Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Rekompensaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rekompensaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty
Fragment:
Jednakże Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem art. 21 ust. 1 pkt 30a w sposób jednoznaczny ustanawia normę prawną, wg której zwalnia się od podatku przychody uzyskane z tytułu realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty (...) Przez osoby uprawnione do rekompensaty, przedmiotowe zwolnienie nie jest obwarowane jakimkolwiek obowiązkiem w zakresie złożenia zeznania, zgłoszenia czy też dopełnienia jakichkolwiek innych warunków formalnych wobec wszelkich organów skarbowych. Konkluzja stanowiska Wnioskodawcy: realizacja przez Wnioskodawcę prawa do rekompensaty (odbiór świadczenia pieniężnego) nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem obowiązku w zakresie : zapłaty podatku od spadków i darowizn, zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, informowania naczelnika urzędu skarbowego i innych organów skarbowych w formie złożenia jakiegokolwiek zeznania, zgłoszenia czy też dopełnienia jakichkolwiek innych formalności związanych z otrzymaniem świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty. Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe interpretacje podatkowe w indywidualnych sprawach dot. opodatkowania rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie zarówno w zakresie skutków nabycia prawa do rekompensaty jak i realizacji prawa do rekompensaty prezentują jednakowe stanowisko jak przedstawione przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, tytułem przykładu: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBII/1/436-338/14 /MCZ.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Polski oraz skutków podatkowych realizacji prawa do tej rekompensaty.
Fragment:
Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wojewoda dnia 17 października 2016 r. wydał decyzję, w której stwierdził, że Wnioskodawca posiada w całości prawo do rekompensaty z tytułu pozostawionego mienia . Ponadto, ww. decyzja określiła wartość pozostawionego mienia, wysokość rekompensaty oraz formę realizacji prawa do rekompensaty (świadczenie pieniężne wypłacone ze środków funduszu rekompensacyjnego). Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował Wnioskodawcę, że został uwzględniony w otrzymanym przez Bank od Ministerstwa Skarbu Państwa wykazie osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie. Ponadto Bank wskazał, że wypłata świadczenia nastąpi w dniu 22 grudnia 2016 r., co też nastąpiło. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę prawa do rekompensaty, ma on obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego od osób fizycznych, złożenia zeznania podatkowego lub też dopełnienia innych formalności wobec organów skarbowych? Czy wobec realizacji prawa do rekompensaty i w konsekwencji otrzymania rekompensaty Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem rekompensaty ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego lub też dopełnienia innych formalności wobec organów skarbowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie ustalenia ochrony prawnej w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia interpretacji indywidualnej
Fragment:
W analizowanym przypadku zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 r., tj. zachowaniem się zgodnie z tym rozstrzygnięciem, był brak podatku dochodowego od rekompensaty otrzymanej w dniu 28 stycznia 2016 r. Takie zastosowanie się do ww. interpretacji spowodowało, że zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane, co na tym etapie potwierdza postanowienie z dnia 23 września 2016 r. Nr IPPB4/4511-13/16-6/W/JK2 o stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. Należy wyjaśnić, że wypłacona rekompensata stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy, od którego płatnik był zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Skoro rekompensata została wypłacona w dniu 28 stycznia 2016 r., to skutek podatkowy z tego tytułu powstał w tym dniu, a zaliczka na podatek dochodowy powinna być odprowadzona do 20 lutego 2016 r. Zatem skutek podatkowy, doręczenie interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2016 r. miał miejsce po dacie otrzymania przez Wnioskodawczynię w dniu 28 stycznia 2016 r. rekompensaty, tj. po dacie zaistnienia zdarzenia, odpowiadającego sytuacji faktycznej będącej przedmiotem tej interpretacji. Skutki podatkowe tego zdarzenia – rozumiane w tym przypadku jako powstanie obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem przychodu z tytułu stosunku pracy (art. 12 w zw. z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – wystąpiły zatem zarówno przed doręczeniem interpretacji indywidualnej jak i przed opublikowaniem interpretacji ogólnej.
2017
2
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Fragment:
Wnioskodawca poinformował, że w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść posłużono się określeniem, że jest to jednorazowe świadczenie pieniężne „ rekompensata ”. Regulamin określa, że wskazane we wniosku świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy (warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę) stanowi zatem zadośćuczynienie. Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał ponadto, że Regulamin ten stanowi normatywne źródło prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy i określa wprost zasady ustalenia otrzymanego świadczenia. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej rekompensaty, z tytułu uczestnictwa w Programie Dobrowolnych Odejść, był słusznie pobrany? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rekompensata jest odszkodowaniem. To zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że od otrzymanego świadczenia niesłusznie został pobrany podatek dochodowy. Rekompensata stanowi zadośćuczynienie (które jest zwolnione z podatku dochodowego) za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Jej wysokość i zasady ustalenia wynikają wprost z regulaminów o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.
2016
17
gru

Istota:
Czy rekompensata wypłacona z PDO po śmierci męża nieopodatkowana dla męża (podstawa – art. 21 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej Ustawy o PDOF) jest nadal zwolniona z podatku dochodowego dla Wnioskodawczyni, czy jest opodatkowana podatkiem dochodowym?
Fragment:
Porozumienie weszło w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. na mocy którego, mąż przestał być pracownikiem i nabył prawo do rekompensaty PDO w wysokości 130.819,50 zł. Dnia 9 lipca 2015 r. mąż Wnioskodawczyni zmarł. Od tego dnia nie przekazano rekompensaty na konto męża. Po śmierci męża jego pracodawca przekazał w dniu 30 lipca 2015 r. rekompensatę na konto żony (Wnioskodawczyni). Rekompensaty PDO były zwolnione z podatku dochodowego dla męża Wnioskodawczyni oraz pozostałych osób, które zawarły Porozumienie PDO w 2015 r. osobom, które korzystały z Programu Dobrowolnych Odejść wprowadzonego w czerwcu 2015 r. nie zostały potrącone zaliczki na konto podatku. W lutym od pracodawcy męża Wnioskodawczyni otrzymała PIT-11 wystawiony na Nią jako podatnika, w którym została uwzględniona rekompensata PDO jako Jej przychód w poz. E – dochody podatnika, źródła przychodów, B – prawa autorskie i inne prawa, w którym wykazano przychód – rekompensatę PDO w wysokości 130.819,50 zł. Zgodnie z wystawionym PIT-11 za 2015 r. Wnioskodawczyni została zobligowana do zapłacenia podatku za otrzymaną rekompensatę PDO. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 41.862,24 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy rekompensata (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto, Regulamin PDO określa, że wskazane we świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika z porozumienia ze związkami zawodowymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona rekompensaty wynika z zapisów Regulaminu PDO jako zadośćuczynienie za stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy, o którym mowa we art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Wypłata rekompensaty wynika wprost z porozumienia ze związkami zawodowymi oraz nie występuje na liście wyjątków wykluczających ja ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a potrącona przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej rekompensaty stanowi nienależnie pobrany podatek podlegający zwrotowi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto, Regulamin PDO określa, że wskazane we świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika z porozumienia ze związkami zawodowymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona rekompensata wynika z zapisów Regulaminu PDO jako zadośćuczynienie za stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Wypłata rekompensaty wynika wprost z porozumienia ze związkami zawodowymi oraz nie występuje na liście wyjątków wykluczających ją ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a potrącona przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej rekompensaty stanowi nienależnie pobrany podatek podlegający zwrotowi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto, Regulamin PDO określa, że wskazane we świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika z porozumienia ze związkami zawodowymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odjeść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacona rekompensata wynika z zapisów Regulaminu PDO jako zadośćuczynienie za stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Wypłata rekompensaty wynika wprost z porozumienia ze związkami zawodowymi oraz nie występuje na liście wyjątków wykluczających ją ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a potrącona przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej rekompensaty stanowi nienależnie pobrany podatek podlegający zwrotowi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy wypłacona w roku 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników XXX X S.A. V zakładu Spółki w X – jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy wypłacona w roku 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników XXX X S.A. V zakładu Spółki w X – jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana rekompensata korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Rekompensata jest wypłacona jako zadośćuczynienie za stratę w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata rekompensaty wynika wprost z porozumienia ze związkami zawodowymi oraz nie występuje na liście wydatków wykluczających ją ze zwolnienia. Wartość tej rekompensaty korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie powinien jej ujmować w zeznaniu o wysokości dochodów za rok 2015 r., a potrącona przez pracodawcę zaliczka jest nadpłatą podatku dochodowego. Wypłacona rekompensata jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy kwota wypłaconej rekompensaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też od niego wolna jest?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku – pismem z dnia 29 marca 2016 – wskazano m.in., że pracodawca w Programie dobrowolnych Odejść określa otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie – rekompensatą, która została wypłacona na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść. Świadczenie jest rekompensatą za brak możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy (warunkiem jest rozwiązanie umowy o pracę) – stanowi zatem zadośćuczynienie. Pakt Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r. zawarty miedzy pracodawcą a związkami zawodowymi oraz Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść dla Pracowników z dnia 28 listopada 2014 r. są innym, opartym na ustawie, porozumieniem zbiorowym, regulaminem, statutem, który stanowi normatywne źródło prawa, o którym mowa w art. 89 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota wypłaconej rekompensaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też od niego wolna jest? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacona przez pracodawcę rekompensata stanowi dla niej zadośćuczynienie straty w związku z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u pracodawcy umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji utraty źródła dochodów i dlatego wypłacona kwota rekompensaty nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – to znaczy że jest od niego wolna.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rekompensaty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.