Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania owoców w zamian za rekompensatę.
Fragment:
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej przepisu prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę, jako producenta rolnego, rekompensaty pieniężnej z tytułu przekazania owoców na cele charytatywne. W dniu 22 lutego 2017 r. Wnioskodawca przekazał/wycofał z rynku owoce (3978 kg) jako rolnik ryczałtowy. Wnioskodawca posiada świadectwo Agencji Rynku Rolnego potwierdzające odbiór produktów wycofanych z rynku. Natomiast od 1 marca 2017 r. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W sierpniu 2017 r. już jako podatnik VAT czynny Wnioskodawca otrzymał na konto bankowe kwotę ww. rekompensaty z Agencji Rynku Rolnego. Rekompensata pieniężna zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi podstawę opodatkowania VAT jako dotacja mająca bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych przez podatnika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymanie rekompensaty pieniężnej w sierpniu 2017 r. spowodowało konieczność rozliczenia podatku VAT jeśli przekazanie towarów miało miejsce przed zarejestrowaniem się do VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z zaistniałym, wyżej opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca uważa, że otrzymanie rekompensaty pieniężnej w sierpniu 2017 r. z Agencji Rynku Rolnego z tytułu przekazania owoców na cele charytatywne przed zarejestrowaniem się przez Wnioskodawcę do celów podatku VAT, nie spowodowało obowiązku rozliczenia VAT należnego.
2017
6
gru

Istota:
W którym momencie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu rekompensaty wypłacane na rzecz pracowników Spółki?
Fragment:
Strony przyjęły następujące warunki wypłaty rekompensat: rekompensata z tytułu likwidacji ekwiwalentu energetycznego - poprzez wypłatę jednorazowej rekompensaty pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość czteroletniego uprawnienia (za okres 2017-2020); rekompensata z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej w stosunku do Pracowników, którzy nabyliby prawo do nagrody jubileuszowej w latach 2017-2021, poprzez zapłatę jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji powyższego świadczenia, w wysokości 100% nagrody jubileuszowej, jaka przysługiwałaby danemu Pracownikowi w danym roku; rekompensata z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej w stosunku do Pracowników legitymujących się - na dzień 1 listopada 2017 r. - co najmniej 5-letnim stażem pracy w Spółce, poprzez zapłatę jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji powyższego świadczenia, z przeznaczeniem na ten cel łącznej kwoty 15.515.305,00 zł; rekompensata z tytułu likwidacji odprawy emerytalnej - poprzez wypłatę jednorazowej rekompensaty w wysokości różnicy pomiędzy wysokością odprawy wyliczonej na podstawie zapisów starego ZUZP, a wysokością odprawy wynikającej z przepisów prawa pracy, tj. odpowiednio: 100% tej różnicy, (...)
2017
10
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne.
Fragment:
(...) VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją począwszy od 1 stycznia 2016 r. lub w przyszłości inwestycji związanych z zespołem basenów odpłatnie udostępnianych Domowi Kultur ”. Takie samo stanowisko utrzymuje również w swojej interpretacji z dnia 25 maja 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 2461-IBPP3.4512.231.2017.1.ASZ), podnosząc, że „ ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych (dzierżawa Hali), Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie hali sportowej ”. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 17 października 2016 r. (nr IBPP3/4512-497/16-1/KG ) uznał, że „ Analiza przywołanych powyżej regulacji prawnych, a także orzecznictwa TSUE, prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wyjaśniła Gmina – wydatki dotyczące części inwestycji (...)
2017
19
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy wartość rekompensaty jaką Wnioskodawca otrzymuje za świadczenie usług transportu zbiorowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zatem, niezależnie od sposobu wyliczenia wielkości rekompensaty, uzyskanie tej rekompensaty pozwoli Wnioskodawcy na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego z zastosowaniem cen biletów ustalonych przez organizatora – Związek Powiatowo-Gminny. Wskazać należy, że z ekonomicznego punktu widzenia Zainteresowany nie byłby w stanie świadczyć usług transportu miejskiego w narzuconych mu cenach, gdyby nie otrzymywana rekompensata. Otrzymywana kwota rekompensaty ma zatem bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest bowiem nie tylko otrzymywana zapłata za bilety, ale również otrzymywana rekompensata, stanowiąca dopłatę do ceny usług świadczonych przez Wnioskodawcę. A skoro otrzymywana rekompensata stanowi dopłatę do ceny świadczonych przez Wnioskodawcę usług (tj. świadczenie usług dzięki rekompensacie ma niższą cenę lub też innymi słowy właśnie dlatego, że ceny ustalone są na takim a nie innym poziomie Zainteresowanemu wypłacana jest rekompensata), to taka rekompensata stanowić będzie podstawę opodatkowania. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że rekompensata strat wynikających ze świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, którą otrzymuje Wnioskodawca od organizatora Związku Powiatowo-Gminnego stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy.
2017
17
paź

Istota:
Publiczny transport zbiorowy i sposób dokumentowania otrzymanej rekompensaty.
Fragment:
(...) rekompensaty, otrzymywanej od Gminy za wykonywanie powierzonego zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej i w konsekwencji opodatkowanie tych świadczeń podatkiem VAT, bowiem rekompensata, którą otrzymuje Spółka od Gminy nie stanowi podstawy opodatkowania podlegającego podatkowi od towarów i usług VAT. Spółka wskazała, że rekompensata służy pokryciu deficytu - straty z tytułu wykonywania zadań publicznych. Otrzymana rekompensata od Gminy nie stanowi bezpośredniej dopłaty związanej z wykonywaniem usług przewozowych, gdyż nie wpływa wprost na wysokość ceny tych usług, a celem jej jest dofinansowanie całej działalności przewozowej. Rekompensata, którą otrzymuje Spółka od Gminy na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych nie wpływa na cenę biletu. Oznacza to, że ma charakter ogólny, a jej celem jest wyłącznie dotowanie ogólnej działalności Spółki. W ocenie Spółki otrzymywana rekompensata nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie stanowi wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług wykonywanych na rzecz Gminy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania kwot uzyskanych z tytułu rekompensaty
Fragment:
W zamian za wykonanie przez wnioskodawcę w latach 2016-2020 usługi publicznej - zostanie wnioskodawcy wypłacona rekompensata (dalej: „ rekompensata ”). Rekompensata, zgodnie z Decyzją 2012/21/UE, jest wyłącznie kwotą konieczną do pokrycia kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, wykonującego usługę publiczna. Rekompensata ma pokrywać wyłącznie: udokumentowane koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie wykonania usługi publicznej, powiększone o rozsądny zysk definiowany jako wewnętrzna stopa zwrotu, jaką wnioskodawca uzyskuje z zainwestowanego kapitału w całym okresie powierzenia (dalej: „ rozsądny zysk ”). Zgodnie z wymogami Decyzji 2012/21/UE rekompensata pomniejszana jest o nie będące rekompensatą przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę w związku z wykonaniem w latach 2016-2020 usługi publicznej (o ile przychód taki nastąpi w trakcie realizacji umowy). Wartość rozsądnego zysku w danym roku kalendarzowym stanowić będzie maksymalnie 0,5% kapitału własnego wnioskodawcy. Podczas realizacji usługi publicznej wnioskodawca ponosi różne koszty, m.in. z tytułu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracownikom zaangażowanym w realizację usługi publicznej. Ponadto wnioskodawca ponosi tzw. koszty ogólne spółki - dotyczące bieżącego funkcjonowania (np. media, czynsz, zakup paliwa).
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie:
- wyłączenia z opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin oraz braku obowiązku dokumentowania rekompensaty fakturą VAT,
- braku obowiązku opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: wyłączenia z opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin oraz braku obowiązku dokumentowania rekompensaty fakturą VAT– jest nieprawidłowe, braku obowiązku opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem ulgowych i bezpłatnych przejazdów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin oraz braku obowiązku dokumentowania rekompensaty fakturą VAT oraz braku obowiązku opodatkowania otrzymywanej rekompensaty na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem ulgowych i bezpłatnych przejazdów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Miejski Zakład Komunalny jednoosobowa Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę, która posiada 100% udziałów.
2017
24
sie

Istota:
Brak opodatkowania rekompensaty otrzymanej od Miasta z tytułu świadczonych usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości
Fragment:
(...) rekompensata. Otrzymywana kwota rekompensaty będzie miała zatem bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Wnioskodawcę usługi będzie bowiem nie tylko otrzymywana zapłata za bilety, ale również otrzymywana rekompensata, stanowiąca dopłatę do ceny usług świadczonych przez Wnioskodawcę. A skoro otrzymywana rekompensata stanowić będzie dopłatę do ceny świadczonych przez Wnioskodawcę usług (tj. świadczenie usług dzięki rekompensacie ma niższą cenę lub też innymi słowy właśnie dlatego, że ceny ustalone są na takim a nie innym poziomie Zainteresowanemu wypłacana jest rekompensata), to taka rekompensata stanowić będzie podstawę opodatkowania. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę rekompensata na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych, stanowiąca w istocie wynagrodzenie za wykonanie konkretnych usług zleconych przez Miasto, będzie stanowiła element podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
29
lip

Istota:
Skutki podatkowe związane z otrzymaniem tzw. rekompensat od gminy.
Fragment:
Z tytułu świadczonych usług z zakresu zarządzania zasobem komunalnym Gmina K. zobowiązała się do wypłaty w okresach kwartalnych rekompensaty w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań. Wysokość rekompensaty Spółka oblicza na podstawie przepisów wspólnotowych, w tym Decyzji KE C(2011) 9380 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom obowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE). Na jej podstawie rekompensata nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto wyliczonemu następująco: koszty poniesione w związku z realizacją usługi minus wszystkie dodatnie wpływy minus jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania usługi plus tzw. rozsądny zysk. Ponadto, rekompensata podlega corocznej weryfikacji. Jest korygowana w przypadku otrzymania przez Spółkę zbyt wysokiej rekompensaty w stosunku do rzeczywistego poziomu kosztów. Nadmierna wysokość rekompensaty jest uznawana za pomoc publiczną. Rekompensata nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług (ale to i tak nie jest to (...)
2017
8
lip

Istota:
Czy kwota netto wypłaconej rekompensaty stanowi przychód podatkowy Spółki i czy obowiązek powstanie w dacie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)?
Fragment:
Rekompensata płatna jest do końca każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT w terminie do 25 każdego miesiąca. Tak wypłacona rekompensata podlega rozliczeniu w następnym miesiącu po wykonaniu usługi w terminie do 25 dni po upływie każdego miesiąca. W tym też terminie tj. w następnym miesiącu po wykonaniu usługi, Spółka rozlicza otrzymaną rekompensatę. Celem tego rozliczenia ma być zwrot lub dopłata rekompensaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy sumą poniesionych przez Spółkę kosztów zwiększonych o rozsądny zysk, a faktycznie wypłaconą rekompensatą. W przypadku, gdy wysokość przekazanej Spółce miesięcznej rekompensaty niezbędnej do pokrycia kosztów realizacji powierzonego zadania publicznego, stanowić będzie nadpłatę w stosunku do należnej rekompensaty, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kwoty na rachunek Gminy w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Spółkę korekty faktury. W przypadku, gdy wysokość przekazanej Spółce miesięcznej rekompensaty niezbędnej do pokrycia kosztów realizacji powierzonego zadania publicznego, stanowić będzie niedopłatę w stosunku do należnej rekompensaty, Gmina zobowiązana będzie do zapłaty tej kwoty na rachunek Spółki w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Spółkę korekty faktury.
2017
14
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rekompensaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.