Rękojmia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rękojmia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
13
maj

Istota:

Czy kwota otrzymana z tytułu obniżenia ceny wadliwego towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wskazano wyżej, z nauki prawa cywilnego wynika, iż pomimo, że Kodeks cywilny posługuje się nazwą „ rękojmia za wady ”, faktycznie konstruuje odpowiedzialność odszkodowawczą, której dochodzenie jest ułatwione. Kupujący może wybrać dochodzenie tzw. odszkodowania na zasadach ogólnych (np. gdy upłynęły terminy z rękojmi i niemożliwe jest uzyskanie świadczenia z tytułu rękojmi). Porównanie obu nazw wskazuje, iż w przeciwieństwie do „ odszkodowania na zasadach ogólnych ”, o którym mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego (tj. odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) rękojmia za wady jest szczególną instytucją odszkodowawczą. W ocenie Wnioskodawczyni, brak jest podstaw do wyłączenia świadczenia otrzymanego tytułem obniżenia ceny z rękojmi za wady rzeczy z katalogu zwolnień podatkowych z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko ze względu na szczególną nazwę instytucji prawa cywilnego („ rękojmia za wady ”) podczas, gdy w istocie instytucja ta jest swoistym odszkodowaniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2012
20
cze

Istota:

Rozliczenie pomiędzy Sprzedającym i Wnioskodawcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Ponadto, umowa przewidywała, że Wnioskodawcy, będą przysługiwały wobec Sprzedającego uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, w tym budynku. Zgodnie z § 13 pkt 2 umowy, Wnioskodawca ma prawo do wykonywania praw z rękojmi również po upływie okresu rękojmi w przypadku, gdy powiadomi Sprzedającego o wystąpieniu wady przed upływem tego okresu. Na podstawie zapisów kodeksu cywilnego (art. 556 - 576) rękojmia dla sprzedawanych budynków obejmuje 3 lata od daty wydania rzeczy kupującemu. Jednocześnie w umowie ustalono, że Wnioskodawca może usunąć wady na koszt Sprzedającego, a Sprzedający pokryje uzasadnione koszty poniesione przez Wnioskodawcę. W 2010 roku, w wyniku przeprowadzanych przeglądów stwierdzono usterki w konstrukcji dachu przedmiotowego budynku wymagające prac naprawczych. Wnioskodawca oraz Sprzedający doszli do porozumienia w zakresie przeprowadzenia koniecznych prac, przy czym rozpoznane usterki zostały potraktowane jako wady fizyczne będące przedmiotem rękojmi. Uzgodniono, że wykonawca wystawi fakturę za wykonywane prace na Wnioskodawcę, a ten obciąży Sprzedającego kosztami napraw. Łączny szacunkowy koszt napraw wynosił 988 tys. zł, przy czym na 31 października 2011 r. zrealizowane zostało ok. 54% wymaganych prac. Pozostałe prace mają zostać zrealizowane do końca 2011 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Fragment:

(...) rękojmi za wady za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.05.2007r. do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie wpłynął wniosek XXXX (zwanej dalej Spółką) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka sprzedaje samochody osobowe, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Na sprzedawane auta udzielana jest gwarancja. Zgodnie z kodeksem cywilnym Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. W przypadku określonych sytuacji Spółka zobligowana jest do wydania auta w ramach gwarancji lub z tytułu rękojmi za wady towaru. Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Stanowisko Podatnika: Wydanie auta w przedstawionym stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż zdaniem Spółki nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 4 ustawy o podatku akcyzowym.