IBPBI/2/423-1438/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy środki finansowe, które wpłyną do Spółki w zamian za objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki będą wyłączone z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1438/14/APinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. gmina
 3. podwyższenie kapitału
 4. przychód
 5. rekompensaty
 6. zadania własne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 grudnia 2014 r.) uzupełnionym 24 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki finansowe, które wpłyną do Spółki w zamian za objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki będą wyłączone z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki finansowe, które wpłyną do Spółki w zamian za objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki będą wyłączone z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 lutego 2015 r. Znak IBPB/2/423-1438/14/AP IBPBI/2/423-1439/14/AP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 24 lutego 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest Spółką Akcyjną wchodzącą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej – holdingu skupiającego spółki miejskie świadczące usługi o charakterze komunalnym. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska.

Gmina Miejska powierzyła Spółce realizację zadania w ramach zadań własnych Gminy polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu ... (Z.). Zadanie to będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element programu gospodarki odpadami w ramach statutowej działalności Spółki. Przed nałożeniem obowiązku wykonywania usług publicznych Spółka prowadziła i w dalszym ciągu prowadzić będzie usługi nadzoru i rozliczania podatkowej grupy kapitałowej, usługi szkoleniowe, usługi promocji spółek grupy kapitałowej bez uszczerbku dla wykonywania usług publicznych, które to usługi publiczne pozostaną podstawową działalnością Spółki.

Aktualnie Spółka realizuje projekt pn. „...” w ramach którego prowadzona jest budowa Z., a dla sfinansowania tego projektu Spółka uzyskała środki pomocowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po zakończeniu budowy Zakładu, planowanym na 2015 r., zadaniem Spółki będzie eksploatacja Z..

Problematyka związana z powierzeniem spółce komunalnej wykonywania zadań własnych gminy jest uregulowana w wielu aktach prawa wspólnotowego. Dotyczy także zagadnień tzw. pomocy publicznej, czyli tematyki, która jest monitorowana przez instytucje unijne. W myśl unijnych regulacji możliwe jest powierzenie przez gminę spółce komunalnej części zadań własnych za rekompensatą bez stosowania procedur zamówień publicznych - ale w ramach usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

O tym stanowią, między innymi poniższe akty prawne prawa wspólnotowego:

 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UEC 83/13 z dnia 30 marca 2010 r),
 • Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 29 listopada 2005 r.) - obowiązująca do dnia 30 stycznia 2012 r.,
 • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L7 z dnia 11 stycznia 2012 r.) - obowiązująca od dnia 31 stycznia 2012 r.,
 • Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE C8 z dnia 11 stycznia 2012 r.),
 • Komunikat Komisji - Zasady ramowe UE dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz. Urz. UEC 8 z dnia 11 stycznia 2012 r.).

Według prawa wspólnotowego, podmiot wykonujący usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, w przypadku braku pokrycia pełnych kosztów świadczenia tychże usług oraz rozsądnego zysku przychodami z tej działalności, otrzymuje jako wyrównanie tzw. rekompensatę. W wyroku z 24 lipca 2003 r., w sprawie C-280/00, Altmark Trans Regierungspraesidium Magdeburg, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że jeżeli przedsiębiorca otrzymuje od państwa rekompensaty z tytułu świadczenia usług o charakterze obowiązku nałożonego przez państwo, to nie stanowią one pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu, jeśli spełniają określone kryteria. Na gruncie krajowym nałożenie obowiązku świadczenia usług publicznych na spółkę komunalną (tzw. podmiot wewnętrzny w rozumieniu prawa wspólnotowego) następuje w uchwale rady gminy o zawiązaniu lub przystąpieniu do niej, w której stwierdza się, że celem działalności spółki komunalnej będzie wykonywanie zadania własnego gminy, dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie określonego zadania własnego. Natomiast cel działalności spółki komunalnej powinien znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym opisie przedmiotu jej działalności. Kwestie szczegółowe związane z realizacją ww. zadań winny być uregulowane w zawartej na tę okoliczność umowie wykonawczej.

Usługi związane z gospodarką odpadami są traktowane w prawie unijnym jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (orzecznictwo TSUE). W szczególności za świadczenie takich usług może być uznane zarządzanie poszczególnymi rodzajami odpadów tym bardziej, gdy usługi te zmierzają do rozwiązania problemu dotyczącego środowiska naturalnego. Krajowe potwierdzenie stanowiska orzecznictwa sądów europejskich oraz Komisji co do charakteru usług związanych z gospodarką odpadami jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym znajduje się m.in. w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – „Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami” (MRR/H/24(3)07/2012), czy też wytycznych -„Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - lipiec 2010 r.”. Za pomoc państwa (w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) uznaje się te korzyści, które są przyznane przedsiębiorstwom bezpośrednio lub pośrednio z zasobów państwowych (publicznych), przy czym zasoby państwowe są tożsame z zasobami jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc państwa może przybierać różnorakie formy; może polegać np. na:

 • pokryciu strat wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług publicznych,
 • podwyższeniu kapitału Spółki, w tym przez nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które to podwyższenie kapitału związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług publicznych,
 • udzieleniu dotacji,
 • udzieleniu pożyczki na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • udzieleniu poręczenia i gwarancji na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • umorzeniu należności, innym zwolnieniu z obowiązku zapłaty należności lub zaniechaniu dochodzenia jej zapłaty,
 • ewentualnym zrzeczeniu się zwykłego zwrotu z zainwestowanych środków publicznych,
 • ewentualnej rekompensacie z tytułu nałożonych przez organy publiczne obciążeń finansowych.

Rekompensatę definiuje się jako każdą korzyść (zwłaszcza finansową) przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem. Rekompensata stanowi mechanizm uzupełniania ubytku (pogorszenia) finansowego powstałego w wyniku świadczenia przez podmiot usług publicznych.

Zgodnie z powołanymi regulacjami, rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku, tak aby nie dopuścić do nieuzasadnionego naruszenia konkurencji.

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zawarta została Umowa Wykonawcza pomiędzy Gminą Miejską i Spółką. W Umowie Wykonawczej Gmina Miejska jako „Zamawiający” zobowiązała Spółkę jako „Wykonawcę” do wykonywania usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem instalacji Z..

Zgodnie z Umową okres świadczenia usług publicznych obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2030 r. W Umowie Wykonawczej określone zostały następujące zasady kalkulacji cen za usługi Z..

Wpływy Z. pochodzić będą:

 1. z wykonywania odpłatnej usługi termicznego przekształcania z Z. odpadów komunalnych lub wykonywania innych usług lub odpłatnych świadczeń z wykorzystaniem potencjału Z.,
 2. ze sprzedaży ciepła wytworzonego w Z. w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
 3. ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w Z. w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
 4. z innych wpływów związanych z funkcjonowaniem Z. - przykładowo wpływy z obrotu świadectwami pochodzenia i sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych,
 5. z ewentualnej rekompensaty rocznej na finansowanie kosztów, niepokrytych wpływami, o których mowa w punktach a)-d) przy czym wysokość rekompensaty uzależniona będzie od iloczynu strumienia odpadów i ceny za zagospodarowanie 1 Mg (tony) odpadów ustalonej przez Zamawiającego.

Wpływy Z. pochodzące z działalności wymienionej w punkcie a) obliczane będą na podstawie kalkulacji ceny przedstawionej przez Wykonawcę, przy czym o poziomie wysokości ceny za utylizację 1 Mg odpadów komunalnych (obliczenie tonażu następuje na rampie Z.) decyduje Zamawiający poprzez zatwierdzenie ceny na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę lub ustalenie ceny niższej od skalkulowanej przez Wykonawcę. Wykonawca przy kalkulacji tej ceny uwzględnia wpływy Z. pochodzące z działalności wymienionych w punktach b), c) i d) i ewentualną korektę o kwotę niewypłaconej rekompensaty rocznej za poprzedni okres obliczeniowy oraz szacowaną na dany okres ilość (strumień) odpadów, jakie przyjęte zostaną do termicznego przekształcenia w Z.. Wykonawca przy kalkulacji ceny jak i Zamawiający przy jej zatwierdzeniu uwzględniać będą zasadę „zanieczyszczający płaci za utylizację odpadów”. Wpływy Z. pochodzące z działalności wymienionych w punktach b) i c) obliczane będą na podstawie kalkulacji cen w systemie taryfowym i zatwierdzane przez Urząd regulacji energetyki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo energetyczne i w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Wpływy Z. pochodzące z działalności wymienionej w punkcie d) obliczane będą z uwzględnieniem specyfiki i ewentualnych uwarunkowań rynkowych dotyczących poszczególnych rodzajów wpływów.

Jeżeli zatwierdzona przez Zamawiającego cena odpłatnej usługi termicznego przekształcania w Z. odpadów komunalnych powoduje, że planowane wpływy Wykonawcy z tytułu całej działalności wymienionej w punktach a), b), c) i d) są niższe od kosztów tej działalności planowanej na dany rok, wówczas Wykonawca uprawniony jest do otrzymania rekompensaty rocznej za świadczone usługi publiczne w wysokości obliczonej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie. Rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

Planowana kwota rekompensaty rocznej zostanie przez Zamawiającego ujęta w projekcie budżetu Miasta. W przypadku nieuwzględnienia w budżecie Miasta planowanej rekompensaty rocznej lub braku jej wypłaty, Wykonawca dokona korekty kalkulacji ceny o kwotę niewypłaconej, a należnej rekompensaty rocznej za poprzedni rok.

Umowa Wykonawcza zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące rekompensaty, jej limitu, kontroli i przeglądu oraz wskaźniki służące do obliczania i wypłaty rekompensaty.

W celu zapobieżenia powstawaniu nadwyżki rekompensaty Wykonawca zobowiązany jest dochować należytej staranności dla tworzenia warunków (dokumentów, ewidencji, informacji, sprawozdań itp.) ustalania aktualnych danych dotyczących przychodów i kosztów Wykonawcy, ewentualnego podatku dochodowego oraz wszelkich uzyskanych przez Wykonawcę przysporzeń ze środków publicznych.

W § 3.14 Umowy Wykonawczej Zamawiający i Wykonawca przyjmują do wiadomości, że ze względu na społeczną akceptowalność cen, wystąpić może sytuacja, w której Zamawiający dokona zatwierdzenia ceny za świadczenie usługi publicznej na poziomie niższym od wnioskowanego przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać, na wniosek Wykonawcy, podwyższenia kapitałów Wykonawcy z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania, w tym nakładów odtworzeniowych na majątek, w części sfinansowanych z dotacji ze środków wspólnotowych UE.

Natomiast zgodnie z § 5.1 Umowy Wykonawczej rekompensata całkowita jest przysporzeniem, otrzymanym przez Wykonawcę od Zamawiającego w dowolnej formie wyłącznie z tytułu i w celu pokrycia części kosztów związanych ze świadczeniem usług publicznych na podstawie Umowy oraz wszelkie inne przysporzenia, w tym dotacje, zwolnienia podatkowe, podwyższenie kapitału, o którym mowa w § 3.14 lub wynagrodzenie od Zamawiającego otrzymane w związku ze świadczeniem usług publicznych, a także jakiekolwiek inne przysporzenie lub wynagrodzenie otrzymane przez Wykonawcę ze środków publicznych – w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wybudowania i uruchomienia Z. i/lub związanych z eksploatacją Z.. W świetle powyższych zapisów Umowy Wykonawczej Spółka może wystąpić do Gminy o wypłatę rekompensaty poprzez podwyższenie kapitału Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy środki finansowe, które wpłyną do Spółki w zamian za objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki będą wyłączone z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)...

Zdaniem Spółki, środki pieniężne, które Spółka otrzyma za objęcie nowych akcji nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Zatem, w wyniku wniesionych wkładów pieniężnych Spółka uzyska przyrost majątku, który nie stanowi przychodu podatkowego i w związku z czym nie jest uwzględniany przy ustalaniu dochodu do opodatkowania.

Na wniosek ten nie ma wpływu fakt, że emitowane przez Spółkę akcje zostaną objęte w zamian za gotówkę odpowiadającą kwocie należnej Spółce rekompensaty z tytułu i w celu pokrycia części kosztów związanych ze świadczeniem usług publicznych. Zapłata za nowe akcje ze swej istoty zwiększa bowiem zawsze udział wspólnika w spółce i wpływa na kapitał spółki, a nie stanowi przychodów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.