Rekultywacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekultywacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sty

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług za usługi związane z rekultywacją składowiska odpadów.

Fragment:

(...) rekultywacją usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie 39.00.22.0 – Pozostałe usługi związane z rekultywacją. Z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych. Głównym celem rekultywacji jest utworzenie warstwy glebowej przeznaczonej do uprawy roślin. Zgodnie z decyzją rekultywacja obejmuje kilka etapów i polega na: wyrównaniu i ukształtowaniu czaszy składowiska przy wykorzystaniu odpowiednich odpadów wykonaniu warstwy wyrównująco-odgazowującej ze żwiru i piasku wykonaniu warstwy biologicznej z iłu obsiewu mieszankami traw i nasadzeniu drzew. Usługa rekultywacji jest usługą złożoną składającą się z poszczególnych etapów, których realizacja prowadzi do jednego celu - utworzenie warstwy glebowej do uprawy roślin. Na usługę rekultywacji składa się więc kombinacja różnych czynności pomocniczych wyżej wymienionych, które prowadzą do wykonania świadczenia głównego, jakim jest rekultywacja. Cena wykonanej rekultywacji obejmuje całość świadczenia. Zgodnie z harmonogramem prac rozliczenie usługi będzie całościowe.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z wykonaniem usługi rekultywacji składowiska odpadów oraz usług związanych z nadzorem wysypiska

Fragment:

Spółka zamierza przeprowadzić rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w S. w wykonaniu decyzji Marszałka Województwa z dnia 25 lipca 2016 r. Czynności rekultywacji będą obejmować dwa etapy, tj. rekultywację techniczną i biologiczną oraz będą wykonane siłami zewnętrznymi na podstawie umowy o świadczenie stosownej usługi. Po zakończeniu rekultywacji Spółka będzie prowadziła nadzór zrekultywowanego składowiska przez okres do dnia 31 marca 2043 roku, kiedy to formalnie zostanie zakończony proces rekultywacji. Konieczność nadzorowania i rekultywacji składowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto czynności te będą przedmiotem świadczonej na rzecz Miasta usługi związanej z rekultywacją i nadzorem składowiska. Miasto bowiem zobowiązuje się do pokrycia wartości tej usługi w zryczałtowanej wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów obejmujących koszty rekultywacji oraz koszty nadzoru składowiska. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w związku z nabyciem usługi rekultywacji składowiska odpadów i usług związanych z nadzorem wysypiska Strona będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur od firmy (firm) wykonującej ww. usługi.

2016
30
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty rekultywacyjnej.

Fragment:

Środki z funduszu rekultywacyjnego wykorzystane będą na realizację obowiązków związanych m.in. z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów. Analizując przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że ww. opłata przekazywana Spółce przez ZGKiM stanowi zaliczkę na poczet przyszłej usługi – rekultywacji wysypiska odpadów. Z wniosku wynika, że to Spółka ma obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego i to na niej ciąży obowiązek rekultywacji składowiska. Pozostałe prawa i obowiązki dotyczące zarządzania (w tym obowiązek pobierania opłaty na fundusz rekultywacyjny) Wnioskodawca scedował na ZGKiM. Oznacza to, że wszelkie obowiązki związane z rekultywacją składowiska po zamknięciu tego składowiska pozostają po stronie Wnioskodawcy. Tym samym otrzymywana przez ZGKiM kwota w wysokości 18,00 zł (od tony odpadów) związana jest z przyszłą czynnością, którą ma obowiązek wykonać Wnioskodawca – rekultywacją wysypiska. Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe: http://sjp.pwn.pl/ ) zapłata to uiszczenie należności za coś, należność za coś, przedpłata to określona suma pieniędzy, stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie, z kolei zaliczką jest część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności, a zadatkiem część należności wpłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy.

2016
26
kwi

Istota:

Czy w sytuacji opisanej we wniosku P. świadczy usługi na rzecz Gminy, bądź wykonuje jakąkolwiek czynność opodatkowaną?
Czy P. ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Gminę z tytułu czynszu dzierżawnego?

Fragment:

Co więcej – w opłatach niegdyś pobieranych za przyjmowanie odpadów na składowisko – powinien uwzględniać koszty rekultywacji. Na podstawie powyższego można zatem stwierdzić, że: rekultywacja składowiska odpadów jest obowiązkiem Zarządzającego składowiskiem; w czasie rekultywacji Zarządzający nadal prowadzi to składowisko; obowiązek rekultywacji nie obciąża w żadnej mierze właściciela terenu; koszty rekultywacji zasadniczo powinny być uwzględnione w opłatach pobieranych za przyjmowanie odpadów na składowisko. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że nie można uznać, że w sytuacji opisanej we wniosku mamy do czynienia z usługami wykonywanymi przez P. na rzecz Gminy. Spółka wykonuje czynności polegające na rekultywacji składowiska odpadów w związku z prawnym obowiązkiem, jaki ją obciąża. Jako zarządzająca ma obowiązek zrekultywować teren składowiska (części składowiska) po zakończeniu przyjmowania tam odpadów. Co więcej – także po zakończeniu procesu rekultywacji to nadal Spółka będzie zarządzała tym terenem, gdyż nadal prowadzi tam składowisko odpadów (w fazie poeksploatacyjnej). Spółka wykonuje zatem proces rekultywacji składowiska odpadów dla samej siebie, w związku z prowadzeniem tam składowiska odpadów (także w fazie poeksploatacyjnej).

2016
10
sty

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z rekultywacją składowiska odpadów.

Fragment:

W ramach realizowanej inwestycji został zrekultywowany teren składowiska odpadów komunalnych w miejscowości O., poprzez: wykonanie rekultywacji technicznej (ukształtowanie wierzchowiny przy użyciu zdeponowanych odpadów z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów; odgazowanie składowiska); wykonanie rekultywacji biologicznej (zabieg darniowania, wprowadzenie zakrzewień i zadrzewień). W związku ze zrealizowaną inwestycją nie będą zawierane umowy cywilnoprawne, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie realizowanej inwestycji Gmina nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (art. 15 ust. 6 ustawy), gdyż podlega odrębnym przepisom prawa. Od wystawionych faktur Gmina nie odlicza podatku naliczonego w składanych deklaracjach VAT-7. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy stanowisko Gminy jest prawidłowe, że powyższe okoliczności nie pozwalają na odliczenie podatku naliczonego z faktur dotyczących towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, a tym samym ma prawo uznać podatek naliczony z faktur za wydatek kwalifikowalny... Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizowanej inwestycji nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż powstałe składniki majątkowe tej inwestycji nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności w celu uzyskiwania przychodu.

2015
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług służących rekultywacji terenu składowiska odpadów.

Fragment:

Środki pieniężne na realizację obowiązków związanych m.in. z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów zarządzający składowiskiem obowiązany jest gromadzić na tzw. funduszu rekultywacyjnym. Co istotne, faza eksploatacji składowiska odpadów obejmuje również okres jego rekultywacji, a dzień zakończenia jego rekultywacji jest jednocześnie dniem zamknięcia składowiska. W analizowanym przypadku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania, wywozu i składowania odpadów na terenie wyznaczonych do tych celów składowisk. Wykonując obowiązki nałożone na niego przepisami prawa Zainteresowany ponosi wydatki na zakup towarów i usług niezbędnych do procesu rekultywacji jednego ze składowisk odpadów eksploatowanych w prowadzonej działalności. Przedmiotowe składowisko służyło Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Co istotne, jak wynika z treści wniosku, w cenie świadczonych usług Wnioskodawca zawarł koszty związane z rekultywacją, a zatem podatek należny wykazywany w związku ze świadczeniem tych usług można powiązać z wydatkami na zakup towarów i usług związanych z rekultywacją. W systemie VAT – co do zasady – najpierw występuje podatek naliczony związany z dokonywanym przez podatnika zakupem towarów i usług, a następnie podatek należny powstały w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatnika i jeśli towary i usługi, z którymi podatek został naliczony zostaną wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2015
12
mar

Istota:

Odpis na fundusz rekultywacji.

Fragment:

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. Innymi słowy, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji wyłącznie do wysokości limitu, jaki stanowi kwota określona przez niego na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Wskazany przepis określa jednoznacznie zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika, tworząc specyficznie określony ich limit, który może być zaliczony do tych kosztów. W przypadku utworzenia funduszu rekultywacji, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy wyłącznie do wysokości kwoty określonej przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowanej o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. Zatem, warunkiem zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie funduszu rekultywacji i posiadanie planu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, który określa wysokość odpisów na ten fundusz.

2014
23
sty

Istota:

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej stanowić będą koszt uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacyjny, utworzony na podstawie art. 137 ustawy o odpadach?

Fragment:

Innymi słowy, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na fundusz rekultywacji wyłącznie do wysokości limitu, jaki stanowi kwota określona przez niego na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Wskazany przepis określa jednoznacznie zasady obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami na fundusz rekultywacji utworzony przez podatnika, tworząc specyficznie określony ich limit, który może być zaliczony do tych kosztów. W przypadku utworzenia funduszu rekultywacji, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy wyłącznie do wysokości kwoty określonej przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowanej o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. Zatem, warunkiem zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie funduszu rekultywacji. Natomiast wysokość ponoszonych kosztów pozostawiona została uznaniu samego podatnika, który określa limit wydatków na ten cel w sporządzonym na dany rok planie rekultywacji. Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis na fundusz rekultywacji określony przez niego w planie rocznym. Jeśli w danym roku nie wydatkuje odpisanych środków funduszu, to o wartość tych środków pomniejsza się wysokość odpisu planowanego w roku następnym, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2013
11
sie

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na prace związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów

Fragment:

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących ponoszone przez Gminę wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów. Wnioskodawca we własnym stanowisku stwierdza, że nie ma znaczenia moment poniesienia wydatku tylko to, czy jest związany z czynnościami opodatkowanymi, zatem nawet jeśli wydatek został poniesiony już po wykonaniu czynności opodatkowanej to prawo do odliczenia winno przysługiwać. Natomiast w ocenie tut. organu, w przedmiotowej konkretnej sprawie wydatki ponoszone na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów, nie będą służyły żadnym czynnościom opodatkowanym, bowiem nie będą służyły uzyskiwaniu obrotu z tytułu odbioru odpadów lecz właśnie zaprzestaniu uzyskiwania tego obrotu, tj. zamknięciu źródła obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Po zamknięciu i wykonaniu rekultywacji teren ten nie służy bowiem czynnościom opodatkowanym, czyli poniesione wydatki nie służą działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. Zatem stanowisko wskazane we wniosku, że Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na prace związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów, należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tut. organ wskazuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

2012
30
paź

Istota:

Czy poniesione nakłady na rekultywację szczegółową (zakup sprzętu, nawozów, utrata związanych z dzierżawą dochodów z tytułu dotychczasowej działalności rolniczej, itp.) mogą być odliczone od wartości przychodu i tym samym wartość ta nie podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Uważa Pani, że w Jej przypadku – jak wynika z zawartej umowy zastosowanie miała treść przepisu art. 95, co potwierdza zapis zawarty w § 12 ww. umowy, iż to na Pani i jej małżonku spoczywa obowiązek rekultywacji szczegółowej. Bez wykonania ww. rekultywacji nie byłoby i nie ma możliwości przywrócenia gruntów oddanych w ramach dzierżawy na potrzeby wydobycia żwiru do stanu przed wydobyciem. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z treścią ww. przepisów nakłady ponoszone na usunięcie szkody, (czyli przywrócenie gruntów w ramach rekultywacji do stanu przed rozpoczęciem wydobycia) wchodzą w zakres szkody. Ponadto wskazuje Pani, że rekultywacja szczegółowa dotycząca przedmiotu dzierżawy wiąże się: z zakupem maszyn (typu ciągnik, roztrząsacz obornika, itp. oraz nasiona i nawozy), ich garażowaniem oraz konserwacją, z gromadzeniem oraz zakupem nawozów (a tym organicznych), nasion przeprowadzenie prac rolnych przez okres od 3 do 5 lat po rekultywacji ogólnej. Tego typu zakupów również Pani wraz z małżonkiem dokonała, z utratą z tytułu braku prowadzenia działalności rolniczej na danym obszarze będącym przedmiotem dzierżawy, jak również niemożnością pozyskania ewentualnych dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze w przypadku akceptacji obszaru pod kopalnie przez organy samorządowe i administracyjne (koncesja na wydobycie) odmowa podpisania tzw. umowy dzierżawy na udostępnienie gruntu dla celów kopalnianych spowodowałaby jedynie ten skutek, iż właściciel koncesji wydobywczej w myśl prawa ograniczałby Pani i jej małżonkowi prawo własności zgodnie z treścią art. 88 ww. ustawy.