Remonty | Interpretacje podatkowe

Remonty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remonty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W związku z powyższym stanem faktycznym w ocenie Wnioskodawcy pojawia się zagadnienie prawnopodatkowe odnośnie określenia, w którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
Fragment:
Części zamienne, a także wyposażenie i materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach remontu rocznego, wykazywane są dla celów bilansowych, jako aktywa rzeczowe oznaczane w ewidencji księgowej, jako „ remont roczny ”. Wartość powyższych składników, jako wykorzystywanych w ramach remontu rocznego podlega amortyzacji bilansowej od momentu ich użycia przez okres ich przewidywanej ekonomicznej użyteczności, tj. 36 miesięcy. Podkreślenia wymaga, że składniki, o których mowa wyżej nie spełniają kryteriów środka trwałego ani też innego rodzaju majątku trwałego. Są to materiały wykorzystywane w celu utrzymania środków trwałych, które nie podnoszą ich wartości, ani też samodzielnie nie są zdatne do używania. Pomimo przyjętego dla celów bilansowych okresu ekonomicznej użyteczności składników mienia wykorzystanych w ramach remontu rocznego, Wnioskodawca nie ma obiektywnej możliwości precyzyjnego ustalenia, czy składniki „ remontu rocznego ” służyć będą przez okres jednego roku podatkowego, czy też ich stan pozwoli na wykorzystywanie przez okres dłuższy, rozciągający się na dwa lub więcej lat podatkowych. W szczególności jako wyznacznik okresu trwałości składników „ remontu rocznego ” nie może służyć fakt, że Wnioskodawca dokonuje takich remontów w odstępach rocznych. Jak bowiem wskazano wyżej, zakres remontów rocznych jest zmienny i zależy od stanu technicznego poszczególnych urządzeń eksploatowanych w zakładzie produkcyjnym Wnioskodawcy.
2017
8
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione na remont mieszkania, w tym przypadku wykonanie szafek kuchennych w stałej zabudowie, stanowią w świetle przepisów podatkowych tzw. ulgę mieszkaniową?
Fragment:
Wnioskodawczyni posiada rachunki i faktury potwierdzające wydatkowanie pieniędzy na ww. remont kuchni, wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni w lokalu mieszkalnym, w którym przeprowadziła remont kuchni zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Odnosząc się do kwestii wydatku poniesionego na wykonanie szafek kuchennych w stałej zabudowie w ramach remontu kuchni należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „ remont ”. Wobec powyższego należy odwołać się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 886/96, stwierdzając: „ za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane (...)
2017
6
gru

Istota:
Czy w związku z tym, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nastąpiło przed upływem 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jego odpłatne zbycie i zostało dokonane na gruncie stanowiącym majątek odrębny żony Wnioskodawcy, a przeniesienie na Wnioskodawcę prawa własności do działki na której z ww. środków przeprowadzony został remont wspólnego domu, nastąpi przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego za rok, w którym Wnioskodawca uzyskał dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (tak by organ podatkowy miał możliwość zweryfikowania zasadności skorzystania przez podatnika ze zwolnienia podatkowego), to Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednakże, powyższa okoliczność nawet jeżeli faktycznie nastąpi nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w ustawowym okresie ponoszenia wydatków na remont domu/budynku mieszkalnego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo własności lub współwłasności do działki (gruntu) na której ten dom został wybudowany i tym samym do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce. W okresie dwóch lat od końcu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym, Wnioskodawca wydatkował przychód na remont budynku mieszkalnego na działce gruntu, do którego nie przysługiwało Mu prawo własności, współwłasności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt. I Sa/Gl959/16 wskazał, że „(...) dla przyznania zwolnienia nie jest wystarczające poniesienie nakładów na budowę lub remont jakiegokolwiek budynku (lokalu mieszkalnego). Zakres zwolnienia ograniczony został więc do budynków (lokali), do których podatnik posiada odpowiedni tytuł prawny, pozwalający na uznanie budynku (lokalu) mieszkalnego za własność podatnika, który poniósł nakłady na jego budowę, nadbudowę, rozbudowę lub remont. Zastosowanie wykładni językowej pozwala uznać zatem, że niezbędną przesłanką zastosowania zwolnienia podatkowego jest legitymowanie się przez podatnika prawem własności (lub udziałem w takim prawie) budynku lub lokalu mieszkalnego, na który poniesiono wydatki.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z remontem żłobka oraz na wyposażenie placówki.
Fragment:
Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie miał on prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie budynku przeznaczonego na prowadzenie żłobka oraz na wyposażenie placówki. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wszystkie nabyte towary i usługi w ramach realizowanej inwestycji oraz jej efekty – jak wskazał Wnioskodawca – będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT, a zatem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu remontu budynku przeznaczonego na prowadzenie żłobka oraz wyposażenie ww. placówki.
2017
30
wrz

Istota:
Skutki podatkowe przeprowadzenia remontu przez korzystającego w użyczonym budynku mieszkalnym (bez zgody właściciela)
Fragment:
Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że wystąpienie określonych skutków podatkowych w przedmiotowej sprawie uzależnione będzie od oceny czy po stronie Wnioskodawczyni powstało przysporzenie majątkowe w związku z przeprowadzeniem remontu przez korzystającego w użyczonym przez Wnioskodawczynię budynku mieszkalnym. Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawczynię opisem stanu faktycznego pomieszczenia w będącym przedmiotem umowy użyczenia budynku mieszkalnym nie wymagały remontu, a prace remontowe zostały przeprowadzone bez jej zgody. Mając na względzie powyższe, ze szczególnym uwzględnieniem przywołanych powyżej przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, należy stwierdzić, że przeprowadzenie remontu przez biorącego do używania w użyczonym budynku mieszkalnym nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni. Nie można mówić o wystąpienie przysporzenia w sytuacji gdy korzystający z użyczonego budynku przeprowadził remont bez zgody Wnioskodawczyni. Trudno bowiem zakładać, że gdyby nie przeprowadzony remont przez korzystającego, Wnioskodawczyni sama zdecydowałaby się na jego przeprowadzenie i poniosłaby z tego tytułu wydatki, skoro jak sama wskazuje pomieszczenia remontu nie wymagały. Ponadto aby mówić o powstaniu przychodu niezbędne jest wystąpienie elementu jego bezzwrotności, ponieważ tylko takie przysporzenie, które nie podlega zwrotowi, czyli ma charakter definitywny może być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.
2017
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 25 lit. d) ustawy do ww. katalogu zalicza się wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia remont, to właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.). W tym miejscu należy wyjaśnić, że przywołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788) zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2004 r. Z treści art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane wynika, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei przez roboty budowalne – stosownie do art. 3 pkt 7 ustawy – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
2017
22
lip

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku 0% do czynności oznaczenia, skatalogowania nowo zakupionych i/lub zdemontowanych czy wyremontowanych materiałów, elementów wyposażenia okrętu celem ich zdeponowania w magazynie Stoczni.
Fragment:
Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że mamy do czynienia z dwiema niezależnymi usługami, tj. z usługą remontu okrętu oraz usługą polegającą na oznaczeniu i skatalogowaniu nowo zakupionych i/lub zdemontowanych czy wyremontowanych materiałów, elementów wyposażenia okrętu, która – jak wskazuje treść wniosku – świadczona będzie w celu ustalenia towarów pozostałych (niewykorzystanych – kupionych, zdemontowanych, wyremontowanych), które Stocznia ma przechować. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze Stocznią, że usługa ta będzie świadczeniem pomocniczym do usługi remontu okrętu. W ocenie tut. organu, usługa ta nie będzie niezbędna, aby przeprowadzić ww. remont. W konsekwencji - wbrew stanowisku Stoczni - nie będzie ona korzystała - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy - z preferencyjnej, 0% stawki podatku. Z uwagi na fakt, że usługa ta nie będzie objęta obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlegać będzie opodatkowaniu - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - stawką podatku 23%. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
16
maj

Istota:
Otrzymane dofinansowanie na częściowe finansowanie inwestycji dotyczącej remontu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dofinansowania inwestycji dotyczącej remontu instalacji elektrycznej zasilania polegającego na montażu wyłącznika pożarowego i drzwi przeciwpożarowych oraz remontu instalacji elektrycznej zasilania - montaż wyłącznika pożarowego w nieruchomościach budynkowych. Celem dofinansowania jest częściowe pokrycie kosztów remontu instalacji elektrycznej zasilania polegającej na montażu wyłącznika pożarowego i drzwi przeciwpożarowych oraz remontu instalacji elektrycznej zasilania - montaż wyłącznika pożarowego w nieruchomościach budynkowych, które mają na celu zapobiegać powstawaniu lub zmniejszać skutki wypadków ubezpieczeniowych. Wartość inwestycji wynosi 51.266,82 zł. Źródłem finansowania zadania są: Środki własne Spółdzielni – 36.266,82 zł. Fundusz prewencyjny U.- 15.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową po realizacji prac oraz po przedstawieniu przez Wnioskodawcę faktur i protokołu odbioru inwestycji U. przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Spółdzielni, które zaksięguje na poczet funduszu remontowego nieruchomości budynkowych, których remonty dotyczą. Otrzymane dofinansowanie zostanie wykorzystane do sfinansowania kosztów ww. remontów środki te nie są zatem bezpośrednio związane z żadną dokonaną przez spółdzielnię mieszkaniowa dostawą ani też świadczeniem usług w rozumieniu u.p.tu.
2017
22
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia i remontu lokalu mieszkalnego, ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości podatnik faktycznie winien w nabytym i remontowanym lokalu takie cele realizować. W związku z powyższymi wyjaśnieniami oraz informacją wskazaną we wniosku, że aktualnie Wnioskodawczyni mieszka w lokalu mieszkalnym córki oraz nabędzie go na własne cele mieszkaniowe należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni może odkupić lokal mieszkalny od córki, przeznaczając na jego zakup i remont środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku. Przy czym, aby uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód podlegał w całości zwolnieniu, na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni winna wydatkować cały przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku. Podsumowując, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni w terminie od dnia sprzedaży (tj. od 20 października 2016 r.) do końca 2018 r. wydatkuje na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, tj. na zakup i remont lokalu mieszkalnego, to uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
Wydatki poniesione na zakup glazury, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz z monta?em, zakup wkretów, stela?y, p3yt gipsowo-kartonowych, zapraw tynkarskich, klejów, pod3óg szwedzkich Wnioskodawca mo?e zaliczya do wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy. Wydatki na sp3ate kredytu z uwagi na uwzglednienie kosztów nabycia jako kosztów uzyskania przychodu z tytu3u odp3atnego zbycia nie mog1 bya w tej czeoci uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a).
Fragment:
(...) remont lokalu mieszkalnego. Wyjaonia przy tym nale?y, i? przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiuj1 pojecia „ remont ”, nie okreolaj1 równie? jakiego rodzaju wydatki wchodz1 w zakres zwolnienia okreolonego w art. 21 ust. 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymienione pojecie rozumiea nale?y zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. I tak, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) przez remont nale?y rozumiea wykonywanie w istniej1cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj1cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi1cych bie?1cej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobów budowlanych innych ni? u?yto w stanie pierwotnym. Za „ remont ” uwa?a sie w szczególnooci wykonanie robót budowlanych w istniej1cym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymian1 dotychczas u?ytkowanych, zu?ytych sk3adników wyposa?enia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciep3ej wody, gazu przewodowego lub tylko okreolonych elementów tych instalacji). Pojecie remontu wyczerpuj1co wyjaoni3 równie? Naczelny S1d Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn.
2017
19
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Remonty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.