Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota netto wypłaconej rekompensaty stanowi przychód podatkowy Spółki i czy obowiązek powstanie w dacie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)?
Fragment:
Rekompensata płatna jest do końca każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT w terminie do 25 każdego miesiąca. Tak wypłacona rekompensata podlega rozliczeniu w następnym miesiącu po wykonaniu usługi w terminie do 25 dni po upływie każdego miesiąca. W tym też terminie tj. w następnym miesiącu po wykonaniu usługi, Spółka rozlicza otrzymaną rekompensatę. Celem tego rozliczenia ma być zwrot lub dopłata rekompensaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy sumą poniesionych przez Spółkę kosztów zwiększonych o rozsądny zysk, a faktycznie wypłaconą rekompensatą. W przypadku, gdy wysokość przekazanej Spółce miesięcznej rekompensaty niezbędnej do pokrycia kosztów realizacji powierzonego zadania publicznego, stanowić będzie nadpłatę w stosunku do należnej rekompensaty, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kwoty na rachunek Gminy w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Spółkę korekty faktury. W przypadku, gdy wysokość przekazanej Spółce miesięcznej rekompensaty niezbędnej do pokrycia kosztów realizacji powierzonego zadania publicznego, stanowić będzie niedopłatę w stosunku do należnej rekompensaty, Gmina zobowiązana będzie do zapłaty tej kwoty na rachunek Spółki w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Spółkę korekty faktury.
2017
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania rekompensaty otrzymywanej w związku ze świadczonymi usługami.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, niezasadnym byłoby zarówno do dnia 31 grudnia 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r. wystawianie przez Spółkę faktur z tytułu rekompensaty, otrzymywanej od Gminy za wykonywanie powierzonego zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej i w konsekwencji opodatkowanie tych świadczeń podatkiem VAT, bowiem rekompensata, którą otrzymuje Spółka od Gminy nie stanowi podstawy opodatkowania (do 31 grudnia 2013 r. obrotu) podlegającego podatkowi od towarów i usług VAT. Rekompensata służy pokryciu deficytu – straty z tytułu wykonywania zadań publicznych. Otrzymana rekompensata od Gminy nie stanowi bezpośredniej dopłaty związanej z wykonywaniem zadań powierzonych Umową operatorską gdyż nie wpływa wprost na wysokość ceny usług oferowanych przez Spółkę za przyjęcie odpadów biodegradowalnych, a celem jej jest dofinansowanie całej działalności Spółki. Rekompensata, którą otrzymuje Spółka od Gminy na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług powierzonych dotyczy ściśle kosztu eksploatacji całego obiektu i nie wpływa na cenę usługi za jaką klient może przekazać do Spółki odpady biodegradowalne. Oznacza to, że ma charakter ogólny, a jej celem jest wyłącznie dotowanie ogólnej działalności Spółki. W ocenie Spółki otrzymywana rekompensata nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.
2017
2
cze

Istota:
Teza: 1. Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę jako wyrównanie ujemnego wyniku finansowego netto do poziomu poniesionych kosztów plus tzw. rozsądny zysk stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji jeżeli rekompensata podlegałaby opodatkowaniu, to jaki jest moment jej powstania, czy podstawę opodatkowania rekompensaty należy przyjąć kwotę brutto, jaką stawkę należy zastosować?
2. Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę jako wyrównanie wyniku finansowego netto do poziomu poniesionych kosztów plus tzw. rozsądny zysk nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
3. Czy zasadne będzie dokumentowanie kwoty rekompensaty notą księgową w przypadku gdy rekompensata, którą Wnioskodawca otrzymywać będzie od Powiatu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto wynikającego z różnicy poniesionych kosztów i przychodów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ust. 1?
4. Czy zasadnym jest w opisanym stanie w świetle przepisów art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego od zakupów towarów i usług służących, wykonaniu powierzonego zadania własnego – prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – od wszystkich prawidłowo udokumentowanych zakupów związanych z działalnością gospodarczą w pełnym zakresie, czy też Spółka powinna ze względu na otrzymaną rekompensatę stosować w rzeczowym przypadku jeden ze sposobów określania proporcji, o których mowa w art. 86 ust. 2c ustawy o VAT?
Fragment:
Rekompensata jest przeznaczona na działalność statutową Spółki. Bez otrzymanej rekompensaty Spółka nie byłaby w stanie z ekonomicznego punktu widzenia świadczyć ww. usługi transportowe. Rekompensata jest kalkulowana według § 5 pkt 10 Umowy z dnia ... r. nr ... i załączników nr 1a, 1b, 2 do umowy z dnia ... r. nr... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę jako wyrównanie ujemnego wyniku finansowego netto do poziomu poniesionych kosztów plus tzw. rozsądny zysk stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji jeżeli rekompensata podlegałaby opodatkowaniu, to jaki jest moment jej powstania, czy podstawę opodatkowania rekompensaty należy przyjąć kwotę brutto? Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę jako wyrównanie wyniku finansowego netto do poziomu poniesionych kosztów plus tzw. rozsądny zysk nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT? Czy zasadne będzie dokumentowanie kwoty rekompensaty notą księgową w przypadku gdy rekompensata, którą Wnioskodawca (...)
2017
17
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty
Fragment:
Natomiast art. 3 ust. 2 tej ustawy stanowi, że w przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli spełniają wymóg określony w art. 2 pkt 2. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej. Prawo do rekompensaty jest prawem majątkowym wchodzącym w skład spadku, którego nabycie co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca skorzystał jako spadkobierca z prawa do rekompensaty na podstawie przepisów ww. ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to nabycie tego prawa tytułem dziedziczenia stanowi składnik masy spadkowej i podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 tej ustawy nabycie to zwolnione jest z opodatkowania.
2017
16
maj

Istota:
Brak opodatkowania rekompensaty otrzymanej od Miasta z tytułu świadczonych usług
Fragment:
(...) rekompensata. Otrzymana kwota rekompensaty ma zatem bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Wnioskodawcę usługi będzie bowiem nie tylko otrzymywana zapłata za bilety, ale również otrzymana rekompensata, stanowiąca dopłatę do ceny usług świadczonych przez Wnioskodawcę. A skoro otrzymywana rekompensata stanowi dopłatę do ceny świadczonych przez Wnioskodawcę usług (tj. świadczenie usług dzięki rekompensacie ma niższą cenę lub też innymi słowy właśnie dlatego, że ceny ustalone są na takim a nie innym poziomie Wnioskodawcy wypłacana jest rekompensata), to taka rekompensata stanowi podstawę opodatkowania. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę rekompensata na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych, stanowiąca w istocie wynagrodzenie za wykonanie konkretnych usług zleconych przez Miasto, stanowi element podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2017
10
maj

Istota:
Czy wydatek poniesiony na wypłatę rekompensaty dla osoby zwolnionej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, która została odwołana ze stanowiska na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów,
W jakim momencie wartość wypłaconej rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów
Fragment:
W związku z rozwiązaniem umowy, Spółka zobowiązała się wypłacić pracownikowi rekompensatę w wysokości 26-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego na dzień rozwiązania umowy, wyliczonego jak za ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Z porozumienia wynikało, że wypłata rekompensaty nastąpi do 10 stycznia 2017 r. Faktycznie rekompensata została wypłacona w dniu 30 grudnia 2016 r. Wysokość rekompensaty została ustalona zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie, zgodnie z którymi warunki wypłaty dodatkowych świadczeń oraz ich wysokość zostają określone w indywidualnych porozumieniach spisywanych z poszczególnymi pracownikami w momencie zakończenia stosunku pracy. Na wysokość rekompensaty miały wpływ m.in. rozwiązanie umowy o pracę przed upływem okresu wypowiedzenia, łączny staż pracy w grupie oraz wysokie stanowisko kierownicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wydatek poniesiony na wypłatę rekompensaty dla osoby zwolnionej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, która została odwołana ze stanowiska na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów? W jakim momencie wartość wypłaconej rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty
Fragment:
Jednakże Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem art. 21 ust. 1 pkt 30a w sposób jednoznaczny ustanawia normę prawną, wg której zwalnia się od podatku przychody uzyskane z tytułu realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty (...) Przez osoby uprawnione do rekompensaty, przedmiotowe zwolnienie nie jest obwarowane jakimkolwiek obowiązkiem w zakresie złożenia zeznania, zgłoszenia czy też dopełnienia jakichkolwiek innych warunków formalnych wobec wszelkich organów skarbowych. Konkluzja stanowiska Wnioskodawcy: realizacja przez Wnioskodawcę prawa do rekompensaty (odbiór świadczenia pieniężnego) nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem obowiązku w zakresie : zapłaty podatku od spadków i darowizn, zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, informowania naczelnika urzędu skarbowego i innych organów skarbowych w formie złożenia jakiegokolwiek zeznania, zgłoszenia czy też dopełnienia jakichkolwiek innych formalności związanych z otrzymaniem świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe interpretacje podatkowe w indywidualnych sprawach dot. opodatkowania rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie zarówno w zakresie skutków nabycia prawa do rekompensaty jak i realizacji prawa do rekompensaty prezentują jednakowe stanowisko jak przedstawione przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, tytułem przykładu: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBII/1/436-338/14 /MCZ.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty.
Fragment:
Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda dnia 17 października 2016 r. wydał decyzję, w której stwierdził, że Wnioskodawca posiada w całości prawo do rekompensaty z tytułu pozostawionego mienia . Ponadto, ww. decyzja określiła wartość pozostawionego mienia, wysokość rekompensaty oraz formę realizacji prawa do rekompensaty (świadczenie pieniężne wypłacone ze środków funduszu rekompensacyjnego). Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował Wnioskodawcę, że został uwzględniony w otrzymanym przez Bank od Ministerstwa Skarbu Państwa wykazie osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie. Ponadto Bank wskazał, że wypłata świadczenia nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 r., co też nastąpiło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa do rekompensaty, ma on obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego od osób fizycznych, złożenia zeznania podatkowego lub też dopełnienia innych formalności wobec organów skarbowych? Czy wobec realizacji prawa do rekompensaty i w konsekwencji otrzymania rekompensaty Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem rekompensaty ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego lub też dopełnienia innych formalności wobec organów skarbowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie ustalenia ochrony prawnej w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia interpretacji indywidualnej
Fragment:
W analizowanym przypadku zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 r., tj. zachowaniem się zgodnie z tym rozstrzygnięciem, był brak podatku dochodowego od rekompensaty otrzymanej w dniu 28 stycznia 2016 r. Takie zastosowanie się do ww. interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane, co na tym etapie potwierdza postanowienie z dnia 23 września 2016 r. Nr IPPB4/4511-13/16-6/W/JK2 o stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. Należy wyjaśnić, że wypłacona rekompensata stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy, od którego płatnik był zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Skoro rekompensata została wypłacona w dniu 28 stycznia 2016 r., to skutek podatkowy z tego tytułu powstał w tym dniu, a zaliczka na podatek dochodowy powinna być odprowadzona do 20 lutego 2016 r. Zatem skutek podatkowy, doręczenie interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 r. miał miejsce po dacie otrzymania przez Wnioskodawczynię w dniu 28 stycznia 2016 r. rekompensaty, tj. po dacie zaistnienia zdarzenia, odpowiadającego sytuacji faktycznej będącej przedmiotem tej interpretacji. Skutki podatkowe tego zdarzenia – rozumiane w tym przypadku jako powstanie obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem przychodu z tytułu stosunku pracy (art. 12 w zw. z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – wystąpiły zatem zarówno przed doręczeniem interpretacji indywidualnej jak i przed opublikowaniem interpretacji ogólnej.
2017
2
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Wnioskodawca poinformował, że w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść posłużono się określeniem, że jest to jednorazowe świadczenie pieniężne „ rekompensata ”. Regulamin określa, że wskazane we wniosku świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy (warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę) stanowi zatem zadośćuczynienie. Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał ponadto, że Regulamin ten stanowi normatywne źródło prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy i określa wprost zasady ustalenia otrzymanego świadczenia. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej rekompensaty, z tytułu uczestnictwa w Programie Dobrowolnych Odejść, był słusznie pobrany? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rekompensata jest odszkodowaniem. To zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że od otrzymanego świadczenia niesłusznie został pobrany podatek dochodowy. Rekompensata stanowi zadośćuczynienie (które jest zwolnione z podatku dochodowego) za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Jej wysokość i zasady ustalenia wynikają wprost z regulaminów o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rekompensaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.