IBPBII/1/415-906/11/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przyznana rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 24 października 2011 r.), uzupełnionym w dniu 09 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania rekompensaty za mienie pozostawione za granicą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania rekompensaty za mienie pozostawione za granicą.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. znak: IBPB II/1/415-906/11/MCZ oraz IBPB II/1/436-451/11/MCZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 09 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy została przyznana rekompensata z tytułu pozostawienia przez panią X nieruchomości w L. w 1/3 części (w kwocie 230.406.16 zł). Wnioskodawca jest spadkobiercą pani X i na mocy prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 01 października 2009 r.) odziedziczył wraz z (...) i (...) prawo do rekompensaty po 1/3 każdy.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez panią X nieruchomości w L., zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 03 maja 2011 r. na podstawie przepisów art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku pani X z dnia 10 grudnia 1990 r. oraz wniosku m.in. Wnioskodawcy z dnia 10 grudnia 2008 r. o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego.

Wnioskodawca wskazał, iż świadczenie pieniężne zostało mu wypłacone ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przyznana rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy przyznana rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn... Czy przyznana rekompensata wchodzi w skład masy spadkowej i czy należy zgłaszać ją urzędowi skarbowemu, na jakim formularzu...

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu przyznanej rekompensaty należą do grupy zwolnień przedmiotowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przyznanej rekompensaty (230.406,16 zł) wolna jest od podatku, zarówno w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od spadków i darowizn zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/436-451/11/MCZ.

W myśl zasady powszechności opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu są inne źródła, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Przepis ten uszczegółowiony został w art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem.

Stosownie natomiast do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawcy została przyznana rekompensata z tytułu pozostawienia przez panią X nieruchomości w L. w 1/3 części (w kwocie 230.406.16 zł). Wnioskodawca jest spadkobiercą pani X i na mocy prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 01 października 2009 r.) odziedziczył wraz z (...) i (...) prawo do rekompensaty po 1/3 każdy.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez panią X nieruchomości w L., zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 03 maja 2011 r. na podstawie przepisów art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku pani X z dnia 10 grudnia 1990 r. oraz wniosku m.in. Wnioskodawcy z dnia 10 grudnia 2008 r. o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego.

Wnioskodawca wskazał, iż świadczenie pieniężne zostało mu wypłacone ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

W wydanej w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od spadków i darowizn, znak IBPB II/436-451/11/MCZ wyjaśniono, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie tytułem dziedziczenia prawa majątkowego w postaci prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przyznanie samej rekompensaty, stanowiące realizację przysługującego osobom uprawnionym prawa, wyłączone jest z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W świetle powołanego powyżej przepisu należy uznać, że od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłączone jest jedynie prawo do rekompensaty, jako prawo majątkowe. Prawa tego nie można utożsamiać jednak z samą rekompensatą, która stanowi realizację prawa przysługującego osobom uprawnionym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przysługującą Wnioskodawcy rekompensatę uznać należy za przychód z innych źródeł, określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże wskazać należy, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. a) ww. ustawy wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zmianami), przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy.

W rezultacie więc przysługująca Wnioskodawcy rekompensata z tytułu mienia pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci środków pieniężnych przyznanych w decyzji właściwego organu administracji na podstawie ww. ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednak z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 30a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowego nabycia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.