
15
kwi

Istota:

Czy wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym wydatki mogą zostać (zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości?

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika zatem, że co do zasady wydatki poniesione na nabycie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wydatki na jej remont i poczynione nakłady, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie jej odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia. Za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu uznaje się te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie konkretnego, zindywidualizowanego przychodu (np. zakup towarów handlowych (mieszkań) i materiałów do remontu, zakup usług związanych z remontem, poczynionych nakładów oraz kosztów eksploatacji sprzedawanych mieszkań). Natomiast koszty pośrednie to takie koszty, których poniesienie jest niezbędne w celu uzyskiwania przychodu, nie można ich jednak przypisać konkretnemu przychodowi. Zgodnie z art. 22 ust. 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Stosownie do ich treści, u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów rozliczających się memoriałowo koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

2018
15
kwi

Istota:

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tyt. remontu budynku

Fragment:

Dz.U. z 2016 r., poz. 290), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

2018
15
kwi

Istota:

Możliwość uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego w stosunku do którego ustanowiono nieodpłatną dożywotnią służebność na rzecz podatnika.

Fragment:

Każdy z nich uwzględnił w swoim rozliczeniu połowę przychodu ze sprzedaży działki deklarując jednocześnie przeznaczenie całego dochodu na remont domu w ustawowym terminie 2 lat. Wnioskodawca wraz ze współmałżonką posiadają faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele mieszkaniowe (po połowie każdy). Faktury te są jednak wystawione po dacie przekazania gospodarstwa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca może uznać za wydatki na cele mieszkaniowe tylko wydatki poniesione na wymianę okien, czy też wszystkie wydatki poniesione na remont domu udokumentowane fakturami? Czy Wnioskodawca powinien zrobić korektę zeznania PIT-39 uwzględniając w zeznaniu tylko okna, czy też prawidłowo uwzględnił wszystkie faktury wystawione do końca 2016 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki jakie poniósł do końca 2016 r. powinny zostać uwzględnione jako wydatki na cele mieszkaniowe. Budynek, w którym Wnioskodawca mieszka wymagał i nadal wymaga remontu. Wnioskodawca sprzedał działkę z zamiarem pozyskania środków na ww. remont. Wydatki na wymianę okien powinny zostać uwzględnione z uwagi na fakt, że zaliczka została wpłacona dużo wcześniej. Wnioskodawca nie miał wpływu na opóźnienie i ostateczny termin ich montażu. Resztę wydatków Wnioskodawca poniósł w późniejszym terminie ze względu na to, że w okresie zimowym niektórych prac remontowych nie można było wykonywać.

2018
21
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131w związku z wydatkami ponoszonymi na remont kominów, tarasu, wymiany armatury w łazienkach i remontu ogrodzenia działki, na której położona jest nieruchomość mieszkalna.

Fragment:

Biorąc pod uwagę zakres prac wskazany we wniosku, które Wnioskodawca zamierza wykonać – za wydatki na cele mieszkaniowe można uznać jedynie udokumentowane wydatki na prace związane z remontem kominów na dachu budynku mieszkalnego, remontem tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego i wymianę armatury w łazienkach. Natomiast remont ogrodzenia działki, na której położony jest budynek mieszkalny nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe korzystające ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wydatki poniesione na jego przeprowadzenie, jak wynika z przytoczonej wyżej definicji budynku, nie stanowią wydatków na remont budynku mieszkalnego. W konsekwencji, w sytuacji wydatkowania do końca 2019 r. kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy na remont stanowiącego przedmiot współwłasności małżeńskiej budynku mieszkalnego, w którym Wnioskodawca zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, obejmujące remont kominów na dachu budynku mieszkalnego, remont tarasu stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego i wymianę armatury w łazienkach – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast prace remontowe dotyczące ogrodzenia działki, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, nie dotyczą remontu budynku mieszkalnego, czyli nie spełniają warunków ustawowych, wskazanych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
24
sty

Istota:

Czy zwrot właścicielom na konta bankowe (lub w formie zwolnienia z opłat na fundusz remontowy) kosztów (nakładów) poniesionych na remont balkonów (obowiązek remontu balkonów spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej) stanowi przychód z innych źródeł?

Fragment:

Właściciele, którzy wyremontowali balkony we własnym zakresie partycypowali również w kosztach remontu pozostałych balkonów, proporcjonalnie do swoich udziałów posiadanych w nieruchomości. Reasumując ponieśli oni dwukrotnie koszt remontu balkonów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanym stanie faktycznym, gdy obowiązek remontu balkonów spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej, zwrot właścicielom, na ich konta bankowe, poniesionych przez nich nakładów związanych z tym remontem stanowi przychód z innych źródeł określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zwrot nakładów w formie zwolnienia właścicieli, którzy wykonali remont balkonu we własnym zakresie, z opłat zaliczek na fundusz remontowy do wysokości kwoty przyznanego zwrotu nakładów na remont balkonu podlegałoby opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł? Czy właściciele, którzy otrzymają zwrot poniesionych kosztów za remont balkonów będą zobowiązani do wykazania i opodatkowania w zeznaniu rocznym otrzymanej refundacji, a wspólnota mieszkaniowa ma prawną podstawę do złożenia informacji PIT- 8C? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa wypłata zwrotu kosztów remontu balkonów nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.

2017
8
gru

Istota:

W związku z powyższym stanem faktycznym w ocenie Wnioskodawcy pojawia się zagadnienie prawnopodatkowe odnośnie określenia, w którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Fragment:

Części zamienne, a także wyposażenie i materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach remontu rocznego, wykazywane są dla celów bilansowych, jako aktywa rzeczowe oznaczane w ewidencji księgowej, jako „ remont roczny ”. Wartość powyższych składników, jako wykorzystywanych w ramach remontu rocznego podlega amortyzacji bilansowej od momentu ich użycia przez okres ich przewidywanej ekonomicznej użyteczności, tj. 36 miesięcy. Podkreślenia wymaga, że składniki, o których mowa wyżej nie spełniają kryteriów środka trwałego ani też innego rodzaju majątku trwałego. Są to materiały wykorzystywane w celu utrzymania środków trwałych, które nie podnoszą ich wartości, ani też samodzielnie nie są zdatne do używania. Pomimo przyjętego dla celów bilansowych okresu ekonomicznej użyteczności składników mienia wykorzystanych w ramach remontu rocznego, Wnioskodawca nie ma obiektywnej możliwości precyzyjnego ustalenia, czy składniki „ remontu rocznego ” służyć będą przez okres jednego roku podatkowego, czy też ich stan pozwoli na wykorzystywanie przez okres dłuższy, rozciągający się na dwa lub więcej lat podatkowych. W szczególności jako wyznacznik okresu trwałości składników „ remontu rocznego ” nie może służyć fakt, że Wnioskodawca dokonuje takich remontów w odstępach rocznych. Jak bowiem wskazano wyżej, zakres remontów rocznych jest zmienny i zależy od stanu technicznego poszczególnych urządzeń eksploatowanych w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy.

2017
6
gru

Istota:

Czy wydatki poniesione na remont mieszkania, w tym przypadku wykonanie szafek kuchennych w stałej zabudowie, stanowią w świetle przepisów podatkowych tzw. ulgę mieszkaniową?

Fragment:

Wnioskodawczyni posiada rachunki i faktury potwierdzające wydatkowanie pieniędzy na ww. remont kuchni, wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni w lokalu mieszkalnym, w którym przeprowadziła remont kuchni zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Odnosząc się do kwestii wydatku poniesionego na wykonanie szafek kuchennych w stałej zabudowie w ramach remontu kuchni należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „ remont ”. Wobec powyższego należy odwołać się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 886/96, stwierdzając: „ za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane (...)