Reklama publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reklama publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki na publikowanie na stronach internetowych oraz w formie papierowej bezpłatnego magazynu dla pacjentów stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006r.

Fragment:

(...) informacji pacjentom, jak funkcjonować ze stomią.Strona zaznacza ponadto, iż publikowany przez nią magazyn ma również w niewielkim stopniu charakter reklamowy. W jej opinii jednak sposób dystrybucji Magazynu, tj. internet, forma papierowa, wskazuje na to, iż reklama ta ma charakter publiczny. Zdaniem Strony, o tym czy reklama ma charakter publiczny, decyduje metoda dotarcia do adresata. Publikacja na stronie internetowej jest ogólnodostęna, dlatego też winna być traktowana jako reklama publiczna i stanowić w pełni odliczalny koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2006r. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r. kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy rozdawnictwo oznaczonych logo firmy upominków przekazywanych lekarzom, aptekarzom i hurtownikom Spółka może w całości zaliczyć w koszty reklamy publicznej?2.Czy rozdawnictwo oznaczonych logo firmy bonów YYY Spółka może zaliczyć w koszty reklamy publicznej?3.Czy przekazanie placówkom medycznym świadczeń rzeczowych stanowi koszty uzyskania przychodu jako reprezentacja w ramach limitu 0,25%?4.Czy koszty organizacji spotkań promocyjnych dla lekarzy oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi stanowią koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości?5.Czy koszt przeprowadzenia akcji dla pacjentów (Białe Tygodnie, Białe Soboty) stanowi koszty uzyskania Spółki w pełnej wysokości jako reklama publiczna?6.Czy koszty sponsoringu w przypadku braku faktury z drugiej strony Spółka może zaliczyć w koszty reklamy publicznej, jeśli z umowy, oświadczeń lub innych dokumentów wynika, iż została wykonana reklama Spółki lub produktu jako świadczenie wzajemne?

Fragment:

(...) zawartym w art 16 ust. 1. Zgodnie z art 16 ust 1 pkt 28 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia reklamy. Według literatury i orzecznictwa reklamę publiczną cechuje nieograniczony krąg adresatów, anonimowość odbiorcy. Reklama publiczna jest dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy i powszechny charakter. Reklama niepubliczna to rozpowszechnianie informacji o towarach, jego zaletach, zachęcanie do ich nabycia skierowane do określonego kręgu odbiorców, do oznaczonego adresata. Z kolei reprezentacja to wszelkie działania zmierzające do stworzenia najkorzystniejszego wizerunku firmy. Do działalności prowadzonej przez Spółkę w zakresie obrotu produktami leczniczymi mają (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej we wrześniu 2003r., dokumentującej poniesione nakłady na odcinek drogi, do którego Spółka nie posiada tytułu prawnego.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 26.01.2006r, znak: US IV/I/443-124/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej we wrześniu 2003r., dokumentującej poniesione nakłady na odcinek drogi, do którego Spółka nie posiada tytułu prawnego. Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 w/w ustawy z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Z pisma z dnia 28.10.2005r. wynika, iż (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów Spółka "X" może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z przygotowaniem opracowania o charakterze historycznym dotyczącym powstania i rozwoju wodociągów i kanalizacji na terenie miasta "Z"?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 3 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5 stycznia 2006 r.) L.Dz. 78/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza , iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny , który był przedmiotem analizy: Spółka jest przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, zabezpieczającym dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i przyległej Gminy. Spółka podjęła działania w kierunku opracowania materiałów obrazujących historię powstania oraz rozbudowy sieci wodociągów, budowy oczyszczalni ścieków, dzieje organizacji, a także zmiany (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się o wyjaśnienie, czy wydatki ponoszone na realizację Umowy o wspólną promocję "Znaku Towarowego" będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu.

Fragment:

(...) w sposób pośredni, to jednak wpływają na osiągnięty przychód. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka poniosła wydatki na prowadzoną wspólne na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem działalność polegającą na umieszczeniu Znaku Towarowego na składnikach majątku (środkach trwałych) drugiej spółki oraz przekazywaniu jej materiałów reklamowych promujących oba podmioty. Wydatki te w opisanym stanie faktycznym stanowią koszt uzyskania przychodu, jako reklama publiczna i jako takie nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodu, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy. Jednocześnie przy ustalaniu wysokości tych kosztów należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż w związku z tym, że transakcja jest dokonywana między podmiotami powiązanymi, to może podlegać ocenie co do zasadności i wysokości ponoszonych wydatków i uzyskiwanych przychodów, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października (...)

2011
1
mar

Istota:

Potwierdzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonanej na rzecz Fundacji dobrowolnej wpłaty w wysokości 5 tysięcy zł, oraz czy powyższy wydatek może być zakwalifikowany do kosztów reklamy publicznej

Fragment:

(...) telewizji, itp. Oraz w innej formie, trafiając do anonimowego, szerokiego kręgu odbiorców, to wydatki poniesione z tego tytułu nie podlegają limitowaniu i stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów.W związku z tym, że w wyniku dokonanej na rzecz Fundacji wpłaty logo sponsora pojawi się w scenie filmu, prasie, na stronie internetowej Fundacji oraz podczas konferencji prasowych, a więc w środkach masowego przekazu oraz w inny publiczny sposób, wystąpi w tej sytuacji reklama publiczna.Zatem wydatek na rzecz Fundacji w zamian za reklamę publiczną stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. Pouczenie Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagroda o wartości do 100 zł. przyznana we wszelkiego rodzaju konkursach?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa(t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr.8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku firmy ...z dnia 11 maja 2005 roku (data wpływu :13.05.2005 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z póź. zm.) w zakresie opodatkowania nagród o wartości nie przekraczającej kwoty 100 zł. za reklamę firmy w konkursach ogłaszanych przez środki masowego przekazu.Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji dóbr szybko zbywalnych (artykuły spożywcze, karma dla zwierząt domowych). W celu promocji swoich produktów oraz wsparcia ich sprzedaży Spółka (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatek na zakup ulotek reklamowych, które będą rozdawane potencjalnym klientom na ulicy lub rozsyłane za pośrednictwem poczty można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów czy jedynie do wysokości limitu określonego w art. 23 ust. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W konsekwencji, wydatek poniesiony na reklamę publiczną (prowadzoną w środkach masowego przekazu lub w inny sposób) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu. O kwalifikacji wydatków dot. reklamy decyduje więc forma dotarcia do adresata, a nie cechy własne reklamy. Te same materiały reklamowe mogą być wykorzystywane w sposób publiczny jak i niepubliczny. Podstawowa różnica pomiędzy reklama publiczną, a niepubliczną uzależniona jest od adresata, do którego jest kierowana. Reklama publiczna powinna docierać do każdego odbiorcy, a nie do świadomie ograniczonego kręgu osób. Tym samym, w przypadku, gdy przedmiotowe ulotki reklamowe trafiałyby do wymienionych z nazwy firm, instytucji czy do określonej grupy społecznej, a więc do ograniczonego kręgu odbiorców należałoby traktować tę reklamę jako reklamę niepubliczną. Ponadto, jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...)

2011
1
mar

Istota:

Jednostka pyta czy przekazanie próbek (prezentu o niewielkiej wartości) w celach rozpowszechnienia informacji o produkcie i jego zaletach nieograniczonemu kręgowi potencjalnych odbiorców można uzać za reklamę prowadzoną w sposób publiczny?

Fragment:

(...) zbiorem informacji na temat towaru czy usługi wraz z dodatkowymi elementami wartościującymi, które mają zachęcić do kupna reklamowanego produktu lub usługi. Przez reklamę publiczną należy rozumieć reklamę powszechną, prowadzoną w miejscu dostępnym dla wielu, wszystkich, oficjalnie i jawnie. Istotą tej reklamy jest więc to, że skierowana jest do szerokiego, anonimowego kręgu odbiorców, co jest następstwem masowego i ogólnodostępnego charakteru tego typu działania. Reklama publiczna prowadzona w inny sposób niż przez środki masowego przekazu ma cechować się powszechnością, jawnością, ogólną dostępnością, jak i przeznaczeniem dla (lub do) ogółu, w zależności od użytego sposobu wyrazu danej reklamy. O publicznym charakterze reklam decyduje techniczny sposób jej prowadzenia oraz zasięg. Natomiast reklama niepubliczna jest to reklama skierowana do wybranych przez podatnika, określonych odbiorców. Do wydatków limitowanych należą zatem te, (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Jeśli firma przekazuje na cele reklamowe foldery, katalogi, produkowane przez niąwyroby, to czynności takie nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem V A T jakozwiązane bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem?2. Czy w przypadku przekazania upominków uprzednio zakupionych (np. pióra, albumy,krawaty, biżuteria itp.) należy potraktować je jako niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, wystawiać faktury wewnętrzne i naliczać V AT należny? Czy dotyczy to również prezentów o małej wartości w przypadku braku ewidencji ich przekazania?3. Czy zużycie kawy, herbaty, ciasteczek na cele reprezentacji i reklamy należy udokumentować fakturą V A T wewnętrzną z naliczonym podatkiem V AT?Czy VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup posiłków profilaktycznych podlega odliczeniu czy też należy potraktować go jako niepodlegający odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 (według brzmienia obowiązującego do 31.12.2004 roku) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartej w piśmie Nr PP.2-443/47/04 z dnia 8 lipca 2004 r. na złożone zapytanie wyjaśniam, co następuje. Z unormowań zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) wynika, że opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem podlega wszelkie nieodpłatne przekazanie (wręczenie) przez podatnika towarów (bez wynagrodzenia ), w tym darowizny na cele związane i nie związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem – o ile podatnikowi z tytułu ich nabycia przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Przekazanie przez podatnika na cele reklamowe folderów, katalogów zawierających informację o wyrobach produkowanych w Spółce a także wyrobów produkowanych (...)