Remanent likwidacyjny | Interpretacje podatkowe

Remanent likwidacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent likwidacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowi1zku uiszczenia przez spadkobierce podatku nale?nego wynikaj1cego z niesprzedanych towarów i orodków trwa3ych zmar3ego podatnika.
Fragment:
(...) pocz1tkowej tych obiektów. Reasumuj1c, Pani zdaniem skoro spadkobiercy po zmar3ym podatniku, nie maj1 obowi1zku sporz1dzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy VAT i opodatkowania towarów i orodków trwa3ych objetych tym spisem, a tym samym nie s1 zobowi1zani do odprowadzenia nale?nego podatku to tak?e zakres odpowiedzialnooci spadkobierców po podatniku nie obejmuje obowi1zku uiszczenia przez spadkobierców podatku nale?nego wynikaj1cego z niesprzedanych towarów i orodków trwa3ych zmar3ego podatnika, gdy? spadkobiercy odpowiadaj1 za zobowi1zania powsta3e za ?ycia podatnika nie zao za te powsta3e po jego omierci. Natomiast obowi1zek odprowadzenia podatku nale?nego za pozosta3e orodki trwa3e i niesprzedane towary powstaje po omierci podatnika. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawid3owe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci.
2017
26
sty

Istota:
Brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 mara 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący osobą fizyczną, jako przedsiębiorca jednoosobowy prowadzi na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (księgi rachunkowe, podatek liniowy) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przyszłości zamierza wnieść do spółki komandytowej aport w postaci prowadzonego przez siebie, jako przedsiębiorcę jednoosobowego, przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca jest jednym z komandytariuszy w spółce, do której ma być wniesiony przedmiotowy aport. Wniesienie (...)
2016
27
lis

Istota:
Braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: 1.Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury), o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze śmiercią Spadkodawczyni prowadzącą wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą... W wypadku, gdy tutejszy organ uzna, że odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, Wnioskodawca wniósł również o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 2.Czy spis z natury powinien uwzględniać Nakłady Inwestycyjne poniesione w związku z remontem Nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy nie ciąży na nim obowiązek przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury), o którym mowa w art. 14 ust. 5 ww. ustawy, w związku ze śmiercią Spadkodawczyni prowadzącą wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą. Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadkach: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6 ww. ustawy, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.
2016
20
sty

Istota:
Brak obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Otrzymał Pan wraz z siostrą, w spadku po zmarłej Matce, spadek w postaci: przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości i inne środki trwałe; nieruchomości stanowiące majątek prywatny. Spadek został przez Spadkobiorców przyjęty na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia zawartego przed notariuszem. Spadkobiercy złożyli we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po spadkodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spadkobiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę oraz uregulowania podatku VAT, który wynika ze sporządzonego remanentu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług, nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
2014
31
lip

Istota:
Brak obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Otrzymała Pani wraz z bratem, w spadku po zmarłej Matce, spadek w postaci: przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości i inne środki trwałe; nieruchomości stanowiące majątek prywatny. Spadek został przez Spadkobiorców przyjęty na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia zawartego przed notariuszem. Spadkobiercy złożyli we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po spadkodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spadkobiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę oraz uregulowania podatku VAT, który wynika ze sporządzonego remanentu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług, nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
2014
31
lip

Istota:
Czy na dzień likwidacji jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej należy sporządzić remanent likwidacyjny oraz zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy?
Fragment:
Wnioskodawca nie ma natomiast obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ani też obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z tego remanentu. Jest to wynikiem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonej ustawą z 25 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1478). Ustawą tą uchylono art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujący sposób ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego oraz art. 44 ust. 4, który dotyczył ustalenia podatku w formie ryczałtu w wysokości 10% od dochodu o którym mowa w art. 24 ust. 3. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2013
14
lis

Istota:
Uznanie podziału majątku spółki cywilnej pomiędzy wspólników za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz braku obowiązku opodatkowania towarów objętych spisem z natury.
Fragment:
W ocenie Spółki, taki podział, prowadzący do kontynuacji pełnego zakresu Jej działalności z pełnym wykorzystaniem Jej podzielonego majątku określonego ewidencjami i remanentem likwidacyjnym, stanowi transakcję zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zakresie pytania drugiego Spółka wskazała, iż Jej rozwiązanie z podziałem pomiędzy wspólników Jej zadań oraz majątku, dokonany na mocy art. 199 Kodeksu cywilnego z przeznaczeniem w stu procentach do kontynuacji rozdzielonych zadań, z dwóch co najmniej powodów eliminuje potrzebę zastosowania opodatkowania podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14 ustawy, mianowicie: z powodów określonych wyzej, z uwagi na fakt, że rozdysponowane uchwałą wspólników składniki majątkowe Spółki wejdą na stan majątkowy wydzielonych przedsiębiorstw w trybie przeniesienia wprost z remanentu likwidacyjnego oraz z ewidencji prowadzonych przez Spółkę, z zachowaniem wartości netto oraz z zachowaniem stopnia umorzenia środków trwałych, bez kontrowersyjnego prawa do określania aktualnych wartości rynkowych i wznawiania amortyzacji środków trwałych całkowicie zamortyzowanych w Spółce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2013
23
maj

Istota:
Stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
Fragment:
Zatem, mając na uwadze powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Niezależnie od powyższego, zgodnie z powołanym art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca obowiązany jest sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności. Wnioskodawca winien mieć też na uwadze, iż dochód za 2012 r. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Niego należy ustalić z uwzględnieniem remanentu początkowego i remanentu sporządzonego na dzień przekazania przedsiębiorstwa, stosownie do cytowanego powyżej art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż w aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego. W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2012
25
paź

Istota:
Czy można odliczyć VAT zapłacony w 2010 r. po zamknięciu firmy?
Fragment:
W myśl przepisu art. 14 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10 (art. 14 ust. 8). Zasady odliczenia podatku zostały określone w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z zapisem ust. 2 , kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów (...)
2011
25
lis

Istota:
Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji przekazania składników majątku żonie.
Fragment:
Powyższe przypadki stanowią katalog zamknięty co oznacza, że ustawodawca nie dopuszcza innych sytuacji, których wystąpienie uzasadniałoby zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Dlatego też np. w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej przez jednego z małżonków i przekazania towarów współmałżonkowi na potrzeby prowadzonej przez niego działalności nie stanowi przesłanki zwalniającej z obowiązku ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego. Zatem w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik zobowiązany jest na dzień likwidacji działalności gospodarczej, sporządzić remanent likwidacyjny i ustalić dochód w trybie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej. Jeżeli przekazanie przedsiębiorstwa (wraz ze wszystkimi składnikami majątkowymi) zostanie dokonane przed datą podaną w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ww. ustawy, na moment likwidacji przedsiębiorstwa remanent likwidacyjny wyniesie „ zero ” i nie powstanie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu na dzień likwidacji (z remanentu likwidacyjnego). W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 44 ust. 4 powołanej ustawy, podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.