Rejestry | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rejestry. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Przychód z tytułu niespłaconych zobowiązań na dzień wykreślenia Spółki z rejestru.

Fragment:

Z uwagi na to, że do wygaśnięcia zobowiązania poprzez zwolnienie dłużnika z długu dochodzi jedynie w formie umowy wierzyciela i dłużnika, zaś ani wierzyciele Spółki, będący jej wspólnikami, nie wyrażają woli zwolnienia Spółki z długu ani w konsekwencji Spółka nie wyraża woli przyjęcia zwolnienia z długu, w chwili zakończenia likwidacji Spółki i jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców nie dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek umowy z wierzycielami, tym samym nie zostaną spełnione warunki do zwolnienia z długu. W konsekwencji, umorzenie zobowiązań Spółki (i przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie nastąpi. W przypadku wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorstw, wygaśnięcie jej zobowiązań nastąpi automatycznie, tj. bez zawierania umowy z wierzycielami, bez wyrażania zgody przez dłużnika. Nie wystąpią zatem okoliczności, które uzasadniałyby potraktowanie tej sytuacji jako zwolnienie z długu w rozumieniu kc. Wygaśnięcie zobowiązań Spółki na skutek wykreślenia jej z rejestru nie może być utożsamione z umorzeniem zobowiązań i tym samym nie będzie stanowiło dla niej przychodu podatkowego. Niezależnie od powyższego, istotą zaliczenia danego zdarzenia do źródła przychodów podatkowych jest wystąpienie przysporzenia po stronie podatnika. W tym miejscu należy wskazać, że w opisywanej sytuacji takie przysporzenie nie nastąpi po stronie Spółki, gdyż w momencie wygaśnięcia zobowiązania (wykreślenie Spółki z rejestru). Spółka (dłużnik) przestanie istnieć.

2016
29
lip

Istota:

Czy wartość niespłaconych zobowiązań istniejących w momencie wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zgodnie z art. 272 KSH – następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Jednocześnie orzecznictwo sądowe dopuszcza możliwość wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru po zakończonej likwidacji w sytuacji, w której posiada ona niezaspokojone zobowiązania. Przykładowo, w postanowieniu z 20 września 2007 r., sygn. akt II CSK 240/07, Sąd Najwyższy przyjął, że: można uznać za utrwalony w judykaturze Sądu Najwyższego pogląd sprowadzający się do tezy, że likwidacja jest ukończona wówczas, gdy w majątku spółki nie ma już żadnych składników majątkowych i okoliczność ta zostanie stwierdzona sprawozdaniem likwidacyjnym. W konsekwencji możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, jeżeli nie ma ona majątku pozwalającego na wypełnienie w toku postępowania likwidacyjnego wszystkich jej zobowiązań i pozostaną one niezaspokojone. Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy na moment likwidacji Spółki będzie ona posiadała nieuregulowane zobowiązania, na skutek wykreślenia Spółki z rejestru zobowiązania te wygasną. Niemniej jednak, wygaśnięcie zobowiązań na skutek wykreślenia Spółki z rejestru nie stanowi żadnej z czynności zaliczanych do umorzenia zobowiązań, tj. nie stanowi zwolnienia z długu, potrącenia czy też odnowienia.

2015
30
wrz

Istota:

Czy na Spółce, w związku z posiadaniem udziałów w Spółce X, ciąży obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o którym mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o CIT?

Fragment:

Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 24a ust. 14 ww. ustawy). Zatem podatnik posiadający (kwalifikowany) udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku zagranicznej spółki (także spółki CFC) będzie zobowiązany do: prowadzenia rejestru tych spółek, prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce (w tym także spółce CFC) służącej ustaleniu dochodu z tej spółki, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem Spółka posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, więcej niż 25% udziałów w kapitale Spółki X.

2015
13
lut

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego mając na uwadze treść art. 12, w szczególności ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – wartość niespłaconego zadłużenia istniejącego w dniu wykreślenia Spółki z rejestru będzie stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?

Fragment:

Na ten praktyczny aspekt zwraca uwagę Sąd Najwyższy i dopuszcza możliwości wykreślenia likwidowanej osoby prawnej z właściwego rejestru, mimo stwierdzenia, że w toku postępowania likwidacyjnego nie doszło do zaspokojenia wszystkich wierzycieli likwidowanej osoby prawnej (por. postanowienie Sądu Najwyższego dnia 27 czerwca 1995 r., III CRN 28/95, OSNC 1995, nr 11, poz. 165), z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 20/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 53, z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 752/99, OSNC 2002, nr 10, poz. 130, dnia 5 grudnia 2003 r., IV CK 256/02, Lex nr 134088, z dnia 20 września 2007 r., II CSK 240/2007, Lexis.pl nr 2087714 oraz uzasadnienie postanowienia z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt IV CSK 369/11). Sąd Najwyższy stwierdza w powyższych orzeczeniach, że „ Niezaspokojenie wierzycieli i niezabezpieczenie ich wierzytelności nie stanowi przeszkody do likwidacji przedsiębiorstwa i wykreślenia go z rejestru; Możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na spółce; ” „ Możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, gdy w postępowania likwidacyjnym - mimo spieniężenia całego majątku spółki - nie zostały wypełnione wszystkie jej zobowiązania ” i wreszcie „ Utrzymywanie martwych podmiotów w obrocie gospodarczym jest nieuzasadnione, co więcej może być mylące dla pozostałych uczestników obrotu ”.

2013
14
cze

Istota:

Dotyczy prawidłowości prowadzonych rejestrów

Fragment:

Wątpliwość Wnioskodawcy związane są z tym czy prezentacja nowej nazwy kontrahenta w rejestrze sprzedaży i zakupu (numer NIP pozostaje bez zmian) pozwala uznać, że rejestr jest prawidłowy. Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Na dzień dzisiejszy Spółka prowadzi dwa rejestry: sprzedaży i zakupu w dwóch odrębnych modułach: sprzedażowym i zakupowym. W rejestrze sprzedaży rejestrowane są poszczególne faktury, w podziale na stawki i zawierają m.in. następujące dane: numer kolejny, numer faktury, data podatku (oznacza dzień, na który podatek VAT należny ujęty w danej fakturze zostanie uwzględniony w rejestrze sprzedaży), data faktury, nazwa kontrahenta, - data sprzedaży, data Księgi Głównej, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta (NIP), waluta, wartość transakcji, stawka podatku, kwota brutto, kwota netto, kwota podatku Rejestr zakupów zawiera następujące dane: liczba porządkowa; numer faktury (jest to numer dokumentu nadany przez wystawcę); data podatku (dzień, na który podatek naliczony VAT zostaje rozliczony w rejestrze VAT); data faktury (data wystawienia dokumentu przez dostawcę); nazwa dostawcy; NIP; data KG; stawka podatku; waluta; kwota transakcji (jest to kwota w walucie takiej, jak na oryginalnym dokumencie); kwota w walucie podstawowej (kwota przeliczona na PLN); kwota podlegająca opodatkowaniu (wartość netto dokumentu); kwota podatku; podatek podlegający potrąceniu (odliczeniu); podatek niepodlegający potrąceniu.

2011
3
gru

Istota:

Czy istnieje obowiązek założenia rejestru zakupów

Fragment:

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy nie ciąży wymóg prowadzenia rejestru wszystkich zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę, a jedynie rejestr zakupów towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym stanowisko Gminy, iż powinna założyć rejestr zakupów związanych z odliczeniem dotyczących inwestycji, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
19
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.

Fragment:

Rejestry sprzedaży zawierają również podsumowanie miesięcznej kwoty sprzedaży z podziałem na stawki VAT, kwoty podatku VAT z podziałem na stawki oraz kwoty brutto miesięcznej sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z bardzo dużą ilością wystawianych faktur sprzedażowych Wnioskodawca może dokonywać w swoim systemie finansowo-księgowym zbiorczych księgowań miesięcznych kwot sprzedaży, zawierających dane o miesięcznej kwocie sprzedaży netto i VAT z podziałem na stawki VAT... Podstawa do zbiorczych księgowań to szczegółowe rejestry sprzedaży sporządzane w systemie sprzedażowym Wnioskodawcy, zawierające dane opisane powyżej, a tym samym umożliwiające prawidłowe określenie kwoty podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż może być księgowana w kwotach zbiorczych za każdy miesiąc z rozbiciem na poszczególne stawki VAT, co umożliwia prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT oraz sprawdzenie danych każdej faktury w szczegółowych rejestrach sprzedaży opisanych powyżej (w stanie faktycznym).

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, czy może z rejestru zakupu prowadzić tylko rejestr związany z zakupem mediów, a inne zakupy ujmować w księgach rachunkowych w kwocie brutto.

Fragment:

Obecnie Podatnik prowadzi pełny rejestr zakupu i sprzedaży. W zakresie podatku naliczonego kwalifikuje do odliczenia zakupy związane z mediami, które przypadają na wynajmowane lokale. Podatnik pyta, czy może z rejestru zakupu prowadzić tylko rejestr związany z zakupem mediów, a inne zakupy ujmować w księgach rachunkowych w kwocie brutto. Zdaniem Podatnika takie postępowanie jest prawidłowe, gdyż rejestr sprzedaży umożliwia rozliczenie podatku należnego z całej sprzedaży oraz rejestr zakupu mediów umożliwia rozliczenie podatku VAT naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Podmiot nie stosuje wskaźnika udziału sprzedaży opodatkowanej w przychodach ogółem dla celu rozliczenia podatku naliczonego, gdyż pozostałe zakupy kwalifikuje do sprzedaży zwolnionej. Podatnik odlicza jedynie VAT naliczony związany z zakupem mediów do wynajmowanych lokali, które to koszty refakturuje na najemców. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mam możliwości zrezygnowania z prowadzenia ewidencji kwot podatku naliczonego VAT?

Fragment:

Jak już natomiast akcentowano, rezygnacja z prawa „dokonywania odliczeń”, a więc także rezygnacja z prowadzenia stosownego rejestru, pozostawiona została, suwerennej decyzji podatnika. Tym samym, postawienie przez organ I instancji w orzeczeniu z dnia 11.04.2005 r., znak: PUS.II/443/25-1/2005, tezy, iż nie jest możliwa rezygnacja Podatnika z prowadzenia ewidencji podatku naliczonego, rażąco narusza prawo i obliguje organ odwoławczy do zmiany tegoż postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Mając to na uwadze, tut. organ rozstrzygnął jak w sentencji decyzji. Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez Podatnika. W myśl zapisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi.

2011
1
lut

Istota:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą 2 rodzaju może prowadzić jeden rejestr sprzedaży i zakupu ?

Fragment:

Zdaniem Pana prawidłowe jest prowadzenie w takim przypadku jednego rejestru zakupu sprzedaży VAT. Stanowisko Pana jest prawidłowe. Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej... Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe o organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.