Remanent likwidacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent likwidacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

Brak obowi1zku uiszczenia przez spadkobierce podatku nale?nego wynikaj1cego z niesprzedanych towarów i orodków trwa3ych zmar3ego podatnika.

Fragment:

(...) pocz1tkowej tych obiektów. Reasumuj1c, Pani zdaniem skoro spadkobiercy po zmar3ym podatniku, nie maj1 obowi1zku sporz1dzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy VAT i opodatkowania towarów i orodków trwa3ych objetych tym spisem, a tym samym nie s1 zobowi1zani do odprowadzenia nale?nego podatku to tak?e zakres odpowiedzialnooci spadkobierców po podatniku nie obejmuje obowi1zku uiszczenia przez spadkobierców podatku nale?nego wynikaj1cego z niesprzedanych towarów i orodków trwa3ych zmar3ego podatnika, gdy? spadkobiercy odpowiadaj1 za zobowi1zania powsta3e za ?ycia podatnika nie zao za te powsta3e po jego omierci. Natomiast obowi1zek odprowadzenia podatku nale?nego za pozosta3e orodki trwa3e i niesprzedane towary powstaje po omierci podatnika. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawid3owe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci.

2016
27
lis

Istota:

Brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 mara 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zbycie przedsiębiorstwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący osobą fizyczną, jako przedsiębiorca jednoosobowy prowadzi na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (księgi rachunkowe, podatek liniowy) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przyszłości zamierza wnieść do spółki komandytowej aport w postaci prowadzonego przez siebie, jako przedsiębiorcę jednoosobowego, przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca jest jednym z komandytariuszy w spółce, do której ma być wniesiony przedmiotowy aport. Wniesienie (...)

2016
20
sty

Istota:

Braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: 1.Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury), o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze śmiercią Spadkodawczyni prowadzącą wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą... W wypadku, gdy tutejszy organ uzna, że odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, Wnioskodawca wniósł również o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 2.Czy spis z natury powinien uwzględniać Nakłady Inwestycyjne poniesione w związku z remontem Nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy nie ciąży na nim obowiązek przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego (spisu z natury), o którym mowa w art. 14 ust. 5 ww. ustawy, w związku ze śmiercią Spadkodawczyni prowadzącą wcześniej jednoosobową działalność gospodarczą. Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadkach: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6 ww. ustawy, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

2014
31
lip

Istota:

Brak obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Otrzymał Pan wraz z siostrą, w spadku po zmarłej Matce, spadek w postaci: przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości i inne środki trwałe; nieruchomości stanowiące majątek prywatny. Spadek został przez Spadkobiorców przyjęty na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia zawartego przed notariuszem. Spadkobiercy złożyli we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po spadkodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spadkobiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę oraz uregulowania podatku VAT, który wynika ze sporządzonego remanentu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług, nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2014
31
lip

Istota:

Brak obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia przez Spadkobiercę remanentu likwidacyjnego po zmarłym podatniku. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Otrzymała Pani wraz z bratem, w spadku po zmarłej Matce, spadek w postaci: przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości i inne środki trwałe; nieruchomości stanowiące majątek prywatny. Spadek został przez Spadkobiorców przyjęty na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia zawartego przed notariuszem. Spadkobiercy złożyli we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po spadkodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spadkobiorca zobowiązany jest do sporządzenia remanentu likwidacyjnego działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę oraz uregulowania podatku VAT, który wynika ze sporządzonego remanentu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług, nie precyzuje wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług, jednakże śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2013
14
lis

Istota:

Czy na dzień likwidacji jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej należy sporządzić remanent likwidacyjny oraz zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Wnioskodawca nie ma natomiast obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ani też obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z tego remanentu. Jest to wynikiem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonej ustawą z 25 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1478). Ustawą tą uchylono art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujący sposób ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego oraz art. 44 ust. 4, który dotyczył ustalenia podatku w formie ryczałtu w wysokości 10% od dochodu o którym mowa w art. 24 ust. 3. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2013
23
maj

Istota:

Uznanie podziału majątku spółki cywilnej pomiędzy wspólników za czynność niepodlegającą opodatkowaniu oraz braku obowiązku opodatkowania towarów objętych spisem z natury.

Fragment:

W ocenie Spółki, taki podział, prowadzący do kontynuacji pełnego zakresu Jej działalności z pełnym wykorzystaniem Jej podzielonego majątku określonego ewidencjami i remanentem likwidacyjnym, stanowi transakcję zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zakresie pytania drugiego Spółka wskazała, iż Jej rozwiązanie z podziałem pomiędzy wspólników Jej zadań oraz majątku, dokonany na mocy art. 199 Kodeksu cywilnego z przeznaczeniem w stu procentach do kontynuacji rozdzielonych zadań, z dwóch co najmniej powodów eliminuje potrzebę zastosowania opodatkowania podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14 ustawy, mianowicie: z powodów określonych wyzej, z uwagi na fakt, że rozdysponowane uchwałą wspólników składniki majątkowe Spółki wejdą na stan majątkowy wydzielonych przedsiębiorstw w trybie przeniesienia wprost z remanentu likwidacyjnego oraz z ewidencji prowadzonych przez Spółkę, z zachowaniem wartości netto oraz z zachowaniem stopnia umorzenia środków trwałych, bez kontrowersyjnego prawa do określania aktualnych wartości rynkowych i wznawiania amortyzacji środków trwałych całkowicie zamortyzowanych w Spółce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2012
25
paź

Istota:

Stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Fragment:

Zatem, mając na uwadze powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Niezależnie od powyższego, zgodnie z powołanym art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca obowiązany jest sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności. Wnioskodawca winien mieć też na uwadze, iż dochód za 2012 r. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Niego należy ustalić z uwzględnieniem remanentu początkowego i remanentu sporządzonego na dzień przekazania przedsiębiorstwa, stosownie do cytowanego powyżej art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż w aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego. W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
25
lis

Istota:

Czy można odliczyć VAT zapłacony w 2010 r. po zamknięciu firmy?

Fragment:

W myśl przepisu art. 14 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10 (art. 14 ust. 8). Zasady odliczenia podatku zostały określone w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z zapisem ust. 2 , kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów (...)

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji przekazania składników majątku żonie.

Fragment:

Powyższe przypadki stanowią katalog zamknięty co oznacza, że ustawodawca nie dopuszcza innych sytuacji, których wystąpienie uzasadniałoby zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Dlatego też np. w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej przez jednego z małżonków i przekazania towarów współmałżonkowi na potrzeby prowadzonej przez niego działalności nie stanowi przesłanki zwalniającej z obowiązku ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego. Zatem w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik zobowiązany jest na dzień likwidacji działalności gospodarczej, sporządzić remanent likwidacyjny i ustalić dochód w trybie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej. Jeżeli przekazanie przedsiębiorstwa (wraz ze wszystkimi składnikami majątkowymi) zostanie dokonane przed datą podaną w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ww. ustawy, na moment likwidacji przedsiębiorstwa remanent likwidacyjny wyniesie „ zero ” i nie powstanie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu na dzień likwidacji (z remanentu likwidacyjnego). W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 44 ust. 4 powołanej ustawy, podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu.