Remanent początkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent początkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
cze

Istota:

Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?

Fragment:

(...) zwolnioną od podatku od towarów i usług... Czy w wyżej opisanej sytuacji z tytułu przekazania samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika nie powstaje przychód... Wnioskodawca w złożonym w dniu 21 marca 2012 r. uzupełnieniu wniosku zrezygnował z pytania oznaczonego nr 1 oraz przeformułował ww. pytania, zadając trzy następujące zapytania, tj.: Czy w sytuacji, w której wartość otrzymanych towarów handlowych nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego - również wycenić te towary i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego... Czy w przypadku - wchodzących w skład będących przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa - sprzedaży samochodu ciężarowego oraz wycofania samochodu z działalności gospodarczej w celu wykorzystywania go na potrzeby osobiste podatnika samochodu osobowego mamy do czynienia z czynnością zwolnioną od (...)

2011
1
paź

Istota:

W jaki sposób zaewidencjonować surowce do produkcji, które również otrzyma w darowiźnie?

Fragment:

(...) zaewidencjonować surowce do produkcji, które Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, surowce do produkcji pieczywa, które otrzyma w darowiźnie zamierza wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pozycji uwagi przez co nie zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodu, jednakże ww. surowce staną się własnością Wnioskodawcy, dlatego też zamierza je ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako remanent początkowy i uwzględnić go przy ustalaniu dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na tle przestawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy towary handlowe wniesione do spółki jawnej jako część aportu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo, stanowić będą remanent początkowy w tej spółce dla potrzeb rozliczenia rocznego dochodu ?

Fragment:

(...) dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. W aspekcie powyższego – w świetle przedstawionego stanu faktycznego – uznać należy, że skoro rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu 22.01.2007r, to na ten dzień spółka miała obowiązek sporządzenia remanentu. Zatem towar handlowy wniesiony aportem przez wspólnika winien być objęty spisem z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalnościi wykazany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako remanent początkowy.Wartość towarów handlowych objętych spisem z natury i wykazanych w księdze przychodów i rozchodów będzie miała wpływ na ustalenie dochodu spółki za rok 2007. A zatem stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Powyższa interpretacja odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższa (...)