Remont środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remont środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w opisanej sytuacji, wykonanie ogrodzeń, dróg i placów przy dwóch różnych budynkach, położonych na odrębnych, ale sąsiadujących ze sobą działkach, zwiększa wartość tych budynków, czy też ogrodzenia oraz place i drogi będą stanowić odrębne środki trwałe?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości środków trwałych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007 r. Spółka Jawna z siedzibą w G. złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody Spółki uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej i przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, które służą wykonywaniu działalności rolniczej będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności pozarolniczej wydatkowanych na zakup, modernizację i remont środków trwałych na terenie gospodarstwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z wymianą sufitu w lokalu użytkowym można zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2006 r. (wpłynął w dniu 20 września 2006 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasadności zaliczenia bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z wymianą sufitu w lokalu użytkowym, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września br. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek (...)

2011
1
maj

Istota:

Po zakupie zespołu pałacowego (płace, towarzyszące zabudowania, park) Spółka planuje przeprowadzić prace związane z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, inst. elektrycznej, gazowej, stropów, ogrzewania oraz wykonanie projektu zagospodarowania zieleni – czy prace te można zakwalifikować jako remont środka trwałego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z roku 2005 Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 29.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów robót związanych z remontem budynków stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Stan faktyczny opisany przez podatnika: Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynków i budowli na tej nieruchomości. Cały obiekt wykorzystywany jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę. Nabyte obiekty charakteryzują się znacznym stopniem zaniedbania, wobec czego niezbędne jest wykonanie prac (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w obcym środku trwałym?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z dnia 17.01.2006r., znak: US-l/415-20/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie kosztów związanych z przystosowaniem obcego środka trwałego, do potrzeb podatnika, przed jego formalnym oddaniem do użytku. Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ww. ustawy z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego iub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wnioskiem z dnia 07.12.2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasadnym jest zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wymianę rur doprowadzających wodę z pieca c. o. do grzejników i starych grzejników w sali sprzedaży z powodu złego stanu technicznego na dwie nagrzewnice wodne?

Fragment:

(...) do celów działalności gospodarczej lub w inny sposób przyczynia się do powstawania przychodu, co niewątpliwie ma miejsce w przedstawionej sytuacji. Zatem, aby prawidłowo zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez Panią i wspólnika wydatki, należy rozstrzygnąć, czy dotyczyły one wykonania prac o charakterze remontowym, czy też związane były one z ulepszeniem środka trwałego. Niewykluczone jest bowiem, że część wydatków może być poniesiona na remont środka trwałego a część na jego unowocześnienie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji remontu. Remont obiektów budowlanych zdefiniowany jest w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). Stosownie do jego treści, remont oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy (...)

2011
1
mar

Istota:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu. Przed budynkiem w którym znajduje się sklep jest betonowy podjazd dla samochodów. Podjazd ten zaczyna pękać i kruszyć się. Konieczny jest remont aby zapewnić trwały i estetyczny wygląd zamierza wyłożyć cały podjazd kostką brukową.
Czy wydatek ten może w całości stanowić koszt uzyskania przychodu?
Zdaniem przedsiębiorcy tak, ponieważ jest to remont istniejącego już podjazdu tylko z innych materiałów.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. nr 8 , poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia do kosztów remontu wydatków na wymianę zniszczonego betonowego podjazdu dla samochodów przed budynkiem sklepu i wykonanie podjazdu z kostki brukowej, nie potwierdza stanowiska przedstawionego we wniosku. U z a s a d n i e n i e W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w trosce o trwałość i estetyczny wygląd znajdującego się przed budynkiem sklepu podjazdu dla samochodów , wykonanego z betonu , który pęka i kruszy się , zamierza Pan wyłożyć cały podjazd kostką brukową . Zdaniem Pana wydatek na ten cel należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponieważ jest to remont istniejącego już podjazdu . Stanowisko Pana może być zasadne tylko pod tym warunkiem , że kwota tych wydatków w roku podatkowym nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik zakupił w sierpniu 2001 r. używaną nieruchomość. Budynek został przyjęty do ewidencji środków trwałych i wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika (usługi hotelowe) Po kilku latach użytkowania przeprowadzono kapitalny remont budynku oraz adaptowano ostatnie piętro na pokoje hotelowe. Na parterze oraz piętrach wcześniej użytkowanych wymieniono stolarkę, kanalizację, CO, WC, kafelki, wykładzinę podłogową, natomiast na ostatnim piętrze przebudowano pomieszczenia. W opisanym stanie faktycznym podatnik zwrócił się z następującym pytaniem : które wydatki na remont środka trwałego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jeśli w budynku trwa jednocześnie remont i inwestycja, oraz jak rozdzielić koszty obu przedsięwzięć.
Zdaniem podatnika wydatki poniesione na remont parteru i piętra używanego stanowią koszty uzyskania przychodu, natomiast wydatki ostatniego piętra powiększają wartość środka trwałego. Jeśli chodzi o rozliczenie to faktury winny być osobno wystawione na roboty.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ustalenie, która z ww. sytuacji ma miejsce, wymaga analizy art. 22g ust. 17 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub preferencyjnych, których jednostkowa cena nabycie przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest zaliczenie do bieżących kosztów działalności wydatków poniesionych na zakup garażu oraz remont budynku, w którym prowadzona jest działalność, a który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych tylko stanowi współwłasność małżeńską podatnika?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.08.2005 r. (…) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii wyjaśnienia, czy prawidłowe jest zaliczenie do bieżących kosztów działalności wydatków poniesionych na zakup garażu oraz remont budynku, w którym prowadzona jest działalność, a który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych tylko stanowi współwłasność małżeńską podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznaje stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe . W dniu 3.08.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy remont dokonany przez spółkę cywilną w wynajmowanym lokalu, który jest w bardzo złym stanie technicznym, stanowi inwestycję w obcych środkach trwałych podlegającą amortyzacji?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 27 stycznia 2005 roku podatnicy zwrócili się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: wnioskodawca zakupił część budynku w bardzo złym stanie technicznym. Obecnie zakupioną część budynku planuje wynająć spółce cywilnej, której jest udziałowcem, na cele działalności gospodarczej. Spółka zamierza dokonać remont lokalu. W związku z powyższym wnioskodawcy zwracają się z zapytaniem: Czy remont dokonany przez spółkę w wynajętym lokalu będzie stanowił inwestycję w obcych środkach trwałych podlegającą amortyzacji? Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że przeprowadzona modernizacja stanowiłaby dla spółki inwestycję w obcych środkach trwałych podlegającą amortyzacji. Ustosunkowując się do wyżej przedstawionych kwestii, stwierdza się co następuje: Aby mówić o inwestycji w obcych środkach trwałych, wydatki (...)