US.II-415/13/46/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany w 2004 r. z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS?

US.II-415/13/46/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. koszty przejazdu
  2. obowiązek płatnika
  3. obowiązek społeczny
  4. rekompensata kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 12.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.10.2004 r.), uzupełnione odrębnym pismem z dnia 13.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania uzyskanego w 2004 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków społecznego korespondenta GUS, informuje jak niżej:

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl ust. 1a ww. przepisów, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Z treści pana pisma wynika, że pełni pan funkcje społecznego korespondenta urzędu statystycznego. Raz w roku otrzymuje pan kwotę pieniężną dotyczącą zwrotu kosztów podróży za przejazdy związane z koniecznością zebrania informacji dotyczącej wysokości cen artykułów rolnych i przekazania jej do urzędu. W 2004 r. stanowiło to kwotę 95,00 zł. Wątpliwości interpretacyjne pana dotyczą opodatkowania ww. dochodu.

W związku z pana pismem tut. organ podatkowy przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie dokładnego ustalenia rodzaju należności wypłacanych panu w 2004 r. przez urząd statystyczny. W wyniku tego postępowania ustalono, że za terminowe sporządzenie sprawozdań otrzymał pan kwotę pieniężną będącą częściową rekompensatą kosztów, jakie poniósł pan w 2003 r. przy pełnieniu swoich społecznych obowiązków. Rekompensata, o której mowa wyżej, wypłacana społecznym korespondentom statystycznym nie została wymieniona w katalogu dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, stąd też podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych urząd statystyczny nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych korespondentom rekompensat . Natomiast na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika (korespondenta), informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Kwoty uzyskanych od urzędu statystycznego przychodów (rekompensat) korespondenci zobowiązani są doliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym do innych dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego.

Z pisma pana wynika, że otrzyma pan od urzędu statystycznego informację o wypłacie rekompensaty z tytułu zwrotu częściowych kosztów podróży na druku PIT-8C. W świetle cytowanych wyżej przepisów należy uznać, że urząd statystyczny postąpi prawidłowo sporządzając w wyznaczonym ustawowo terminie informację PIT-8C, uwzględniając w niej przychód z tytułu rekompensaty w kwocie 95,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższy dochód winien pan wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2004 r. w poz. „inne źródła”.

Reasumując należy uznać, że pana stanowisko w tej sprawie jest nieprawidłowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.