Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (Regulamin – rekompensaty).
Fragment:
Wysokość rekompensaty określono na podstawie dwóch dokumentów tj. § 4 pkt 4 i 5 Regulaminu PDO w powiązaniu z § 3 pkt 2 Paktu Gwarancji Pracowniczych. W dniu 10 lipca 2015 r. wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2015 r. Wnioskodawcy została wypłacona rekompensata pieniężna spełniająca funkcję odszkodowawczą w związku z brakiem uzyskiwania dalszego wynagrodzenia ze stosunku pracy u dotychczasowego Pracodawcy. Od wypłaconej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą Pracodawca wykazał na pasku z wypłaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2015 r. Wysokość i zasady ustalenia otrzymanej rekompensaty wynikały z wdrożonego przez pracodawcę Programu Dobrowolnych Odejść określającego prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Program ten należy więc do regulacji, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu Pracy i stanowi normatywne źródło prawa pracy. Ponadto Regulamin PDO określa, iż wskazane we wniosku świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego Pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika z porozumienia ze związkami zawodowymi. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny stwierdzić (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy wypłacona w dniu 10 lutego 2015 r. kwota rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników ... S.A. Centrala podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328)?
Fragment:
W ramach Programu Dobrowolnych Odejść Wnioskodawczyni otrzymała na podstawie § 2 pkt 2 porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę rekompensatę pieniężną w wysokości 5-krotności wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Rekompensata została wypłacona w lutym 2015 r., tj. w terminie ustalonym w § 4 pkt 8 Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść, jednorazowo wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2015 r. Od otrzymanej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument regulujący przyznanie Wnioskodawczyni świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść to zapisy Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r., opracowany i zatwierdzony przez pracodawcę i stronę społeczną oraz Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść, w którym zostały ujęte zapisy stanowiące treść Paktu Gwarancji Pracowniczych. Zdaniem Wnioskodawczyni dokumenty te niewątpliwie stanowią normatywne źródło prawa pracy. Wnioskodawczyni wskazała, że pracodawca w dokumencie przyznającym świadczenie na jego określenie posługuje się określeniem dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne „ rekompensata ”. Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym (...)
2016
21
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Fragment:
Zasady i wysokość rekompensaty określono na podstawie dwóch dokumentów, tj. § 4 pkt 4 i 5 Regulaminu PDO w powiązaniu z § 3 pkt 2 Paktu Gwarancji Pracowniczych. W dniu 10 lutego 2015 r. wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2015 r. Wnioskodawcy została wypłacona rekompensata pieniężna mająca spełniać funkcję odszkodowawczą w związku z brakiem uzyskiwania dalszego wynagrodzenia ze stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy. Od wypłaconej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą pracodawca wykazał na pasku z wypłaty wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2015 r. Wysokość i zasady ustalenia otrzymanej rekompensaty wynikały z wdrożonego przez Pracodawcę Programu Dobrowolnych Odejść określającego prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Program ten należy więc do regulacji, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy i stanowi normatywne źródło prawa pracy. Ponadto Regulamin PDO określa, że wskazane we wniosku świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika z porozumienia ze związkami zawodowymi. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 30 marca 2016 r. wskazano, m.in., że: Regulamin PDO, z dnia 28 listopada 2014 r., który jest regulaminem w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ponieważ reguluje prawa i obowiązki obydwu stron stosunku pracy, tj. pracodawcy oraz pracowników, odnośnie kwot wypłacanych pracownikom, z którymi związywany jest stosunek pracy używa określenia: „ rekompensata ”.
2016
20
lip

Istota:
Jakie są skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych od osoby wskazanej przez Wnioskodawcę jako uprawnioną do realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
Wedle zaś art. 5 ust. 1 tej ustawy, potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie tego prawa, złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Z powołanych przepisów w ogóle nie wynikają skutki wskazania osoby uprawnionej do rekompensaty. W szczególności nie wynika to, że wskazanie oznacza zrzeczenie się przysługującej rekompensaty. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy – był osobą uprawnioną do uzyskania rekompensaty. Co więcej, nawet wystąpił z wnioskiem o jej realizację. Dopiero w toku postępowania złożył oświadczenie o wskazaniu E. B. jako uprawnionej do przypadającej mu części rekompensaty. Gdyby Wnioskodawca nie był uprawniony do uzyskania rekompensaty, nie mógłby skutecznie wskazać innej osoby, jako uprawnionej do jego części, a ta osoba nie otrzymałaby również w tej części należnej rekompensaty. Nie ulega przy tym wątpliwości, że uzyskana przez Wnioskodawcę od E. B. kwota stanowi przychód z tytułu realizacji prawa do rekompensaty, bowiem jest to kwota, która stanowi część wypłaconej E. B. przez Skarb Państwa rekompensaty. Rekompensata wypłacona E. B. obejmowała również część należną Wnioskodawcy.
2016
8
lip

Istota:
Czy wypłacona zgodnie z regulaminem wewnątrzzakładowym – PDO rekompensata z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odszkodowania) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. l pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
W związku z powyższym, czy Wnioskodawca może skutecznie ubiegać się o zwrot pobranych zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę – płatnika od rekompensaty z tytułu rozwiązania stosunku pracy?
Fragment:
Powyższe świadczenia stanowią: odprawa na zasadach takich jak w art. 10m ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (§ 5 ust.3), rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę (§ 5 ust. 3), dodatkowa rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę (§ 5 ust. 4). Wnioskodawca nadmienia, że od wypłaconej rekompensaty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że Program Dobrowolnych Odejść (Regulamin, Porozumienie) na odstawie którego przyznano opisane we wniosku świadczenia stanowi normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wnioskodawca wskazuje, że zapis § 5 „ Regulaminu w sprawie określenia zasad Dobrowolnych Odejść pracowników zatrudnionych w Spółce ” brzmią następująco: ust. 2 – Pracownikom, z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę zgodnie z Regulaminem przysługuje odprawa na zasadach takich jak w art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ust. 3 – Rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę, uzależniona od stażu u Pracodawcy, ust. 4 – Dodatkowa rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Powyższe świadczenia wypłacono z tytułu rozwiązania umowy o pracę poprzez likwidację stanowiska pracownika.
2016
8
lip

Istota:
Czy wypłacona Wnioskodawczyni rekompensata w ramach Programu Dobrowolnych Odejść Pracowniczych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
Zarządu Spółki z dnia 17 listopada 2014 r., Wnioskodawczyni przysługiwała, zgodnie z tym Regulaminem, m.in. rekompensata w wysokości 5-krotności wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W dniu 10 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni została wypłacona jednorazowo rekompensata w ramach Programu Dobrowolnych Odejść Pracowniczych w kwocie 23 372 zł brutto, od której naliczono i potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 207 zł. Dokumentem regulującym przyznanie Wnioskodawczyni rekompensaty był Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść Pracowniczych Spółki, który jest źródłem prawa pracy. Regulamin w odniesieniu do przyznanego Wnioskodawczyni świadczenia posługuje się pojęciem dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego (tzw. „ Rekompensata ”). Program Dobrowolnych Odejść Pracowniczych dotyczył zasad i trybu rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę i zasad ustalenia i wypłaty świadczeń pieniężnych określonych w Regulaminie celem restrukturyzacji zatrudnienia w Spółce z jednoczesnym poszanowaniem praw pracowniczych. W przypadku Wnioskodawczyni nie nastąpiło naruszenie Gwarancji Zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w przytoczonym (...)
2016
6
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (PDO- Regulamin – rekompensaty).
Fragment:
Na podstawie § 5 pkt 1-8 regulaminu osobom, którym rozwiązano umowę o pracę przysługiwały oprócz odprawy rekompensaty uzależnione od stażu pracy, dodatkowe rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy. Rekompensaty stanowiły odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy. Spółka zaświadczeniem z dnia 15 lutego 2016 r. potwierdziła fakt rozwiązania z Wnioskodawcą stosunku pracy w ramach programu dobrowolnych odejść i wypłacenia świadczeń objętych regulaminem przyjętego uchwałą Zarządu Spółki. W zaświadczeniu poinformowano Wnioskodawcę o naliczeniu, pobraniu i odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od wszystkich wypłaconych świadczeń. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy rekompensata i dodatkowa rekompensata, wypłacone w określonych wysokościach, za utratę źródła dochodu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywał obowiązek ich wykazania w zeznaniu podatkowym... Zdaniem Wnioskodawcy wypłacone rekompensaty są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są otrzymane (...)
2016
5
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przystąpieniem podatnika do programu Dobrowolnych Odejść.
Fragment:
W myśl zapisów niniejszego Regulaminu – pracownikowi rozwiązującemu umowę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść przysługuje m.in. rekompensata pieniężna wyliczona w sposób wskazany w Regulaminie (rekompensata w rozumieniu zadośćuczynienie lub odszkodowanie – zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN słowo rekompensata jest synonimem słowa odszkodowanie czy zadośćuczynienie). Wnioskodawca wskazał, że procedura zwolnień, zgodnie z § 3 pkt 11 Regulaminu, rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracownika. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy wartość rekompensat wypłacanych pracownikowi na podstawie porozumienia z pracodawcą w ramach programu dobrowolnych odejść z przyczyn niedotyczących pracowników jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z interpretacji obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca był zatrudniony w Spółce w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w formie porozumienia stron i w oparciu o zasady przewidziane w Regulaminie PDO dla pracowników Spółki z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.
2016
3
lip

Istota:
Czy w stanie faktycznym, opisanym we wniosku, rekompensata jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Jest rekompensatą w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i pozbawieniem źródła zarobkowania i przychodów.” Sąd zatem, wyraźnie uznaje rekompensatę za świadczenie odszkodowawcze. Takie rozumienie pojęcia rekompensaty, zgodne jest z jego słownikową definicją. Zgodnie z „ Uniwersalnym słownikiem języka polskiego ” pod red. St. Dubisza, Wyd. PWN 2006 r., rekompensata to „ wynagrodzenie, szczególnie strat finansowych, poniesionych przez kogoś, wyrównanie szkód ”, zatem rolą rekompensaty jest wyrównanie poniesionych szkód, czyli tak samo jak w przypadku odszkodowania (według tego samego słownika, odszkodowanie to „ wynagrodzenie, zapłata za wyrządzone szkody, za poniesione przez kogoś straty, krzywdy ”, zatem zdaniem Wnioskodawczyni obie definicje są niemal tożsame). Tożsamość obu pojęć jest widoczna w przypadku posłużenia się definicjami zawartymi w „ Słowniku języka polskiego ” pod red. M. Szymczaka, Wyd. PWN 1995 r., zgodnie z którymi rekompensata to „ wynagrodzenie, szczególnie strat finansowych, poniesionych przez kogoś, wyrównanie szkód, wynagrodzenie krzywd ”, zaś odszkodowanie to, jest definiowane identycznie jak w pierwszym z ww. wydawnictw.
2016
1
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Wyżej wymienione świadczenia zostały wypłacone w dniu 10 lutego 2015 r. pracodawca potrącił z rekompensaty zaliczkę na podatek dochodowy mimo, że wypłata odszkodowania nastąpiła po 1 stycznia 2014 r., tj. po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 21 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu nadanym 29 sierpnia 2014 r. Wypłacona rekompensata (odszkodowanie) stanowi zadośćuczynienie, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Rekompensata została wypłacona Wnioskodawczyni w jednej racie. Wnioskodawczyni w złożonym zeznaniu za 2015 r. nie uwzględniła w podstawie opodatkowania kwoty wypłaconej rekompensaty w wysokości 15 731,30 zł, jedynie wykazała nienależnie pobrany przez pracodawcę podatek dochodowy w wysokości 2 832,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacona rekompensata korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym... Zdaniem Wnioskodawczyni, na potrzeby sporządzenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. uznaje, że kwota odszkodowania (rekompensaty) otrzymanego od pracodawcy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3.
2016
1
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rekompensaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.