IPTPB2/4511-638/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Wielkiej Brytanii rekompensaty, na którą składają się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki renty z tytułu czynu niedozwolonego
IPTPB2/4511-638/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. odszkodowania
 3. rekompensaty
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Wielkiej Brytanii rekompensaty, na którą składają się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki renty z tytułu czynu niedozwolonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. został złożony przez małoletniego ..... reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego matkę ....., która upoważniła do reprezentowania Małoletniego radcę prawnego Pana ....., ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Wielkiej Brytanii rekompensaty, na którą składają się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki renty z tytułu czynu niedozwolonego.

We wniosku opisano następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, małoletnią, urodzoną w Wielkiej Brytanii w dniu 30 sierpnia 2005 r., posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „ustawa o pdof”), ponieważ posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). W związku z nienależytą opieką poporodową Wnioskodawcy świadczoną przez personel brytyjskiego zakładu opieki zdrowotnej w Londynie, Wielka Brytania (dalej: „Szpital”), u Wnioskodawcy, jako kilkudniowego noworodka nastąpiło zdarzenie będące źródłem szkody z tytułu błędu medycznego powodującego u Wnioskodawcy ciężkie hipernatremiczne odwodnienie organizmu z powodu niedożywienia. Błąd medyczny polegał na zaniechaniu należytej opieki przy karmieniu noworodka przez personel medyczny Szpitala (dalej: „Czyn Niedozwolony” oraz „Błąd Medyczny”). Powikłania wynikające ze złej procedury opieki nad Wnioskodawcą jako noworodkiem, trwale wpłynęły na stan zdrowia Wnioskodawcy, powodując zakrzepicę naczyń żylnych mózgu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu. Nadto, stan zdrowia Wnioskodawcy nie rokuje na całkowite wyleczenie, co po ustaniu władzy rodzicielskiej rzutuje na bardzo prawdopodobną konieczność ograniczonego lub pełnego ubezwłasnowolnienia Wnioskodawcy oraz prawdopodobną konieczność ustanowienia na Jego rzecz w przyszłości, kurateli bądź opieki w rozumieniu prawa rodzinnego i cywilnego.

Tytułem doznanych szkód Wnioskodawca wystąpił z roszczeniem w Wielkiej Brytanii o zapłatę na Jego rzecz rekompensaty od podmiotu odpowiedzialnego za administrowanie, zarządzanie i kontrolę Szpitala („Pozwany”). Forma prawna pozwanego (Foundation Trust) oznacza w systemie prawa brytyjskiego częściowo niezależną jednostkę organizacyjną, wchodzącą w skład systemu finansowania Publicznej Służby Zdrowia. Pozwany był i jest odpowiedzialny za zapewnienie usług medycznych i położniczych a także poporodowych w Szpitalu, jak również za świadczenie usług opieki położniczej, w tym był odpowiedzialny za świadczenie takich usług na rzecz Wnioskodawcy. W tym zakresie Pozwany odpowiada za cywilnoprawne skutki działania i zaniechania Szpitala. Na chwilę złożenia zapytania (wniosku ORD-IN), w sądzie w Wielkiej Brytanii toczy się w przedmiotowej sprawie przeciwko Pozwanemu postępowanie sądowe z powództwa Wnioskodawcy, reprezentowanego przez swojego przedstawiciela ustawowego (matkę Wnioskodawcy). W toku postępowania sądowego Pozwany uznał swoją odpowiedzialność w stosunku do Wnioskodawcy z tytułu zaniedbania Szpitala przy procedurach medyczno-położniczych, za które Pozwany odpowiada względem działań Szpitala.

Pomimo uznania przez Pozwanego własnej odpowiedzialności za Szpital względem Powoda, już na obecnym etapie, w sprawie nadal pozostaje sporną kwestią wysokość roszczenia i tym samym niepewny jest proceduralny sposób zakończenia sprawy co do istoty, ponieważ rozstrzygnięcie co do istoty sprawy nastąpi w jednym z następujących sposobów:

 1. ugodą zawartą przed sądem w Wielkiej Brytanii (dalej: „Ugoda Sądowa”), albo;
 2. ugodą pozasądową zatwierdzoną następnie przez sąd w Wielkiej Brytanii (dalej: „Ugoda Zatwierdzona przez Sąd”), albo;
 3. ugodą pozasądową (dalej: „Ugoda Pozasądowa”), albo;
 4. wydaniem wyroku przez sąd cywilny w Wielkiej Brytanii (dalej: „Wyrok”).

Tytułem wyjaśnienia charakteru prawnego Ugody Zatwierdzonej przez Sąd, Wnioskodawca podnosi, że procedura cywilna Wielkiej Brytanii przewiduje wymóg zatwierdzenia przez sąd cywilny, ugody pozasądowej w sytuacji, gdy w momencie zawierania ugody pozasądowej strona ugody (poszkodowany) nie jest osobą pełnoletnią. Wynika to z faktu, że jeżeli w sprawie zostanie zawarta Ugoda Pozasądowa, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że Wnioskodawca nie będzie jeszcze w momencie zawierania takiej ugody osobą pełnoletnią. Zgodnie więc ze wskazaną powyżej procedurą brytyjską w oparciu, o którą toczy się postępowanie, taka ugoda będzie obligatoryjnie musiała być zatwierdzona przez sąd i, tym samym, dla swojej ważności zostanie poddana kontroli sądowej. Dlatego, z uwagi na zakres kontroli sądowej, Ugoda Zatwierdzona przez Sąd będzie w systemie prawa brytyjskiego postrzegana jako Ugoda Sądowa.

Kwota roszczenia przysługującego Wnioskodawcy względem Pozwanego z tytułu Czynu Niedozwolonego, objęta w zależności od sposobu rozstrzygnięcia co do istoty sprawy: Ugodą Sądową, albo Ugodą Zatwierdzoną przez Sąd, albo Ugodą Pozasądową bądź Wyrokiem, będzie stanowiła rekompensatę zarówno za szkodę majątkową jak i niemajątkową Wnioskodawcy w postaci:

 1. krzywdy (bólu i cierpienia),
 2. przyszłych utraconych zarobków, w tym także z tytułu niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej w związku z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną,
 3. zwiększonych potrzeb związanych z zakwaterowaniem,
 4. utraty świadczeń socjalnych lub emerytury,
 5. kosztów opieki, leczenia i rekonwalescencji oraz, ewentualnie, kosztów opieki prawnej w przyszłości,
 6. kosztów dodatkowej opieki sprawowanej przez prawnych opiekunów Wnioskodawcy,
 7. ewentualnie kosztów opieki lub kurateli wynikających z ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy uzyskana przez Wnioskodawcę na gruncie prawa cywilnego Rekompensata (na którą składa się: odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki polskiej renty z tytułu czynu niedozwolonego), zarówno wypłacona jednorazowo, jak i wypłacana okresowo, otrzymana na podstawie Ugody Sądowej lub Wyroku w Wielkiej Brytanii, w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem Jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją, a wypłacona przez brytyjski podmiot, będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b, 3c ustawy o pdof...
 2. Czy uzyskana przez Wnioskodawcę na gruncie prawa cywilnego Rekompensata (na którą składa się: odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki polskiej renty z tytułu czynu niedozwolonego), zarówno wypłacona jednorazowo, jak i wypłacana okresowo, otrzymana na podstawie Ugody Zatwierdzonej przez Sąd Cywilny w Wielkiej Brytanii, w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem Jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją, a wypłacona przez brytyjski podmiot, będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b, 3c ustawy o pdof...
 3. Czy uzyskana przez Wnioskodawcę na gruncie prawa cywilnego Rekompensata (odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe cywilnoprawne świadczenie pieniężne spełniające warunki polskiej renty z tytułu czynu niedozwolonego), zarówno wypłacona jednorazowo, jak i wypłacana okresowo, otrzymana na podstawie Ugody Pozasądowej w Wielkiej Brytanii w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem Jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją, a wypłacona przez brytyjski podmiot, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, ale z wyłączeniem tej części Rekompensaty, którą należy uznać jako renta w rozumieniu art. 444 § 2 K.c., a to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof, bez względu na fakt, czy część Rekompensaty będąca rentą zostanie wypłacona okresowo, to jest w okresach rocznych do końca życia Wnioskodawcy, czy też będzie stanowiła część głównej (pierwszej) wypłaty Rekompensaty jako renta skapitalizowana...
 4. Czy w opisanym stanie faktycznym, Rekompensata stanowi dochód Wnioskodawcy podlegający wyłącznie polskiemu prawu podatkowemu zgodnie z zasadą ogólną przewidzianą w art. 21 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840, dalej: „Konwencja”), w związku z art. 4a ustawy o pdof, tj. zgodnie z zasadą wskazującą na opodatkowanie w państwie miejsca zamieszkania podatnika, a tym samym, czy w stosunku do Rekompensaty nie znajdzie zastosowania wyjątek od wskazanej zasady ogólnej, który nakazuje stosować prawo podatkowe brytyjskie w stosunku do dochodu wypłacanego przez trust...
 5. Czy w przypadku zgromadzenia Rekompensaty na polskim rachunku bankowym Wnioskodawcy i pobierania z tego tytułu odsetek lub innych przychodów albo w przypadku pobierania odsetek lub innych przychodów od Rekompensaty z tytułu innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, to jest w przypadku dochodów od Rekompensaty wskazanych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, należny będzie od takich dochodów z Rekompensaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof...
 6. Czy w przypadku zgromadzenia Rekompensaty na rachunku bankowym Wnioskodawcy w banku w Wielkiej Brytanii i pobierania z tego tytułu odsetek lub innych przychodów albo w przypadku pobierania odsetek lub innych przychodów od Rekompensaty z tytułu innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, to jest, czy w przypadku dochodów od Rekompensaty, takich jak dochody wskazane w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof lecz osiąganych w Wielkiej Brytanii, ich opodatkowanie nastąpi według zasad określonych w art. 11 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 1), uzyskana przez Wnioskodawcę na podstawie Wyroku lub Ugody Sądowej w ramach przepisów cywilnoprawnych Wielkiej Brytanii, przedmiotowa Rekompensata posiada z perspektywy polskiego prawa charakter cywilnoprawnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, wypłaconych z tytułu Czynu Niedozwolonego w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem Jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją - dlatego też przedmiotowa Rekompensata będzie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof, w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu spełnienia świadczenia Rekompensaty, tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego i/lub okresowo wypłacanych świadczeń pieniężnych.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 2), uzyskana przez Wnioskodawcę w ramach przepisów cywilnoprawnych Wielkiej Brytanii na podstawie Ugody Zatwierdzonej przez Sąd Cywilny w Wielkiej Brytanii, przedmiotowa Rekompensata posiada z perspektywy polskiego prawa charakter cywilnoprawnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, wypłaconych z tytułu Czynu Niedozwolonego w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem Jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją - dlatego też przedmiotowa Rekompensata będzie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof, w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu spełnienia świadczenia Rekompensaty, tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego i/lub okresowo wypłacanych świadczeń pieniężnych, ponieważ okoliczność poddania pozasądowej ugody kontroli sądowej i uzależnienie ważności ugody pozasądowej od zgody na nią Sądu Cywilnego Wielkiej Brytanii, nadaje jej status i cechy polskiej konstrukcji procesowej w postaci ugody sądowej.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 3), uzyskana przez Wnioskodawcę na podstawie Ugody Pozasądowej w ramach przepisów cywilnoprawnych Wielkiej Brytanii, przedmiotowa Rekompensata posiada z perspektywy polskiego prawa charakter cywilnoprawnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, wypłaconych z tytułu Czynu Niedozwolonego, w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą i utratą przez Wnioskodawcę całkowitej lub częściowej zdolności do podjęcia pracy zarobkowej, a także w związku ze zwiększeniem jego potrzeb na przyszłość, w szczególności związanych z dalszym leczeniem i rehabilitacją. Jednakże, jeżeli przedmiotowa Rekompensata nastąpi na podstawie ugody pozasądowej (a nie wyroku lub ugody sądowej) nie będzie poddana zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof. Konsekwentnie, przedmiotowa Rekompensata będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości z wyłączeniem jednak tej części Rekompensaty, którą należy uznać jako renta w rozumieniu art. 444 § 2 K.c., a to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof, bez względu na fakt, czy część Rekompensaty będąca rentą zostanie wypłacona okresowo, w okresach rocznych do końca życia Wnioskodawcy, czy też będzie stanowiła część głównej (pierwszej) wypłaty Rekompensaty jako renta skapitalizowana.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 4), w opisanym stanie faktycznym w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie właściwość podatkowa polska w postaci ustawy o pdof, ponieważ w rozumieniu art. 21 ust. 1 Konwencji, w związku z art. 4a ustawy o pdof, Rekompensata stanowi dochód Wnioskodawcy podlegający regułom podatkowym obowiązującym w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy (Polska). Wynika to z faktu, że rekompensata jest innym dochodem niż dochód wypłacany przez trust w rozumieniu art. 21 ust. 1 Konwencji, ponieważ Wnioskodawca nie jest założycielem ani beneficjentem trustu, a w ocenie Wnioskodawcy tylko w takim przypadku dochód z Rekompensaty podlegałby pod prawo podatkowe Wielkiej Brytanii (tj. kiedy Wnioskodawca jako polski obywatel założyłby własny trust w Wielkiej Brytanii i czerpałby z niego dochody, czyli byłby jego beneficjentem) i tym samym tylko wówczas, byłby objęty wyjątkiem wskazanym w art. 21 ust. 1 Konwencji, od generalnej zasady z tego przepisu opodatkowania dochodów zgodnie z prawem podatkowym miejsca zamieszkania (Polska). Konsekwentnie, w przedmiotowym stanie faktycznym w sprawie nie będzie miała zastosowania właściwość podatkowa brytyjska (przepisy materialnego prawa podatkowego) i Rekompensata będzie w całości podlegała wyłącznie przepisom podatkowym prawa polskiego.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 5), w przypadku zgromadzenia Rekompensaty na polskim rachunku bankowym Wnioskodawcy i pobierania z tego tytułu odsetek lub innych przychodów albo w przypadku pobierania odsetek lub innych przychodów od Rekompensaty z tytułu innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, to jest w przypadku dochodów od Rekompensaty wskazanych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, należny będzie od takich dochodów z Rekompensaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Taki obowiązek podatkowy wystąpi niezależnie od faktu, że Rekompensata (jako podstawa takiego dochodu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof) zostanie wypłacona na podstawie Ugody Sądowej, Ugody Zatwierdzonej przez Sąd, Ugody Pozasądowej bądź Wyroku, a także, że Rekompensata zostanie wypłacona z tytułu Czynu Niedozwolonego. Konsekwentnie, dochody kapitałowe od Rekompensaty nie będą objęte w żadnej części zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 3c ustawy o pdof.

Zdaniem Wnioskodawcy (w odniesieniu do pytania nr 6), w przypadku zgromadzenia Rekompensaty na rachunku bankowym Wnioskodawcy w banku w Wielkiej Brytanii i pobierania z tego tytułu odsetek lub innych przychodów albo w przypadku pobierania odsetek lub innych przychodów od Rekompensaty z tytułu innych form oszczędzania przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, to jest w przypadku dochodów od Rekompensaty, takich jak dochody wskazane w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, lecz osiągane w Wielkiej Brytanii, ich opodatkowanie nastąpi według zasad określonych w art. 11 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o pdof (dalej: „Odsetki Uzyskane w Wielkiej Brytanii”). W ten sposób Odsetki Uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu według polskiego prawa podatkowego na podstawie art. 11 ust. 1 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o pdof.

Uzasadniając własne stanowisko Wnioskodawca podaje: W świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof, sposób rozstrzygnięcia co do istoty sprawy odszkodowawczej, tj. fakt, czy rozstrzygnięcie nastąpi w drodze zapadłego wyroku czy ugody zawartej przed powszechnym sądem cywilnym, stanowi przesłankę konieczną udzielenia zwolnienia przedmiotowego w stosunku do źródła dochodu, którym jest odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Objęte niniejszym formularzem zapytania dotyczą tego samego stanu faktycznego oraz tego samego stanu prawnego. Planowana jest tylko jedna Rekompensata (składająca się z jednorazowej wypłaty i/lub okresowych płatności), ale sposób ostatecznego zaspokojenia roszczenia z Czynu Niedozwolonego może przybrać różne formy (wyrok, ugoda sądowa, ugoda pozasądowa zatwierdzona dla swojej ważności przez sąd, ugoda pozasądowa). Stąd też, trzy pierwsze zapytania skierowane w niniejszym formularzu przez Wnioskodawcę dotyczą tej samej kwestii w przedmiotowym stanie faktycznym, różniącej się jedynie formą ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy (wyrok, ugoda sądowa, ugoda pozasądowa zatwierdzona przez sąd, ugoda pozasądowa).

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że jest obywatelem polskim, a nadto, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o pdof, jest osobą posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), a także przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Spełnienie już jednego z powyższych warunków ustawa o pdof uznaje za wystarczające, aby uznać, że dana osoba posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 3 ust. 1 ustawy o pdof, nakłada polski obowiązek podatkowy w stosunku do całości swoich dochodów. Tym samym, osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objęte są na gruncie wskazanego przepisu tak zwanym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wszelkich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 in fine ustawy o pdof).

Należy jednak wskazać, że nieograniczony obowiązek podatkowy pociągający za sobą obowiązek opodatkowania według reguł obowiązujących w Polsce wszelkich dochodów osiągniętych przez podatnika, bez względu na miejsce położenia ich źródeł, stanowi zasadę, od której ustawa o pdof przewiduje wyjątki. Wyjątki od zasady zastosowania polskiej ustawy o pdof, w sytuacji podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu znajdą zastosowanie w szczególności w sprawach z substratem zagranicznym. Taki charakter mają sprawy, w których podatnik objęty polskim nieograniczonym obowiązkiem podatkowym posiada dochody ze źródła poza granicami RP, w stosunku do którego to źródła, konkretna umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania bezwzględnie wyłączy polską jurysdykcję podatkową. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 4a ustawy o pdof, przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o pdof, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przywołana norma ustawy o pdof nadaje więc w zakresie ustalania jurysdykcji podatkowej w sprawach transgranicznych pierwszeństwo stosowania reguł kolizyjnych zawartych w umowie międzynarodowej. Dlatego, w ocenie Wnioskodawcy, polska ustawa o pdof znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowanie jedynie wówczas, gdy mająca w sprawie zastosowanie umowa międzynarodowa nie wyłączy wprost polskiej jurysdykcji podatkowej.

Powyższe oznacza, że postanowienia umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, mogą wyłączyć spod polskiej jurysdykcji podatkowej regulowane w nich źródła dochodu polskiego podatnika znajdujące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W takich przypadkach, dochód znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie opodatkowany w Polsce, pomimo faktu, że polski podatnik spełnia warunki ustawowe wskazanego powyżej nieograniczonego obowiązku podatkowego (tak: J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 16, Warszawa 2015, teza 20 do art. 4a ustawy o pdof, zgodnie z którym „Nieograniczony obowiązek podatkowy pociąga za sobą obowiązek opodatkowania w Polsce wszelkich dochodów osiągniętych przez podatnika, bez względu na miejsce położenia ich źródeł, o ile przepisy szczególne lub mająca zastosowanie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej” - opublikowany w komputerowym systemie informacji prawnej Legalis).

Objęta zapytaniem o interpretację podatkową Rekompensata z tytułu Czynu Niedozwolonego, zostanie wypłacona Wnioskodawcy wskutek zdarzenia mającego miejsce w Wielkiej Brytanii. Rekompensata zostanie wypłacona przez podmiot mający swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii na podstawie Ugody Sądowej, albo Wyroku, albo Ugody Zatwierdzonej przez Sąd, albo Ugody Pozasądowej w Wielkiej Brytanii.

Stąd przeniesienie na grunt sprawy Wnioskodawcy postanowienia art. 3 ust. 1 ustawy o pdof w związku z art. 4a ustawy o pdof nakazuje weryfikację, czy w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania odpowiednia bilateralna umowa międzynarodowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ źródło przychodu (dochodu) w przedstawionym stanie faktycznym należy uznać w świetle postanowienia takiej umowy międzynarodowej za podlegające opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

Konsekwentnie, w sprawie znajdzie zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840, dalej: „Konwencja”).

Należy jednak wskazać, że wyłączenie przedmiotowej sprawy spod polskiej jurysdykcji podatkowej na rzecz opodatkowania brytyjskim podatkiem dochodowym objętego niniejszym zapytaniem dochodu Wnioskodawcy (spełniającego kryteria polskiego podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym (art. 3 ust. 1 ustawy o pdof), nastąpiłoby na gruncie Konwencji jedynie w przypadku, gdyby Konwencja wprost w drodze swojego konkretnego postanowienia (artykułu) zawierała takie rozstrzygnięcie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Konwencja nie zawiera szczególnych przepisów stanowiących reguły kolizyjne poddających wprost pod jurysdykcję podatkową polską lub brytyjską opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń odszkodowawczych otrzymanych tytułem cywilnoprawnego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty z tytułu czynu niedozwolonego, ani też dochodów z takich źródeł jak wyrok sądowy czy ugoda (sądowa, pozasądowa lub pozasądowa zatwierdzona przez sąd). Nadto, w przypadku uznania, że formalnym źródłem dochodu (przychodu) Wnioskodawcy jest wyrok/ugoda (sądowa, pozasądowa lub pozasądowa zatwierdzona przez sąd) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Pozwanym, to należy stwierdzić, że w Konwencji brak jest także jakiejkolwiek odrębnej i szczególnej regulacji kolizyjnej w tym względzie.

Niemniej jednak należy wskazać, że zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Konwencji, znajduje ona zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce oraz do podatku dochodowego w Zjednoczonym Królestwie (the income tax) (art. 2 ust. 3 lit. a) i) oraz lit. b) i) Konwencji).

Tak więc, z uwagi na zakres zastosowania Konwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sprawie znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym „Części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie” (przy czym w myśl art. 3 ust. 1c) Konwencji określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają w zależności od kontekstu odpowiednio Polskę lub Zjednoczone Królestwo).

Skoro więc, będący przedmiotem niniejszego zapytania dochód Wnioskodawcy pochodzący ze świadczeń odszkodowawczych otrzymanych tytułem cywilnoprawnego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty z tytułu Czynu Niedozwolonego, ani też dochód z takich źródeł jak wyrok sądowy czy ugoda sądowa (pozasądowa), ugoda pozasądowa zatwierdzona przez sąd, nie został objęty postanowieniami szczególnymi Konwencji, to w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 Konwencji, który w takich przypadkach wskazuje na jurysdykcję podatkową państwa, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji.

Zatem, ocena opodatkowania uzyskanej przez Wnioskodawcę Rekompensaty (odszkodowania, zadośćuczynienia oraz okresowego świadczenia cywilnoprawnego spełniającego kryteria renty) nastąpi na gruncie przepisów polskiej ustawy o pdof zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego, albowiem w sprawie nie zachodzą w stosunku do Wnioskodawcy wyjątki od tej zasady, tak na podstawie któregokolwiek przepisu szczególnego ustawy o pdof, jak i na podstawie przepisu Konwencji, która jako jedyny akt międzynarodowy znajduje bezpośrednie zastosowanie w niniejszej sprawie.

Z uwagi na powyższe, przenosząc ocenę prawnopodatkową przedmiotowego stanu faktycznego na grunt polskiej ustawy o pdof, to w ocenie Wnioskodawcy objęta zapytaniem Rekompensata (odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz okresowe świadczenie cywilnoprawne spełniające kryteria renty), podlega w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof w sytuacji, gdy Rekompensata zostanie zasądzona przez sąd Wyrokiem lub zostanie zawarta Ugoda Sądowa (pytanie nr 1).

Z kolei, w przypadku wypłaty Rekompensaty na podstawie Ugody Pozasądowej, Rekompensata będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości z wyłączeniem tej części Rekompensaty, którą należy uznać jako renta w rozumieniu art. 444 § 2 K.c., a to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof bez względu na fakt, czy część Rekompensaty będąca rentą zostanie wypłacona okresowo, w okresach rocznych do końca życia Wnioskodawcy, czy też będzie stanowiła część głównej (pierwszej) wypłaty Rekompensaty jako renta skapitalizowana (pytanie nr 3).

Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, Rekompensata będzie podlegać w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof, w sytuacji, gdy Rekompensata zostanie wypłacona na podstawie Ugody Zatwierdzonej przez Sąd (tj. ugody pozasądowej, następnie zatwierdzonej dla jej ważności przez sąd), z argumentacją jak niżej w uzasadnieniu (pytanie nr 2).

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytań nr 1, nr 2 oraz nr 3 wynika z faktu, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są inne (niż objęte zakresem wskazanym w punktach poprzedzających niniejszego artykułu ustawy o pdof – dopisek Wnioskodawcy) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

 1. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Ponadto, wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof są również odszkodowania w postaci renty, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przyjmuje art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof za podstawę zwolnienia przedmiotowego co do całości Rekompensaty wypłaconej na podstawie Wyroku lub Ugody Sądowej (Pytanie nr 1), ponieważ podstawą objętej tym zapytaniem Rekompensaty, będzie zawarta w Wielkiej Brytanii Ugoda Sądowa lub Wyrok zapadły przed brytyjskim sądem cywilnym.

Konsekwentnie, należy także wskazać, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof, możliwe jest pod warunkiem, że otrzymane odszkodowanie lub zadośćuczynienie:

 1. nie zostało przyznane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. nie dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody (lucrum cessans).

Brak istnienia pierwszej negatywnej przesłanki zwolnienia jest w sprawie rzeczą oczywistą. W przypadku drugiej negatywnej przesłanki istnienia zwolnienia należy wskazać, że istnieje przeważający pogląd, że badając przesłanki zwolnienia świadczenia odszkodowawczego od podatku dochodowego od osób fizycznych, należy dokonać weryfikacji natury tego świadczenia.

Wobec powyższego, Wnioskodawca wskazuje na wyjątkowo istotny w tej kwestii powszechnie przyjęty pogląd polskiej judykatury, że „dokonując oceny, czy wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej odszkodowanie podlegać będzie opodatkowaniu, zwolnieniu, czy też częściowemu opodatkowaniu, konieczne jest przeanalizowanie treści stosunku odszkodowawczego i ustalenie, jakie roszczenia zaspokojone zostały poprzez wypłatę przyznanego z tego tytułu odszkodowania. Dążąc do jednorazowego zakończenia sporu, strony starają się często uwzględnić w ramach rekompensaty wszelkie roszczenia, zarówno te dotyczące szkody rzeczywistej (zwolnione z opodatkowania), jak i utraconych korzyści (podlegające opodatkowaniu)” (tak: J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Wyd. 16, teza nr 27 do art. 21 ustawy o pdof).

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca dokonując oceny, czy wskazana w pytaniu nr 1 i nr 2, wypłacona na podstawie Wyroku lub Ugody Sądowej lub Ugody Zatwierdzonej przez Sąd, Rekompensata podlegać będzie opodatkowaniu, zwolnieniu, czy też częściowemu opodatkowaniu wskazuje, że przedmiotowa Rekompensata wypełnia całość treści stosunku odszkodowawczego istniejącego pomiędzy Wnioskodawcą a Pozwanym.

Nadto, Rekompensata zaspokaja wszelkie roszczenia przysługujące Wnioskodawcy względem Pozwanego zarówno za szkodę majątkową jak i niemajątkową Wnioskodawcy powstałą z tytułu Czynu Niedozwolonego z Błędu Medycznego, to jest szkodę Wnioskodawcy w postaci:

 1. krzywdy (bólu i cierpienia),
 2. przyszłych utraconych zarobków, w tym także z tytułu niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej w związku niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną,
 3. zwiększonych potrzeb związanych z zakwaterowaniem,
 4. utraty świadczeń socjalnych lub emerytury,
 5. kosztów opieki, leczenia i rekonwalescencji oraz, ewentualnie, kosztów opieki prawnej w przyszłości,
 6. kosztów dodatkowej opieki sprawowanej przez prawnych opiekunów Wnioskodawcy,
 7. ewentualnie kosztów opieki lub kurateli wynikającej z ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego Wnioskodawcy.

Nadto, z uwagi na fakt, że zdarzenie generujące szkodę u Wnioskodawcy miało miejsce w roku 2005, wypłacone przez Pozwanego kwoty (jednorazowa oraz okresowe, jak wskazano poniżej) tytułem Rekompensaty, będą obejmowały rekompensatę za szkodę majątkową i niemajątkową poniesioną przez Wnioskodawcę dotychczas, jak i tą, którą Wnioskodawca poniesie, w przyszłości. W tym względzie Wnioskodawca podnosi, że dąży On do jednorazowego zakończenia sporu z Pozwanym i dlatego Rekompensata będzie uwzględniać wszelkie roszczenia, zarówno te dotyczące szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.

Całościowe ujęcie wszystkich roszczeń z Czynu Niedozwolonego w postaci jednej Rekompensaty, ale bez wyróżniania kwotowego poszczególnych roszczeń cywilnoprawnych, składających się na całość Rekompensaty, wynika z regulacji cywilnoprawnych i praktyki cywilnoprawnej brytyjskiego materialnego i procesowego prawa brytyjskiego. Dlatego Wnioskodawca w tym miejscu podkreśla, że z uwagi na charakter i praktykę brytyjskiego prawa cywilnego Rekompensata stanowi kwotę całościową, w której brak jest szczegółowego przyporządkowania składających się na całość Rekompensaty poszczególnych kwot cząstkowych.

Jednakże, wyjątkowo istotną w ocenie Wnioskodawcy okolicznością w sprawie jest fakt, że Rekompensata wypłacona przez Pozwanego na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Ugody Sądowej/Wyroku lub Ugody Zatwierdzonej przez Sąd nastąpi poprzez wypłatę: 1) jednorazowej znacznej kwoty, oraz dodatkowo, 2) płatności okresowych wypłacanych rocznie do końca życia Wnioskodawcy. Płatności okresowe będą kwotowo wskazane w Ugodzie Sądowej lub wyroku lub Ugodzie Zatwierdzonej przez Sąd. Płatności okresowe będą coraz większe z upływem wieku Wnioskodawcy.

Wobec powyższych okoliczności sposobu wymiaru Rekompensaty Wnioskodawca wskazuje, że nawet w przypadku uznania, że część Rekompensaty stanowi odszkodowanie z tytułu korzyści, które Wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono Mu szkody (lucrum cessans), w szczególności dotyczy to odszkodowania z tytułu:

 1. przyszłych utraconych zarobków, w tym także z tytułu niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej w związku niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną,
 2. zwiększonych potrzeb związanych z zakwaterowaniem,
 3. utraty świadczeń socjalnych lub emerytury,
 4. kosztów opieki, leczenia i rekonwalescencji oraz, ewentualnie, kosztów opieki prawnej w przyszłości,
 5. kosztów dodatkowej opieki sprawowanej przez prawnych opiekunów Wnioskodawcy),

-to z uwagi na charakter tego elementu Rekompensaty, tj. renty cywilnoprawnej, mającej na celu zrekompensowanie zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków na przyszłość, będzie ono podlegać przedmiotowemu zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3c) ustawy o pdof.

Jednocześnie, zwolnienie powyższe będzie przysługiwać bez względu na fakt wypłaty tego elementu Rekompensaty jednorazowo lub w formie okresowych płatności, ponieważ prawo polskie przewiduje także możliwość jednorazowej wypłaty całości lub części świadczenia renty, w postaci jej kapitalizacji (art. 447 K.c.).

Stąd też, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że część Rekompensaty, która nie podlegałaby w innym przypadku zwolnieniu ze względu na przesłankę wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b) ustawy o pdof, nosi wszelkie przesłanki renty cywilnoprawnej wskazanej w art. 444 § 2 Kodeks cywilny, zgodnie z którym „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Zgodnie z powyższym przepisem, roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie:

 1. całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej,
 2. zwiększenia się jego potrzeb,
 3. zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Wymienione następstwa powinny mieć charakter trwały (co nie oznacza, że nieodwracalny). Każda z tych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty, jednakże konieczną przesłanką jest powstanie szkody, bądź to w postaci zwiększenia wydatków, bądź to zmniejszenia dochodów. Właśnie taka sytuacja zachodzi w przypadku Wnioskodawcy.

Nadto, renta z art. 444 § 2 K.c. (lub w związku z art. 447 K.c.) ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększone potrzeby oraz z nieosiągnięcia tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w przyszłości, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Dodatkowo, zwiększenie się potrzeb poszkodowanego stanowi szkodę przyszłą, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach na ich zaspokojenie, np. konieczność stałych zabiegów, rehabilitacji, specjalnego odżywiania, rekonwalescencji, co wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków (por.: G. Bieniek w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Trzecia Zobowiązania, Cz. I, komentarz do art. 444 K.c., str. 632 i nast.).

Wobec powyższego, zasądzona w Wyroku lub uzgodniona w Ugodzie Sądowej lub Ugodzie Zatwierdzonej przez Sąd, część Rekompensaty spełniająca przesłanki renty będzie wypełniać dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof, a w konsekwencji będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że część Rekompensaty stanowiąca korzyści, które Wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono Mu szkody (lucrum cessans) jest elementem renty cywilnoprawnej i dlatego, ta część Rekompensaty podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof (pomimo faktu, że nie podlega zwolnieniu na podstawie 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o pdof).

Wnioskodawca podnosi także, że fakt zasądzenia Rekompensaty przez sąd brytyjski w drodze Wyroku lub zawarcie Ugody Sądowej lub Ugody Zatwierdzonej przez Sąd w obcej jurysdykcji Wielkiej Brytanii, nie rzutuje negatywnie na możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 3c ustawy o pdof, ponieważ wskazane przepisy będące podstawą zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczą odszkodowania i zadośćuczynienia oraz renty otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego, nie ograniczając przedmiotu zwolnienia do renty zasądzonej wyłącznie na podstawie przepisów polskiego prawa cywilnego.

Reasumując, całość Rekompensaty, tj. wszelkie świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie, w tym renta odszkodowawcza, zasądzone na rzecz Wnioskodawcy w Wyroku sądu brytyjskiego lub przyznane Ugodą Sądową lub Ugodą Zatwierdzoną przez Sąd, spełniają dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 3c ustawy o pdof i w ten sposób będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Z kolei, w przypadku wypłaty Rekompensaty na podstawie Ugody Pozasądowej, Rekompensata będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości z wyłączeniem tej części Rekompensaty, którą należy uznać jako renta w rozumieniu art. 444 § 2 K.c. (lub renta skapitalizowana w rozumieniu art. 447 K.c.), a to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof, bez względu na fakt, czy część Rekompensaty będąca rentą zostanie wypłacona okresowo, w okresach rocznych do końca życia Wnioskodawcy, czy też będzie stanowiła część głównej (pierwszej) wypłaty Rekompensaty jako renta skapitalizowana. Taki stan rzeczy będzie wynikać z faktu, że zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o pdof nie przewiduje wymogu dochodu z wyroku lub ugody sądowej.

Jednakże, należy podkreślić, że Rekompensata wypłacona z ugody pozasądowej będzie podlegać w całości zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz pkt 3c ustawy o pdof, w sytuacji, gdy Rekompensata zostanie wypłacona na podstawie Ugody Zatwierdzonej przez Sąd (tj. ugody pozasądowej, następnie zatwierdzonej dla jej ważności przez sąd).

W tym względzie należy bowiem wskazać, że w świetle stanowiska polskiej doktryny „ugoda zawarta przed sądem (czyli ugoda sądowa) jest zarówno ugodą w rozumieniu prawa cywilnego, jak i czynnością procesową, ma zatem podwójną naturę prawną (W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006, s. 211). Prawo materialne reguluje kwestie dotyczące ważności i skuteczności umowy cywilnoprawnej wchodzącej w skład takiej ugody, a ważność i skuteczność oświadczeń procesowych zmierzających do umorzenia postępowania ocenia się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (orzecz. SN z 17 stycznia 1969 r., II PZ 43/68, NP 1969, Nr 1, s. 406 i n. z glosą J. Lapierrea, NP 1970, Nr 3, s. 412)”, (tak: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ; komentarz do artykułu 10 k.p.c. teza 3, publikowany w systemie prawnym programu komputerowego Legalis).

Przenosząc powyższe rozważania odnośnie do charakteru prawnego i cech prawnych Ugody Zatwierdzonej przez Sąd w Wielkiej Brytanii na grunt istoty pytania nr 2 wskazanego w niniejszym formularzu, to rozważania te są w ocenie Wnioskodawcy wystarczające, aby uznać, że fakt wymogu zatwierdzenia ugody pozasądowej przez sąd cywilny w Wielkiej Brytanii determinuje jej charakter jako ugody sądowej w świetle prawa polskiego. Skoro bowiem, prawo brytyjskie ustanawia dla ważności i skuteczności umowy cywilnoprawnej, którą jest ugoda zawarta z osobą małoletnią, konieczność zatwierdzenia ugody przez cywilny sąd powszechny w Wielkiej Brytanii, to dokonanie kontroli sądowej przez ten sąd, poprzez zatwierdzenie przedmiotowej ugody, będzie czynić w stosunku do jej ważności taki sam skutek, jak w przypadku ugody sądowej zawieranej przez strony w sądzie na gruncie prawa polskiego. Należy wskazać, bowiem, że fakt procesowy zatwierdzenia ugody przez sąd będzie warunkować zarazem jej ważność, skuteczność i istnienie w porządku prawnym.

W przypadku dochodów od Rekompensaty takich jak dochody wskazane w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, argumentacja Wnioskodawcy wskazana w odniesieniu do pytania nr 5 (Ad. 5) oraz do pytania nr 6 (Ad. 6) niniejszego Uzasadnienia powyżej, uzależnia opodatkowanie takich dochodów od okoliczności, czy takie dochody z Rekompensaty, będą osiągane przez Wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polskiej czy poza Rzecząpospolitą Polską.

W przypadku zgromadzenia Rekompensaty na polskim rachunku bankowym Wnioskodawcy i pobierania z tego tytułu odsetek lub innych przychodów albo w przypadku pobierania odsetek lub innych przychodów od Rekompensaty z tytułu innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, to jest w przypadku dochodów od Rekompensaty wskazanych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, należny będzie od takich dochodów z Rekompensaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 30a ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Taki obowiązek podatkowy wystąpi niezależnie od faktu że Rekompensata (jako podstawa takiego dochodu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof), zostanie wypłacona na podstawie Ugody Sądowej, Ugody Zatwierdzonej przez Sąd, Ugody Pozasądowej bądź Wyroku, a także faktu, że Rekompensata zostanie wypłacona z tytułu Czynu Niedozwolonego.

Konsekwentnie, dochody kapitałowe od Rekompensaty nie będą objęte w żadnej części zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 3c ustawy o pdof.

W przypadku Odsetek Uzyskanych w Wielkiej Brytanii, ich opodatkowanie nastąpi według zasad określonych w art. 11 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o pdof. W ten sposób Odsetki Uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu według polskiego prawa podatkowego na podstawie art. 11 ust. 1 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o pdof.

Powyższe stanowisko zdaniem Wnioskodawcy, potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2015 r., IPTPB2/4511-262/15-4/AK: „(...) w odniesieniu do odszkodowań, przyznanych na podstawie regulacji, które nie normują ich wysokości (zasad ustalania), ustawodawca nie przewiduje możliwości skorzystania ze zwolnienia. Do takich odszkodowań może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tylko wówczas, gdy zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej i nie dotyczą wyjątków wskazanych przez ustawodawcę.(...) Ustawodawca przyjął, bowiem, że w odniesieniu do odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów, które nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie wysokości odszkodowań, wystarczającym kryterium uzasadniającym zwolnienie, będzie udział w procesie przyznania odszkodowania niezawisłego organu sądowniczego (stąd wymagania dotyczące wyroku lub ugody sądowej), co gwarantuje adekwatność kwoty przyznanego odszkodowania do rozmiaru poniesionej szkody oraz zapewnia, że przepis ten nie będzie wykorzystywany do obchodzenia przepisów podatkowych. (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy nadmienić, że tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko co do kwestii, które były przedmiotem postawionych przez Wnioskodawcę pytań. Organ wydający interpretację indywidualną prawa podatkowego związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji indywidualnej ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest zatem ocena, czy Rekompensatę, która zostanie przyznana Wnioskodawcy w Wielkiej Brytanii, będzie należało uznać jako renta w rozumieniu art. 444 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (lub renta skapitalizowana w rozumieniu art. 447 K.c.). W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnień do interpretowania tych przepisów, z kolei może to stanowić domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Należy bowiem podkreślić, że kwestia charakteru prawnego tego świadczenia (Rekompensaty), nie należy do zakresu przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, a w konsekwencji rozstrzygnięcie tej kwestii nie należy do właściwości tut. Organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem przepisów prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, przy czym mianem ustaw podatkowych – w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej określa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie może bowiem prowadzić postępowania ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu orzekania, w tym w postępowaniu kontrolnym, czy podatkowym prowadzonym w oparciu o konkretną dokumentację.

Podkreślić należy również, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast, organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym lub opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.