Remont środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remont środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie opisanych robót jako remont i zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rozliczając poniesione wydatki w czasie przez okres np. 5 lat?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2011 r. (data wpływu 13 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków remontowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów handlowych, wyposażenie i remont środków trwałych, które zostały pokryte z przyznanych bezrobotnemu przez Powiatowy Urząd Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 9, art.20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 121, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21.02.2007 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na remont lokalu sklepowego, który został zaliczony do środków trwałych jest nieprawidłowe a w części dotyczącej wydatków na zakup towarów handlowych i wyposażenia jest prawidłowe. W dniu 26.02.2007 roku wpłynął (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących remont dachu budynku, który to bydynek jest w całości wynajmowany innym podmiotom (na podstawie umów najmu)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 07.07.2005 r. (data wpływu 12.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowiskojest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia jest właścicielem pawilonu handlowego, który w całości wynajmuje innym podmiotom na podstawie zawartych umów najmu. Czynsz pobierany za wynajem podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%. Obecnie Spółdzielnia zleciła wykonanie robót remontowych dachu niniejszego pawilonu. Podatnik stoi na stanowisku, iż ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących remontu dachu budynku, wystawionych (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy poniesiony koszt remontu (naprawy rewizyjnej) lokomotywy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w wysokości 1/4 wartości remontu, w kolejnych czterech latach podatkowych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. - z p. zm.); art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z p. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006.12.28 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Pismem z dnia 2006.12.28 R. Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - „czy poniesiony koszt remontu (naprawy rewizyjnej) lokomotywy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w wysokości 1 / 4 wartości remontu, w kolejnych czterech latach podatkowych”. Z przedstawionego stanu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia w całości, czy częściowe odliczenie podatku naliczonego od zakupionych okien, elementów ogrodzenia i wymiany instalacji elektryczne oraz ich montażu.

Fragment:

(...) Stan faktyczny przedstawiony przez stronę podany we wniosku;- Starostwo Powiatowe na podstawie umowy najmu wynajmuje firmie budowlanej w budynku wielokondygnacyjnym ; parter i I piętro budynku oraz plac wokół budynku. Pozostałe kondygnacje budynku nie są używane przez Starostwo i nie są wynajmowane – stanowią pustostan.W trakcie trwania umowy najmu w pomieszczeniach wynajmowanych dokonano wymiany okien, będzie dokonane ogrodzenie wynajmowanego placu wokół budynku, oraz będzie dokonana wymiana instalacji elektrycznej. Zakupione okna wymienione są tylko w pomieszczeniach wynajmowanych, stanowiących odrębne kondygnacje budynku.Elementy ogrodzenia są również związane z wynajmowanym placem wokół budynku.Wymiana instalacji elektrycznej dotyczy również wynajmowanych pomieszczeń.Zakupione towary i usługi w postaci okien, elementów ogrodzenia, wymiany instalacji elektrycznej oraz montażu wykorzystywane są w całości do wykonywania czynności opodatkowanych (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont dachu budynku warsztatowego (przekazanego nieodpłatnie przez ojca podatnika na podstawie umowy użyczenia) wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) W przedstawionym stanie faktycznym do prowadzenia działalności gospodarczej ojciec przekazał podatnikowi nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia budynki warsztatowe, maszyny i urządzenia.Po okresie zimowym w jednym z budynków wystąpiły przecieki dachu. Zachodzi konieczność wymiany około 60 m2 pokrycia dachowego (demontaż blachy i rynien oraz montaż nowo zakupionej blachy trapezowej i rynien). Zdaniem podatnika poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskaniaprzychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają nieodpłatnie z cudzych rzeczy mogą rozliczać wydatki ponoszone w związku z ich używaniem i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów, o ile wydatki te spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.). Oznacza to, że muszą one pozostawać w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione na wymianę okien w hali fabrycznej podatnik może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Pana w dniu 18.10.2004 r. (wpływ do Urzędu) zapytaniem dotyczącym kwalifikacji wydatków poniesionych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na wymianę okien w hali fabrycznej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, (...)

2011
1
lut

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont środka trwałego.

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 18.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm) informuje, że wydatki na remont są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, gdy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000 r. Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.) są poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Do remontu zalicza się wszelkie wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego składnika majątku niezwiększające jego wartości użytkowej. Z pisma skierowanego przez Spółdzielnię do tutejszego Urzędu wynika, że prace polegały na wymianie pokrycia dachu, wymianie części związanych z dachem, odnowieniu elewacji oraz wymianie drzwi wejściowych w obiekcie handlowym. Prace takie były pracami o charakterze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy remont środków trwałych polegający na wymianie starych drewnianych okien na nowe plastikowe w budynku administracyjnym i budynku magazynowym można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie tj. budynku magazynowego przy ul. (...) i budynku administracyjnego przy ul. (...). W przypadku Spółdzielni jeżeli faktycznie zakres prac remontowych będzie obejmował tylko wydatki poniesione na zakup i zamontowanie nowych okien co spowoduje jedynie przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej środka trwałego, jeżeli pierwotne przeznaczenie tych środków trwałych (budynków) nie ulegnie zmianie to wydatki te podatnik może uznać jako remont środków trwałych i zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu Stanowisko pytającego podatnika w tej sprawie jest prawidłowe. (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych remontem budynku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wszelkie wydatki ponoszone przez podatnika na remont środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodu i nie spowodowały ulepszenia środka trwałego. Wydatki związane z ulepszeniem powiększają wartość początkową środków trwałych i od tak ustalonej wartości dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według odpowiedniej stawki, które to odpisy dopiero stanowią koszty uzyskania przychodów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie (...)