Remanent | Interpretacje podatkowe

Remanent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to remanent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu wprowadzenia do pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych jakimi są jednostki bitcoin lub inne kryptowaluty, które zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy
Fragment:
W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Tym samym w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć wartość towarów handlowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Ich wyjaśnienie można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 728). Z uwagi na fakt, iż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest przestrzeganie w sposób ścisły zasad wynikających z treści przepisów wskazanego powyżej rozporządzenia. W myśl § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 – również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie wpływu remanentu rzeczy zastawionych będących w dniu sporządzenia remanentu własnością Wnioskodawczyni na sposób ustalenia dochodów/straty z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Na koniec roku Wnioskodawczyni sporządziła trzy remanenty: remanent towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży (nowe rzeczy, karty do doładowania na telefon, ładowarki itp.), remanent zastawów, które na dzień 31 grudnia są już własnością Wnioskodawczyni, ponieważ pożyczki te nie zostały spłacone (umowy wygasły), remanent zastawów, które nie są własnością Wnioskodawczyni bowiem umowy pożyczek trwają i klienci w każdej chwili mogą odebrać zastawiony przedmiot, a pożyczkę spłacić. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy remanent zastawów (rzeczy używanych), które na dzień 31 grudnia są moją własnością, (ponieważ umowy wygasły), lecz nigdzie nie zostały zaksięgowane ma wpływ na ustalenie dochodu/straty z działalności gospodarczej zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, wpływ na ustalenie dochodu/straty z działalności gospodarczej ma tylko remanent towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży (nowych), ponieważ zakup tych towarów jest księgowany w ciągu roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast remanent zastawów na rzeczy używane, które na 31 grudnia są własnością Wnioskodawczyni nie powinien mieć wpływu na ustalenie dochodu, ponieważ nie był księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w ciągu roku podatkowego.
2015
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego.
Fragment:
Wobec powyższego następca prawny nie jest obowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i tym samym odprowadzenia z tego tytułu podatku. Również z mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobierca nie jest obowiązany tego uczynić, gdyż przepisy te przewidują jedynie odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spadkodawcy, ale tylko tych powstałych za jego życia, zaś obowiązek sporządzenia remanentu powstaje po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych, czyli po śmierci podatnika. Reasumując, w sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca jako spadkobierca po zmarłym ojcu, nie będzie miał obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i tym samym nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie należy wskazać, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych przyjętych w drodze dziedziczenia został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-412/13-4/AA. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.
2013
11
sie

Istota:
Zakres kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że Wnioskodawczyni powinna ująć nabyte nieodpłatnie towary handlowe w remanencie początkowym nowopowstałej firmy, a w remanencie końcowym towary handlowe nie sprzedane na koniec roku podatkowego i wartość tych remanentów wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednakże z uwagi na fakt, że nabycie towarów handlowych nastąpiło nieodpłatnie, wartość tych towarów – jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów – nie może być brana pod uwagę, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
8
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego oraz sposobu ujęcia należnych zaliczek w zeznaniu podatkowym
Fragment:
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania w trakcie 2010r., powodującą zmianę właściwości urzędu skarbowego, Naczelnik dotychczas właściwego urzędu skarbowego zobowiązał Wnioskodawczynię do sporządzenia na dzień 31 sierpnia 2010r. remanentu towarów handlowych oraz do ustalenia za okres styczeń – sierpień 2010r. dochodu wg zasad określonych w art. 24 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z uwzględnieniem remanentu początkowego oraz sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2010r. Wnioskodawczyni remanent sporządziła, a od tak wyliczonego dochodu uiściła należna zaliczkę na podatek dochodowy. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2010r. Wnioskodawczyni winna była ustalić zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyliczając na dzień 30 września 2010r. różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonego zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Z uwagi na fakt, iż została ona zobligowana do sporządzenia remanentu na dzień 31 sierpnia 2010r., ustalając zaliczki za III i IV kwartał 2010r. winna ona uwzględnić dochód wynikający z tego remanentu, a następnie powiększyć go o dochód uzyskany w miesiącu wrześniu 2010r. (jako różnicę przychodów uzyskanych w tym miesiącu i poniesionych kosztów uzyskania przychodów).
2011
1
paź

Istota:
Możliwość sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego
Fragment:
Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Stosownie do art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej (...)
2011
1
paź

Istota:
1. Czy otrzymana dotacja oraz wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy zakupy dokonane za otrzymaną dotację oraz sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu?
3. W jaki sposób księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury dokumentujące zakupy sfinansowane ze środków z dotacji?
4. Czy w remanencie na dzień 31 grudnia 2010 r. uwzględnić stan:
a) wszystkich towarów handlowych – zakupionych zarówno ze środków z dotacji oraz środków własnych
b) czy tylko tych zakupionych ze środków własnych?
5. Który stan remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – opisany w punkcie „a” czy w punkcie „b”?
6. W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia kosztów z uwzględnieniem różnic remanentowych?
Fragment:
Natomiast odnosząc się do pytań dotyczących sporządzenia remanentu należy wskazać, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (...). Stosownie do treści § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
2011
1
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu.
Fragment:
Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wpisuje jedynie remanent niesprzedanych wartości dewizowych i remanent zastawów, które na dzień sporządzenia stały się własnością Wnioskodawcy może je odsprzedać. Wyceniony remanent dot. zastawów, które nie są własnością Zainteresowanego na dzień sporządzenia 31 grudnia roku nie wpisuje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a jedynie wycenia i pozostawia w aktach - ten remanent nie ma wpływu na ustalenie podatkowego dochodu/straty w roku. Wpływ na ustalenie dochodu/straty z działalności zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają wpływ jedynie remanenty dot. niesprzedanych wartości dewizowych i remanent zastawionych przedmiotów (wyceniony w wartości rynkowej na 31 grudnia) będących na 31 grudnia własnością Wnioskodawcy (pożyczki na dzień 31 grudnia nie zostały spłacone i Zainteresowany ma prawo odsprzedać te zastawy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo ustalając dochód/stratę podatkową za rok w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmując, księgując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów remanent niesprzedanych wartości dewizowych i remanent zastawów (wyceniony w wartości rynkowej) dot. zastawów, które stały się własnością Zainteresowanego i może je odsprzedać, jednocześnie nie ujmując w kalkulacji dochodu/straty podatkowej za rok remanentu zastawionych przedmiotów, które nie są własnością Wnioskodawcy - po które klienci mogą się zgłosić i odzyskać spłacając pożyczkę z oprocentowaniem...
2011
1
paź

Istota:
Czy w świetle art. 26c ust. 1, 5 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup linii rozlewniczej i w jakiej wysokości, to znaczy czy odliczeniu podlega pozostałe 50% wydatków nie zwróconych podatnikowi w formie dotacji, czy też tylko 50% kwoty pozostałej po odliczeniu od wydatków uzyskanej dotacji?
Fragment:
Przy czym zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. u. Nr 226, poz. 1478), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. u. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), jak i opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. u. Nr 96, poz. 615). Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. u. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), (...)
2011
1
paź

Istota:
Remanent likwidacyjny I korekta podatku naliczonego w związku z wybraniem podmiotowego zwolnienia od podatku.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2011 r. (data wpływu 1 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu i zapłaty podatku w przypadku wyboru zwolnienia podmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu i zapłaty podatku w przypadku wyboru zwolnienia podmiotowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w 2005 roku. Przez cały okres jej prowadzenia rozlicza podatek dochodowy w formie ryczałtu. Od dnia 10 października 2007 roku, w wyniku przekroczenia limitu 39.700 zł została podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w US XXXX, obecnie US XXXX. Na dzień objęcia podatkiem od towarów i usług nie sporządzono remanentu i nie odliczono z niego podatku naliczonego. Przedmiotem działalności jest sprzedaż odzieży i bielizny. Od stycznia 2006 roku prowadzona jest ewidencja sprzedaży poprzez kasę rejestrującą. W związku z coraz mniejszymi przychodami z działalności (w 2007 roku 62.742,59 zł, w 2008 roku 73.863,40 zł, w 2009 roku 63.827,71 zł, w 2010 roku 43.292,69 zł) oraz podniesieniem limitu zwolnienia, Wnioskodawczyni zrezygnowała z opodatkowania podatkiem VAT i wybrała zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 11.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Remanent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.