Reklamacje | Interpretacje podatkowe

Reklamacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reklamacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka może zaliczyć ww. koszty, związane z uznaniem reklamacji, do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ updop”)?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka została obciążona kosztami związanymi z reklamacją dotyczącą wyprodukowanego przez nią towaru. Obciążenie nastąpiło ze strony niemieckiego odbiorcy, który w wyjaśnieniach zawarł szczegółowe informacje dot. reklamacji. Wadliwość materiału (z którą związana jest reklamacja) została przebadana i nie jest ona wynikiem zaniedbań Spółki, tylko materiału, który służył do produkcji skrzydełek. Spółka uznała, że reklamacja jest zasadna i obciążyła koszty uzyskania przychodów (bilansowo) kosztami związanymi z uznaniem reklamacji. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
2015
10
sty

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej w związku z uznaniem reklamacji.
Fragment:
Wnioskodawca zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z pisemną reklamacją, Jednocześnie powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego. Objaśnił, że umowa ubezpieczenia nie była dopasowana do Jego potrzeb i wybitnie przekracza poziom akceptowalnego ryzyka. Stwierdził, że przy jej udzieleniu i w czasie jej trwania popełniono błędy (nie wytłumaczono sposobu obliczania składki administracyjnej, podawano różny kurs indeksu). Ponadto konstrukcja umowy przesadnie penalizuje ubezpieczonego w przypadku zaprzestania spłaty składek. W przypadku Wnioskodawcy związane było to z sytuacją materialną i zdrowotną bliskiej Jemu osoby. Zgodnie z umową w przypadku zaprzestania uiszczania składek, umowa zostałaby zerwana i ubezpieczyciel wypłaciłby tylko 1.251,86zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało reklamację i wypłaciło Wnioskodawcy kwotę 11.037,78 zł. W dniu 27 lutego 2013 r. Bank poinformował Wnioskodawcę, że otrzymane świadczenie z tytułu uznania przez Bank reklamacji opodatkowane jest na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód z innych źródeł. W związku z tym Bank podjął decyzję o wypłacie ekwiwalentu podatku dochodowego i wystawił PIT-8C. Kilka dni później Wnioskodawca udał się do placówki Banku i wyjaśnił, że w wyniku podpisania umowy ubezpieczenia poniósł stratę i nie ma podstaw do naliczenia podatku.
2013
13
wrz

Istota:
Czy w związku z otrzymanymi na drodze reklamacji płytkami (trepy i podstopnice) w 2011 roku na kwotę 3.530,70 PLN, od Zakładu ciąży na Wnioskodawcy obowiązek uwzględnienia ww. kwoty na PIT-37 za 2011 rok oraz uiszczenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Pierwsza reklamacja została zgłoszona na początku 2008 roku, a płytki Wnioskodawca otrzymał x czerwca 2008 r. Następna reklamacja była zgłoszona na początku roku 2011, pismo potwierdzające reklamację wystawiono x marca 2011 r., a Wnioskodawca otrzymał je x kwietnia 2011 r. Następne pismo uwzględniające reklamację wystawiono x listopada 2011 r., a towar Zainteresowany otrzymał x listopada 2011 r. Z powyższego wynika zatem, iż wadliwość towaru wydanego Wnioskodawcy po pierwszej reklamacji (x czerwca 2008 r.), została stwierdzona po upływie dwóch lat od jego wydania (zgłoszenie drugiej reklamacji – początek 2011 roku). Reasumując, w związku z otrzymanymi na drodze reklamacji płytkami, ze względu na fakt, iż między otrzymaniem towaru, a zgłoszeniem reklamacji upłynęły dwa lata, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia kwoty stanowiącej wartość reklamowanego towaru na formularzu PIT-37 za 2011 rok oraz uiszczenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2012
29
lis

Istota:
Obniżenie podatku akcyzowego z tytułu zwrotu piwa ze względu na upływ terminu przydatności do spożycia
Fragment:
Reasumując w ocenie organu za reklamację, o której mowa w art. 83a ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym nie można uznać zwrotu piwa do Wnioskodawcy, które jako pełnowartościowy produkt uległo przeterminowaniu u kontrahenta. Nie znajduje podstaw do uznania pojęcia reklamacji w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę gdyż czynności nie określone jako reklamacja w powszechnym znaczeniu, tj. nie odnoszące się do wad jakościowych, nie są reklamacją, do której odwołuje się ustawa o podatku akcyzowym. Zwrot taki może zostać dokonany do Wnioskodawcy jednakże nie w związku z reklamacją ale z innych przyczyn dla których nie ma zastosowania art. 83a ust. 1 ustawy. Tym samym skoro czynność ta nie mieści się w pojęciu reklamacji Wnioskodawca nie może również uznać zwrotu towaru przeterminowanego lub ze zbliżającym się terminem ważności od kontrahenta za reklamację. Zatem w przedmiotowej sytuacji na podstawie art. 83a ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia akcyzy o akcyzę zapłaconą od zwróconych do składu podatkowego i zniszczonych wyrobów prawidłowo wyprodukowanych dla których zbliża się termin ważności lub też termin ten już minął. W związku z powyższym odpowiedź na pozostałe pytania jest bezprzedmiotowa.
2012
10
lis

Istota:
Obniżenie podatku akcyzowego z tytułu zwrotu piwa ze względu na ujawnione wady piwa
Fragment:
Przepis ten nie odsyła do odrębnych przepisów, w których zawarta byłaby definicja lub pojęcie reklamacji, jak również określone byłyby warunki prawne po spełnieniu których można przyjąć, że zachodzi sytuacja uprawniająca podmiot prowadzący skład podatkowy do zastosowania reklamacji zawartej w art. 83a ustawy o podatku akcyzowym. W artykule 2 ustawy o podatku akcyzowym zawarte są określenia czyli tzw. definicje legalne użyte na potrzeby niniejszej ustawy. Wśród tych określeń nie występuje definicja reklamacji. Brak regulacji prawnej w ustawie o podatku akcyzowym oraz brak odesłania do przepisów odrębnych w zakresie pojęcia reklamacji np. do ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 z póżn. zm.) lub do ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002r z póżn. zm.) powoduje zdaniem Spółki, że reklamacje należy rozumieć bardzo szeroko bez żadnych ograniczeń prawnych jako generalne prawo do zwracania wyrobów odnośnie których ostateczne dopuszczenie do konsumpcji nie nastąpiło. Jedynym warunkiem dla wystąpienia sytuacji reklamacji określonej w art. 83a ustawy jest uznanie jej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.
2012
10
lis

Istota:
W jaki sposób należy rozumieć pojęcie reklamacji zawarte w art. 83 ustawy o podatku akcyzowym? Jeżeli należy go rozumieć bardzo szeroko bez żadnych ograniczeń, to czy w świetle treści art. 83 ustawy reklamacją będzie zwrot piwa przeterminowanego od kontrahentów uznany przez podmiot prowadzący skład podatkowy?
Fragment:
Ponadto w ocenie tut, organu jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby na potrzeby art. 83 ustawy umożliwienie zastosowania tego przepisu w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę (nie zawierającym się w znaczeniu reklamacji określonej w Słowniku Języka Polskiego), to nie odwoływałaby się do pojęcia reklamacji tylko przez pominięcie tego pojęcia umożliwiłby zastosowanie tego przepisu do wszystkich wyrobów z zapłacona akcyzą, które następnie zostały zwrócone do składu podatkowego. Reasumując w ocenie organu za reklamację, o której mowa w art. 83 ww. ustawy o podatku akcyzowym nie można uznać zwrotu piwa do Wnioskodawcy, które po dokonaniu sprzedaży (jako pełnowartościowy produkt) uległo przeterminowaniu u kontrahenta. Nie znajduje podstaw do uznania pojęcia reklamacji w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę, czyli bardzo szerokim wykraczającym poza językową definicję reklamacji, gdyż czynności nie określone jako reklamacja w powszechnym znaczeniu określonym w legalnej definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego nie są reklamacją, do której odwołuje się ustawa o podatku akcyzowym. Zwrot taki może zostać dokonany do Wnioskodawcy jednakże nie w związku z reklamacją ale z innych przyczyn dla których nie ma zastosowania art. 83 ustawy. Tym samym skoro czynność ta nie mieści się w pojęciu reklamacji Wnioskodawca nie może również uznać zwrotu towaru przeterminowanego u kontrahenta za reklamację. Zatem w przedmiotowej sytuacji na podstawie art. 83 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia akcyzy o akcyzę zapłaconą od zwróconych do składu podatkowego i zniszczonych wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia (przeterminowanych) u kontrahenta.
2011
1
sie

Istota:
Czy w ramach reklamacji następuje wypłata kupującemu rekompensaty pieniężnej w wysokości ceny zakupu opony, Strona ma prawo do pomniejszenia obrotu, a tym samym korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata rekompensaty pieniężnej?
Fragment:
Z gramatycznego brzmienia w/w przepisu wynika, że możliwość pomniejszenia obrotu między innymi o odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru i reklamacja co do zasady są prawnie dopuszczalne i zwrot ten został udokumentowany. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru jak i zwrotu wartości towaru nabywcy. Zarówno odstąpienie od umowy sprzedaży i w konsekwencji dokonany przez sprzedawcę zwrot wartości towaru, jak i zwrot kwoty wartości towaru dokonany w wyniku realizacji roszczeń nabywcy z tytułu reklamacji co do zasady są prawnie dopuszczalne, lecz jako typowe instytucje cywilistyczne są przedmiotem regulacji prawa cywilnego. Przepisy w/w ustawy o VAT nie wprowadzają na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży, jak i dodatkowych szczególnych warunków co do trybu realizacji roszczeń z tytułu reklamacji. Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem wyroku w sprawie Elida Gibbs, w którym ETS stwierdził, iż „artykuł 11(A)(1)(a) i artykuł 11(C)(1) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby w przypadku, gdy: (a) producent wystawia kupony zniżkowe opiewające na (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik ma wątpliwości, czy obciążenie Spółki kosztami reklamacji towarów w sytuacji, gdy nie następuje zwrot towarów do dostawcy stanowi dla Spółki czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zdarza się jednak, iż klienci Podatnika zgłaszają reklamacje. Klient, tj. spółka niemiecka, obciąża Podatnika w różny sposób kosztami tych reklamacji. W pierwszym przypadku wystawia dokument, tj. notę obciążeniową bez podatku i obciąża Spółkę za niepełnowartościowe części po swojej cenie sprzedaży doliczając koszty administracyjne reklamacji, jednak wówczas nie następuje zwrot towaru. W innym przypadku klient obciąża Spółkę kosztami dodatkowych usług, np. sortowania, czy odtłuszczania i kosztami administracyjnymi, mającymi na celu wyeliminowanie wad wyrobów, które dzięki tym usługom stają się pełnowartościowymi materiałami do dalszej przeróbki. W takim przypadku klient wystawia najczęściej fakturę VAT z 16% stawką podatku nie dokonując zwrotu towarów. Podatnik wyjaśnia, iż koszty reklamacji, jakimi Spółka obciążona zostaje przez nabywców towarów, związane są z samym tylko faktem ujawnienia wyrobów wadliwych i stwierdzeniem reklamacji tych wyrobów przez ich nabywców. Ponadto zaznacza, iż obciążenie tymi kosztami nie wynika bezpośrednio z zawartej umowy pisemnej, ale jest rezultatem umowy ustnej zawartej między stronami, a w związku z tym Spółka traktuje przedmiotowe opłaty jako karę umowną.
2011
1
kwi

Istota:
Czy Podatnik powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy, drugą dokumentującą notę kredytową (rezygnacja kontrahenta z reklamacji)?
Fragment:
Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, cyt.: "Czy I. powinien wystawić dwie faktury wewnętrzne: jedną dokumentującą wykonaną usługę naprawy, drugą dokumentującą notę kredytową (rezygnacja kontrahenta z reklamacji)?" Zdaniem Podatnika, z uwagi na fakt, iż duński kontrahent zgłosił reklamację, a następnie z niej zrezygnował w tym samym okresie rozliczeniowym cyt. "nie ma problemu z rozliczeniem podatku, podatek nie powinien zostać ujęty w deklaracji". W uzupełnieniu wniosku (pismo z dnia 24.03.2006 r.) Podatnik stwierdził, iż I. nie ma obowiązku wystawienia faktur wewnętrznych cyt. "ani do faktury za usługę wykonaną w Danii, ani do noty." Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, informuje: Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - wzmiankowanej na wstępie, zwanej dalej ustawą - podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Przepis art. 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). Z kolei zgodnie z zapisem art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności wykonane w tym okresie.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym winno nastąpić zmniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Fragment:
Zdaniem Podatnika, w analizowanej sprawie, należy pomniejszyć wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji VAT-7 w miesiącu styczniu 2006r. tj. w miesiącu uznania reklamacji oraz wystawienia faktury korygującej. Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (z Polski do Wielkiej Brytanii). W niektórych przypadkach odbiorca składa reklamacje, które są następnie uznawane przez Podatnika. Jednakże towary faktycznie powrócą do kraju dopiero wówczas, gdy ilość reklamacji osiągnie taki wolumen, aby transport powrotny zareklamowanych towarów stał się opłacalny (minimalizacja kosztu). W miesiącu uznania reklamacji Podatnik wystawia korektę faktury, dotyczącą tych towarów, zmniejszającą obroty z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2011
1
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Reklamacje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.