Rękodzieło | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rękodzieło. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Przy sprzedaży używanych gier komputerowych oraz używanych akcesoriów komputerowych (np. konsoli do gier) stanowiących towar, nabytych w celu dalszej odsprzedaży od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 6 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie pisma Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej w Warszawie kwalifikujące wyroby nożownicze do rękodzieła, może zarejestrować działalność w zakresie wytwórczości artystycznej rękodzielniczej i opodatkować swoje wyroby zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) których wykonywanie może podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Zgodnie z pkt 4 objaśnień do części XII zał. nr 3 do w/w ustawy wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno – artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej. Ustawodawca nie sprecyzował w polskim systemie prawa zasad oraz procedur, na podstawie których w/w podmioty dokonują kwalifikacji określonych przedmiotów do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego dla potrzeb zryczałtowanych form opodatkowania przychodów osób fizycznych. Podatnik wystąpił do Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej w Warszawie działającej przy Fundacji „Cepelia” w Warszawie z wnioskiem (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką należy zastosować stawkę w podatku od towarów i usług na sprzedawane wyroby z wikliny?.

Fragment:

(...) 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Z pisma wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów z wikliny w postaci koszyków, tacek, kwietników. Wyroby te objęte są atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło. Zdaniem Pana przysługuje mu prawo do opodatkowania powyższych wyrobów z wikliny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stawką podatku VAT w wysokości 7%. Organ podatkowy na podstawie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym (...)

2011
1
lut

Istota:

1. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż towaru składającego się z dwóch składników? 2. Jaką stawką podatkową była opodatkowana w 2003 r. sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (komplet szklany składający się z karafki i kieliszków), posiadajacych atest Krajowej Komisji Artystycznej?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 13 maja 2003 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: 1) Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwanej w dalszej części ustawą, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży,kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Z upoważnienia ust. 5 ww. przepisu minister finansów, w rozdziale 10 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na wyroby rękodzieła artystycznego

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku w piśmie z dnia 19.07.2004 r. (znak: US.II-PP-443/6/2004) na zapytanie z dnia 14.05.2004 r.: Pismem z dnia 14.05.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z pytaniem dotyczącym stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na wyroby rękodzieła artystycznego (plecionkarskie) wymienionych w poz. 114, 115, 116 i 118 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Precyzując pytanie podatnik pyta się, jak należy rozumieć pozycję nieopisaną w kolumnie: „nazwa towaru”, czy stawka dotyczy wszystkich wyrobów objętych danym numerem PKWiU, czy też należy zastosować opis najbliższej pozycji powyżej. Zdaniem strony wyroby rękodzieła ludowego posiadające atest krajowych komisji etnograficznych podlegają (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. stosowania symbolu PKWiU 15.61.24.-00.00 i obniżonej do wysokości 7% stawki podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2004 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów stanowiących dekoracje do ciast. Do dnia 30 kwietnia 2004 roku produkowane przez Stronę wyroby objęte były 3% stawką podatku VAT i posiadały certyfikat Krajowej Rady Rękodzieła. Wyroby produkowane sa na bazie mąki skrobiowej i cukru a więc z produktów, które są objęte 7% stawką VAT. Cały proces technologiczny oparty jest na produkcji ręcznej. Wobec powyższego Podatnik prosi o zajęcie stanowiska przez Organ podatkowy w przedmiocie stosowania symbolu PKWiU 15.61.24.-00.00 i obniżonej do wysokości 7% stawki podatku od towarów i usług. W rozumieniu przepisów wyżej powołanej ustawy - (...)