IPTPP4/4512-9/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość używania jednej kasy rejestrującej dla ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług świadczonych w dwóch punktach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wliczania do podstawy opodatkowania rekompensaty strat wynikających ze świadczenia usług komunikacji miejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wliczania do podstawy opodatkowania rekompensaty strat wynikających ze świadczenia usług komunikacji miejskiej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy w ...jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o nr NIP...... Jest Spółką ze 100% udziałem Gminy. Gmina jest jedynym założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki. Gmina w celu realizacji zadania własnego wynikającego z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Spółkę obowiązek świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie gminy. W ramach swojej działalności z zakresu zbiorowego transportu publicznego Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, z których pokrywane są koszty działalności przewozowej. Ceny urzędowe (taryfę przewozową obowiązującą przy wykonywaniu komunikacji miejskiej na terenie gminy) ustala Rada Miasta w formie uchwał. Finansowanie miejskiego transportu zbiorowego przychodami z biletów nie rekompensuje kosztów prowadzonej działalności przewozowej.

Obecnie kwestie związane z rekompensatą strat wynikających ze świadczenia usług publicznych - wykonywania usług komunikacji miejskiej na terenie gminy reguluje zawarta między Spółką a Gminą umowa z dnia 01 lipca 2009 r., która określa szczegółowe zasady obliczania wysokości wyniku finansowego netto świadczenia usług komunikacji miejskiej przy uwzględnieniu przyjętych w umowie schematów obliczania. Ujemny wynik finansowy stanowi podstawę rekompensaty, która wyliczana jest po zakończeniu miesiąca. Umowa określa maksymalną wysokość rekompensaty na dany rok kalendarzowy. Rekompensata, którą otrzymuje Spółka od Gminy na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych nie wpływa na cenę biletu, czyli na cenę świadczonej usługi. Ma ona charakter ogólny, jest dofinansowaniem ogólnych kosztów działalności.

Zgodnie z interpretacją z dnia 31 stycznia 2014 r. znak: IPTPP4/443-840/13-2/BM otrzymywana przez Spółkę rekompensata w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie zbiorowego transportu publicznego nie zwiększa podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa rekompensata nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług zbiorowego transportu publicznego, nie można rozpatrywać jej również w kategorii dotacji czy innych dopłat o podobnym charakterze.

W ramach swojej działalności Spółka, jako podmiot wewnętrzny Gminy będzie wykonywała zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na podstawie mającej obowiązywać od 01.01.2015 r. umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy. Zgodnie z przedmiotową umową Spółka otrzymywała będzie od Gminy rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów. Wysokość rekompensaty na dany rok kalendarzowy uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, powiększonemu o rozsądny zysk, który powstał w związku z realizacją usługi transportu. Zgodnie z postanowieniami umowy:

 • Okresem rozliczeniowym rekompensaty jest rok kalendarzowy.
 • Przyjmuje się maksymalną wysokość rekompensaty.
 • Dopuszcza się wypłacanie miesięcznych transz rekompensaty obliczonych z zastosowaniem wskaźnika wozokilometra.
 • Wskaźnik wozokilometra będzie wskaźnikiem pomocniczym liczonym jako iloraz kosztów sprzedaży usług działalności przewozowej podstawowej - Miasto, obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku do umowy, do ilości wozokilometrów wykonanych w ramach usługi transportu w danym okresie.
 • Płatność następować będzie w transzach.
 • Transza liczona będzie jako iloczyn ilości wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu i wskaźnika wozokilometra ustalonego na dany rok, pomniejszony o przychody z działalności przewozowej podstawowej - bilety Miasto oraz przychody z działalności przewozowej podstawowej - Miasto inne uzyskane w danym miesiącu.
 • Transze płatne będą z dołu za każdy miesiąc, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Spółkę.
 • Dopuszcza się częściową płatność transzy w okresach dekadowych. Płatność dekadowa liczona będzie jako iloczyn ilości wozokilometrów wykonanych w danej dekadzie i wskaźnika wozokilometra ustalonego na dany rok, pomniejszony o przychody z działalności przewozowej podstawowej – bilety Miasto oraz przychody działalności przewozowej podstawowej - Miasto - inne uzyskane w danej dekadzie.
 • Płatności dekadowe płatne będą z dołu za każdą dekadę, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Spółkę.
 • W pierwszym roku obowiązywania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wskaźnik wozokilometra ustalony będzie na podstawie kosztów poniesionych w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.
 • W następnych latach wskaźnik wozokilometra określany będzie w miesiącu grudniu na podstawie kosztów za okres od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października roku bieżącego.
 • Przedmiotowa rekompensata od 01 stycznia 2015 roku wyliczana będzie zgodnie z pkt VII załącznika nr 2 do przedmiotowej umowy tj. „w przypadku uzyskania wyniku działalności na poziomie ujemnym lub zerowym rekompensata obliczana będzie jako suma wartości bezwzględnej wyniku działalności i rozsądnego zysku. W przypadku uzyskania wyniku działalności na poziomie dodatnim:
   • gdy różnica pomiędzy wynikiem działalności a rozsądnym zyskiem będzie ujemna, rekompensata stanowiła będzie wartość bezwzględną tej różnicy,
   • gdy różnica pomiędzy wynikiem działalności a rozsądnym zyskiem będzie dodatnia, rekompensata stanowiła będzie wartość bezwzględną tej różnicy i będzie uznana za zaliczkę na poczet rekompensaty na następny rok”. Ostateczne rozliczenie rekompensaty za dany rok będzie następowało w terminie do 20 kwietnia roku następnego.

  W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy rekompensata, którą Spółka będzie otrzymywać od Gminy na podstawie umowy obowiązującej od 01.01.2015 r. będzie miała wpływ na cenę świadczonych przez Spółkę usług, Wnioskodawca wskazał, iż: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy w ....jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o nr NIP..... Jest Spółką ze 100% udziałem Gminy. Gmina jest jedynym założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki. Gmina w celu realizacji zadania własnego wnikającego z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Spółkę obowiązek świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie Gminy. W ramach swojej działalności z zakresu zbiorowego transportu publicznego Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, z których pokrywane są koszty działalności przewozowej. Zgodnie z przedmiotową umową spółka otrzymywała będzie od Gminy rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów.

  Wysokość rekompensaty, którą Spółka będzie otrzymywać od Gminy nie będzie miała wpływu na cenę świadczonych przez Spółkę usług.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy rekompensata strat wynikających ze świadczenia usług publicznych - wykonywania usług komunikacji miejskiej na terenie gminy (pokrycie ujemnego wyniku finansowego tej działalności), którą Spółka będzie otrzymywała od Gminy według nowej umowy od 01 stycznia 2015 roku zgodnie z art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

  Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana rekompensata od 01.01.2015 r. w dalszym ciągu nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – usługi komunikacji miejskiej, a tym samym nie będzie stanowiła zapłaty podlegającej podatkowi od towarów i usług.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r, nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej "podatkiem" podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 29a ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  Według Spółki rekompensata wyliczana na podstawie wskaźnika wozokilometra nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nadal istotą otrzymania rekompensaty będzie dofinansowanie kosztów działalności Spółki związanych z wykonywaniem usług przewozowych komunikacji miejskiej. Nie będzie więc zapłatą ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi, co potwierdza również otrzymana przez Spółkę interpretacja z dnia 31 stycznia 2014 r. znak: IPTPP4/443-840/13-2/BM.

  Rekompensaty nie można przyporządkować konkretnemu biletowi, służy ona ostatecznie pokryciu straty (ujemnego wyniku finansowego tej działalności) wynikającej ze świadczenia usług publicznych.

  Wysokość rekompensaty nie ma żadnego wpływu na cenę biletu czyli cenę świadczonej usługi. Pomiędzy Spółką a Gminą istnieje wprawdzie stosunek prawny (umowa), jednakże w ramach tego stosunku bezpośrednim i ostatecznym beneficjentem jest społeczeństwo korzystające z usług transportu.

  Ponadto podkreślić należy fakt, iż otrzymywana przez Spółkę rekompensata pozostaje bez wpływu na cenę, jaką pasażer jest zobowiązany zapłacić za bilet.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

  Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  Z treści przepisu art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnego rodzaju usługi.

  W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Z powyższego wynika, że otrzymane dotacje i inne dopłaty podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną – to stanowi ona zapłatę rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu według takiej stawki jak czynności, których dotyczą.

  Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja będzie wliczona do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ustawy, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

  Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy w ...jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jest Spółką ze 100% udziałem Gminy. Gmina jest jedynym założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki. Gmina w celu realizacji zadania własnego wynikającego z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Spółkę obowiązek świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie gminy. W ramach swojej działalności z zakresu zbiorowego transportu publicznego Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, z których pokrywane są koszty działalności przewozowej. Ceny urzędowe (taryfę przewozową obowiązującą przy wykonywaniu komunikacji miejskiej na terenie gminy) ustala Rada Miasta w formie uchwał. Finansowanie miejskiego transportu zbiorowego przychodami z biletów nie rekompensuje kosztów prowadzonej działalności przewozowej.

  W ramach swojej działalności Spółka, jako podmiot wewnętrzny Gminy będzie wykonywała zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na podstawie mającej obowiązywać od 01.01.2015 r. umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy. Zgodnie z przedmiotową umową Spółka otrzymywała będzie od Gminy rekompensatę z tytułu poniesionych kosztów. Wysokość rekompensaty na dany rok kalendarzowy uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, powiększonemu o rozsądny zysk, który powstał w związku z realizacją usługi transportu. Wysokość rekompensaty, którą Spółka będzie otrzymywać od Gminy .....nie będzie miała wpływu na cenę świadczonych przez Spółkę usług.

  Na podstawie powyższych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż otrzymywana rekompensata w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie zbiorowego transportu publicznego nie stanowi wynagrodzenia z tytułu usług wykonywanych na rzecz Gminy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą istnieje wprawdzie stosunek prawny (umowa), jednakże w ramach tego stosunku bezpośrednim i ostatecznym beneficjentem będzie społeczeństwo korzystające z usług transportu. Brak jest zatem podstaw, aby twierdzić, że istnieje jakiekolwiek obustronne i ekwiwalentne świadczenie. Zainteresowany nie świadczy usług na rzecz Gminy, lecz na rzecz potencjalnych podróżnych, a wynagrodzenie z tego tytułu stanowią kwoty uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży biletów na rzecz pasażerów. W przedmiotowej sprawie brak jest zatem bezpośredniego związku pomiędzy kwotą rekompensaty a wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług zbiorowego transportu publicznego.

  W związku z powyższym, należy stwierdzić, że ww. rekompensata nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż nie ma ona bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług zbiorowego transportu publicznego.

  Opisanej we wniosku rekompensaty nie można również rozpatrywać w kategorii dotacji czy innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa rekompensata nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług zbiorowego transportu publicznego. Fakt otrzymania rekompensaty pozostanie bowiem bez wpływu na cenę, jaką pasażer zobowiązany jest zapłacić za bilet.

  Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że rekompensata strat, którą Spółka otrzymuje od Gminy, nie będzie podlegała wliczeniu do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, gdyż nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, ale na pokrycie strat z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.