Remonty | Interpretacje podatkowe

Remonty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remonty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesienie wydatków pochodzących ze środków z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia po ojcu, na remont domu stanowiącego majątek osobisty męża Wnioskodawczyni, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania z ulgi podatkowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 3 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że przez sformułowanie „ roboty budowlane ” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zaś w myśl art. 3 pkt 8 poprzez „ remont ” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przy czym, podkreślić należy, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób nie budzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Zatem Wnioskodawczyni, będzie mogła skorzystać z przedmiotowego zwolnienia w przypadku ponoszenia wydatków związanych z remontem budynku, do którego będzie Jej przysługiwało prawo własności lub współwłasności. Ponoszenie nakładów na remont domu stanowiącego własność męża, pomimo że miało to miejsce w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie dało Jej prawa własności ani współwłasności do budynku, a zatem nie można mówić o realizacji własnego celu mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
23
cze

Istota:
Czy w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit d) wskazującego "remont własnego lokalu mieszkalnego" Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki na zabudowę kuchni? Oczywiście bez uwzględnienia zakupu zmywarki, kuchenki i lodówki. Chodzi o wymianę istniejących blatów, zabudowanej przestrzeni kuchennej.
Fragment:
Wyjaśnić przy tym należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „ remont ”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. Wymienione pojęcie rozumieć należy zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. W świetle przepisu art. 3 pkt 8 ww. ustawy Prawo budowlane poprzez „ remont ” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Za „ remont ” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji). Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na zakup i wymianę mebli na trwałe wbudowanych w mieszkanie nie stanowią wydatków na remont budynku lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy - jest to bowiem wydatek na wyposażenie (umeblowanie) tego lokalu, zatem nie uprawnia do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
Fragment:
(...) remont miał miejsce kilkadziesiąt lat temu) i nie są w stanie wypełniać swej funkcji. Przeprowadzenie ich remontu jest niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności istniejącego akwenu portowego i toru podejściowego zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi. W odpowiedzi na pytanie Organu czy wszystkie czynności w ramach usług świadczonych przez Spółkę, włącznie z remontem dalby dewiacyjnej, związane są z przywróceniem funkcjonalności akwenom portowym i torom podejściowym, czy też można wydzielić prace, które nie mają związku z ww. celem poprawy funkcjonalności i mają na celu przebudowę akwenu portowego lub toru podejściowego, Wnioskodawca wskazał, że wszystkie planowane czynności dotyczą jedynie przywrócenia pierwotnej funkcjonalności akwenów portowych i torów podejściowych nie są natomiast związane z ich przebudową. W odpowiedzi na pytanie czy każda opisana czynność świadczona przez Wnioskodawcę jest ze sobą tak ściśle związana, że tworzy jedną całość, tj, czy bez wykonania określonej usługi opisanej we wniosku cel główny nie zostanie zrealizowany Wnioskodawca wskazał, że celem działania jest remont nabrzeża i dalby dewiacyjnej mający na celu przywrócenie ich pierwotnej funkcjonalności.
2016
15
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pochodzących ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawcy w przypadku przeznaczenia ich na remont wspólnego mieszkania wynajmowanego w zasobach TBS jak również na remont mieszkań należących do małżonki Wnioskodawcy.
Fragment:
W obliczu powyższego wyjaśnienia nie ma racji Wnioskodawca twierdząc, że dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczony na remont mieszkania w TBS jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się natomiast do kwestii wydatkowania przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (udziału w tym lokalu) na remont mieszkań należących do jego małżonki wyjaśnić należy, że jak już wskazano wcześniej – zgodnie z ww. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione m.in. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, a więc nie na remont lokalu mieszkalnego w ogóle. Przy czym zgodnie z cytowanym wcześniej art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez własny lokal, o którym mowa w ww. przepisie rozumie się lokal stanowiący własność lub współwłasność podatnika. To oznacza, że w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży, względnie w okresie jaki został przewidziany przez ustawodawcę na wydatkowanie środków ze sprzedaży, musi być spełniony warunek określony tym przepisem, czyli lokal mieszkalny musi stanowić własność lub współwłasność podatnika (a więc podatnikowi musi przysługiwać tytuł własności/współwłasności do lokalu).
2016
11
maj

Istota:
Remont/modernizacja budynku
Fragment:
Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy przy równoległym prowadzeniu prac budowlanych polegających na remoncie i modernizacji kamienicy możliwe jest zaliczenie części poniesionych wydatków bezpośrednio w bieżące koszty uzyskania przychodów jako wydatki remontowe, a pozostałej części wydatków jako ulepszenie zwiększające wartość początkową środka trwałego. Przedstawiając stanowisko Podatnika co do drugiego pytania, stwierdzić należy, że koszty związane z takimi czynnościami jak remont elewacji zewnętrznej, wymiana stropów wraz z wylewkami, wymiana tynków wewnętrznych, odtworzenie parapetów, wymiana okien na takie same, wymiana izolacji pionowych i poziomych budynku, remont schodów wewnętrznych, wymiana istniejących podłóg i posadzek, uzupełnienie ubytków w fundamentach i ich osuszenie, remont istniejących ciągów wentylacyjnych i kominów, renowacja balkonów i balustrad zewnętrznych, są wydatkami na remont i w związku z tym powinny być wliczane w bieżące koszty działalności (dalej zwane „ pracami ”). Prace te będą polegać na wymianie elementów zużytych elementami o podobnych funkcjach i właściwościach i ich istota mieści się w pełni pod pojęciem remontu zgodnie z art. 3 pkt 8 upb. Z drugiej strony nie stanowią one ulepszenia w rozumieniu art. 16g ust. 13 updop.
2016
28
kwi

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z okolicznością, że dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w części przeznaczony na własne cele mieszkaniowe w okresie nieprzekraczającym dwóch lat tj. na remont łazienki w najmowanym przez Wnioskodawczynię lokalu, w którym zamieszkuje, jest zameldowana i będzie zamieszkiwać do śmierci? Czy remont łazienki w najmowanym przez Wnioskodawczynię lokalu mieści się w wyrażeniu „wydatków na remont własnego lokalu mieszkalnego” oraz „wydatków na remont własnego lokalu mieszkalnego” w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1d oraz art. 21 ust. 26 ww. ustawy?
Fragment:
(...) remont łazienki w najmowanym przez Wnioskodawczynię lokalu, w którym zamieszkuje, jest zameldowana i będzie zamieszkiwać do śmierci... Czy remont łazienki w najmowanym przez Wnioskodawczynię lokalu mieści się w wyrażeniu „ wydatków na remont własnego lokalu mieszkalnego ” oraz „ wydatków na remont własnego lokalu mieszkalnego ” w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1d oraz art. 21 ust. 26 ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, wydatki poniesione na remont łazienki w najmowanym przez Wnioskodawczynię lokalu, którym zamieszkuje, jest zameldowana i będzie zamieszkiwać do śmierci, mieści się w wyrażeniu „ wydatków na cele mieszkaniowe ” oraz „ wydatki na remont własnego lokalu mieszkalnego ” w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1d oraz art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym jest uprawniona do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawczyni, potwierdza również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. (sygn. akt. ....) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
15
kwi

Istota:
Czy w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny zostały spełnione warunki uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy do końca 2016 r. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w całości środki uzyskane ze sprzedaży swojej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabył na wydatki (dokonane przed upływem dwóch lat od momentu zbycia tej nieruchomości) związane z remontem domu mieszkalnego posadowionego na nieruchomości przekazanej żonie Wnioskodawcy przez jej rodziców, która w tym czasie pozostawała z Wnioskodawcą w związku małżeńskim (wspólność majątkowa) na podstawie umowy z dnia 29 października 1990 r. (akt notarialny Rep. A ...), w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. nr 40, poz. 268)?
Fragment:
Odnosząc się do kwestii przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na remont budynku mieszkalnego należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „ remont ”. W związku z powyższym właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że przeznaczenie i wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, nabytego w 2013 r. w drodze spadku po matce do swojego majątku odrębnego, w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż na remont budynku mieszkalnego obejmujący remont dachu, ocieplenie, malowanie i tynkowanie, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, umożliwia zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze zbycia tego udziału w nieruchomości na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
16
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na remont mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.?
Fragment:
Ze względu na zły stan techniczno-sanitarny, Wnioskodawczyni przeprowadziła remont mieszkania: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont łazienki, ocieplenie ścian i sufitów, założenie i renowacja desek podłogowych, montaż podwieszanych sufitów. Remont trwał do kwietnia 2013 r. i od tego czasu w mieszkaniu zamieszkała córka. Mieszkanie zostało zakupione w tym celu, aby mogła tam zamieszkać dorosła córka. W sierpniu 2014 r. córka wyprowadziła się i opuściła mieszkanie. Ze względu na wysokie koszty utrzymania tak dużego 104 m2 mieszkania Wnioskodawczyni zdecydowała się na jego wynajem od września 2014 r. Z tytułu wynajmu Wnioskodawczyni opłaca podatek zryczałtowany. Wnioskodawczyni posiada faktury, potwierdzające poniesienie wydatków, które są wystawione na nią i jej męża. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych na remont mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni należy się jej zwrot niektórych wydatków poniesionych w związku z remontem mieszkania w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ponieważ mieszkanie zostało zakupione w celu zamieszkiwania go przez córkę.
2015
1
gru

Istota:
Stawka podatku VAT dla usługi wymiany istniejącej instalacji wodociągowej
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Na podstawie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Na podstawie pkt 7a art. 3 ww. ustawy, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (...). Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego treścią, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei pojęcie „ modernizacja ” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.
2015
21
paź

Istota:
Możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnienia z opodatkowania wydatków poniesionych na remont budynku.
Fragment:
Wydatkami poniesionymi na remont części budynku są zatem wszystkie wymienione przez Wnioskodawcę wydatki poniesione po dniu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach na: remont elewacji połączony z jej dociepleniem, remont pokrycia dachu powiązany z jego dociepleniem, budowę i przebudowę kominów, hydro i izolację fundamentów i ich odwodnienie, remont instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i elektrycznej, malowanie pomieszczeń i remont łazienki, wymianę okien i drzwi wewnętrznych oraz stolarki okiennej oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków stanowi zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów, oczyszczającym ścieki i pozwalającym na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Jest więc alternatywą dla innych form instalacji kanalizacyjnej, dlatego nie może być traktowana w oderwaniu od budynku mieszkalnego. Przy czym w przypadku wydatków poniesionych na remont całego budynku tj. remont elewacji połączony z jej dociepleniem, remont pokrycia dachu powiązany z jego dociepleniem, budowę i przebudowę kominów, hydro i izolację fundamentów i ich odwodnienie, remont instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i elektrycznej, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – jako że dotyczą całego budynku mieszkalnego (a więc zarówno części mieszkalnej jak i części przypadającej na wynajmowany lokal (cukiernię), koszty te Wnioskodawca winien rozliczyć nie w całości lecz jedynie w stosunki do części mieszkalnej budynku.
2015
8
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Remonty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.