reklama w serwisie

Jeśli są Państwo zainteresowani reklamą w naszym serwisie, prosimy o kontakt z działem reklamy pod adresem reklama@interpretacje.org. Najważniejsze informacje dotyczące cen i zasad emisji reklam znajdują się poniżej.

Podstawowe formy reklamowe
billboard

Duży prostokątny element reklamowy wyśrodkowany w poziomie i umieszczony u góry strony tuż pod nagłówkiem. Forma wykorzystywana w działaniach reklamowych nastawionych na efekt wizualny.
Rozmiar: 750x100
Cena: 80 zł

double billboard

Najpopularniejsza forma reklamowa. Dwa razy wyższa niż zwykły billboard, co pozwala na kreatywne wykorzystanie możliwości, jakie daje reklama graficzna.
Rozmiar: 750x200
Cena: 120 zł

triple billboard

Dzięki swoim rozmiarom (trzy razy wyższa niż zwykły billboard) forma zapewnia dobrą widoczność na stronie i natychmiastową rozpoznawalność.
Rozmiar: 750x300
Cena: 144 zł

rectangle (boks śródtekstowy)

Forma reklamowa zatopiona w tekście strony internetowej, stanowiąca jej stały dobrze widoczny element. Umieszczenie wewnątrz tekstu sprawia, że jest to bardzo skuteczna forma reklamy.
Rozmiar: 300x250
Cena: 160 zł

Podane ceny dotyczą 1000 odsłon danej reklamy (CPM) na losowo wybranych stronach serwisu (ROS) i nie zawierają podatku VAT.

Dodatkowe opcje emisji
Nałożenie limitu na liczbę wyświetleń danej reklamy jednemu odbiorcy (capping)20%
Emisja w określonym przedziale czasowym (dziennym lub godzinowym)20%
Terytorialne ograniczenie zakresu odbiorców do danego województwa25%
Terytorialne ograniczenie zakresu odbiorców do danej miejscowości50%
Emisja na dokładnie określonej stronie serwisu50%
Podmiotowe ograniczenie zakresu odbiorców (np. przedsiębiorstwa lub jednostki samorządowe)50%

Podane obok dopłaty ulegają sumowaniu, np. cena za emisję reklamy tylko w dni powszednie i skierowana wyłącznie do odbiorców z województwa dolnośląskiego jest o 45% wyższa od ceny bazowej.

Specyfikacja techniczna

Waga gotowych elementów reklamowych nie może przekraczać 60 kB. Dopuszczalne formaty plików to gif, jpg, png oraz swf. Reklama nie może, w szczególności:

 • zawierać skryptów śledzących interakcje użytkownika,
 • zmieniać ani odczytywać plików cookie,
 • powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas emisji,
 • zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
Regulamin emisji reklam
 1. Warunki ogólne
  1. Reklamy sprzedawane są według liczby odsłon (emisji), czyli jednorazowych wyświetleń reklamy wraz ze stroną internetową, na której jest ona umieszczona.
  2. Podane ceny są cenami netto i ulegają powiększeniu o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Minimalna wartość zamówienia to 200 zł (netto).
  4. Serwis ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Serwis szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie danej kampanii reklamowej.
  5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia
  1. Zamówienie należy złożyć pisemnie na adres reklama@interpretacje.org. Zamówienie powinno zawierać informacje na temat form i ilości emisji, czasu trwania kampanii, a także ewentualne dodatkowe warunki dotyczące emisji. Do zamówienia należy dołączyć gotowe materiały reklamowe.
  2. Klient oświadcza, że dostarczone przez niego materiały reklamowe są jego własnością. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji wobec Serwisu, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Serwis jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego.
  3. Po złożeniu i weryfikacji zamówienia, Klient otrzymuje dokładną wycenę kampanii reklamowej. Jej akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy na realizację kampanii reklamowej.
 3. Płatność
  1. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na rachunek bankowy.
  2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie i przesyłanie faktur w wersji elektronicznej.
 4. Realizacja
  1. W trakcie realizacji kampanii i przez 14 dni po jej zakończeniu Klientowi udostępniana jest strona internetowa ze statystykami dotyczącymi zrealizowanych odsłon reklam.
  2. Ocena ilości odsłon poszczególnych form reklamowych dokonywana jest przez Serwis.
  3. Jeżeli zamówiona przez Klienta ilość odsłon nie została zrealizowana w określonym w zamówieniu przedziale czasowym, wówczas czas emisji kampanii jest automatycznie wydłużany.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji kampanii Klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej zakończenia. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem.
  5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.

Partnerem serwisu w zakresie emisji reklam jest:

Goldbach Audience

Goldbach Audience
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
tel. +48 (22) 592 45 72
sb@goldbachaudience.pl
www.goldbachaudience.pl