Reklama | Interpretacje podatkowe

Reklama | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to reklama. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do nagrody o wartości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł dla osoby fizycznej.
Fragment:
W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji i reklamy. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie. Natomiast reklamę, w oparciu o definicje słownikowe można określić jako rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, w celu zachęty do nabywania towarów i korzystania z określonych usług. Reklama jest to oddziaływanie na zewnątrz na nieokreślonego kontrahenta, jest skierowana i dostępna potencjalnie dla wszystkich, posiada zatem ogólny, anonimowy, powszechny, nieprywatny charakter. Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu. W niniejszej sprawie nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że wartość nagrody wydanej w organizowanym przez Spółkę konkursie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
15
lut

Istota:
1. Czy w świetle art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki, związane z finansowaniem drużyny piłkarskiej oraz biorących udział w rozgrywkach kibiców,
2. Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek VAT należny od przekazanych na rzecz kibiców i zawodników towarów, o których mowa w stanie faktycznym stanowi koszt uzyskania przychodu
Fragment:
W prawie podatkowym brak jest legalnej definicji reklamy. Wg słownikowego znaczenia reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług (Słownik języka polskiego PWN - wersja internetowa). Biorąc pod uwagę powyższą definicję można przyjąć, że celem reklamy w działalności gospodarczej jest przyciągnięcie odbiorców do oferty przedsiębiorcy. W szczególności, celem reklamy jest oddziaływanie bezpośrednio na motywy, postawy i sposób postępowania konsumentów podejmujących decyzje o zakupie konkretnych dóbr. Tak zdefiniowany cel może być realizowany za pomocą różnych środków (metod) oddziaływania na odbiorców. Pewnych wskazówek w zakresie tego co należy rozumieć pod pojęciem reklamy dostarcza dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. I SA/Gl 673/11), zgodnie z którym: „Pojęcie „ reklamy ” należy rozumieć w sposób funkcjonalny, tzn. jako wszelkie celowe działania podatnika mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach, działania których celem jest kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego”.
2016
3
kwi

Istota:
Obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 132 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie od wynagrodzenia za publiczną ekspozycję reklamy napojów alkoholowych, bez wynagrodzenia za usługi pomocnicze, sposób wyliczenia kwoty opłaty za publiczną ekspozycję reklamy napojów alkoholowych.
Fragment:
W przytaczanym w stanie faktycznym przykładzie, opłata publicznoprawna należna byłaby od 4/14 wynagrodzenia za okres dwutygodniowy (gdzie 4 to liczba dni ekspozycji reklamy piwa, a 14 to liczba dni okresu rozliczeniowego). Dot. pytania 2) Definicja reklamy zawarta w Ustawie w istotny sposób rozszerza powszechnie ugruntowane w orzecznictwie pojęcie reklamy, za której element charakterystyczny uznaje się element namowy, perswazji nabycia tego a nie innego towaru, oddziaływania na emocje odbiorcy. Tymczasem definicja zamieszczona w cyt. ustawie za reklamę uważa każdą rozpowszechnianą publicznie informację. Z tak sformułowanej definicji można wnioskować, że każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych napojów alkoholowych uznaje się za reklamę napojów alkoholowych. Z zakresu tego ustawodawca wyłączył tylko informacje używane do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Z literalnej wykładni art. 13(2) ust. 1 Ustawy wynika, że obowiązek uiszczania opłat dotyczy tylko tych usług, które (zgodnie z definicją reklamy napojów alkoholowych) polegają na rozpowszechnieniu reklamy napojów alkoholowych, tj. emisji reklam w radiu i telewizji, bądź publicznej ekspozycji reklamy na billboardach i tablicach reklamowych.
2016
23
mar

Istota:
Czy umieszczanie reklam firmy na własnej witrynie internetowej należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano pytanie: Czy umieszczenie reklam na witrynie internetowej można zakwalifikować jako najem, podnajem, dzierżawę zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, umowę najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej można zakwalifikować jako najem, podnajem, dzierżawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Wnioskodawcy argumentem przemawiającym za jego tezą jest artykuł z Gazety Prawnej z dnia 04 czerwca 2009 r. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 15 października 2009 r. Nr IBPB II/1/415-613/09/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „(...) działalność polegającą na umieszczaniu na swojej witrynie internetowej reklam zainteresowanej firmy należy traktować jako osobiste świadczenie usług na rzecz tej firmy. Uzyskane przychody z tytułu wykonywania tych usług stanowią, w myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy przychody z działalności wykonywanej osobiście, tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(...).
2016
12
sty

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków związanych z organizacją imprezy reklamowej
Fragment:
Jednocześnie zauważyć należy, że można rozróżnić reklamę towaru, usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy). Dokonując zatem oceny zakresu pojęciowego „ reprezentacji ” i „ reklamy ” wywieść z powyższego należy, że reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu gospodarczego, natomiast reklama dotyczy działań zmierzających do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie samego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług). Podnosi się także, że reklama polega na przedstawianiu towarów i usług oraz nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy. Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji jaką będzie spełniać w firmie. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z otwarciem nowej siedziby firmy Wnioskodawca zamierza zorganizować ogólnodostępną imprezę reklamową, której celem będzie między innymi promocja marki, prezentacja działalności firmy, jej historii i rozwoju wobec obecnych i potencjalnych kontrahentów i klientów.
2015
20
sie

Istota:
Czy ponoszone w opisanym zdarzeniu przyszłym koszty reklamy, obejmujące opisany sponsoring, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Np. tak działa reklama telewizyjna marki napojów, gdzie te są przedstawiane na tle wypoczynku na plaży i udanych wakacji, czy reklama operatora sieci komórkowej, gdzie logo i telefon są przedstawiane w kontekście profesjonalnego prowadzenia firmy, czy uczestnictwa w wieczornej imprezie. Na analogicznej zasadzie, informacja o Spółce i jej produktach, w opisywanych działaniach będzie przedstawiana bezpośrednio na konferencji naukowej czy w jej kontekście. Specyfiką rynku farmaceutycznego i produktów Spółki (wydawane na receptę) jest to, że reklama musi być kierowana do profesjonalistów (lekarzy i farmaceutów) - co wynika z art. 57 ust . 1 pkt 1 Prawa Farmaceutycznego. Dlatego, w odniesieniu do Spółki i jej leków nie jest możliwe stosowanie np. reklamy telewizyjnej, czy radiowej. Konieczne jest stosowanie innych form informowania o Spółce i jej produktach, adresowanych do tych zdefiniowanych, profesjonalnych odbiorców. Istniejące ograniczenia dotyczące branży powodują konieczność zawężenia i sprofilowania informacji reklamowej. Jedną z form takiej profilowanej reklamy, docierającej do właściwych adresatów jest właśnie sponsoring konferencji. Tego rodzaju działania reklamowe i mechanizm oddziaływania na wielkość przychodów spółek branży farmaceutycznej, jest charakterystyczny dla branży, o czym świadczy: Uregulowanie tego rodzaju działań w przepisach branżowych (Dyrektywa farmaceutyczna i Prawo farmaceutyczne).
2015
10
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania miejsca na reklamy na własnej witrynie internetowej.
Fragment:
Regulamin ten jest przygotowany przez przedsiębiorcę i określa m.in. rodzaje stron, które mogą przystąpić do programu partnerskiego, rodzaje reklam oraz sposób wynagrodzenia. Wnioskodawca przystępując do programu partnerskiego musi zaakceptować regulamin. Do obowiązków Wnioskodawcy należy umieszczanie w określonym przez regulamin miejscu na stronie internetowej specjalnego kodu, który umożliwia przedsiębiorcy wyświetlanie i kontrolę reklam. Przedsiębiorca dokonuje kontroli prawidłowości zamieszczonego kodu, jego umiejscowienia oraz rodzaju strony internetowej, na której został zamieszczony. Przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad wyświetlaniem reklam i to on decyduje, co będzie pojawiać się na stronie internetowej (może zamieszczać reklamy tekstowe (linki), banery (reklama graficzna), filmy, czy nawet pozostawić dane miejsce puste). Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na treści wyświetlane w danym polu reklamowym. Wnioskodawca uzyskuje od przedsiębiorcy wynagrodzenie, które jest uzależnione od ilości kliknięć w reklamę i aktualnej stawki za kliknięcie, które określa przedsiębiorca. Wynagrodzenie jest wypłacane co miesiąc. Przedsiębiorca nie rozlicza się z urzędem skarbowym za Wnioskodawcę, wypłaca mu natomiast wynagrodzenie brutto. Zgodnie z regulaminem programu partnerskiego Wnioskodawca sam powinien regulować należne podatki.
2015
4
lip

Istota:
1) Czy przychód z reklam uzyskany od „..” (zamieszczonych w opublikowanym oprogramowaniu) należy zaklasyfikować jako przychód z innych źródeł?
2) Czy w związku z traktowaniem tego przychodu jako przychodu z innych źródeł, sumaryczne kwoty przelewów z całego roku podatkowego należy wykazywać w deklaracji rocznej i odprowadzać podatek dopiero po zakończeniu roku podatkowego (bez uiszczania zaliczeń na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. kwot przelewów)?
Fragment:
Warunkiem korzystania z aplikacji jest wyświetlanie się reklam dostarczanych przez .... Każdorazowe kliknięcie użytkownika w reklamę powoduje wzrost wirtualnego dochodu od reklam, odkładającego się na koncie programisty zamieszczającego owe reklamy w swoim oprogramowaniu. Po przekroczeniu kwoty minimalnej (wskazana w regulaminie korzystania z usługi zamieszczania reklam) i podaniu numeru konta – ... przeleje środki zgromadzone na konto programisty w kwocie odpowiadającej zgromadzonemu kapitałowi (generując w ten sposób faktyczny przychód dla Wnioskodawcy). W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie prowadzi działalności gospodarczej. Wykonuje swój zawód w ramach umowy o pracę (1/1 etatu). Opisywane zdarzenie nie będzie miało związku z pracodawcą Wnioskodawcy. Podstawą uzyskania dochodu przez Wnioskodawcę w opisanym zdarzeniu przyszłym nie jest umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o wykonywanie usług, bądź umowa o pracę. Podstawą współpracy jest zaakceptowanie regulaminu usługi ... . W związku z powyższym zadano pytania: Czy przychód z reklam uzyskany od ... (zamieszczonych w opublikowanym oprogramowaniu) należy zaklasyfikować jako przychód z innych źródeł...
2015
4
lip

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować przychody uzyskiwanych z tytułu wydzielenia na prywatnych blogach powierzchni pod reklamy?
Fragment:
(...) reklamy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu wydzielenia na prywatnych blogach (stronie internetowej) powierzchni pod reklamy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest właścicielem kilku prywatnych blogów, które prowadzi hobbystycznie. Wnioskodawca przystąpił do programu X., poprzez akceptację za pomocą internetu warunków współpracy zawartych na stronie programu. Jego organizatorem jest firma G. ... z siedzibą w USA. Na swoich blogach Wnioskodawca wydzielił powierzchnię pod reklamy i zamieszczając tam skrypt programu udostępnił ją X.. Za pomocą skryptu ... wyświetla w tych miejscach swoje reklamy. Każde kliknięcie przez internautę w reklamę jest liczone i sumuje się. Całość środków gromadzona jest przez organizatora programu. Wynagrodzenie przysługuje Wnioskodawcy dopiero po uzbieraniu kwoty minimum 300 zł. Wówczas Wnioskodawca będzie mógł zlecić organizatorowi wypłatę tych środków przelewem na konto bankowe.
2015
8
sty

Istota:
1. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi druku Informatora.
2. Opodatkowanie czynności polegającej na wydawaniu Informatora oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od usługi druku Informatora.
3. Prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od usługi druku Informatora.
Fragment:
Ponadto w Informatorze ukazują się reklamy. Powierzchnia reklam nie przekracza 1/4 powierzchni gazety. Koszt wydruku Informatora jest finansowany z dotacji podmiotowej oraz z wpływów z reklam. Od reklam Ośrodek nalicza podatek należny w wysokości 23% VAT. Jednak od usługi wydruku Informatora (faktura kosztowa) Ośrodek nie odlicza VAT-u naliczonego. Od nieodpłatnego przekazywania gazety na rzecz osób fizycznych, nie jest naliczany podatek należny (nieodpłatna dostawa nie przekraczająca kwoty 10 zł). Udostępniany bezpłatnie „ Informator Miejski ” z punktu widzenia konsumenta (mieszkańca) nie posiada wartości użytkowej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Zainteresowany wnosi o potwierdzenie, czy postępuje prawidłowo nie odliczając podatku naliczonego od usługi druku Informatora. W celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności ustalić czy zakup usługi druku gazety ma związek z wykonywaniem przez Ośrodek czynności opodatkowanych. Jak wynika z opisu stanu faktycznego w związku z wydawaniem Informatora Ośrodek wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w Informatorze bowiem ukazują się reklamy, od których Ośrodek nalicza podatek należny VAT w wysokości 23%.
2014
23
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Reklama
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.