Rekompensaty pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensaty pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
5
lut

Istota:

Czy należało pobrać podatek od należności wypłaconych członkom rodziny (uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu) zgodnie z art. 41 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego po zmarłym w dniu 21 sierpnia 2011 r. funkcjonariuszu pozostały do wypłaty: rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm.), nagroda roczna, o której mowa w art. 95 ww. ustawy. Następnie w dniu 21 grudnia 2012 r. – zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu spadku -wypłacono ww. należności w następujący sposób: 1/4 rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby i 1/4 nagrody rocznej Pani X (żonie), 1 / 4 rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby i 1/4 nagrody rocznej córce Y, 1/4 rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby i 1/4 nagrody rocznej synowi Z. Należności dla córki i syna wpłacono na konto Pani X (matki dzieci) jako sprawującej bezpośrednią opiekę czyli przedstawiciela ustawowego. Do dnia dzisiejszego nie wypłacono 1/4 rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby i 1/4 nagrody rocznej córce W (brak kontaktu - przebywa poza granicą kraju). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w Jego ocenie zarówno ww. rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby, jak i nagroda roczna, wchodzą do masy spadkowej (nie ma ustalonej przez sąd masy spadkowej, jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku przez spadkobierców w częściach), dlatego też należności te zostały wypłacone osobom wskazanym w postanowieniu sądu o nabyciu spadku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy od rekompensaty finansowej będzie musiała zapłacić podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.

Fragment:

Natomiast w świetle art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, iż sama wypłata rekompensaty nie może być uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rekompensata nie stanowi ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług. Istotną cechą charakterystyczną dla instytucji rekompensaty jest zadośćuczynienie za utracone przez Stronę korzyści lub poniesione straty. Reasumując, rekompensata otrzymana przez Stronę z tytułu uciążliwości budowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zawiera się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota 2000,00 zł otrzymana w 2005 r. przez Wnioskodawcę w ramach rekompensaty z tytułu błędnego roku produkcji zakupionego samochodu osobowego ? której Wnioskodawca nie wykazał w zeznaniu podatkowym złożonym w dniu 27.02.2006 r. ? podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Rekompensata, którą otrzymałem w wysokości 2000,00 zł jest według mnie minimalnym zadośćuczynieniem poniesionej straty, uważam, że opodatkowanie tej sumy jest rzeczą niesłuszną, gdyż podatek od samochodu był już raz uiszczony (podatek PCC). W związku ze złym rocznikiem samochodu, musiałem dokonać zmiany dowodu rejestracyjnego, ponieść koszty wystawienia tego dowodu, oprócz tego stratę czasu (duże kolejki w Wydziale Komunikacji), straty finansowe związane z korespondencją z Suzuki Motor Poland Sp. z o. o. oraz poczucie krzywdy, iż zostało się oszukanym?. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Katalog dochodów zwolnionych od podatku ma charakter ścisły (zamknięty). Z kolei, wyliczenie źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym zawiera art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymana rekompensata od organizacji międzynarodowej IOM podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Dla oceny skutków podatkowych otrzymanej rekompensaty ( w tym podatku dochodowego od osób fizycznych ) podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 września 2000r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów / Dz.U. Nr 93, poz. 1028 /. W myśl art. 1 w/wym ustawy świadczenia wypłacone ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej, w tym związane z pracą niewolniczą i przymusową , są wolne od podatków i opłat. Wymieniony w tym przepisie katalog przypadków otrzymania świadczeń ( praca niewolnicza i przymusowa ) jest wyliczeniem przykładowym, zatem przepis ten znajduje również zastosowanie do wypłacanych z innych tytułów świadczeń ( rekompensaty ), np. za przejęte mienie. Ustawa nie precyzuje w nazwie ani w ogólnym w swej treści art. 1 jakiego rodzaju świadczenia ( przez jaki podmiot wypłacane ) korzystają ze zwolnienia oraz że jest to zwolnienie z konkretnego podatku – ustawodawca posługuje się ogólnymi pojęciami „świadczenia wypłacone” i „wolne od podatków i opłat”. W tym stanie faktycznym i prawnym uznać należy, iż kwota wypłaconej Panu rekompensaty wolna jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
mar

Istota:

Czy wypłacone ławnikom sądowym świadczenia z tytułu udziału w rozpoznawaniu spraw w sądach są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Na podstawie sporządzonych imiennych informacji o uzyskanych w roku 2004 dochodach z tytułu wypłat rekompensat pieniężnych podatnicy (ławnicy sądowi) kumulują przedmiotowe dochody z dochodami z innych źródeł i rozliczają je w rocznych zeznaniach podatkowych za 2004 rok. Końcowo podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do unormowań art.172 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku ławnik, który nie pozostaje w stosunku pracy, za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Tym samym postanawia się jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy od wpłaconej, na podstawie zawartego porozumienia kwoty pieniężnej (rekompensaty) należy odprowadzić podatek VAT ?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.08.2004 r. informuje, że przekazanie rekompensaty pieniężnej kontrahentowi nie rodzi u przekazującego obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka w związku z rozwiązaniem umowy zawartej na okres 6 lat z podwykonawcą zobowiązała się do przekazania rekompensaty pieniężnej, tytułem zaspokojenia wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Spółka zapytuje czy od wypłaconej na podstawie zawartego porozumienia kwoty pieniężnej należy odprowadzić podatek VAT?. Zdaniem Spółki nie ma takiego obowiązku, gdyż środki pieniężne nie zostały wymienione w ustawie o VAT jako podlegające opodatkowaniu. Art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określa zamknięty katalog czynności, których wykonanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. O ile dana czynność nie jest w tym przepisie wymieniona nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypłata rekompensaty nie jest czynnością wymienioną w przepisie art. 5 ustawy co prowadzi do wniosku, że u wypłacającego tą rekompensatę nie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług. Odpowiedzi niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie oraz w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.

2011
1
lut

Istota:

Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconej dyrektorowi generalnemu rekompensaty za utratę stanowiska pracy.

Fragment:

Aby poniesiony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu w/w przepisu musi być możliwe wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym przez Spółkę wydatkiem a uzyskanym z tego tytułu przychodem. Sam fakt, iż poniesiony wydatek nie zawiera się w katalogu wyłączeń wykazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., nie przesądza bowiem o uznaniu takiego wydatku za koszt podatkowy, szczególnie w przypadku braku jakiegokolwiek związku z uzyskiwanym z tego tytułu przez Spółkę przychodem. W przedstawionej we wniosku sytuacji mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron stosowanie do przepisu art. 30 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy i wypłatą z tego tytułu rekompensaty (odszkodowania) dla dyrektora generalnego w związku z utratą przez niego zajmowanego stanowiska pracy. Kwestię wypłacania przez pracodawcę na rzecz pracowników odszkodowań reguluje art. 45 § 1 pkt.1 Kodeksu pracy, który stanowi, iż: „ w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Dodatkowo należy zauważyć, iż wysokość przedmiotowego odszkodowania reguluje art. 47 1 Kodeksu Pracy, który mówi, iż: „Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia”.

2011
1
lut

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji otrzymana w 2004 r. od właściciela lokalu mieszkalnego w zamian za jego opuszczenie rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowe-go są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepi-sów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjąt-kiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązy-wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów spe-cjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1, odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód. Z kolei w myśl postanowień art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wyso-kości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

2011
1
lut

Istota:

Czy rekompensaty pieniężne otrzymywane przez ławników za czas wykonywania czynności w sądzie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych czy też stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

(...) rekompensaty pieniężne otrzymywane przez ławników za czas wykonywania czynności w sądzie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych czy też stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście? Zdaniem wnioskodawcy otrzymywane przez ławników rekompensaty są wolne od podatku dochodowego do wysokosci 2.280 zł, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w punkcie 7. W świetle powołanego unormowania wypłacane ławnikom rekompensaty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ustawy w/w.

2011
1
lut

Istota:

Czy rekompensaty pieniężne otrzymywane przez ławników za czas wykonywania czynności w sądzie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. Ponadto, zgodnie z art. 173 cytowanej ustawy ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów.