Reklamacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reklamacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
sie

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Fragment:

Z definicji tej wynika, że od strony przedmiotowej reklamacja towaru opiera się na wadzie towaru. Zatem wycofanie piwa w związku z jego przeterminowaniem lub zbliżającym się terminem ważności, nie oznacza, że staje się ono wadliwe i podlega reklamacji. Uznanie tego wycofania za „ reklamację ” przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie przesądza, że faktycznie wystąpiła taka reklamacja. Uznanie tego rodzaju zwrotów piwa jako reklamacji oznaczałoby zrównanie pojęcia „ zwrot piwa ” lub „ wycofanie ” z „ reklamacją ” piwa. Takie zrównanie powyższych pojęć byłoby możliwe tylko w przypadku, gdyby ustawodawca zdecydował się na zmianę pojęcia „ reklamacja ” poprzez jego zdefiniowanie na potrzeby podatku akcyzowego. W powyższym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał również, że od strony podmiotowej „ reklamację ” składa zawsze inny podmiot, dlatego w art. 83a ustawy o podatku akcyzowym występuje konieczność uznania takiej reklamacji przez podatnika, który zapłacił podatek w ramach określonej procedury. W przypadku przeterminowania piwa w magazynie zewnętrznym Spółki mamy do czynienia z tym samym podmiotem, zatem nie sposób w takiej sytuacji mówić o reklamacji wyrobów rozumianej jako żądanie naprawienia szkód.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji

Fragment:

Nr IPPB1/415-624/14-4/JB (data nadania 13 czerwca 2014 r., data odbioru 16 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2005 r. Wnioskodawczyni wraz mężem zakupiła mieszkanie w budynku wielorodzinnym. W trakcie użytkowania lokalu (w sezonie grzewczym) okazało się, że zamontowane rury centralnego ogrzewania typu X mają wadę ukrytą i wymagają wymiany. W wyniku kolejnych pęknięć rur dochodziło do zalewania mieszkania i istotnych strat. Udało się odnaleźć dystrybutora ww. rur centralnego ogrzewania, tj. firmę G. sp. z o.o. Technologiczne wady rur uznali eksperci Spółki w trybie reklamacji zgodnej z przepisami rękojmi ustanowionej w kodeksie cywilnym i opisanej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W toku postępowania reklamacyjnego została przeprowadzona przez rzeczoznawcę firmy wizja lokalna wraz z dokumentacją fotograficzną skutków awarii. Reklamacja została uznana przez firmę G. sp. z o.o. za zasadną i zaproponowano wypłatę rekompensaty poniesionych kosztów demontażu wadliwej instalacji i wykonania nowej instalacji wolnej od wad oraz odtworzenie stanu pierwotnego domu w oparciu o kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę spółki.

2016
28
lis

Istota:

Brak obowiązku pomniejszenia przychodów w związku z wypłacanymi kwotami dotyczącymi uznanych reklamacji

Fragment:

Generalnie zatem, nowy model rozpatrywania reklamacji nie pozwala na ustalenie, czy opona będąca przedmiotem reklamacji została sprzedana przez Wnioskodawcę. Po ustaleniu zasadności reklamacji Klient zgłaszający reklamację otrzyma kwotę pieniężną skalkulowaną zgodnie z planowaną polityką rozpatrywania reklamacji. Wypłata kwoty pieniężnej będzie dokumentowana notą księgową. Wnioskodawca zakłada, co wynika z różnych możliwych wariantów związanych z okolicznościami nabycia opony podlegającej reklamacji, że kwoty reklamacji będą bądź zatrzymywane przez Klienta (opona kupiona przez Klienta i przez niego używana), bądź przekazywane dalej w ramach rozliczeń z innymi podmiotami (opona kupiona przez Klienta i przez niego odsprzedana). Wnioskodawca dodaje, że otrzymuje od spółek powiązanych, które wyprodukowały reklamowane opony zwrot kwot przekazanych Klientom w związku z uznaną reklamacją. Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca chce uzyskać prawidłowość swojego stanowiska w zakresie prawidłowości dokumentowania wypłacanej kwoty związanej z uznaną reklamacją za pomocą noty księgowej oraz w zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

2015
10
sty

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć ww. koszty, związane z uznaniem reklamacji, do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ updop”)?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka została obciążona kosztami związanymi z reklamacją dotyczącą wyprodukowanego przez nią towaru. Obciążenie nastąpiło ze strony niemieckiego odbiorcy, który w wyjaśnieniach zawarł szczegółowe informacje dot. reklamacji. Wadliwość materiału (z którą związana jest reklamacja) została przebadana i nie jest ona wynikiem zaniedbań Spółki, tylko materiału, który służył do produkcji skrzydełek. Spółka uznała, że reklamacja jest zasadna i obciążyła koszty uzyskania przychodów (bilansowo) kosztami związanymi z uznaniem reklamacji. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

2013
13
wrz

Istota:

Opodatkowanie kwoty otrzymanej w związku z uznaniem reklamacji.

Fragment:

Wnioskodawca zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z pisemną reklamacją, Jednocześnie powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego. Objaśnił, że umowa ubezpieczenia nie była dopasowana do Jego potrzeb i wybitnie przekracza poziom akceptowalnego ryzyka. Stwierdził, że przy jej udzieleniu i w czasie jej trwania popełniono błędy (nie wytłumaczono sposobu obliczania składki administracyjnej, podawano różny kurs indeksu). Ponadto konstrukcja umowy przesadnie penalizuje ubezpieczonego w przypadku zaprzestania spłaty składek. W przypadku Wnioskodawcy związane było to z sytuacją materialną i zdrowotną bliskiej Jemu osoby. Zgodnie z umową w przypadku zaprzestania uiszczania składek, umowa zostałaby zerwana i ubezpieczyciel wypłaciłby tylko 1.251,86zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało reklamację i wypłaciło Wnioskodawcy kwotę 11.037,78 zł. W dniu 27 lutego 2013 r. Bank poinformował Wnioskodawcę, że otrzymane świadczenie z tytułu uznania przez Bank reklamacji opodatkowane jest na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód z innych źródeł. W związku z tym Bank podjął decyzję o wypłacie ekwiwalentu podatku dochodowego i wystawił PIT-8C. Kilka dni później Wnioskodawca udał się do placówki Banku i wyjaśnił, że w wyniku podpisania umowy ubezpieczenia poniósł stratę i nie ma podstaw do naliczenia podatku.

2012
29
lis

Istota:

Czy w związku z otrzymanymi na drodze reklamacji płytkami (trepy i podstopnice) w 2011 roku na kwotę 3.530,70 PLN, od Zakładu ciąży na Wnioskodawcy obowiązek uwzględnienia ww. kwoty na PIT-37 za 2011 rok oraz uiszczenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Pierwsza reklamacja została zgłoszona na początku 2008 roku, a płytki Wnioskodawca otrzymał x czerwca 2008 r. Następna reklamacja była zgłoszona na początku roku 2011, pismo potwierdzające reklamację wystawiono x marca 2011 r., a Wnioskodawca otrzymał je x kwietnia 2011 r. Następne pismo uwzględniające reklamację wystawiono x listopada 2011 r., a towar Zainteresowany otrzymał x listopada 2011 r. Z powyższego wynika zatem, iż wadliwość towaru wydanego Wnioskodawcy po pierwszej reklamacji (x czerwca 2008 r.), została stwierdzona po upływie dwóch lat od jego wydania (zgłoszenie drugiej reklamacji – początek 2011 roku). Reasumując, w związku z otrzymanymi na drodze reklamacji płytkami, ze względu na fakt, iż między otrzymaniem towaru, a zgłoszeniem reklamacji upłynęły dwa lata, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia kwoty stanowiącej wartość reklamowanego towaru na formularzu PIT-37 za 2011 rok oraz uiszczenia od tej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
10
lis

Istota:

Obniżenie podatku akcyzowego z tytułu zwrotu piwa ze względu na upływ terminu przydatności do spożycia

Fragment:

Reasumując w ocenie organu za reklamację, o której mowa w art. 83a ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym nie można uznać zwrotu piwa do Wnioskodawcy, które jako pełnowartościowy produkt uległo przeterminowaniu u kontrahenta. Nie znajduje podstaw do uznania pojęcia reklamacji w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę gdyż czynności nie określone jako reklamacja w powszechnym znaczeniu, tj. nie odnoszące się do wad jakościowych, nie są reklamacją, do której odwołuje się ustawa o podatku akcyzowym. Zwrot taki może zostać dokonany do Wnioskodawcy jednakże nie w związku z reklamacją ale z innych przyczyn dla których nie ma zastosowania art. 83a ust. 1 ustawy. Tym samym skoro czynność ta nie mieści się w pojęciu reklamacji Wnioskodawca nie może również uznać zwrotu towaru przeterminowanego lub ze zbliżającym się terminem ważności od kontrahenta za reklamację. Zatem w przedmiotowej sytuacji na podstawie art. 83a ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia akcyzy o akcyzę zapłaconą od zwróconych do składu podatkowego i zniszczonych wyrobów prawidłowo wyprodukowanych dla których zbliża się termin ważności lub też termin ten już minął. W związku z powyższym odpowiedź na pozostałe pytania jest bezprzedmiotowa.

2012
10
lis

Istota:

Obniżenie podatku akcyzowego z tytułu zwrotu piwa ze względu na ujawnione wady piwa

Fragment:

Przepis ten nie odsyła do odrębnych przepisów, w których zawarta byłaby definicja lub pojęcie reklamacji, jak również określone byłyby warunki prawne po spełnieniu których można przyjąć, że zachodzi sytuacja uprawniająca podmiot prowadzący skład podatkowy do zastosowania reklamacji zawartej w art. 83a ustawy o podatku akcyzowym. W artykule 2 ustawy o podatku akcyzowym zawarte są określenia czyli tzw. definicje legalne użyte na potrzeby niniejszej ustawy. Wśród tych określeń nie występuje definicja reklamacji. Brak regulacji prawnej w ustawie o podatku akcyzowym oraz brak odesłania do przepisów odrębnych w zakresie pojęcia reklamacji np. do ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 z póżn. zm.) lub do ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002r z póżn. zm.) powoduje zdaniem Spółki, że reklamacje należy rozumieć bardzo szeroko bez żadnych ograniczeń prawnych jako generalne prawo do zwracania wyrobów odnośnie których ostateczne dopuszczenie do konsumpcji nie nastąpiło. Jedynym warunkiem dla wystąpienia sytuacji reklamacji określonej w art. 83a ustawy jest uznanie jej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

2011
1
sie

Istota:

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie reklamacji zawarte w art. 83 ustawy o podatku akcyzowym? Jeżeli należy go rozumieć bardzo szeroko bez żadnych ograniczeń, to czy w świetle treści art. 83 ustawy reklamacją będzie zwrot piwa przeterminowanego od kontrahentów uznany przez podmiot prowadzący skład podatkowy?

Fragment:

Ponadto w ocenie tut, organu jeżeli zamiarem ustawodawcy byłoby na potrzeby art. 83 ustawy umożliwienie zastosowania tego przepisu w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę (nie zawierającym się w znaczeniu reklamacji określonej w Słowniku Języka Polskiego), to nie odwoływałaby się do pojęcia reklamacji tylko przez pominięcie tego pojęcia umożliwiłby zastosowanie tego przepisu do wszystkich wyrobów z zapłacona akcyzą, które następnie zostały zwrócone do składu podatkowego. Reasumując w ocenie organu za reklamację, o której mowa w art. 83 ww. ustawy o podatku akcyzowym nie można uznać zwrotu piwa do Wnioskodawcy, które po dokonaniu sprzedaży (jako pełnowartościowy produkt) uległo przeterminowaniu u kontrahenta. Nie znajduje podstaw do uznania pojęcia reklamacji w znaczeniu proponowanym przez Wnioskodawcę, czyli bardzo szerokim wykraczającym poza językową definicję reklamacji, gdyż czynności nie określone jako reklamacja w powszechnym znaczeniu określonym w legalnej definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego nie są reklamacją, do której odwołuje się ustawa o podatku akcyzowym. Zwrot taki może zostać dokonany do Wnioskodawcy jednakże nie w związku z reklamacją ale z innych przyczyn dla których nie ma zastosowania art. 83 ustawy. Tym samym skoro czynność ta nie mieści się w pojęciu reklamacji Wnioskodawca nie może również uznać zwrotu towaru przeterminowanego u kontrahenta za reklamację. Zatem w przedmiotowej sytuacji na podstawie art. 83 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia akcyzy o akcyzę zapłaconą od zwróconych do składu podatkowego i zniszczonych wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia (przeterminowanych) u kontrahenta.

2011
1
cze

Istota:

Czy w ramach reklamacji następuje wypłata kupującemu rekompensaty pieniężnej w wysokości ceny zakupu opony, Strona ma prawo do pomniejszenia obrotu, a tym samym korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata rekompensaty pieniężnej?

Fragment:

Z gramatycznego brzmienia w/w przepisu wynika, że możliwość pomniejszenia obrotu między innymi o odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru i reklamacja co do zasady są prawnie dopuszczalne i zwrot ten został udokumentowany. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru jak i zwrotu wartości towaru nabywcy. Zarówno odstąpienie od umowy sprzedaży i w konsekwencji dokonany przez sprzedawcę zwrot wartości towaru, jak i zwrot kwoty wartości towaru dokonany w wyniku realizacji roszczeń nabywcy z tytułu reklamacji co do zasady są prawnie dopuszczalne, lecz jako typowe instytucje cywilistyczne są przedmiotem regulacji prawa cywilnego. Przepisy w/w ustawy o VAT nie wprowadzają na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży, jak i dodatkowych szczególnych warunków co do trybu realizacji roszczeń z tytułu reklamacji. Odnosząc się do kwestii będącej przedmiotem wyroku w sprawie Elida Gibbs, w którym ETS stwierdził, iż „artykuł 11(A)(1)(a) i artykuł 11(C)(1) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby w przypadku, gdy: (a) producent wystawia kupony zniżkowe opiewające na (...)