IBPB-2-1/4511-522/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy kwota wyplacona tytulem rekompensaty, zwiazanej z dobrowolnym odejsciem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejsc, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, w zwiazku z czym Wnioskodawczyni przysluguje prawo do zwrotu pobranej zaliczki na podatek w rozliczeniu rocznym za 2015 r.?
IBPB-2-1/4511-522/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. przychody ze stosunku pracy
 2. rekompensaty
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz ? 5 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 listopada 2015 r. (wplyw do Biura - 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej rekompensaty - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. wplynal do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej rekompensaty.

W przedmiotowym wniosku zostal przedstawiony nastepujacy stan faktyczny:

Z dniem 31 stycznia 2015 r. ulegla rozwiazaniu umowa o prace Wnioskodawczyni ze Spolka X na zasadzie porozumienia stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejsc.

Wnioskodawczyni wskazala, ze rozwiazanie umowy nastapilo na mocy porozumienia stron zgodnie z art. 30 ? 1 pkt l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94, z pozn. zm.) w zwiazku z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844, z pozn. zm.).

Rozwiazanie ww. umowy nastapilo wylacznie z przyczyn niedotyczacych pracownika.

Zasady i tryb rozwiazania umowy o prace a takze zasady wyplaty swiadczen pienieznych z Programu Dobrowolnych Odejsc zostaly opracowane w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejsc dla pracownikow Spolki X z 28 listopada 2014 r., ktory jest regulaminem w rozumieniu art. 9 ? 1 Kodeksu pracy, poniewaz reguluje prawa i obowiazki obydwu stron stosunku pracy, tj. pracodawcy i pracownikow. Celem wprowadzenia programu byla restrukturyzacja zatrudnienia u pracodawcy z jednoczesnym poszanowaniem tak obowiazujacych przepisow powszechnego i zakladowego prawa pracy, jak tez wprowadzeniem dodatkowych swiadczen dla pracownikow rozwiazujacych umowy o prace w ramach Programu Dobrowolnych Odejsc.

Zgodnie z ? 4 pkt 2 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejsc w zwiazku z rozwiazaniem umowy o prace, Wnioskodawczyni otrzymala nastepujace swiadczenia:

 1. odprawe pieniezna, o ktorej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. w wysokosci ustalonej,
 2. dodatkowe, jednorazowe swiadczenie pieniezne (?Rekompensata?).

Od ww. swiadczen zostala pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osob fizycznych.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie:

Czy kwota wyplacona tytulem rekompensaty, zwiazanej z dobrowolnym odejsciem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejsc, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, w zwiazku z czym Wnioskodawczyni przysluguje prawo do zwrotu pobranej zaliczki na podatek w rozliczeniu rocznym za 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, wyplacona rekompensata zwiazana z dobrowolnym odejsciem z pracy w trybie Programu Dobrowolnych Odejsc korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i powinna byc zwolniona z ww. podatku.

Otrzymana rekompensata stanowi forme zadoscuczynienia strat jakie Wnioskodawczyni poniosla i ponosi nadal w zwiazku z brakiem mozliwosci osiagania wynagrodzenia. Rekompensata jest swiadczeniem, ktore umozliwia jej zaspokojenie podstawowych potrzeb zyciowych do chwili uzyskania emerytury.

Wnioskodawczyni uwaza, ze wyplacona rekompensata, nawet jesli nie jest nazwana odszkodowaniem, to z uwagi na swoj wlasnie kompensacyjny charakter, powinna zostac zwolniona z obowiazku zaplaty podatku dochodowego od osob fizycznych. Nie sposob jednoznacznie stwierdzic, czy gdyby nie podpisane porozumienie stron rozwiazujace umowe o prace z 22 stycznia 2015 r., Wnioskodawczyni moglaby nadal ja kontynuowac. Spolka prowadzi nadal gleboka restrukturyzacje, z ktora wiaza sie miedzy innymi liczne odejscia pracownikow.

W zwiazku z zasiegnieciem informacji w powyzszej sprawie (zawartej w Gazecie Prawnej interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach z 24 sierpnia 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-167/15/MD), Wnioskodawczyni uwaza, ze wymieniona we wniosku rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Podsumowujac, Wnioskodawczyni uwaza, ze art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych znowelizowanej w 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) pozwala jej odzyskac pobrany podatek od rekompensaty, uzyskanej z uwagi na rozwiazanie stosunku pracy w Programie Dobrowolnych Odejsc.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawidlowe.

Zgodnie z generalna zasada powszechnosci opodatkowania, wyrazona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych podlegaja zatem wszelkie dochody osiagane przez podatnika, z wyjatkiem tych dochodow, ktore zostaly enumeratywnie wymienione przez ustawodawce jako zwolnione z podatku, badz od ktorych zaniechano poboru podatku, w drodze rozporzadzenia wydanego przez Ministra Finansow.

W mysl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zrodlami przychodow sa: stosunek sluzbowy, stosunek pracy, w tym spoldzielczy stosunek pracy, czlonkostwo w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna, praca nakladcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powolanej ustawy przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, za przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej oraz spoldzielczego stosunku pracy uwaza sie wszelkiego rodzaju wyplaty pieniezne oraz wartosc pieniezna swiadczen w naturze badz ich ekwiwalenty, bez wzgledu na zrodlo finansowania tych wyplat i swiadczen, a w szczegolnosci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe roznego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezaleznie od tego, czy ich wysokosc zostala z gory ustalona, a ponadto swiadczenia pieniezne ponoszone za pracownika, jak rowniez wartosc innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych.

Uzyty powyzej zwrot ?w szczegolnosci? oznacza, ze wymienione kategorie przychodow zostaly wskazane jedynie przykladowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunkow pokrewnych sa wiec wszelkiego rodzaju wyplaty i swiadczenia skutkujace u podatnika powstaniem przysporzenia majatkowego, majace swoje zrodlo w laczacym pracownika z pracodawca stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Stosownie do tresci art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, wolne od podatku dochodowego sa otrzymane odszkodowania lub zadoscuczynienia, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadoscuczynienia, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z postanowien ukladow zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow lub statutow, o ktorych mowa w art. 9 ? 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.), z wyjatkiem:

 1. okreslonych w prawie pracy odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia umowy o prace,
 2. odpraw pienieznych wyplacanych na podstawie przepisow o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow,
 3. odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostajacym w stosunku sluzbowym,
 4. odszkodowan przyznanych na podstawie przepisow o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,
 6. odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o ktorych mowa w art. 30c,
 7. odszkodowan wynikajacych z zawartych umow lub ugod innych niz ugody sadowe.

Nowe brzmienie przepisu ? zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz niektorych innych ustaw ? ma zastosowanie do dochodow uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie natomiast z art. 9 ? 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) ilekroc w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie sie przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktow wykonawczych, okreslajace prawa i obowiazki pracownikow i pracodawcow, a takze postanowienia ukladow zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow i statutow okreslajacych prawa i obowiazki stron stosunku pracy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze z dniem 31 stycznia 2015 r. ulegla rozwiazaniu umowa o prace Wnioskodawczyni ze Spolka X na zasadzie porozumienia stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejsc.

Rozwiazanie umowy nastapilo na mocy art. 30 ? 1 pkt l ustawy Kodeks pracy w zwiazku z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow. Zasady i tryb rozwiazania umowy o prace a takze zasady wyplaty swiadczen pienieznych z Programu Dobrowolnych Odejsc zostaly opracowane w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejsc dla pracownikow Spolki X z 28 listopada 2014 r., ktory jest regulaminem w rozumieniu art. 9 ? 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z ? 4 pkt 2 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejsc w zwiazku z rozwiazaniem umowy o prace, Wnioskodawczyni otrzymala odprawe pieniezna, o ktorej mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. w wysokosci ustalonej oraz dodatkowe, jednorazowe swiadczenie pieniezne ? rekompensate.

Nalezy zaznaczyc, ze zwolnieniem okreslonym w przytoczonym wyzej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, objete sa tylko te odszkodowania lub zadoscuczynienia, ktorych wysokosc lub zasady wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, badz postanowien ukladow zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumien zbiorowych, regulaminow lub statutow, o ktorych mowa w art. 9 ? 1 Kodeks pracy, z wyjatkiem odszkodowan wymienionych w lit. a)-g) tego artykulu.

Wskazac przy tym nalezy, ze odszkodowanie jest szczegolnym rodzajem swiadczenia polegajacym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi wiec zarowno o uszczerbek majatkowy, jak i niemajatkowy.

Z tresci wniosku wynika, ze Wnioskodawczyni otrzymala rekompensate w ramach regulaminu Programu Dobrowolnych Odejsc, ktory stanowi regulamin, o ktorym mowa w art. 9 ? 1 Kodeksu pracy. Skoro zatem, jak wskazala Wnioskodawczyni, wyplata swiadczenia finansowego w formie rekompensaty, ktora stanowi ? jak stwierdzila Wnioskodawczyni ? forme zadoscuczynienia, nastapila na podstawie regulaminu Programu Dobrowolnych Odejsc, a podstawe prawna funkcjonowania ww. regulaminu stanowila ustawa Kodeks pracy i okreslone zostaly zasady ustalania rekompensat, to spelniona zostala w tym zakresie przeslanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, a zatem do wyplaconej Wnioskodawczyni rekompensaty zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. W konsekwencji, od ww. swiadczenia nie powinna byc pobrana zaliczka na podatek dochodowy. A zatem Wnioskodawczyni ma prawo do zwrotu nienaleznie pobranego podatku.

Wobec powyzszego stanowisko Wnioskodawczyni nalezalo uznac za prawidlowe.

Koncowo wskazac nalezy, ze Organ ocenil stanowisko Wnioskodawczyni jedynie w przedmiocie otrzymania rekompensaty, bowiem w tym zakresie sformulowano pytanie oraz przedstawiono wlasne stanowisko w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Krakow, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biala.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychody ze stosunku pracy
DD3.8222.2.417.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

rekompensaty
IPPB4/4511-1328/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ITPP3/4512-557/15/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.