Rękojmia | Interpretacje podatkowe

Rękojmia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rękojmia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota otrzymana z tytułu obniżenia ceny wadliwego towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wskazano wyżej, z nauki prawa cywilnego wynika, iż pomimo, że Kodeks cywilny posługuje się nazwą „ rękojmia za wady ”, faktycznie konstruuje odpowiedzialność odszkodowawczą, której dochodzenie jest ułatwione. Kupujący może wybrać dochodzenie tzw. odszkodowania na zasadach ogólnych (np. gdy upłynęły terminy z rękojmi i niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z tytułu rękojmi). Porównanie obu nazw wskazuje, iż w przeciwieństwie do „ odszkodowania na zasadach ogólnych ”, o którym mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego (tj. odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) rękojmia za wady jest szczególną instytucją odszkodowawczą. W ocenie Wnioskodawczyni, brak jest podstaw do wyłączenia świadczenia otrzymanego tytułem obniżenia ceny z rękojmi za wady rzeczy z katalogu zwolnień podatkowych z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko ze względu na szczególną nazwę instytucji prawa cywilnego („ rękojmia za wady ”) podczas, gdy w istocie instytucja ta jest swoistym odszkodowaniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
13
maj

Istota:
Rozliczenie pomiędzy Sprzedającym i Wnioskodawcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Ponadto, umowa przewidywała, że Wnioskodawcy, będą przysługiwały wobec Sprzedającego uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, w tym budynku. Zgodnie z § 13 pkt 2 umowy, Wnioskodawca ma prawo do wykonywania praw z rękojmi również po upływie okresu rękojmi w przypadku, gdy powiadomi Sprzedającego o wystąpieniu wady przed upływem tego okresu. Na podstawie zapisów kodeksu cywilnego (art. 556 - 576) rękojmia dla sprzedawanych budynków obejmuje 3 lata od daty wydania rzeczy kupującemu. Jednocześnie w umowie ustalono, że Wnioskodawca może usunąć wady na koszt Sprzedającego, a Sprzedający pokryje uzasadnione koszty poniesione przez Wnioskodawcę. W 2010 roku, w wyniku przeprowadzanych przeglądów stwierdzono usterki w konstrukcji dachu przedmiotowego budynku wymagające prac naprawczych. Wnioskodawca oraz Sprzedający doszli do porozumienia w zakresie przeprowadzenia koniecznych prac, przy czym rozpoznane usterki zostały potraktowane jako wady fizyczne będące przedmiotem rękojmi. Uzgodniono, że wykonawca wystawi fakturę za wykonywane prace na Wnioskodawcę, a ten obciąży Sprzedającego kosztami napraw. Łączny szacunkowy koszt napraw wynosił 988 tys. zł, przy czym na 31 października 2011 r. zrealizowane zostało ok. 54% wymaganych prac. Pozostałe prace mają zostać zrealizowane do końca 2011 r.
2012
20
cze

Istota:
Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
Fragment:
(...) rękojmi za wady za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.05.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka sprzedaje samochody osobowe, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Na sprzedawane auta udzielana jest gwarancja. Zgodnie z kodeksem cywilnym Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. W przypadku określonych sytuacji Spółka zobligowana jest do wydania auta w ramach gwarancji lub z tytułu rękojmi za wady towaru. Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Stanowisko Podatnika: Wydanie auta w przedstawionym stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż zdaniem Spółki nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 4 ustawy o podatku akcyzowym.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rękojmia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.